Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 27 .:. Запитань у базі: 43851
   


Автор запитання: Олеся із міста: Чернігів :: Запитання: 44189  
Олеся запитує:
Добрий день! Цікавить інформація про діяльність Празької школи. Дякую.
Наша відповідь:
Доброго дня, Олесю! Ми вже відповідали на подібне запитання: Віртуальна бібліографічна довідка — Розширений пошук — Пошук за: Номером запитання — № 36650; 43534.
Також пропонуємо переглянути наступні джерела:
Бєдакова С. Празька школа українських композиторів (теоретичні засади проблеми) / С. Бєдакова // Вісник Книжкової палати. — 2005. — № 3. — С. 40-43.
Бугрименко Л. Вітрами й сонцем Бог мій шлях відмітив : донька твоя, Руси-Україно / Л. Бугрименко // Журавлик. — 2020. — № 2. — С. 7.
Гедзь О. Внесок "Празької школи" у розбудову музичного мистецтва України ХІХ – початку ХХ століття [Електронний ресурс] / О. Гедзь // Мистецтвознавчі записки. — 2016. — Вип. 30. — С. 77-86. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Mz_2016_30_11.
Єржиківська Н. Проблема становлення й утвердження канону "Празької школи" [Електронний ресурс] / Н. Єржиківська // Українознавчий альманах. — 2014. — Вип. 15. — С. 209-213. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Ukralm_2014_15_66.
Зволинська Л. Священні книги у світосприйнятті поетів Празької школи [Електронний ресурс] / Л. Зволинська // Наукові праці [Чорноморського державного університету імені Петра Могили комплексу "Києво-Могилянська академія"]. Сер. : Філологія. Літературознавство. — 2013. — Т. 224, Вип. 212. — С. 40-44. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Npchdufl_2013_224_212_10.
Ковалів Ю. Польський переддень "празької школи" [Електронний ресурс] / Ю. Ковалів // Київські полоністичні студії. — 2010. — Т. 16. — С. 410-416. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/kps_2010_16_42.
Ковалів Ю. «Празька школа»: на крутосхилах «філософії чину» : [Навч. посіб.]./ Ю. ковалів. — Київ : Бібліотека українця, [2001]. — 118 c. — (Бібліотека українця).
Легка О. "Виростала я на землі, що від Бога..." : життєтворча сильвета Наталі Лівицької-Холодної / О. Легка // Дивослово. — 2014. — № 12. — С. 43-51.
Науменко Н. "Осіння лірика" в аспекті злуки мистецтв : [мотиви осені в українській ліриці 20 століття] / Н. Науменко // Дивослово. — 2015. — № 10. — С. 50-54.
Паріс О. Євген Цегельський як педагог нової генерації львівської "празької школи" [Електронний ресурс] / О. Паріс // Українська музика. — 2017. — Число 2. — С. 68-75. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Ukrmuzyka_2017_2_13.
Празька поетична школа / [упорядкув. та передм. О. Г. Астаф’єва, А. О. Дністрового]. — Харків : Ранок, 2009. — 253 с. — (Серія ”Українська муза”; т. 5).
Просалова В. Празька літературна школа: текст, контекст, інтертекст : Автореф. дис… д-ра філол. наук : 10.01.06 / В. Просалова ; Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка. — Київ, 2006. — 32 с.
Просалова В. Текст у світі текстів Празької літературної школи : монографія / В. Просалова. — Донецьк : Сх. вид. дім, 2005. — 343 c.
Прохоренко О. Творчість Євгена Маланюка і «Празька школа» українських поетів : Автореф. дис. на здоб. наук. ступ. канд. філол. наук. 10.01.01 / О. Прохоренко ; Нац. пед. ун-т ім. М.П.Драгоманова. — Київ, 1999. — 18 с.
Семченко К. Іманентне єднання ліричного героя з абсолютом у молитві (жанр молитви у творчості "Празької школи") [Електронний ресурс] / К. Семченко // Наукові праці [Чорноморського державного університету імені Петра Могили комплексу "Києво-Могилянська академія"]. Серія : Філологія. Літературознавство. — 2015. — Т. 259, Вип. 247. — С. 69-73. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Npchdufl_2015_259_247_15.
Соломахіна Ю. Вірування давніх слов’ян як джерело художньої творчості (на матеріалі поетичного доробку Празької школи) [Електронний ресурс] / Ю. Соломахіна // Науковий вісник Миколаївського державного університету імені В. О. Сухомлинського. Сер. : Філологічні науки. — 2014. — Вип. 4.13. — С. 246–250. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvmduf_2014_4.

.: Розділ: Мовознавство :: 13.05.2020 13.16.16 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Галина із міста: Луцьк :: Запитання: 44180  
Галина запитує:
Добрий день! Допоможіть з літературою наукової роботи Внесок Мелетія Смотрицького у мовознавство. Дякую.
Наша відповідь:
Добрий день, Галино! Ми уже відповідали на подібне запитання: Віртуальна довідка - Розширений пошук - Пошук за Номером запитання - № 37791. Також радимо Вам переглянути наступні джерела:
Бабич С. Творчість Мелетія Смотрицького у контексті раннього українського бароко : автореф. дис... канд. філол. наук: 10.01.01 / С. Бабич ; НАН України, Ін-т л-ри ім. Т. Г. Шевченка. — Київ, 2002. — 20 с.
Денисюк В. Фразеологія творів Герасима Смотрицького [Електронний ресурс] / В. Денисюк // Актуальні проблеми філології та перекладознавства. — 2012. — Вип. 5. — С. 56-64. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/apftp_2012_5_10.
Дуброва Г .Елементи польської мови у творах М. Смотрицького (у зіставленні з творчістю І. Галятовського і А. Радивиловського) [Електронний ресурс] / Г. Дуброва // Актуальні проблеми української лінгвістики: теорія і практика. — 2005. — Вип. 12. — С. 62-71. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/apyl_2005_12_10.
Ісіченко І. Бароко – мистецький стиль і літературна доба / І. Ісіченко // Дивослово. — 2010. — № 10. — С. 27-34.
Кашета Ю. Засоби передачі слов'яноруського синтаксису у "простій" мові варіанта Мелетія Смотрицького (риторичний аспект) : дис... канд. філол. наук: 10.02.01 / Ю. Кашета ; Харківський національний ун-т ім. В.Н.Каразіна. — Харків, 2007. — 221 с.
Навчук Г. Окличні речення у творах полемічної та ораторсько-проповідницької літератури (на прикладі "Треноса" Мелетія Смотрицького) [Електронний ресурс] / Г. Навчук, Л. Шутак // Актуальні питання суспільних наук та історії медицини. — 2018. — № 3. — С. 11-13. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/apcnim_2018_3_4.
Наєнко Г. Граматики Лаврентія Зизанія та Мелетія Смотрицького в контексті наукового текстотворення середньоукраїнського періоду [Електронний ресурс] / Г. Наєнко // Українська мова. — 2019. — № 4. — С. 70-83. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Ukrm_2019_4_8.
Полуектова А. Особливості акцентуації числівників у староукраїнській мові: порівняльно-історичний і зіставний аспекти (на матеріалі українського та московського видань "Граматики" М. Смотрицького 1619 та 1648 рр.) [Електронний ресурс] / А. Полуектова // Наукові праці [Чорноморського державного університету імені Петра Могили комплексу "Києво-Могилянська академія"]. Серія : Філологія. Мовознавство. — 2015. — Т. 255, Вип. 243. — С. 74-81. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Npchdufm_2015_255_243_16.
Фаріон І. Мелетій Смотрицький крізь призму статусу руської та слов’янської мов [Електронний ресурс] / І. Фаріон // Наукові записки [Національного університету "Острозька академія"]. Сер. : Філологічна. — 2013. — Вип. 36. — С. 241-246. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nznuoaf_2013_36_75.
Фаріон І. Мелетій Смотрицький: мовно-світоглядовий гібридизм? [Електронний ресурс] / І. Фаріон // Українська мова. — 2019. — № 4. — С. 57-69. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Ukrm_2019_4_7.
Халімон Н. Українська культура першої половини 17 століття. Розвиток освіти та літератури : історія України : 8 кл. / Н. Халімон // Історія та правознавство. — 2012. — № 9. — С. 16-22.
Царалунга І. Варіативність староукраїнської мови у творах Г. Смотрицького [Електронний ресурс] / І. Царалунга // Філологічні студії. Науковий вісник Криворізького державного педагогічного університету. — 2011. — Вип. 6. — С. 684-689. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/PhSt_2011_6_101.
Щокань Г. Графіко-орфографічна система Патерика Печерського (рукописів 1553–1554, 1657–1658 рр.) у зв’язку з Граматикою М. Смотрицького [Електронний ресурс] / Г. Щокань // Актуальні проблеми української лінгвістики: теорія і практика. — 2008. — Вип. 15. — С. 88-98. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/apyl_2008_15_13.
Юкало В. Полемічна література XVI-XVII ст. як зародження української публіцистики / В. Юкало // Дивослово. — 2005. — № 8. — С. 3-7.
Ярошевич І. Граматичне термінотворення Мелетія Смотрицького в контексті давньоукраїнського мовознавства [Електронний ресурс] / І. Ярошевич // Термінологічний вісник. — 2019. — Вип. 5. — С. 125-130. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/terv_2019_5_18.
Ярошевич І. Невідмінювані частини мови в "Граматиці” Мелетія Смотрицького: поняттєво-термінологічний аспект [Електронний ресурс] / І. Ярошевич // Українська мова. — 2019. — № 4. — С. 84-89. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Ukrm_2019_4_9.

.: Розділ: Мовознавство :: 12.05.2020 15.34.10 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Іванна із міста: Ужгород :: Запитання: 44138  
Іванна запитує:
Добрий вечір. Підберіть, буль ласка, літературу для реферату ''Відомий український мовознавець Бевзенко''.
Наша відповідь:
Доброго дня. Пропонуємо вам переглянути наступні джерела:
З історії української діалектології. Постаті: Бевзенко Степан Пилипович
http://lib.chmnu.edu.ua/pdf/posibnuku/324/13.pdf
Зубченко В. М. Розвиток українського мовознавства 20-30-х років ХX століття в дослідженнях С. Бевзенка
http://enpuir.npu.edu.ua/bitstream/123456789/15851/1/Zubchenko.pdf
Мовознавче подвижництво професора Бевзенка
http://chornomorka.com/archive/21800-21801/a-8850.html
Сабадош І. С.П. Бевзенко як діалектолог (до 90-річчя від дня народження) / І.Сабадош // Сучасні проблеми мовознавства та літературознавства. - 2010. - Вип. 14. - С. 187-191.
http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/spml_2010_14_34.pdf
Гальона Н.П. Синтаксичні студії С.П.Бевзенка
http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/Nchnpu_10_2010_6_20.pdf
https://www.academia.edu/34362221/Sokolova_S._-_Lingvodydaktyka._Slovnyk.pdf
Бевзенко С. П. Історія українського мовознавства. Історія вивчення української мови : навч. посібник для студ. педінститутів спец. 02.19.00 "Укр. мова і л-ра" / С. П. Бевзенко; ред. Н. В. Леонова. – Київ: Вища шк., 1991. – 230, [1] c.
http://irbis-nbuv.gov.ua/ulib/item/UKR0000839

.: Розділ: Мовознавство :: 6.05.2020 22.37.01 :.
.: Краматорська центральна міська публічна бібліотека ім. М.Горького :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Марія із міста: Львів :: Запитання: 44096  
Марія запитує:
Цікавить література до наукової роботи "Мовний образ землі у творах Шевченка". Дякую!
Наша відповідь:
Доброго дня, Маріє! На жаль, конкретної відповіді за запитом нам знайти не вдалося (у доступних нам джерелах). Деяку інформацію можна переглянути в наступних джерелах:

Генералюк Л. Шевченківські образи-концепти: вербально-іконічна єдність [Електронний ресурс] / Л. Генералюк // Шевченкознавчі студії. - 2014. - Вип. 17. - С. 24-33. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Shs_2014_17_7

Зимомря М. Творчість Тараса Шевченка крізь призму німецькомовних інтерпретацій [Електронний ресурс] / М. Зимомря // Шевченкознавчі студії. - 2014. - Вип. 18. - С. 313-323. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Shs_2014_18_36

Огар А. Образні аспекти концепту земля (на матеріалі української поезії) [Електронний ресурс] / А. Огар // Рідне слово в етнокультурному вимірі. - 2014. - 2014. - С. 46-51. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/rsev_2014_2014_9

Чехівський О. Мовний образ України в поезії Т.Шевченка і його виховний потенціал / О. Чехівський // Українська література в загальноосвітній школі. - 2001. - № 4. - С. 19-22.

.: Розділ: Мовознавство :: 2.05.2020 13.54.02 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Іванна із міста: Ужгород :: Запитання: 44088  
Іванна запитує:
Добрий день) Допоможіть, будь ласка, підібрати літературу для реферату "Вираження емоційного стану людини фразеологічними засобами різних мов"
Наша відповідь:
Доброго дня, Іванно! Пропонуємо переглянути наступну літературу:
Бабак А. О. Лінгвопрагматичні засоби вираження емоцій в художніх іспаномовних текстах [Електронний ресурс] / А. О. Бабак, Ю. В. Андрійченко // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики. - 2010. - Вип. 17. - С. 14-20. - Режим доступу:http://nbuv.gov.ua/UJRN/psptkl_2010_17_4

Бaбак А. О. Лінгвопрагматичні засоби вираження емоцій в публіцистичних іспаномовних текстах [Електронний ресурс] / А. О. Бaбак, Ю. В. Андрійченко // Проблеми семантики слова, речення та тексту. - 2010. - Вип. 24. - С. 3-9. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/pssrtt_2010_24_3

Бойчук В. Фразеологічні засоби на позначення песимізму в сучасній англійській мові [Електронний ресурс] / В. Бойчук // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки. Філологічні науки. Мовознавство. - 2014. - № 5. - С. 65-69. - Режим доступу:http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvvnuflm_2014_5_17

Венжинович Н. Ф. Відображення фізичного та емоційно-фізичного стану людини у фразеологізмах української мови [Електронний ресурс] / Н. Ф. Венжинович // Наукові праці Кам'янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Філологічні науки. - 2009. - Вип. 20. - С. 73-78. - Режим доступу:http://nbuv.gov.ua/UJRN/Npkpnu_fil_2009_20_22

Гамзюк М. Вираження емотивної тривалості фразеологічними одиницями німецької мови [Електронний ресурс] / М. Гамзюк // Вісник київського національньного лінгвістичного університету. Серія Філологія. - 2015. - Том. 18. – № 2. – С. 275-280. - Режим доступу: file:///C:/Documents and Settings/User/Мои документы/Downloads/84257-177513-1-SM.pdf

Компанієць В. В. Засоби вираження національно-культурного компоненту у фразеологічній репрезентаціїемоційних станів людини (на матеріалі французької мови) [Електронний ресурс] / В. В. Компанієць //Наукові записки Національного університету "Острозька академія". Серія : Філологічна. - 2016. - Вип. 60. - С. 159-162. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nznuoaf_2016_60_61

Липчанко О. В. Засоби вираження емоційного концепту "гнів/ anger" в англійських та українських пареміях [Електронний ресурс] / О. В. Липчанко // Сучасні дослідження з іноземної філології. - 2011. - Вип. 9. - С. 283-289. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Sdzif_2011_9_45

Прищепчук І. О. Реалізація семантичної моделі "фізичні та емоційні стани людини – світіння" у германських і слов’янських мовах [Електронний ресурс] / І. О. Прищепчук // Філологічні трактати. - 2016. - Т. 8, № 3. - С. 44-51. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Filtr_2016_8_3_8

Станкевич-Іванова В. Особливості вираження емоційного страху засобами фразеології чеської мови [Електронний ресурс] / В. Станкевич Іванова // Вісник Львівського університету. Серія філологічна. - 2009. - Вип. 48. - С. 275-280. - Режим доступу: http://old.philology.lnu.edu.ua/visnyk/48_2009/48_2009_036_Stankevych.pdf

Фісяк І. Є. Фразеологічні одиниці німецької мови на позначення міжособистісних відносин: семантичний та функціонально-прагматичний аспекти : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.02.04 / І. Є. Фісяк; Херсон. держ. ун-т. - Херсон, 2015. - 20 c.

Хенкіна Г. О. Спільні й національно специфічні риси вираження емоційного стану людини [Електронний ресурс] / Г. О. Хенкіна // Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка. Філологічні науки. - 2013. - № 9(2). - С. 123-128. - Режим доступу:http://nbuv.gov.ua/UJRN/vluf_2013_9(2)__23

Чернова А. А. Лексичні засоби вираження емоційних концептів у сучасному іспанському художньому дискурсі [Електронний ресурс] / А. А. Чернова // Проблеми семантики слова, речення та тексту. - 2014. - Вип. 33. - С. 241-251 . - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/pssrtt_2014_33_26

.: Розділ: Мовознавство :: 1.05.2020 13.40.16 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 


Generated in 0.308294 seconds