Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 35 .:. Запитань у базі: 45811
   


Автор запитання: Кирило із міста: Київ :: Запитання: 44473  
Кирило запитує:
Доброго дня! Можна підібрати інформацію про екскурсійну діяльність. Дякую
Наша відповідь:
Доброго дня, Кирило! Перегляньте наступні джерела:
Бабарицька В. Екскурсознавство і музеєзнавство: навч. посіб. / В. Бабарицька, А. Короткова, О. Малиновська. - Вид. 2-ге, перероб. і допов. – Київ : Альтерпрес РА, 2012. - 444 с.
Галасюк С. Г. Організація туристичних подорожей та екскурсійної діяльності: навч. посіб. / С. Г. Галасюк, С. Нездоймінов. - 2-е вид, допов. та доопрац. - Херсон : ОЛДІ ПЛЮС, 2016. - 248 с.
Арсененко І. А. Екскурсійна діяльність як основа функціонування ринку екскурсійних послуг [Електронний ресурс] / І. А. Арсененко, В. М. Іванова С. 191-195. – Режим доступу: http://eprints.mdpu.org.ua/id/
eprint/5280/1/Арсененко І.А_Іванова В.М..pdf .
Булаєнко В. О. Екскурсійна діяльність як елемент навчально-виховного процесу [Електронний ресурс] / В. О. Булаєнко // Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Сер. : Бібліотекознавство. Книгознавство. - 2013. - Вип. 3. - С. 254-258. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/npkpnuiobk_2013_3_44.
Дем’яненко Ю. С. Проблеми і шляхи вдосконалення системи підготовки та контролю якості екскурсійної діяльності в Україні [Електронний ресурс] / Ю. С. Дем’яненко // Географія та туризм. - 2010. - Вип. 9. - С. 149-154. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/gt_2010_9_30.
Нездоймінов С. Музейна мережа в контексті сучасних проблем екскурсології / С. Нездоймінов, С. Загорулько // Наук. вісник Одес. нац. економ. ун-ту. Сер.: Науки: економіка, політологія, історія. - 2017. - № 6 (248). - С. 81-93. – Режим доступу: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?I21DBN=LINK&P21DBN=UJRN&Z21ID=&S21REF=10&S21CNR=20&S21STN=1&S21FMT=ASP_meta&C21COM=S&2_S21P03=FILA=&2_S21STR=Nv_2017_6_10.
Нездоймінов С. Г. Напрями підвищення конкурентоспроможності екскурсійних послуг туристичних підприємств [Електронний ресурс] / С. Г. Нездоймінов, А. C. Петрова // Економіка і суспільство. – 2018. – № 15. – С. 425-431. – Режим доступу: http://www.economyandsociety.in.ua/journal/15_ukr/65.pdf.
Романуха О. М. Екскурсійна діяльність як фактор активізації туризму в Україні [Електронний ресурс] / О. М. Романуха // Торгівля і ринок України. - 2017. - № 2. - С. 103-108. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Tiru_2017_2_17.
Слатвінська Л. А. Організація екскурсійної діяльності: економічний вектор [Електронний ресурс] / Л. А. Слатвінська // Ефективна економіка. - 2017. - № 5. – Режим доступу: http: //www.economy.nayka.com.ua.

.: Розділ: Туризм :: 1.07.2020 14.57.33 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Оля із міста: Бровари :: Запитання: 44328  
Оля запитує:
Підберіть літературу про соціальний туризм для літніх людей. Дякую
Наша відповідь:
Доброго дня, Ольго! Перегляньте наступні джерела:
Бейдик О. О. Рекреаційно-туристичні ресурси України: методологія та методи аналізу, термінологія, районування / О. О. Бейдик. – Київ : ВПЦ “Київ. ун-т”, 2001. - 395 с.
Бєлоусова Н. В. Впровадження інклюзивного туризму в соціально-реабілітаційну систему України / Н. В. Бєлоусова // Молодий вчений. - 2017. - №2 (42). - С.14–17.
Бойко М. Засади формування пріоритетних напрямів туристичної політики України / М. Бойко, Л. Гопкало // Регіональна економіка. – 2005. – № 1. – С. 222-229.
Квартальнов В. Менеджмент в туризме. Туризм как вид деятельности : учебн. / В. Квартальнов. – М. : Финансы и статистика, 2010. - 359 с.
Колотуха О. Соціальний туризм в Україні. Проблеми та перспективи розвитку / О. Колотуха // Краєзнавство. Туризм. – 2010. – № 20 (649). – С. 3-5.
Курас І. Ф. Філософія і туризм / І. Ф. Курас // Філософські нариси туризму : наук. навч. видання. – Київ : Укр. центр духовної культури, 2005. – С. 258.
Архипова С. П. Дослідження освітньо-дозвіллєвих інтересів людей літнього віку [Електронний ресурс] / С. П. Архипова, І. А. Колєснікова, О. Огієнко // Інноваційний розвиток і транскордонна безпека: економічні, екологічні, правові та соціогуманітарні аспекти : зб. матер. ІІІ міжнар. наук.-практ. конф. студ. і молодих учених, м. Чернігів, 16 грудня 2014 р. –2014. - С. 251-253. – Режим доступу: https://stu.cn.ua/media/files/conference/Zbirnik_internet_conf.pdf#page=251.
Бєлоусова Н. В. Теоретичні аспекти розвитку інклюзивного реабілітаційно-соціального туризму в Україні [Електронний ресурс] / Н. В. Бєлоусова // Наук. записки СумДПУ імені А. С. Макаренка. Сер.: Географічні науки. – 2018. – Вип. 9. – С. 205-2012. - Режим доступу: http://scinotesgeo.at.ua/Volume_9/Belousova_Theoretycal_Aspects.pdf.
Богдан Н. М Дослідження проблем розвитку інклюзивного туризму: туристська інфраструктура і доступність готельних послуг [Електронний ресурс] / Н. М. Богдан, А. С. Соколенко, О. А. Москаленко // Приазовський економ. Вісник. – 2018. – Вип. 5 . – С. 280-286. – Режим доступу: http://pev.kpu.zp.ua/journals/2018/5_10_uk/50.pdf.
Гончарова О. М. Організація дозвілля людей похилого віку: вітчизняний та зарубіжний досвід // Педагогічні та рекреаційні технології в сучасній індустрії дозвілля: матер. міжнар. наук.-практ. конф., м. Київ, 4-6 червня 2004 р. – Режим доступу : https://tourlib.net/statti_ukr/goncharova2.htm. - Назва з екрану.
Іванова К. О. Проблеми соціального туризму літніх людей в україні на сучасному етапі [Електронний ресурс] / К. О. Іванова // Социальная работа. Социология : матер. XII Междунар. научно-практ. конф. – С. 72-76. – Режим доступу: http://eir.pstu.edu/bitstream/handle/123456789/12444/Сборник 2016_p72-76.pdf?sequence=1.
Семенченко М. Український турист похилого віку: реалії та можливості [Електронний ресурс] / М. Семенченко // Укр. правда: життя : [вебсайт]. – Електрон. дані. – Режим доступу: http://life.pravda.com.ua/travel/2010/10/1/62085/. – Назва з екрану.
Феленчак Ю. Б. Підходи до визначення соціального туризму в контексті формування соціальної доктрини туризму [Електронний ресурс] / Ю. Б. Феленчак // Інноваційна економіка. – 2019. - № 3-4. – С. http://www.inneco.org/index.php/innecoua/article/view/52/53.

.: Розділ: Туризм :: 29.05.2020 01.27.34 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Саша із міста: Київ :: Запитання: 44244  
Саша запитує:
Туристична Україна, відпочинок
Наша відповідь:
Доброго дня, Олександр! Ми вже відповідали на подібне запитання: Віртуальна бібліографічна довідка — Розширений пошук — Пошук за: Номером запитання — № 40095, 42178, 42743, 43681, 43846.

.: Розділ: Туризм :: 18.05.2020 23.18.54 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Данил із міста: Житомир :: Запитання: 44225  
Данил запитує:
Мигія, як туристичний куточок
Наша відповідь:
Доброго дня, Донило! Пропонуємо Вам переглянути наступні джерела:
Гіжинська К. Мальовничі ландшафти та історична спадщина Мигіївщини / К. Гіжинська // Краєзнавство. Географія. Туризм (Шкільний світ). - 2012. - № 4. - Шкільний туризм. - 2012. - Вип. 1. - С. 4-7.
Конощенко Андрій Михайлович (1857–1932). Ой, в неділю рано [Ноти] : (с. Мигія, Елисав. пов. Херс. губ. Варіянт у Хведоровича, № 77) // Українські пісні з нотами : [мелодії і текст] / зібравъ Андрій Конощенко ; [вступне слово укладача]. - [Київ] : [Вік], [1906–1907]. - 3-я сотня. - С. 57 .
Мигія [Електронний ресурс] // Вознесенськ інтернет-портал територіальної громади : [вебсайт]. — Електрон. дані. — Режим доступу: http://esu.com.ua/search_articles.php?id=65228. — Назва з екрана.
Мигія [Електронний ресурс] // Енциклопедія сучасної України : [вебсайт]. — Електрон. дані. — Режим доступу: http://esu.com.ua/search_articles.php?id=65228. — Назва з екрана.

.: Розділ: Туризм :: 15.05.2020 23.43.52 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Олег із міста: Київ :: Запитання: 44208  
Олег запитує:
Підберіть літературу за темою "Сучасний стан соціального туризму в Україні". Дякую
Наша відповідь:
Доброго дня, Олеже! Перегляньте наступні джерела:
Алексєєва Ю. В. Державне регулювання соціального туризму в Україні // Збірник наукових праць НАДУ. - 2009. - № 1. - С. 182-191.
Колотуха О. Соціальний туризм в Україні. Проблеми та перспективи розвитку / О. Колотуха // Краєзнавство. Географія. Туризм. – 2010. - № 20. – С. 3-5.
Сучасні різновиди туризму : навч. посіб. / М. П. Кляп, Ф. Ф. Шандор. – Київ : Знання, 2011. – 334 с. – (Вища освіта XXI століття).
Александрова С. А. Соціальний туризм як інструмент соціально-економічного розвитку країни [Електронний ресурс] / С. А. Александрова, А. Р. Сова //
Економіка та управління : сучасний стан і перспективи розвитку : матер. ІІІ Міжнар. наук.-практ. конф., м. Одеса, 23-24 листопада 2017 р. – Одеса : ОДАБА, 2017. - Ч. 1. - С.4-6. – Режим доступу: https://tourlib.net/statti_ukr/aleksandrova6.htm.
Про схвалення Стратегії розвитку туризму та курортів на період до 2026 року : розпорядження Кабінету Міністрів України від 16 березня 2017 р. № 168-р. – Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/ laws/show/168-2017-р.
Алєксєєва Ю. В. Державне регулювання розвитку туристичної галузі України в контексті досвіду Франції [Електронний ресурс] : автореф. дис... канд. наук з держ. упр.: 25.00.02 / Ю. В. Алєксєєва ; Одес. регіон. ін-т держ. упр. Нац. акад. держ. упр. при Президентові України. – Одеса, 2005. – 20 с. – Режим доступу: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=ARD&P21DBN=ARD&Z21ID=&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=DOC/2005/05ayvkdf.zip.
Гарбар Г. А. Місце і роль соціального туризму в сучасній Україні [Електронний ресурс] / Г. А. Гарбар // Сучасні тенденції розвитку туризму. – Миколаїв, 2015. – С. 40-45. – Режим доступу: http://217.77.221.199/bitstream/123456789/283/1/Гарбар-40-43.pdf.
Заворуєва О. С. Організаційно-економічний механізм забезпечення розвитку туристичної галузі України [Електронний ресурс] / О. С. Заворуєва // Причорноморські економічні студії. – 2018. – Вип. 28. – С. 2018- . – Режим доступу: http://bses.in.ua/journals/2018/28_1_2018/46.pdf.
Єрмакова Л. О. Сучасний стан соціального туризму в Україні [Електронний ресурс] / Л. О. Єрмакова // Гостинність, сервіс, туризм : досвід, проблеми, інновації : тези допов. ІІ Міжнар. наук.-практ. конф., м. Київ, 23 квітня 2015 р. – Т. 2. / Київ. нац. ун-т культури і мистецтв. – Київ : Видав. центр КНУКіМ, 2015. - С. 81-85. - Режим доступу: https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/bitstream/lib/8760/2/Тези КНУКіМ.pdf#page=81.
Колотуха О. В. Соціальний туризм в Україні: проблеми та перспективи розвитку [Електронний ресурс] / О. В. Колотуха // Проблемы материальной культуры. Сер.: Географические науки. – 2009. - С. 177-179. - Режим доступу: http://dspace.nbuv.gov.ua/bitstream/handle/123456789/35838/57-Kolotyha.pdf.
Нохріна Л. А. Соціальний туризм: детермінанти реалізації [Електронний ресурс] / Л. А. Нохріна // Economy. Zarz?dzanie. Osi?gni?cia naukowe, rozw?j, propozycje : зб. матер. міжнар. наук.-практ. конф., м. Варшава, 29-30 вересня 2016 р. – Варшава, 2016. – С. 32-34. – Режим доступу: https://tourlib.net/statti_ukr/nohrina2.htm.

.: Розділ: Туризм :: 15.05.2020 06.10.28 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 


Generated in 0.328599 seconds