Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 36 .:. Запитань у базі: 43663
   


Автор запитання: Лариса із міста: Київ :: Запитання: 44606  
Лариса запитує:
Добрий день! Мене цікавлять квести з правознавства для використання на уроках з учнями. Дякую.
Наша відповідь:
Добрий день,Ларисо! Ми вже відповідали на подібне запитання: Віртуальна бібліографічна довідка – Розширений пошук – Пошук за: Номером запитання – № 43244. Також радимо вам переглянути наступні джерела:
Гра-квест «Що таке права людини? Чому вони важливі?» [Електроннй ресурс] // Освітній портал «Академія» [вебсайт]. — Електронні дані. — Режим доступу : https://academia.in.ua/content/hra-kvest-shcho-take-prava-liudyny-chomu-vony-vazhlyvi. — Дата звернення : 13.08.2020.
Квест з правознавства «У пошуках скарбів» [Електроннй ресурс] // Всеосвіта [вебсайт]. — Електронні дані. — Режим доступу : https://vseosvita.ua/library/kvest-z-pravoznavstva-u-posukah-skarbiv-182512.html. — Дата звернення : 13.08.2020.
Квест «Знавці прав людини» [Електроннй ресурс] // Всеосвіта [вебсайт]. — Електронні дані. — Режим доступу : https://vseosvita.ua/library/kvest-znavci-prav-ludini-187867.html. — Дата звернення : 13.08.2020.
Квест «Знай свої права і виконуй свої обов’язки» [Електроннй ресурс] // Всеосвіта [вебсайт]. — Електронні дані. — Режим доступу : https://vseosvita.ua/library/kvest-znaj-svoi-prava-i-vikonuj-svoi-obovazki-107553.html. — Дата звернення : 13.08.2020.
Квест з правознавства «Я знаю свої права та обов’язки»" [Електроннй ресурс] // На Урок : освітній проект [вебсайт]. — Електронні дані. — Режим доступу : https://naurok.com.ua/kvest-z-pravoznavstva-ya-znayu-svo-prava-ta-obov-yazki-96711.html. — Дата звернення : 13.08.2020.
Квест «Порядний той, хто своє право вимірює своїми обов’язками» Лакордер. [Електроннй ресурс] // Всеосвіта [вебсайт]. — Електронні дані. — Режим доступу : https://vseosvita.ua/library/kvestporadnij-toj-hto-svoe-pravo-vimirue-svoimi-obovazkami-lakorder-198071.html. — Дата звернення : 13.08.2020.
Конспект виховного заходу з правознавства для учнів 3-4 класів «Я маю право…» [Електроннй ресурс] // Всеосвіта [вебсайт]. — Електронні дані. — Режим доступу : https://vseosvita.ua/library/konspekt-vihovnogo-zahodu-z-pravoznavstva-dla-ucniv-3-4-klasiv-a-mau-pravo-87703.html. — Дата звернення : 13.08.2020.
«Правовий квест» [Електроннй ресурс] // Всеосвіта [вебсайт]. — Електронні дані. — Режим доступу : https://vseosvita.ua/library/pravovij-kvest-56395.html. — Дата звернення : 13.08.2020.
Сценарій проведення правознавчого квесту "Права знаєш - себе захищаєш" [Електроннй ресурс] // На Урок : освітній проект [вебсайт]. — Електронні дані. — Режим доступу : https://naurok.com.ua/scenariy-provedennya-pravoznavchogo-kvestu-prava-znaesh---sebe-zahischaesh-12864.html. — Дата звернення : 13.08.2020.

.: Розділ: Держава і право :: 13.08.2020 11.53.29 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Софія із міста: Кривий Ріг :: Запитання: 44584  
Софія запитує:
Правове становище біженців, мігрантів і переміщених осіб. Допоможіть, будь ласка, підібрати джерела інформації для магістерської роботи. Дякую
Наша відповідь:
Софіє, добрий день! Радимо опрацювати такі джерела інформації:

Алфьоров С. М. Адміністративно-правове регулювання міграційних процесів : навч. посіб. / С. М. Алфьоров, Д. В. Голобородько, Д. Г. Заброда, В. П. Кононець, А. О. Кривий; ред.: Т. П. Мінка; Дніпропетр. держ. ун-т внутр. справ. - Х. : Право, 2013. - 278 c.

Бандурка О.О. Адміністративно-правове регулювання міграційного процесу в Україні: Автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.07 / О.О. Бандурка ; Нац. юрид. акад. України ім. Я.Мудрого. — Х., 2002. — 19 с. — укp.

Бортник Н. П. Міграційна політика та міграційно-правова політика: порівняльний аналіз [Електронний ресурс] / Н. П. Бортник, У. М. Парпан, М. Р. Малець // Європейські перспективи. - 2019. - № 4. - С. 60-66. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/evpe_2019_4_11

Васільєв В. Т. Організаційно-функціональна структура міграційної політики в системі забезпечення національної безпеки [Електронний ресурс] / В. Т. Васільєв // Теорія та практика державного управління. - 2017. - Вип. 2. - С. 200-207. - Режим доступу:
http://nbuv.gov.ua/UJRN/Tpdu_2017_2_32

Відлер О. М. Механізми державного управління у сфері протидії нелегальній міграції : автореф. дис. ... канд. наук з держ. упр. : 25.00.02 / О. М. Відлер; Акад. муніцип. упр. - Київ, 2016. - 20 c. - укp.

Ворона Д. М. Адміністративно-правові аспекти реалізації міграційної політики : монографія / Д. М. Ворона; Класич. приват. ун-т. - Запоріжжя : КПУ, 2014. - 258 c. - укp.

Ворона Д. М. Міграційний режим як вид адміністративно-правового режиму в Україні / Д. М. Ворона // Держава та регіони. Сер. Право. - 2011. - Вип. 1. - С. 20-24.

Гороть А. Правові проблеми впливу нелегальної міграції на національну безпеку України / А. Гороть, К. Прокопчук // Іст.-прав. часоп.. - 2013. - № 1. - С. 41-45.

Демчишина В. Р.Принципи міграційної політики Європейського Союзу [Електронний ресурс] / В. Р. Демчишина // Часопис Київського університету права. - 2018. - № 4. - С. 325-328. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Chkup_2018_4_69

Козинець І.Г. Про співвідношення понять «біженці» та «особи, переміщені всередині країни» / І.Г. Козинець // Держава і право. – 2009. – Вип. 45. – С. 213–219.

Конвенція про статус біженців : міжнародний документ від 28 липня 1951 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/995_011

Лошенюк О. В. Особливості міграційної політики у країнах ЄС [Електронний ресурс] / О. В. Лошенюк // Вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту. Економічні науки. - 2019. - Вип. 1. - С. 249-263. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vchtei_2019_1_24

Максименко С. В. Державна міграційна політика: концептуально-правовий аналіз її генези та становлення / С. В. Максименко // Держава і право. Юрид. і політ. науки : зб. наук. пр. - 2008. - Вип. 40. - С. 128-135.

Микитенко Є. В. Адміністративно-правовий захист прав мігрантів правоохоронними органами України : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.07 / Є. В. Микитенко; ДВНЗ "Запоріз. нац. ун-т" МОНМС України. - Запоріжжя, 2013. - 18 c. - укp.

Михайлишин І. В. Міграційне право України : навч. посіб. / І. В. Михайлишин, П. А. Трачук; ДВНЗ "Ужгород. нац. ун-т". - Ужгород : Патент, 2014. - 350 c.

Міграційне право України : підручник / С. М. Гусаров, А. Т. Комзюк, О. Ю. Салманова, О. О. Небрат, О. І. Безпалова; ред.: С. М. Гусаров; Харків. нац. ун-т внутр. справ. - Харків : ХНУВС, 2016. - 295 c.

Наливайко Л. Р. Міграційне право : навч. посіб. для студентів ВНЗ / Л. Р. Наливайко, І. О. Грицай, К.В. Степаненко; Дніпропетр. держ. ун-т внутр. справ. - Київ : Хай-Тек Прес, 2014. - 255 c. - Бібліогр.: с. 240-255 - укp.

Олефір В. І. Форми державного регулювання міграційних процесів / В. І. Олефір // Держава і право. Юрид. і політ. науки : зб. наук. пр. - 2004. - Вип. 26. - С. 215-222.

Права біженців та внутрішньо переміщених осіб: кращі європейські практики та шляхи їх імплементації [Електронний ресурс] : наук.-практич. рек. - Братислава, 2018. – 95 с.¬ - Режим доступу: http://www.aprnu.kharkiv.org/doc/20_09_2018.pdf

Про біженців та осіб, які потребують додаткового або тимчасового захисту : Закон України від 8 липня 2011 р. No 3671-VI // Відомості Верховної Ради України. – 2012. – No 16. – Ст. 146.

Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб : Закон України від 20 жовтня 2014 р. No 1706-VII // Відомості Верховної Ради України. – 2015. – No 1. – Ст. 1.

Ровенчак О. А. Міжнародна міграція: теорія та практика : монографія / О. А. Ровенчак, В. В. Володько; Львів. нац. ун-т ім. І. Франка. - Львів, 2015. - 410 c. - Бібліогр.: с. 367-410 - укp.

Роман Л. П. Методика реінтеграції українських трудових мігрантів у контексті державної міграційної політики [Електронний ресурс] / Л. П. Роман // Економіка. Фінанси. Право. - 2019. - № 12(4). - С. 14-17.

Свящук Л. Проблеми прав біженців та виклики сучасності [Електронний ресурс]: навч.посібн. : підготовлено в рамках реалізації і за підтримки Програми Європейського Союзу ERASMUS 573861–EPP–1–2016–1–EE–EPPKA2–CBHE–JP «European Human Rights Law for Universities of Ukraine and Moldova» – HRLAW. – Харків : Видавництво «ФОП Голембовська О.О.», 2018. – 311 с. – Режим доступу: https://nlu.edu.ua/wp-content/uploads/2019/10/a.20.PhD2_.pdf

Сидорчук О. Г. Міграційна політика України в контексті безпеки та збалансованості економічного і соціального розвитку держави [Електронний ресурс] / О. Г. Сидорчук, О. В. Панькова // Ефективність державного управління. - 2019. - Вип. 2. - С. 85-95. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/efdu_2019_2_8

Терлюк І. Я.Міграційні процеси в Україні та особливості соціального й політико-правового статусу мігрантів (на прикладі "російської" міграції часу імперських Росії та СРСР) [Електронний ресурс] / І. Я. Терлюк, О. І. Терлюк // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". Юридичні науки. - 2019. - Вип. 21. - С. 18-25. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vnulpurn_2019_21_5

Формування державної політики щодо внутрішньо переміщених осіб в умовах системних криз в Україні : монографія. Т. 1 / І. О. Аракелова, О. В. Балуєва, Н. Г. Діденко, О. С. Келембет, С. Ф. Марова; ред.: О. В. Балуєва; Донец. держ. ун-т упр. - Маріуполь, 2016. - 216 c. - укp.

Чуєнко В. Історичні передумови виникнення та періодизація становлення правового статусу біженців у міжнародному праві [Електронний ресурс] / В. Чуєнко // Підприємництво, господарство і право. - 2017. - № 2. - С. 310-315. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Pgip_2017_2_61

Ярмистий М. М. Формування та особливості функціонування інститутів державного регулювання міграційної політики України : автореф. дис. ... канд. політ. наук : 23.00.02 / М. М. Ярмистий; Чернів. нац. ун-т ім. Ю. Федьковича. - Чернівці, 2016. - 20 c. - укp.

.: Розділ: Держава і право :: 5.08.2020 14.55.49 :.
.: Черкаська обласна бібліотека для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Ірина із міста: Київ :: Запитання: 44571  
Ірина запитує:
Кримінальне право
Наша відповідь:
Доброго дня, Ірино! Ми вже відповідали на подібне запитання: Віртуальна бібліографічна довідка — Розширений пошук — Пошук за: Номером запитання — № 35613, 37955, 43017, 43020, 43954.

.: Розділ: Держава і право :: 2.08.2020 23.58.11 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Оксана із міста: Запоріжжя :: Запитання: 44563  
Оксана запитує:
Цікавить література на тему:"Консолідація земель сільськогосподарського призначення".
Наша відповідь:
Пропонуємо переглянути наступну літературу:
Анисенко О. В. Консолідація земель сільськогосподарського призначення як механізм удосконалення управління землекористуванням [Електронний ресурс] / О. В. Анисенко, Т. І. Склярук // Агросвіт. — 2018. — № 10. — С. 27-31. — Режим доступу: http://www.agrosvit.info/pdf/10_2018/7.pdf
Малашевський М. А. Дослідження факторів, що визначають напрям проведення консолідації сільськогосподарських земель в Україні [Електронний ресурс] / М. А. Малашевський, О. А. Бугаєнко // Містобудування та територіальне планування. — 2014. — Вип. 51. — С. 324-331. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/MTP_2014_51_45
Миргород М. М. Консолідація сільськогосподарських земель: еколого-економічна ефективність [Електронний ресурс] / М. М. Миргород, М. І. Бідило // Вісник ХНАУ. Серія : Економічні науки. — 2015. — № 3. — С. 268-275. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vkhnau_ekon_2015_3_33
Попов А. Наукові підходи щодо визначення поняття консолідації земель сільськогосподарського призначення [Електронний ресурс] / А. Попов // Землевпорядний вісник. — 2016. — № 3. — С. 31-35. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Zv_2016_3_9
Попов А. С. Землеустрій — основний механізм проведення консолідації земель сільськогосподарського призначення [Електронний ресурс] / А. С. Попов // Агросвіт. — 2016. — № 10. — С. 12-16. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/agrosvit_2016_10_4
Попов А. С. Критичний аналіз способів проведення консолідації земель сільськогосподарського призначення в Україні [Електронний ресурс] / А. С. Попов. // Економіка. Управління. Інновації. Серія : Економічні науки. — 2016. — № 2. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/eui_2016_2_24
Попов А. С. Розвиток ринку земель сільськогосподарського призначення через механізм консолідації земель [Електронний ресурс] / А. С. Попов // Економіка АПК. — 2018. — № 4. — С. 28-33. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/E_apk_2018_4_6
Попов А. С. Створення парадигми консолідації земель сільськогосподарського призначення в Україні [Електронний ресурс] / А. С. Попов // Економічний вісник Національного гірничого університету. — 2016. — № 2. — С. 61-68. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/evngu_2016_2_10
Рудень О. В. Консолідація земель сільськогосподарського призначення – нові пропозиції законодавця [Електронний ресурс] / О. В. Рудень // Молодий вчений. — 2017. — № 8. — С. 380-384. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/molv_2017_8_86
Ступень М. Оренда як форма консолідації земель [Електронний ресурс] / М. Ступень, Г. Дудич // Економіст. — 2015. — № 7. — С. 34-37. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/econ_2015_7_9
Чорна К. І. Світовий досвід консолідації земель сільськогосподарського призначення [Електронний ресурс] / К. І. Чорна // Меліорація і водне господарство. — 2016. — Вип. 104. — С. 93-96. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Mivg_2016_104_17
Шворак А. Вплив консолідації земель сільськогосподарського призначення на розмір земельної ренти та ціну земель [Електронний ресурс] / А. Шворак // Економіст. — 2014. — № 6. — С. 46-48. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/econ_2014_6_15
Шворак А. Способи та методи консолідації земель сільського сподарського призначення [Електронний ресурс] / А. Шворак, Т. Євсюков // Економіст. - 2014. - № 8. - С. 44-48. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/econ_2014_8_14

.: Розділ: Держава і право :: 29.07.2020 16.09.54 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Єгор із міста: Київ :: Запитання: 44562  
Єгор запитує:
Добрий день! Допоможіть з підбором літератури про політичні погляди Лева Ребета. Дякую.
Наша відповідь:
Добрий день, Єгоре! Радимо Вам опрацювати наступні джерела та посилання за Вашим запитом:
Грабовський С. Нації в глобалізаційну добу : Лев Ребет – "небезпечніший для СРСР, ніж Бандера" / С. Грабовський // День. — 2017. — 15-16 вересня — С. 21.
Енциклопедія історії України. Ребет Лев [Електронний ресурс] // Інститут історії України НАН України [вебсайт]. — Електронні дані. — Режим доступу : http://resource.history.org.ua/cgi-bin/eiu/history.exe?&I21DBN=EIU&P21DBN=EIU&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=eiu_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=TRN=&S21COLORTERMS=0&S21STR=Rebet_L. — Назва з екрана. — Дата звернення : 29.07.2020.
Максимець Б. ОУН – 90 років: контури історії : (матеріали для інтелектуальної гри) / Б. Максимець // Історія та правознавство. — 2019. — № 31-33. — С. 12-36.
Наконечний А. Національна ідея як інтегративний чинник у суспільно-духовному житті України (друга половина ХІХ – перша половина ХХ ст.): Автореф. дис... канд. філос. наук: 09.00.05 / А. Наконечний ; Львів. нац. ун-т ім. І.Франка. — Львів, 2001. — 23 с.
Павлусів Н. Філософсько-правові погляди Лева Ребета [Електронний ресурс] / Н. Павлусів, І. Семенюк // Часопис Київського університету права. — 2018. — № 4. — С. 59-61. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Chkup_2018_4_14.
Панченко О. Лев Ребет: нація і держава, демократія і право. — [Гадяч] : Гадяч, 2003. — 205 с. : портр.
Присяжна-Гапченко Ю. Політична публіцистика Лева Романа Ребета: останні акорди [Електронний ресурс] / Ю. Присяжна-Гапченко // Вісник Львівського університету. Серія : Журналістика. — 2017. — Вип. 42. — С. 133-143. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/VLNU_Jur_2017_42_21.
Ребет Л. Порівняльна метода в науці права / Л. Ребет ; [упоряд. і наук. ред. О. Кресіна, І. Кресіної] ; Укр. віл. ун-т, Центр порівнял. правознавства, Ін-т держ. і права ім. В. М. Корецького НАН України. — Мюнхен ; Київ : Логос, 2017. — 230 с.
Ребет Л. Теорія нації / Л. Ребет. — Репринт. вид. — Львів : Творч.-вид. підприємство «Всеукр. політ. журн. ”Державність”», 1997. — 192 с. : портр.
Ребет Л. Формування української нації. — Мюнхен : Сучас. Україна, 1951. — 56 с. — (Мала політична бібліотека; Ч.1).

.: Розділ: Держава і право :: 29.07.2020 10.10.10 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 


Generated in 0.262543 seconds