Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 36 .:. Запитань у базі: 44904
   


Автор запитання: Ірина із міста: Дніпро :: Запитання: 46582  
Ірина запитує:
Добрий день. Мені потрібно література на тему: секуляризація у суспільстві. Дякую.
Наша відповідь:
Добрий день, Ірино! Ми вже відповідали на подібне запитання: Віртуальна бібліографічна довідка — Розширений пошук — Пошук за: Номером запитання — № 46080. Також пропонуємо додатково переглянути наступні джерела:
Бегей О. І. Стан та майбутнє релігії в секулярному суспільстві [Електронний ресурс] / О. І. Бегей // Гілея: науковий вісник. — 2016. — Вип. 109. — С. 203-206. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/gileya_2016_109_53.
Бродецький О. Концепт справедливості у релігійній і секулярній етиці: потенціал ідейної синергії [Електронний ресурс] / О. Бродецький // Науковий вісник Чернівецького університету. Філософія. — 2012. — Вип. 621-622. — С. 174-179. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvchu_fil_2012_621-622_34.
Вашрова Н. В. Модель релігійне / секулярне в методології соціологічного дослідження [Електронний ресурс] / Н. В. Вашрова // Вісник Львівського університету. Серія : Соціологічна. — 2013. — Вип. 7. — С. 129-135. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vlnu_sociology_2013_7_16.
Долгопол К. Ю. Секулярність як соціальний конструкт [Електронний ресурс] / К. Ю. Долгопол // Гілея: науковий вісник. — 2015. — Вип. 96. — С. 219-222. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/gileya_2015_96_56.
Жиртуєва Н. С. Компаративний аналіз містичних традицій Сходу та Заходу : автореф. дис. ... д-ра філософ. наук: 09.00.11 / Н. С. Жиртуєва; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. — Київ, 2009. — 33 c.
Лапутько А. В. Між секулярним та релігійним – гідність як вища цінність людського духу [Електронний ресурс] / А. В. Лапутько // Освітній дискурс. — 2020. — Вип. 28. — С. 99-108. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/eddcsp_2020_28_11.
Лубський В. І. Історія релігій : підручник. Т. 2 / В. І. Лубський, М. В. Лубська; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. — Київ, 2008. — 423 c.
Мателешко Ю. П. Націоналізм як релігія (крізь призму семивимірної моделі секулярних ідеологій Н. Смарта) [Електронний ресурс] / Ю. П. Мателешко // Гілея: науковий вісник. — 2014. — Вип. 90. — С. 368-371. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/gileya_2014_90_91.
Преображенський С. І. Позахристиянські компоненти в свідомості православного віруючого: український контекст : автореф. дис. ... канд. філос. наук. : 09.00.11 / С. І. Преображенський; Ін-т філософії ім. Г. С. Сковороди НАН України. — Київ, 2010. — 20 c.
Распопов Є. І. Проблеми секуляризації в полікультурному суспільстві / Є. І. Распопов, С. С. Возняк // Наук. вісн. Волин. нац. ун-ту ім. Лесі Українки. — 2011. — № 24. — С. 148-154.
Яроцька О. Секулярна релігійність як виявлення утрати досвіду «живої віри» [Електронний ресурс] / О. Яроцька // Релігія та соціум. — 2016. — № 1-2. — С. 190-198. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/relsoc_2016_1-2_25.

.: Розділ: Історія :: 10.07.2022 20.48.52 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Оля із міста: Дніпро :: Запитання: 46579  
Оля запитує:
Добрий день. Шукаю літературу про діяльність Гельсінської спілки. Дякую.
Наша відповідь:
Добрий день, Олю! Ми вже відповідали на подібне запитання: Віртуальна бібліографічна довідка — Розширений пошук — Пошук за: Номером запитання — № 39283. Також пропонуємо додатково переглянути наступні джерела за вишим запитом:
Басараб М. М. Українська Гельсінська спілка в Закарпатті / М. М. Басараб ; Ужгородський національний ун-т. Факультет суспільних наук. Кафедра політології. — Ужгород : Вісник Карпат, 2006. — 66 с.
Ведмідь Л. А. Українська Гельсінська група: історичний огляд / Л. А. Ведмідь. — Київ : Поліграф Центр, 2005. — 22 с.
Вербицький Б. Д. Участь Михайла і Богдана Горинів у створенні і розвитку Української Гельсінської Спілки [Електронний ресурс] / Б. Д. Вербицький // Гілея: науковий вісник. - 2018. - Вип. 137. - С. 303-307. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/gileya_2018_137_78.
Геник М. Пошук розуміння в питанні польсько-українського розмежування в контексті Гельсінського процесу / М. Геник // Наук. зап. Ін-ту політ. і етнонац. дослідж. НАН України. — 2006. — Вип. 30, кн. 1. — С. 140-151.
Каганов Ю. О. Опозиційний виклик: Україна і Центрально-Східна Європа 1980-х — 1991 рр. : монографія / Ю. О. Каганов. — Запоріжжя : Просвіта, 2009. — 252 c.
Коцур В. Українська гельсінська спілка як складова молодіжного руху в Україні наприкінці 80-х років ХХ ст. [Електронний ресурс] / В. Коцур // Гуманітарний вісник Державного вищого навчального закладу «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди». Педагогіка. Психологія. Філософія. — 2014. — Вип. 34. — С. 260-269. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/gvpdpu_2014_34_34.
Кривдіна І. Б. Гельсінський рух і його вплив на національно-політичні процеси в Україні (1976 - початок 90-х років): автореф. дис... канд. іст. наук: 07.00.01 / І. Б. Кривдіна ; Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова. — Одеса, 2001. — 20 с.
Кривдина І. Б. Програмові засади та організаційні форми існування Гельсінського руху в Україні (1976-2010 рр.) [Електронний ресурс] / І. Б. Кривдина // Інтелігенція і влада. Серія : Історія. — 2010. — Вип. 19. — С. 68-76. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/iiv_2010_19_9.
Мисечко А. І. Українська Гельсінська Спілка – засіб боротьби за права людини в Україні [Електронний ресурс] / А. І. Мисечко, С. Р. Захарія // Історичний архів. — 2013. — Вип. 10. — С. 67-69. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Ians_2013_10_11.
Михайлов В. В. Діяльність Української Гельсінської Спілки в Південній Україні наприкінці 1980-х - 1991 рр. / В. В. Михайлов // Наук. пр. іст. ф-ту Запоріз. нац. ун-ту. — 2013. — Вип. 37. — С. 162-168.
Мокрик Р. Український гельсінський рух та його взаємодія з Заходом (1976-1991) [Електронний ресурс] / Р. Мокрик // Українознавчий альманах. — 2016. — Вип. 19. — С. 137-141. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Ukralm_2016_19_34.
Орос О. М. Витоки і діяльність Української Гельсінської спілки на Закарпатті : спогади й роздуми учасн. подій / О. М. Орос. — Ужгород : TIMPANI, 2012. — 181 с. : фот.
Сімків О. Діяльність Української Гельсінської спілки в царині формування історичної пам’яті (1988?1990) [Електронний ресурс] / О. Сімків // Україна: культурна спадщина, національна свідомість, державність. — 2013. — Вип. 23. — С. 671-676. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Uks_2013_23_58.

.: Розділ: Історія :: 8.07.2022 08.04.15 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Карина із міста: Умань :: Запитання: 46559  
Карина запитує:
Добрий день. Шукаю інформацію про політику коренізації в Україні. Дякую.
Наша відповідь:
Добрий день! Ми вже відповідали на подібне питання: Віртуальна довідка — Розширений пошук — Пошук за номером запитання — № 46276. Також пропонуємо вам додатково опрацювати такі джерела:
Бевз Т. Українська еміграція у контексті політики коренізації [Електронний ресурс] / Т. Бевз // Наукові записки [Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса НАН України]. — 2006. — Вип. 29. — С. 125-135. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nzipiend_2006_29_12.
Кавун Т. Сучасний етап історіографії політики коренізації національних меншин в УСРР [Електронний ресурс] / Т. Кавун // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Історія. — 2007. — Вип. 91-93. — С. 19-24. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/VKNU_Ist_2007_91-93_6.
Ладига Л. І. Сучасна українська історіографія судочинства серед національних меншин за часів політики коренізації (20–30-і рр. ХХ ст.) [Електронний ресурс] / Л. І. Ладига // Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка. Історичні науки. — 2010. — № 23. — С. 282-287. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/vlui_2010_23_33.
Тропіна А. А. Статистика народонаселення як джерело з історії політики коренізації радянської влади в Кримській АСРР на початку ХХ ст. [Електронний ресурс] / А. А. Тропіна // Вісник Дніпропетровського університету. Серія : Історія та археологія. — 2010. — Т. 18, вип. 18. — С. 256-262. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/vduia_2010_18_18_39.
Філатова О. Є. Культурно-освітній аспект життя німецької етнічної меншини Харківщини в умовах впровадження політики коренізації [Електронний ресурс] / О. Є. Філатова // Збірник наукових праць Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди. «Історія та географія». — 2012. — Вип. 46. — С. 81-84. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/znpkhnpu_ist_2012_46_21.

.: Розділ: Історія :: 28.06.2022 14.38.43 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Орест із міста: Дубно :: Запитання: 46558  
Орест запитує:
Добрий день. Мене цікавить література про діяльність товариства СІЧ. Дякую вам.
Наша відповідь:
Добрий день, Оресте! Радимо вам для опрацювання таку літературу:
Винничук О. Т. Педагогічна діяльність січових товариств на західноукраїнських землях (1899-1939 рр.) : дис... канд. пед. наук: 13.00.01 / О. Т. Винничук ; Тернопільський держ. педагогічний ун-т. — Тернопіль, 1997. — 205 с.
Вільчинська Н. П. Мілітарні настрої у Східній Галичині напередодні Першої світової війни (на прикладі діяльності українських товариств «Січ») [Електронний ресурс] / Н. П. Вільчинська // Наукові праці історичного факультету Запорізького національного університету. — 2017. — Вип. 48. — С. 88-90. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Npifznu_2017_48_17.
Вільчинська Н. Роль товариств «Січ» у формування історичної пам’яті галицьких українців напередодні проголошення Західно-Української Народної Республіки [Електронний ресурс] / Н. Вільчинська // Галичина. — 2014. — Ч. 25-26. — С. 376-381. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nikp_2014_25-26_50.
Гуйванюк М. Р. Січовий рух у Галичині й на Буковині (1900 — 1914 рр.): автореф. дис... канд. іст. наук: 07.00.01 / М. Р. Гуйванюк ; Чернів. нац. ун-т ім. Ю.Федьковича. — Чернівці, 2002. — 21 с.
Сова А. О. Символіка українських молодіжних організацій «Сокіл», «Січ», «Пласт» та «Луг» у Галичині (кінець XIX ст. — 1939 р.): автореф. дис... канд. іст. наук: 07.00.06 / А. О. Сова ; Львів. нац. ун-т ім. І.Франка. — Львів, 2009. — 17 с.
Тумак Ю. Фізичне виховання дітей та молоді як один із провідних напрямів діяльності українського пожежно-гімнастичного товариства «СІЧ» на Буковині (початок ХХ ст.) [Електронний ресурс] / Ю. Тумак. // Теорія та методика управління освітою. — 2013. — Вип. 10. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/ttmuo_2013_10_42.

.: Розділ: Історія :: 28.06.2022 13.58.25 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Галина із міста: Вінниця :: Запитання: 46545  
Галина запитує:
Добрий день. Цікавить література про гетьмана Павла Полуботка. Дякую.
Наша відповідь:
Добрий день, Галино! Перегляньте таку літературу:
Герасименко Ю. А. Особливості інтерпретації образу Павла Полуботка в романі «Спадок» Анни Шевченко [Електронний ресурс] / Ю. А. Герасименко // Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету. Сер. : Філологічні науки. — 2017. — Вип. 14. — С. 155-162. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/nzbdpufn_2017_14_23.
Доля скарбів Полуботка // Історія та правознавство. — 2018. — № 16-18. — С. 88-89.
Когут Г. В. Килим з гербом гетьмана Павла Полуботка / Г. В. Когут // Вісн. Харк. держ. акад. дизайну і мистец. — 2003. — № 1. — С. 56-63.
Коляда І. Політичне становище Гетьманщини після Полтавської битви — до середини XVIII ст. : історія України : 8 клас / І. Коляда, В. Гудима // Історія в рідній школі. — 2017. — № 1. — С. 4-13.
Кононенко В. П. Інтелектуальна біографія Павла Полуботка: обстоювання традиції «модернізаційною» риторикою (до 350-річчя ПавлаПолуботка) [Електронний ресурс] / В. П. Кононенко // Український історичний журнал. — 2010. — № 4. — С. 39-59. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/UIJ_2010_4_5.
Криворучко О. І. Павло Полуботок і Данило Апостол у боротьбі за гетьманську булаву [Електронний ресурс] / О. І. Криворучко // Наукові записки [Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського]. Серія : Історія. — 2013. — Вип. 21. — С. 8-12. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nzvdpu_ist_2013_21_3.
Кучер О. Загадка спадку гетьмана Полуботока : сторінки історії / О. Кучер // Журавлик. — 2012. — № 3. — С. 13-14.
Мицик Ю. Козацькі гетьмани — правителі України : з 1648 р. / Ю. Мицик // Народне мистецтво. — 2009. — № 3-4. — С. 30-31.
Найбагатший гетьман України : 14 грудня — 365 років від дня народження Данила Апостола // Шкільна бібліотека. — 2019. — № 11. — С. 77-79.
Сєров Д. О. Смерть П. Полуботка в Петербурзі: як це сталося й що саме планував Петро I / Д. О. Сєров, Т. Г. Таїрова-Яковлева // Укр. іст. журн. — 2015. - № 6. - С. 48-57.
Стецюк Б. Р. Судові реформи П. Полуботка і Д. Апостола [Електронний ресурс] / Б. Р. Стецюк // Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Серія : Юридичні науки. — 2015. — № 825. — С. 281-288. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/vnulpurn_2015_825_48.
Універсали Павла Полуботка (1722 — 1723) / ред.: П. Сохань; упоряд.: В. Ринсевич; НАН України Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського, Черніг. держ. пед. ун-т ім. Т. Г. Шевченка, Наук. т-во ім. Шевченка, Центр. держ. іст. арх. України, м. Київ. — Київ, 2008. — 720 c. — (Універсали укр. гетьманів. Матеріали до укр. дипломатарію; Сер. 1).
Шкурка М. Павло Полуботок : присвячується 350-річчю з дня народження гетьмана України Павла Полуботка / М. Шкурка // Чумацький шлях. — 2010. — № 4. — С. 16-19.

.: Розділ: Історія :: 23.06.2022 09.17.56 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 


Generated in 0.252008 seconds