ФІЗИКА В ЕНЦИКЛОПЕДІЯХ ТА ДОВІДНИКАХ

Цей розділ покажчика містить багато інформації з фізики, поданої у стислій і дохідливій формі. У рекомендованих енциклопедіях, довідниках та словнику - "біографія" фізики (зародження і розвиток), розповідь про її розділи: механіку, молекулярну фізику, термодинаміку, електродинаміку, атомну фізику, акустику тощо, про фізичні теорії, закони, поняття, величини. У багатьох виданнях йде мова про життя та наукову діяльність видатних фізиків світу: Е. Резерфорда, Н. Бора, І. Ньютона, Г. Ома, А. Ейнштейна, І. І. Сі-корського, С. П. Корольова, І. В. Курчатова та багатьох інших. На сторінках видань розповідається також про цікаві досліди, спостереження та факти, чудеса природи й техніки. Наведено зразки розв'язання та оформлення задач.

Крейг А. Наука: Энциклопедия / А. Крейг, К. Росни; Пер. с англ. А. М. Голова; Оформ. С. Пэйджа, Р. Пантера, ил. К. Лайона и др.- М.: Росмэн, 1995.- 126 с.: ил.
В енциклопедії розповідається про довкілля та науку, яка намагається пояснити звичайні і незвичайні речі в нашому житті. Книга складається з окремих розділів, що містять коротку інформацію та відповіді на окремі запитання про природу, людину, відкриття і винаходи. Як виникає блискавка? Що таке енергія? Що таке тепло? Чому плаває сталевий корабель? Які бувають двигуни? Що таке світло? Чому вологі речі висихають? Як працює мікрофон? Ці та багато інших природних явищ пояснює фізика. У книзі також подано коротку інформацію про вчених та винахідників.

Энергия - вот истинный источник всего того, что существует на Земле и во Вселенной. Энергия необходима для того, чтобы автомобили двигались, чтобы в вашем доме всегда было тепло и светло и чтобы ваше тело находилось в хорошей форме. Различные виды энергии могут быть разделены на две наиболее общие группы: энергию движения и энергию покоя.

Первым двигателем, изобретенным для того, чтобы приводить в действие машины и механизмы, стал паровой двигатель. Паровые двигатели преобразуют тепло, выделяющееся при сгорании топлива, в энергию движения.

Первый паровой двигатель был создан в 1777 году.
Первый двигатель внутреннего сгорания был построен в 1876 году Николаусом Отто. Этот двигатель был значительно меньше парового. Он использовал для работы другой вид топлива - бензин, более легкий и удобный для транспортировки.

Энциклопедия для детей. Т. 16. Физика. Ч. 1: Биография физики. Путешествие в глубь материи. Механическая картина мира / Глав. ред. В. Володин; Глав. худож. Е. Дукельская.- М.: Аванта +, 2000.- 446 с.: ил.
Енциклопедія складається з окремих розділів. У першому -"Біографія фізики" захоплююче розповідається про пізнання людиною природи, зародження і розвиток фізики. У розділі "Мир физиков" йде мова про центри підготовки фізиків, про конференції і Нобелівську премію, різницю між наукою і псевдонаукою, про фізику і релігію. "Огромный загадочный мир" - це розділ про сучасні досягнення фізики, таємниці і невирішені проблеми, прилади і правила обробки експериментальних даних та побудови фізичних теорій. А у розділі "Механическая картина мира" подано відомості про становлення предмету "Механіка" і про першу наукову картину світу. У кожному розділі наведено цікаві події з особистого життя та наукової діяльності відомих учених. Складні питання фізики розкриті у книзі образно й дохідливо. Їх доповнено спостереженнями та фактами, кольоровими ілюстраціями та гумористичними малюнками.

Научный дух зародился в Древней Греции. На смену мифам пришли натурфилософские представления о материи, пространстве и времени. Стало возможным от наблюдений перейти к размышлениям об устройстве мира, причинах и первоосновах происходящего на Земле. Именно "древнегреческому чуду" люди обязаны зарождением физики - науки, преобразовавшей жизнь человека за сотые доли исторического пути цивилизации.

В истории человечества не было и нет награды, которая по престижности и международному авторитету могла бы сравниться с Нобелевской премией. Начало этому феномену ХХ столетия было положено на излете ХІХ в., 27 ноября 1895 г. Прославленный изобретатель динамита Альфред Бернхард Нобель (1833-1896) подписал в тот день знаменитое завещание… доходы Нобель разделил на пять частей, учредив тем самым пять ежегодных премий: по физике, химии, физиологии и медицине, литературе, а также премию "тому, кто внесет весомый вклад в сплочение народов…", позднее названною Нобелевская премия мира.

Я пізнаю світ: Фізика: Дит. енцикл. /Авт.-упоряд. О. Ле-онович; Худож. О. Кардашук.- К.: Школа, 2002.- 430 с.: ілюстр.
У невеликих захоплюючих оповідях цієї книги йдеться про фізику, її закони і поняття, чудеса природи і техніки, вчених і винахідників: Арістотеля, Архімеда, Д. Бернуллі, М. Є. Жу-ковського, І. І. Сікорського, С. П. Корольова, У. Гільберта, А. Вольта, О. С. Попова, Т. Едісона, І. Пулюя, Е. Резерфорда, І. В. Курчатова та ін.
Читачі отримують відповіді на багато запитань: як фізики поділили світло? Як працює ракета? Якою буває енергія? Як плаває підводний човен? Чому літак летить? Чому гелікоптер зависає? Що зближує блискавку зі зварювальним апаратом? Що таке "радіоактивність"? Що таке "чорна дірка"?

Ігор Іванович Сікорський (1889-1972) народився в Києві. Навчаючись в політехнічному інституті, спроектував кілька вертольотів та літаків-біпланів. Під його керівництвом побудовано перші у світі багатомоторні літаки "Руський витязь", "Ілля Муромець" та інші. 1918 року... емігрував у Францію, а згодом - у США, де продовжував розвивати світову авіацію, створивши близько двадцяти видів гелікоптерів.

...у 20-30-і роки вдалося сконструювати такі камери, які могли фіксувати зображення предметів і потім відтво-рювати їх на екрані електронно-променевих трубок, відомих нам як кінескопи телевізорів. І в цьому величезна заслуга сина видатного українського поета Павла Грабовського - Бориса Грабовського (1901-1966), який уперше (4 серпня 1928 р.) здійснив передачу електронного телебачення з відкритої місцевості (вулиць Ташкента). Так почала діяти перша у світі телевізійна установка.

...радіоактивність - "випромінювання" різного сорту. До його складу входять важкі позитивно заряджені частинки, дещо легші негативні - електрони - і дуже "жорсткі", сильно проникаючі електромагнітні хвилі. Перших назвали альфа-частинками, других - бета-частинками, а третіх - гамма-променями.

Гельфгат І. Фізика // Великий довідник школяра: Природничі науки: 5-11 кл. / І. Гельфгат, Л. Генденштейн, Л. Кирик.- Х., 2004.- С. 317-390.

Янчук В. Фізика // Довідник школяра: 5-11 кл. / Р. Петрова, В. Янчук, З. Бібік та ін.- К., 2002.- С. 132-266.
У розділах довідників, які присвячено фізиці (зокрема механіці, молекулярній фізиці, термодинаміці, електродинаміці, оптиці, атомній фізиці), стисло та доступно подано інформацію про цю науку в обсязі шкільної програми. Наведено багато прикладів, ілюстрацій, додаткового матеріалу, що допоможе краще засвоїти прочитане. Довідники стануть у пригоді при вивченні або повторенні пройденої теми, а також при підготовці до іспитів. У першому довіднику подано також алфавітний покажчик найуживаніших (ключових) слів (термінів) фізики.

Кінематика - розділ механіки, у якому розглядається опис механічного руху без урахування впливу діючих на тіло сил.
Статика - розділ механіки, у якому розглядається рівновага тіл.
Динаміка - розділ механіки, що вивчає закони руху тіл. Основу динаміки складають три закони Ньютона.

Клос Є. С. Малий фізичний довідник / Є. С. Клос, Ю. В. Караван; Оформ. та худож. ред. В. І. Лахненка.- Л.: Світ, 1997.- 270 с.: ілюстр.
Довідник містить матеріали, що охоплюють основні фізичні поняття і величини, властивості фізичних об'єктів, правила, закони і теорії як класичної, так і сучасної фізики. В окремих розділах наведено приклади розв'язу-вання задач та зразки тестів.

Механіка вивчає найпростішу форму руху тіл - механічну. Основне завдання механіки - визначити положення тіла в просторі у будь-який момент часу.

Термодинаміка - це розділ фізики, в якому вивчають умови перетворення енергії з од­ного виду в інший та кількісні співвідношення під час таких перетворень.

Природна радіоактивність - це явище самовільного (спонтанного) перетворення нестійких ізотопів одного хімічного елемента в ізотопи інших хімічних елементів, що супроводжується радіоактивним випромінюванням, яке виявив у 1896 р. А. Беккерель.

Кордун Г. Г. Біографічний довідник видатних фізиків.- К.: Рад. шк., 1985.- 280 с.
У трьох розділах довідника "Вітчизняні фізики", "Радянські фізики" та "Зарубіжні фізики" розповідається про життя та наукову діяльність видатних фізиків світу.
Значну увагу приділено фізикам колишнього СРСР. Це провідні фізики, академіки, лауреати державних та інших премій, які внесли фундаментальний вклад у розвиток науки та техніки: П. Л. Капіца, М. В. Келдиш, І. В. Курчатов, Л. Д. Ландау, Є. Л. Лівшиць, І. Я. Френкель, Е. К. Ціолковський тощо. Серед учених, названих у довіднику, є вихідці й з України: А. П. Александров, Л. Ф. Верещагін, Д. Д. Іваненко, А. Ф. Йоффе, С. П. Корольов та ін. Розповідається також про зарубіжних фізиків, відомих зі шкільних підручників фізики: А.-М. Ампера, Д. Бернуллі, Н. Бора, Г.-Р. Герца, Р. Гука, Дж.-П. Джоуля, Ш.-О. Кулона, Г.-С. Ома, Е. Резерфорда.

Костюк А. Й. Довідник-практикум з фізики: 7-9 кл.- Т.: Підруч. і посіб., 2003.- 102 с.
Довідник складається з дев'яти розділів В них охоплено матеріали з фізики, які вивчають у 7-9 кл. У кожному розділі подано основні означення, закони та формули, наведено зразки розв'язання та оформлення задач. Довідник стане у пригоді під час самостійної підготовки учнів до уроків.

Атом складається з ядра і електронів. Ядро складається з нуклонів: протонів (позитивно заряджених частинок) та нейтронів (частинок, які не мають електричного заряду). Нуклони утримуються у ядрі ядерними силами, які значно потужніші за сили електричного відштовхування. Більшість ядер надзвичайно стійкі.

Крыжановский В. Г. Физика: Справ. школьника и студента.- Донецк: БАО, 2003.- 457 с.: ил.
У довіднику охоплено основні відомості з фізики, які вивчаються в школі. Вміщено також ознайомлювальні статті про деякі розділи сучасної фізики, пов'язані з практичною діяльністю людини: акустика, астрофізика, радіофізика, фізична електроніка та ін.
Довідник укладено за принципом енциклопедії, тобто відомості подано у статтях, розміщених в алфавітному порядку. Для зручності у користуванні в кінці видання подано алфавітний покажчик.

Магнетизм - 1) особая форма взаимодействия между электрическими токами, между токами и магнитами, между магнитами; 2) раздел физики, изучающий это взаимодействие и свойства веществ, в которых оно проявляется.

Магнетизм известен по крайней мере с V века до нашей эры. Некоторые камни, найденные вблизи города Магнезия (теперь Манисса) в Турции, обладали тем свойством, что, будучи свободно подвешены, всегда ориентировались в определенном направлении.

Ньютона законы механики - три закона, лежащие в основе классической механики или механики Ньютона.

Сформулированы И. Ньютоном в 1867 году. Величайшей его заслугой было полное описание динамики движущихся тел, явившееся синтезом его собственных работ и работ его предшественников.

Окслед К. Физика: Шк. ил. справ. / К. Оксленд, С. Корин, Д. Уэртхайм; Пер. с англ. А. В. Кокина; Оформ. К. Столлен и др., ил. К. Канчена и др.- М.: Росмэн, 1995.- 128 с.: ил.
Довідник складається з шести розділів, в яких йдеться про механіку і загальну фізику (сили, енергію і властивості речовин), теплову енергію, її дію; хвильовий рух, властивості хвиль та їх енергію, електрику та магнетизм; будову атомів, радіоактивність, ядерну енергетику. Завершує книгу розділ, де наведено креслення і таблиці до розкритих в ній тем.
Видання можна використовувати і як словник, і як довідник. Визначення згруповані у ньому тематично. Крім того, в кінці вміщено алфавітний покажчик усіх визначень.

Физика - наука, изучающая свойства материи, различные виды энергии и то, как они влияют на окружающий нас мир.

Ядерный реактор - устройство, в котором за счет ядерных реакций выделяется большое количество тепла. В принципе возможны два основных типа реактора - реактор деления и реактор синтеза, но последний до сих пор не создан. Все современные атомные электростанции построены на основе реакторов деления.

Энциклопедический словарь юного физика / Сост. В. А. Чуянов; Оформ. В. С. Комарова, фотоил. Н. И. Боброва и др.- М.: Педагогика-Пресс, 1995.- 335 с.: ил.
В енциклопедичному словнику зібрано близько двохсот статей, які розміщено в алфавітному порядку. Основну увагу приділено фізиці ХХ століття: атом і ядро, акустика, механіка, оптика, плазма, тверді тіла, теорія відносності, термодинаміка, елементарні частини та ін.
Близько сорока статей присвячено видатним фізикам світу: Е. Резерфорду, Н. Бору, І. Ньютону, Г. Ому, А. Ейнштейну, А. Ф. Іоффе, О. Г. Столєтову, О. С. Попову, І. В. Курчатову та ін. Описано також цікаві фізичні досліди, які можна самостійно провести в шкільній лабораторії або навіть вдома.
Знайти потрібну статтю можна за допомогою алфавітного покажчика, вміщеного у кінці книги.

Акустика - раздел физики, изучающий звук и его взаимодействие с веществом. …изучение звука и его взаимодействия с веществом привело к созданию устройств для дробления крепких горных пород и своеобразного "просвечивания" бетонной плиты или стального рельса, обеспечило "зрение" подводным судам, оно становится необходимым при конструировании самолетов, открывает новые возможности ускорять химические реакции, быстрее и полнее извлекать нефть из недр Земли.

Атомная физика возникла на рубеже ХІХ и ХХ столетий на основе исследований оптических спектров газов, открытия электрона и радиоактивности.

Последующие исследования свойств электрона и атомов завершились созданием в середине 20-х гг. квантовой механики - физической теории, описывающей законы микромира и позволяющей количественно рассматривать явления, в которых участвуют микрочастицы.


Допитливим про цікаве
(З книжок розділу)

Вода в Мертвом море настолько соленая, что в ней можно лежать, даже не плавая. Более того, в ней можно даже сидеть и читать книгу.
(Крейг А. Наука / А. Крейг, К. Росни.- М., 1995.- С. 39).

Первые автомобили, близкие к современным, были построены в 1885-1886 гг. в Германии компанией Даймлер и Бенц. На них были установлены двигатели нового типа, называемые теперь двигателями внутреннего сгорания.
(Крейг А. Наука / А. Крейг, К. Росни.- М., 1995.- С. 39).

Свет быстрее всего во Вселенной
(Крейг А. Наука / А. Крейг, К. Росни.- М., 1995.- С. 50).

Стекло - не твердое тело, а жидкость. Оно является очень вязким, и поэтому невозможно увидеть, как оно течет. Однако у очень старых стекол нижняя часть значительно толще верхней, так как частицы стекла с годами стекли вниз, к нижней кромке
. (Крейг А. Наука / А. Крейг, К. Росни.- М., 1995.- С. 79).

На вершине Эвереста, где давление воздуха значительно ниже, вода закипает при температуре всего лишь 700С. Чем ниже давление воздуха, тем ниже температура кипения жидкости.
(Крейг А. Наука / А. Крейг, К. Росни.- М., 1995.- С. 83)

. …в Александрии были сформулированы первые дошедшие до нас физические законы и возникла первая научная дисциплина, ставшая впоследствии частью физики, - механика.
(Энциклопедия для детей. Т. 16. Физика. Ч. 1.- М., 2000.- С. 69).

Согласно опросу, проведенному среди ученых журналом "Physics World" ("Физический мир", № 12), издаваемым Британскитм обществом физиков, десятка величайших физиков в истории такова: 1. Альберт Эйнштейн; 2. Исаак Ньютон; 3. Джеймс Кларк Максвелл; 4. Нильс Бор; 5. Вернер Гейзенберг; 6. Галилео Галилей; 7. Ричард Фейнман; 8. Поль Дирак; 9. Эрвин Шредингер; 10. Эрнест Резерфорд.
Физические открытия по степени важности распределены так: теория относительности Эйнштейна, механика Ньютона и квантовая механика.
(Энциклопедия для детей. Т. 16. Физика. Ч. 1.- М., 2000.- С. 177).

Співавтором відкриття Х-променів (рентгенівських) по праву треба вважати нашого земляка, видатного вченого Івана Пулюя, який ще за 14 років до Рентгена сконструював лампу, названу "Лампою Пулюя" (1882 р.). За її допомогою дослідники отримували найінтенсивніший потік Х-променів.
(Я пізнаю світ: Фізика.- К., 2002.- С. 367).

Першу модель будови атома запропонував у 1903 р. Дж. Дж. Томсон.
Планетарну (ядерну) модель будови атома запропонував у 1911 р. Е. Резерфорд...: у центрі атома міститься позитивно заряджене масивне ядро...; навколо ядра... рухаються по замкнутих орбітах електрони, кількість яких дорівнює порядковому номеру елемента і їхній сумарний заряд дорівнює заряду ядра, що в цілому забезпечує нейтральність атома. У 1913 р. Н. Бор доповнив модель атома Резерфорда квантовими постулатами, які усунули недоліки планетарної моделі про випромінювання енергії атомом, заклали основи теорії атома водню і квантової механіки.
(Клос Є. С. Малий фізичний довідник / Є. С. Клос, Ю. В. Караван.- Л., 1997.- С. 189).

У 1916 р. А. Зоммерфельд доповнив модель атома Резерфорда-Бора еліптичними орбітами електронів і правилами квантування цих орбіт, що певною мірою усувало недоліки теорії будови атома за Н. Бором. Однак послідовну квантову теорію будови атомів виведено лише після врахування хвильових властивостей мікрочастинок.
(Клос Є. С. Малий фізичний довідник / Є. С. Клос, Ю. В. Караван.- Л., 1997.- С. 192).

У 1932 р. Д. Іваненко і В. Гейзенберг незалежно один від одного запропонували протонно-нейтронну модель будови ядра атома.
(Клос Є. С. Малий фізичний довідник / Є. С. Клос, Ю. В. Караван.- Л., 1997.- С. 192).

Для вираження малих лінійних розмірів атомів використовують спеціальну одиницю довжини - ангстрем, названу в честь шведського фізика й астронома Андерса Ангстрема (1814-1874): 1А = 10-10 м.
(Костюк А. Й. Довідник-практикум з фізики.- Т., 2003.- С. 4).

Уперше атмосферний тиск виміряв Еванжеліста Торрічеллі (1608-1647) - італійський фізик, математик.
(Костюк А. Й. Довідник-практикум з фізики.- Т., 2003.- С. 52).

Вода - найпоширеніша речовина на поверхні Землі - має аномалію (відхилення) при нагріванні. При нагріванні від 00С до 40С її об'єм зменшується, а при подальшому нагріванні зростає. Вода за t = 40С має найбільшу густину. Це запобігає промерзанню ставків до самого дна. Біля дна глибоких ставків чи озер вода має температуру 40С, навіть якщо зверху вже товстий лід.
(Костюк А. Й. Довідник-практикум з фізики.- Т., 2003.- С. 60).

Газ (франц. gaz, от греческого chaos - хаос) - агрегатное состояние вещества, самое распространенное в природе…
Термин "газ", введенный в XVII веке Я. Б. ван Гельмонтом, оказался очень удачным по смыслу - модель "молекулярного хаоса" оказалась очень плодотворной и сохранила свое значение и для современных исследований.
(Крыжановский В. Г. Физика.- Донецк, 2003.- С. 75).

Слово "Лазер" - аббревиатура слов "Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation" - усиление света вынужденным излучением. Лазеры относятся к квантовым генераторам, первые из которых были созданы в 1955 году одновременно в СССР (Н. Г. Басов, А. М. Прохоров) и в США (Дж. Гордон, Х. Цайгер, Ч. Таунс). Позже Н. Г. Басов, А. М. Прохоров и Ч. Таунс получили за это открытие Нобелевскую премию.
(Крыжановский В. Г. Физика.- Донецк, 2003.- С. 183).

Ядерный реактор - устройство, в котором осуществляется управляемая ядерная ценная реакция, сопровождающаяся выделением энергии. Первый ядерный реактор построен в декабре 1942 г. в США под руководством Э. Ферми. Первый европейский реактор создан в декабре 1946 г. в Москве под руководством И. В. Курчатова.
(Крыжановский В. Г. Физика.- Донецк, 2003.- С. 441).

Радиационный фон. Присутствующая на Земле (в сравнительно малых количествах) радиация от природных и искусственных источников. Один из примечательных ее природных источников - углерод - 14, поглощаемый растениями и животными. Он постоянно образуется из азота - 14 из-за бомбардировки космическими лучами (космическим излучением), проникающими в атмосферу из космоса; это потоки частиц чрезвычайно высокой энергии.
(Оксленд К. Физика / К. Оксленд, С. Корин, Д. Уэртхайм; Пер. с англ. А. В. Кокина.- М., 1995.- С. 88).

Если бы вдруг не стало инерции, то перестал бы существовать весь наш мир, в нем исчезли бы причинные связи и прошлое не влияло бы на настоящее, а настоящее - на будущее. В мире без инерции невозможно кататься на коньках, бегать и даже ходить. С исчезновением инерции прекратилось бы движение небесных тел, Луна упала бы на Землю, а Земля (как и другие планеты) упала бы на Солнце.
(Энциклопедический словарь юного физика.- М., 1995.- С. 95).

Одно из наиболее впечатляющих зрелищ - электрический разряд в газах. Когда-то он порождал у людей чувство страха (молния!), поражал воображение своей загадочностью ("огни святого Эльма" на верхушках мачт кораблей). В наши дни разряд в газах превратился в активного труженика. Он трудится в лампах дневного света, лазерах, сварочных аппаратах, различных видах современных измерительных приборов (ионизационных камерах, газовых счетчиках частиц, искровых вольтметрах).
(Энциклопедический словарь юного физика.- М., 1995.- С. 297).

Попередня Наступна