Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 36 .:. Запитань у базі: 44705
   


Автор запитання: Варвара із міста: Яремче :: Запитання: 45524  
Варвара запитує:
Добрий день. Мені необхідна будь-яка література про млинарство в Україні. Дякую.
Наша відповідь:
Добрий день, Варвара! Ми вже відповідали на подібне запитання: Віртуальна бібліографічна довідка — Розширений пошук — Пошук за: Номером запитання — № 36378. Також пропонуємо додатково переглянути наступні джерела:
Головатюк Ю. Лексика на позначення агентів млинарства у західноподільських говірках [Електронний ресурс] / Ю. Головатюк // Іван Огієнко і сучасна наука та освіта. Серія : Філологічна. — 2015. — Вип. 12. — С. 66-70. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Ioisn_2015_12_14.
Жам О. Документи фонду Києво-Печерської лаври як джерело дослідження історії лаврського млинарства ХVII – поч. ХХ ст. [Електронний ресурс] / О. Жам // Етнічна історія народів Європи. — 2017. — Вип. 53. — С. 37–42. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/eine_2017_53_8.
Жам О. Пожежі на борошномельних млинах Правобережної України у ХІХ ст.: причини та наслідки [Електронний ресурс] / О. Жам // Питання історії науки і техніки. — 2012. — № 4. — С. 70-79. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Pint_2012_4_11.
Крапивний Р. Млинарство як основний промисел у Ніжинському полку в середині XVII–XVIII ст. [Електронний ресурс] / Р. Крапивний // Український історичний збірник. — 2014. — Вип. 17. — С. 53-64. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Uiz_2014_17_6.
Лемешева Н. Млинарство в системі господарської діяльності селянства харківської губернії у другій половині ХІХ – на початку ХХ сторіччя [Електронний ресурс] / Н. Лемешева // Збірник наукових праць [Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди]. Сер. : «Історія та географія». — 2014. — Вип. 51. — С. 137-145. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/znpkhnpu_ist_2014_51_24.
Лемешева Н. Слобожанське млинарство у другій половині ХVІІ – ХVІІІ століттях [Електронний ресурс] / Н. Лемешева // Збірник наукових праць [Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди]. Серія : «Історія та географія». — 2016. — Вип. 53. — С. 119-124. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/znpkhnpu_ist_2016_53_20.
Маслов М. Історичний розвиток млинарської енергетики в Україні у другій половині ХІХ - першій третині ХХ сторіччя [Електронний ресурс] / М. Маслов // Збірник наукових праць Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди. Сер. : «Історія та географія». — 2012. — Вип. 45. — С. 61-66. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/znpkhnpu_ist_2012_45_17.
Маслов М. Розвиток селянського млинарства в Україні у XIX - 20-х рр. XX ст. : техніко-технологічні аспекти [Електронний ресурс] / М. Маслов // Український селянин. — 2004. — Вип. 8. — С. 177-181. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Ukrsel_2004_8_56.
Олянич В. Розвиток приватного та кооперативного підприємництва селянських господарств в Українській СРР 1921 — 1929 років : автореф. дис. ... д-ра іст. наук : 07.00.01 / В. Олянич; Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. — Харків, 2015. — 40 c.
Оніпко Т. Внесок млинарської галузі вітчизняної споживчої кооперації у розв’язання продовольчих проблем (1926 - 1928 рр. ) [Електронний ресурс] / Т. Оніпко // Український селянин. — 2010. — Вип. 12. — С. 223-226. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Ukrsel_2010_12_79.
Погорілко М. Війна і млин: особливості ведення млинарського господарства у Львові у другій половині XVII cт. [Електронний ресурс] / М. Погорілко // Вісник Національного технічного університету «ХПІ». Серія : Актуальні проблеми історії України. — 2014. — № 54. — С. 94-101. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/vcpiak_2014_54_12.
Тютюнник Ю. Водяні млини середньої частини басейну Дніпра та Південного Бугу [Електронний ресурс] / Ю. Тютюнник, О. Лаврик // Праці Центру пам’яткознавства. — 2010. — Вип. 18. — С. 245-258. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Pcp_2010_18_25.

.: Розділ: Історія :: 17.05.2021 09.22.28 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Софія із міста: Сарни :: Запитання: 45518  
Софія запитує:
Добрий вечір! Потрібна в електронному варіанті книга "Памятная книжка Киевского учебного округа на 1896-1897 учебный год, ч.3, Волынская губерния. К., 1896.
Наша відповідь:
Доброго дня, Софіє! На жаль, електронного варіанту даної книжки знайти не вдалося. Вона є в науковій бібліотеці ім. М.Максимовича Київського Національного університету ім. Т.Шевченка.

.: Розділ: Історія :: 13.05.2021 17.29.54 :.
.: Хмельницька обласна бібліотека для дітей ім. Т.Г.Шевченка :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Богдана із міста: Львів :: Запитання: 45499  
Богдана запитує:
Добрий день. Мене цікавить література про період Гетьманщини. Дякую.
Наша відповідь:
Добрий день, Богдано! Перегляньте такі джерела інформації:
Биркович О. Судова система української держави (Гетьманщини) 1648 – 1657 рр.: Автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.01 / О. Биркович ; Нац. акад. внутр. справ України. — Київ, 2004. — 19 с.
Вовк О. Джерела міського права Гетьманщини другої половини XVII–XVIII століть: історико — правовий аналіз [Електронний ресурс] / О. Вовк // Часопис Київського університету права. — 2019. — № 1. — С. 33 — 42. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Chkup_2019_1_7.
Головко О. Організаційно-правові засади фінансової діяльності Української держави (Гетьманщини) у другій половині XVII — XVIII століть [Електронний ресурс] / О. Головко // Юрист України. — 2011. — № 2. — С. 11 — 18. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/uy_2011_2(15)__2.
Гуржій О. Гетьманщина у відображенні історичних пісень і дум: історіографія та методологія дослідження [Електронний ресурс] / О. Гуржій, Є. Мерімерін // Гілея: науковий вісник. — 2018. — Вип. 134. — С. 134 — 143. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/gileya_2018_134_33.
Журавель М. Генеральний уряд як інститут влади Гетьманщини другої половини XVII — середини XVIII ст.: автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.01 / М. Журавель ; Міжнар. гуманіт. ун — т. — Одеса, 2011. — 22 с.
Кривошея В. Актуальні питання цивілізаційної характеристики Гетьманщини [Електронний ресурс] / В. Кривошея // Наукові записки [Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса НАН України]. — 2006. — Вип. 32. — С. 8 — 25. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nzipiend_2006_32_4.
Куташев І. Державотворчі ідеї у політичній думці доби гетьманщини: автореф. дис... д-ра політ. наук: 23.00.01 / І. Куташев ; Київ. нац. ун — т ім. Т.Шевченка. — Київ, 2008. — 38 с.
Лапшин С. Політичні настрої українського суспільства за умов наступу Російської імперії на автономні права України – гетьманщини (30 - ті рр. XVIIІ ст.) [Електронний ресурс] / С. Лапшин // Наукові записки [Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського]. Серія : Історія. — 2015. — Вип. 23. — С. 14 — 18. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nzvdpu_ist_2015_23_4.
Лапшин C. Реформування державного управління України - Гетьманщини в 1734 – 1750 рр. [Електронний ресурс] / C. Лапшин, О. Конотопенко // Наукові записки [Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського]. Серія : Історія. — 2018. — Вип. 26. — С. 13 — 17. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nzvdpu_ist_2018_26_3.
Ложешник А. Історіографічний аспект вивчення історії Гетьманщини одеськими дослідниками ХІХ – першої третини ХХ ст. (за матеріалами фондів Наукової бібліотеки ОНУ імені І. І. Мечникова) [Електронний ресурс] / А. Ложешник // Вісник Одеського національного університету. Серія : Бібліотекознавство, бібліографознавство, книгознавство. — 2018. — Т. 23, Вип. 2. — С. 98 — 114. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vonu_bbk_2018_23_2_5.
Любич О. Соціально-економічне становище Гетьманщини в часи тимчасового правління Гетьманського уряду (1734–1750 рр.) [Електронний ресурс] / О. Любич // Сіверщина в історії України. — 2014. — Вип. 7. — С. 122 — 126. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/sviu_2014_7_28.
Любченко Д. Розвиток кримінального права Гетьманщини у другій половині XVII — XVIII ст.: Автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.01 / Д. Любченко ; Київ. нац. ун-т внутр. справ. — Київ, 2005. — 25 с.
Медвідь Н. Дипломатичні документи Гетьманщини [Електронний ресурс] / Н. Медвідь // Південний архів. Філологічні науки. — 2018. — Вип. 73. — С. 26 — 30. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Pafn_2018_73_6.
Морозова А. Поповнення джерельної бази з історії Гетьманщини (духівниця бунчукового товариша П. С. Лизогуба) [Електронний ресурс] / А. Морозова // Архіви України. — 2020. — № 1. — С. 198 — 209. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/ay_2020_1_12.
Петреченко І. У центрі уваги — непересічна особа лідера Гетьманщини [Електронний ресурс] / І. Петреченко // Сіверянський літопис. — 2019. — № 2. — С. 169 — 172. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/sl_2019_2_16.
Салагуб Л. Політичні кулуарні інтриги довкола Гетьманщини у 1709 – 1764 рр.: погляд вітчизняних істориків [Електронний ресурс] / Л. Салагуб // Емінак. — 2019. — № 4. — С. 188 — 196. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/eminak_2019_4_20.
Степанчук Ю. Зміни політичних поглядів козацької старшини Гетьманщини в умовах початку наступу російського царату на українську автономію [Електронний ресурс] / Ю. Степанчук // Наукові записки [Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського]. Серія : Історія. — 2012. — Вип. 20. — С. 22 — 28. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nzvdpu_ist_2012_20_6.
Яценюк Г. Українська політична еміграція і Гетьманщина в 1710-1742 рр.: політико- дипломатичний аспект: Автореф. дис... канд. іст. наук: 07.00.01 / Г. Яценюк ; Чернівец. нац. ун-т ім. Ю.Федьковича. — Чернівці, 2005. — 19 с.

.: Розділ: Історія :: 6.05.2021 16.13.19 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Денис із міста: Львів :: Запитання: 45485  
Денис запитує:
Порадьте літературу на курсову роботу по темі: «Історія Вищеольчедаївського цукрового заводу»
Наша відповідь:
Вибачте, але на жаль в доступних для нас джерелах не вдалось знайти інформацію за Вашим запитом.

.: Розділ: Історія :: 29.04.2021 14.41.34 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Таня із міста: Львів :: Запитання: 45483  
Таня запитує:
Права людини в Радянському Союзі
Наша відповідь:
Доброго дня, Тетяно! Радимо Вам використати наступні посилання: – https://uk.wikipedia.org/wiki/Права_людини_у_Радянському_Союзі#:~:text=Відповідно до Загальної декларації прав,право на харчування, право на
http://ekmair.ukma.edu.ua/bitstream/handle/123456789/12525/Okipniuk_Prava_liudyny.pdf
https://tyzhden.ua/History/195087
https://studfile.net/preview/5169941/page:18/
file:///C:/Users/User/Desktop/365-1376-1-PB.pdf
file:///C:/Users/User/Desktop/365-1376-1-PB (1).pdf
http://dspace.pnpu.edu.ua/bitstream/123456789/3667/1/Lavruk.pdf
https://znaimo.com.ua/Права_людини_в_СРСР

– Толкачова І. А. Розвиток прав людини та громадянина в колишньому Радянському Союзі, Великобританії та на Кубі / І. А. Толкачова // Мова і сучасні тенденції юридичної науки очима молодих вчених : [Зб. тез допов. та наук. повідомл. круглого столу], 16 квіт. 2009 р. - Харків, 2009. - С. 104-108.
– Глюксман А. На захисті свободи : пер. з фр. / А. Ґлюксман, О. Боннер ; організатор діалогу та упорядник Г. Аккерман ; [вид.: К. Сігов, Л. Фінберг ; наук. ред.: Л. Фінберг, Н. Риндюк ; літ. ред. В. Богуславська] ; [Центр досліджень історії та культури східноєвропейського єврейства]. - Київ : Дух і літера, 2013. - 223 с.
– Молчанов Є. А. З історії боротьби за права людини в СРСР. 11 клас / Є. А. Молчанов // Історія та правознавство. - 2010. - № 19/20/21. - С. 30-35.
– Даниленко В. Етнополітика в СРСР та УРСР у 40-80-ті роки ХХ ст. / В. Даниленко // Історія України. Шкільний світ. - 2011. - № 1. - С. 3-8.

.: Розділ: Історія :: 29.04.2021 14.18.17 :.
.: Хмельницька обласна бібліотека для дітей ім. Т.Г.Шевченка :.
.: Версія для друку :.
 


Generated in 0.241806 seconds