Виртуальная библиографическая справка. Объединенная справочная служба публичных библиотек Украины
     
   
     
Привет, Гость :: Вход
українська мова     русский язык

Лимит вопросов на сегодня: 35 .:. Вопросов в базе: 45523
   


Автор вопроса: Яна из города: Київ :: Вопрос: 46205  
Яна спрашивает:
Доброго дня, підберіть літературу про билинні традиції в українському героїчному епосі. Дякую.
Наш ответ:
Доброго дня, Яно! Перегляньте наступні джерела:
Александров О. Середньовічний автор / О. Александров // Давньоруське любомудріє : тексти і контексти / упоряд. О. Вдовина, Ю. Завгородній. - Київ : Києво-Могилянська академія, 2006. - С. 9-24.
Грица С. Й. Трансмісія фольклорної традиції : етномузикологічні розвідки / С. Й. Грица. - Київ : Тернопіль : Астон, 2002. - 236 с.
Грушевський М. Історія української літератури : в 6 т. / М. Грушевський - Київ : Либідь, 1993. - Т. IV: Усна творчість пізніх княжих і переходових віків ХІІІ-ХУІІ., Кн. 1. - 333 с.
Костомаров М. І. Слов’янська міфологія / М. І. Костомаров. - Київ : Либідь, 1994. - 384 с.
Билини київського циклу української традиції. - Режим доступу: http://www.e-reading.club/chapter.php/1011472/8/Ukrainski_bilini_(zbirka).html.
Билина як жанр давньоруської літератури. Поетичне відображення історії Київської Русі в билинах [Електронний ресурс] // Naurok.com.ua : [вебсайт]. - Електронні дані. - Режим доступу: https://naurok.com.ua/tema-bilina-yak-zhanr-davnorusko-literaturi-poetichne-vidobrazhennya-istori-ki-vsko-rusi-v-bilinah-osnov-ni-cikli-bilin-ki-vskiy-novgorodskiy-48626.html. - Назва з екрана.
Билинні традиції в українському героїчному епосі [Електронний ресурс] // Bo0k.net : [вебсайт]. - Електронні дані. - Режим доступу: http://bo0k.net/index.php?p=achapter&bid=20694&chapter=1. - Назва з екрана.
Йовенко Л. Софійність як джерело творення національного виховного ідеалу (за матеріалами билин київського циклу) [Електронний ресурс] / Л. Йовенко // Психолого-педагогічні проблеми сільської школи. - 2014. - Вип. 48. - С. 203-208. - Режим доступу: http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/Ppps_2014_48_34.pdf.
Конча С. Билини київського циклу: загальне і конкретне у наповненні терміну [Електронний ресурс] / С. Конча // Українознавчий альманах. - 2010. - Вип. 3. - С. 99-108. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Ukralm_2010_3_14.
Нинішній стан билинної традиції і її колишнє розповсюдження на Україні [Електронний ресурс] // Ізборник : [вебсайт]. - Електронні дані. - Режим доступу: http://litopys.org.ua/hrushukr/hrush403.htm. - Назва з екрана.
Український народний героїчний епос. Класифікація його жанрів(загальна характеристика) [Електронний ресурс] // Studfile.net : [вебсайт]. - Електронні дані. - Режим доступу: https://studfile.net/preview/6832993/page:12/. - Назва з екрана.

.: Раздел: Мифология. Фольклор :: 21.01.2022 12.59.14 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Печатная версия :.
 

Автор вопроса: Таня из города: Буча :: Вопрос: 46178  
Таня спрашивает:
Добрий день. Шукаю літературу про вірування українців. Заздалегідь дякую.
Наш ответ:
Добрий день, Таню! Перегляньте таку літературу:
Боги, яких ми не знаємо : довідник // Куля. — 2019. — № 7. — С. 14-15.
Борисенко В. Вірування у повсякденному житті українців на початку ХХІ століття [Електронний ресурс] / В. Борисенко // Етнічна історія народів Європи. — 2003. — Вип. 15. — С. 4–10. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/eine_2003_15_3.
Буйських Ю. Традиційні вірування українців у надприродні істоти: проблема наукових дефініцій [Електронний ресурс] / Ю. Буйських // Етнічна історія народів Європи. — 2008. — Вип. 24. — С. 75–81. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/eine_2008_24_14.
Ганус Д. М. Дитина в системі народних вірувань та обрядів населення українсько-польського пограниччя : автореф. дис. ... канд. іст. наук : 07.00.05 / Д. М. Ганус; НАН України, Ін-т мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського. — Київ, 2015. — 24 c.
Зюбровський А. Традиційні вірування, прикмети, приписи, заборони, обмеження та уявлення, пов’язані із хлібопеченням українців південно-західного історико-етнографічного регіону кінця ХІХ — ХХІ століття [Електронний ресурс] / А. Зюбровський // Народознавчі зошити. — 2013. — № 5. — С. 852-862. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/NaZo_2013_5_12.
Кожелянко Г. Володимир Шаян про духовність і світогляд українців / Г. Кожелянко // Берегиня. — 2006. — № 4. — С. 3-10.
Косило Л. Міфологічні вірування українців про дерева [Електронний ресурс] / Л. Косило // Україна у світовій історії. — 2014. — № 1. — С. 67-73. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Ukr_2014_1_8.
Кучерук О. А. «Дохристиянські вірування українського народу» І. Огієнка як джерело вивчення духовної культури українців / О. А. Кучерук // Вісн. Житомир. держ. пед. ун-ту ім. І. Франка. — 2002. — Вип. 9. — С. 94-97.
Маркотенко Т. Відображення вірувань українців у фразеології [Електронний ресурс] / Т. Маркотенко, Л. Мельник // Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського. Серія : Філологія (мовознавство). — 2020. — Вип. 31. — С. 55-63. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nzvdpu_filol_2020_31_7.
Мацьків П. Давні вірування українців: лінгвокультурологічний аспект [Електронний ресурс] / П. Мацьків // Рідне слово в етнокультурному вимірі. — 2017. — 2017. — С. 167-175. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/rsev_2017_2017_15.
Павленко Ю. В. Дохристиянські вірування давнього населення України / Ю. В. Павленко. — Київ : Либідь, 2000. — 326 c.
Солецький О. М. Емблематична структура магічних обрядів (на матеріалі праці Івана Огієнка «Дохристиянські вірування українського народу») [Електронний ресурс] / О. М. Солецький // Іван Огієнко і сучасна наука та освіта. Серія : Філологічна. — 2016. — Вип. 13. — С. 211-216. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Ioisn_2016_13_38.
Темченко А. І. Семантика добового часу в традиційних віруваннях українців [Електронний ресурс] / А. І. Темченко // Український селянин. — 2006. — Вип. 10. — С. 194-197. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Ukrsel_2006_10_61.
Чухліб Т .М. Генеза українських вірувань [Електронний ресурс] / Т .М. Чухліб, О. М. Павленко // Гуманітарна освіта у технічних вищих навчальних закладах. — 2010. — Вип. 21. — С. 284-294. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/gotvnz_2010_21_32.
Щербак І.М. Діти в обрядах та віруваннях українців ХІХ – початку ХХ ст. (статевовіковий аспект традиційної культури): автореф. дис... канд. іст. наук: 07.00.05 / І.М. Щербак ; НАН України. Ін-т мистецтвознав., фольклористики та етнології ім. М.Т.Рильського. — Київ, 2004. — 18 с.

.: Раздел: Мифология. Фольклор :: 10.01.2022 16.21.36 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Печатная версия :.
 

Автор вопроса: Юля из города: Львів :: Вопрос: 46167  
Юля спрашивает:
Доброго дня. Допоможіть найти інформація по темі "Перехід інших частин мови в іменники та прикметники (субстантивація та ад?єктивація)" Дякую.
Наш ответ:
Добрий день, Юля! Перегляньте таку літературу:
Бойко В. М. Вивчення перехідних явищ у системі службових частин мови [Електронний ресурс] / В. М. Бойко, Л. Б. Давиденко // Наукові записки [Ніжинського державного університету ім. Миколи Гоголя]. Психолого-педагогічні науки. — 2016. — № 4. — С. 68-72. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nzspp_2016_4_15.
Вихованець І. Р. Теоретична морфологія української мови / І. Р. Вихованець, К. Г. Городенська. — Київ : Унів. вид-во «Пульсари», 2004. — 398 c. — (Академ. граматика укр. мови).
Горпинич В. О. Дидактичний матеріал з української морфології : Навч. посіб. для студ.-філологів III - IV рівнів акредитації / В. О. Горпинич, О. П. Бодик; Дніпропетр. нац. ун-т, Краматор. екон.-гуманіт. ін-т. — Дніпропетровськ: Пороги, 2003. — 92 c.
Гринчишин Д. Г. Явище субстантивації в українській мові : (субстантивація прикметників) / Д. Г. Гринчишин ; АН УРСР, Ін-т сусп. наук. — Київ : Наук. думка, 1965. — 112 с.
Добосевич У. Субстантивація як вияв транспозитних можливостей різних частин мови [Електронний ресурс] / У. Добосевич // Лінгвістичні студії. — 2011. — Вип. 22. — С. 91-96. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/lingst_2011_22_20.
Кіклевич А. Про вплив сучасної української мови на російську: субстантивація прикметника круглый у текстах футбольних репортажів он-лайн [Електронний ресурс] / А. Кіклевич // Мовознавство. — 2013. — № 1. — С. 9-19. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/MoZn_2013_1_3.
Костусяк Н. Категорійні ознаки віддієслівних іменників / Н. Костусяк // Лінгвіст. студії : зб. наук. пр. — 2018. — Вип. 35. — С. 39-48.
Лихошерстова Н.Є. Семантико-стилістичний аспект субстантивації дієприкметників в українській мові: автореф. дис... канд. філол. наук: 10.02.01 / Н.Є. Лихошерстова ; Харк. держ. пед. ун-т ім. Г.С.Сковороди. — Харків, 2001. — 17 с.
Малюга Н. М. До питання про перехідність у системі частин мови [Електронний ресурс] / Н. М. Малюга // Філологічні студії. Науковий вісник Криворізького державного педагогічного університету. — 2013. — Вип. 9(2). — С. 88-97. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/PhSt_2013_9(2)__15.
Перехід прикметників в іменники (субстантивація) [Електроннй ресурс] // Всеосвіта [вебсайт]. — Електронні дані. — Режим доступу : https://vseosvita.ua/library/perehid-prikmetnikiv-v-imenniki-substantivacia-430784.html. — Дата звернення : 28.12.2021.
Погорлецька Н. Відприкметникова субстантивація в українській та англійській мовах [Електронний ресурс] / Н. Погорлецька // Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія : Лінгвістика. — 2017. — Вип. 27. — С. 50-53. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvkhdu_2017_27_10.
Українська мова. Морфологія. Система частин мови [Електроннй ресурс] // Всеосвіта [вебсайт]. — Електронні дані. — Режим доступу : https://vseosvita.ua/library/ukrainska-mova-morfologia-sistema-castin-movi-230840.html. — Дата звернення : 28.12.2021.

.: Раздел: Мифология. Фольклор :: 26.12.2021 18.35.06 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Печатная версия :.
 

Автор вопроса: Лариса из города: Київ :: Вопрос: 46147  
Лариса спрашивает:
Доброго дня! Мені потрібна література про політичні міфи: поняття та характерні риси. Дякую.
Наш ответ:
Доброго дня, Ларисо! Перегляньте наступні джерела:
Зубрицька Л. Й. Сутність, особливості та функції полтичного міфу / Л. Й. Зубрицька // Політологічний вісник: зб. наук. праць. – Київ : Знання України, 2002. – № 11. – С. 56–65.
Тіщенко Ю. В. Концептуальний підхід до визначення правового міфу / Ю. В. Тіщенко // Актуальні проблеми держави і права. – Одеса : Юрид. літ., 2006. – Вип. 29. – С. 29-34.
Фишман Л. Г. Политический миф и идеология: «опасное сближение»? // Полис. – 2006. – № 4. – С. 74-86.
Головатий М. Ф. Політична міфологія [Електронний ресурс] : навч. посіб. / М. Ф. Головатий. — Київ : МАУП, 2006. — 144 с. — Режим доступу: http://portal.iapm.edu.ua/portal/media/books/24066fb5-ce04-4188-b1a3-355e345eabc3.pdf.
Жданович Я. Соціально-політичний міф: теоретико-методологічні аспекти дослідження [Електронний ресурс] / Я. Жданович // Магістерський наук. вісник. Тернопіл. нац. педагог. ун-ту ім. В. Гнатюка. - 2019. - Вип. 32. - С. 69-72. - Режим доступу: http://dspace.tnpu.edu.ua/bitstream/123456789/13054/1/Zhdanovych (2).pdf.
Лисенко В. Символи позбавляються шат, або Руйнування штучних політичних міфів [Електронний ресурс] / В. Лисенко. – Режим доступу :
http://narodna.pravda.com.ua/rus/politics/468e168719b97/.
Тіщенко Ю. В. Політичний та правовий міф: порівняльний аналіз [Електронний ресурс] / Ю. В. Тіщенко // Актуальні проблеми держави і права. - 2007. - № 36. - С. 144-149. - Режим доступу: http://apdp.onua.edu.ua/index.php/apdp/article/view/2708/2578.
Шайгородський Ю. Ж. Об’єднавчий потенціал сучасного політичного міфу [Електронний ресурс] / Ю. Ж. Шайгородський // Укр.й соціум. - 2012. - № 2 (41). - С. 135-146. - Режим доступу: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/Usoc_2012_2_14.pdf.
Щурко О. М. Архетип, стереотип і міф в міжнародному образі держави [Електронний ресурс] / О. М. Щурко // Гілея. - Вип. 115. - С. 411-414. - Режим доступу: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/gileya_2016_115_103.pdf.

.: Раздел: Мифология. Фольклор :: 20.12.2021 09.54.44 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Печатная версия :.
 

Автор вопроса: Кирило из города: Київ :: Вопрос: 45907  
Кирило спрашивает:
Мені необхідна інформація із книжок про легенди давніх славян. Можливо щось є у бібліотеці. Дякую.
Наш ответ:
Доброго дня, Кирило! Перегляньте наступні джерела:
Кононенко О. А. Перун та всі інші : міфи, казки і римовані рядки / О. А. Кононенко ; мал. В. Кононенка. - Київ : Либідь, 2015. - 131 с. : іл.
Кононенко О. Сонце і місяць : казки та легенди про давніх славян / О. Кононенко ; худож. Я. Кернер-Вернер. - Київ : ФОП Зеленський В. Л., 2018. - 175 с. : іл.
Кононенко О. А. Українська міфологія : божества і духи / О. А. Кононенко ; графіка і мал. В. А. Кононенка ; худож.-оформ. О. А. Гугалова-Мєшкова. - Харків : Фоліо, 2020. - 189 c. : іл.
Кононенко О. А. Українська міфологія : фольклор, казки, звичаї, обряди / О. А. Кононенко ; графіка і мал. В. А. Кононенка ; худож.-оформ. О. А. Гугалова-Мєшкова. - Харків : Фоліо, 2020. - 157 c. : іл.
Міфи України : за кн. Г. Булашева "Український народ у своїх легендах...": [посіб. з народознав.] / Пер. Ю. Буряка. - Київ : Довіра, 2003. - 383 с.
Хаткіна М. О. Міфи давніх слов'ян : дітям 6-12 р. / М. О. Хаткіна ; худож. С. Ю. Донець ; пер. з рос. Т. І. Ілика. - Донецьк : БАО, 2006. - 48 с. : іл.

.: Раздел: Мифология. Фольклор :: 5.10.2021 08.44.24 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Печатная версия :.
 


Generated in 0.708262 seconds