МОЗАЇКА ФІЗИЧНИХ ВІДКРИТТІВ ТА ЗНАХІДОК

Фізика мала і має великий вплив на розвиток нашої цивілізації. Свого часу швидкий та успішний розвиток механіки, термодинаміки та електрики створили передумови для промислової революції XVIII - XIX ст. Своїми відкриттями фізика більше, ніж будь-яка наука спричинила зміни у способі виробництва, побуті людей, у їх світогляді. Більшість найважливіших досягнень фізики, здійснених у ХХ ст., має цивілізаційні наслідки. Так, серед дванадцяти найбільших здобутків ХХ ст., які визначила агенція Франс Прес, сім - пов'язані з фізикою. Це авіація, телебачення, розщеплення атомного ядра, створення комп'ютера, лазера, освоєння космосу, інтернет.
Фізика є частиною людського життя і тому розвиватиметься й надалі. У ХХІ ст. людство очікує цієї науки відкриття нових джерел енергії, створення нових технологій, розв'язання екологічних проблем і ще багатьох нових знахідок.
У книжках цього розділу розповідається про найвизначніші закони і відкриття у фізиці від давнини і до нині, їх застосування для потреб людини та про учених, які до цього спричинилися. Також ти довідаєшся про історію виникнення та розвитку цієї науки; про досягнення в окремих розділах фізичної науки: механіки, термодинаміки, атомної фізики, оптики, акустики, фізики низьких температур, електроніки тощо.

Блудов М. И. Беседы по физике: Кн. для учащихся ст. классов сред. шк. / Под ред. Л. В. Тарасова; Худож. С. Д. Лухин.- 4-е изд., доработ.- М.: Просвещение, 1992.- 384 c.: ил.

Книга відомого популяризатора науки М. І. Блудова допоможе увійти в світ фізики, відчути подих його таємниць. Вона написана з глибоким знанням справи, з багатьма прикладами, захоплююче. Про популярність книги свідчить уже четверте її видання.
Матеріали, вміщені у книзі, відносяться до механіки, молекулярної фізики, термодинаміки, електродинаміки, оптики, атомної фізики. На відміну від попередніх, видання доповнене інформацією про останні досягнення науки і техніки (застосування лазерів у сучасному виробництві, оптична голографія, відкриття нейтрона, кваркова модель андронів).

"Механика" - слово греческое, в переводе на русский язык означает "сложное, затейливое приспособление, хитрую "штуку", впоследствии - "мастерство", относящееся к машинам. В настоящее время механика - это наука о простейшей форме движения материи - механическом движении.

Сегодня трудно даже перечислить всевозможные применения лазеров в науке и технике. Лазеры используются в современной измерительной технике - для оптической локации, в геодезии, для сверхточных измерений расстояний, линейных и угловых скоростей, ускорений. Все шире внедряются в практику лазерные методы контроля за состоянием атмосферы (степень и характер ее загрязненности), качеством различных изделий… Развиваются системы лазерной связи (наземные, подводные, космические). Лазерное излучение начинают использовать в современных вычислительных комплексах - для хранения, поиска, передачи и обработки информации. Накоплен большой материал по эффективному применению лазеров в медицине…

Бурмин Г. С. Штурм абсолютного нуля / Худож. В. Перлин.- 2-е изд., доп., перераб.- М.: Дет. лит., 1989.- 238 с.: ил.
Рання весна 1987 року увійшла до літопису світової науки як одна з найбільш яскравих дат. На наукових форумах і в Москві, і в Нью-Йорку обговорювалась одна і та ж подія - відкриття незвичайного фізичного явища надпровідності.

История первооткрытия сверхпроводимости тесно связана с развитием физики низких температур.
Известно, что на верхний предел температур природа никаких ограничений не наложила. На Земле, в зоне термоядерных реакций, достигнуты температуры в сотни миллионов градусов, а в недрах звезд температуры составляют миллиарды и триллионы градусов.
Однако нижний предел температур строго ограничен законами физики. Это абсолютный нуль по шкале Кельвина или минус 273 градуса по Цельсию. Перейти этот рубеж не дано ни на Земле, ни в космосе, но и приблизиться к нему было совсем не легко.

У книжці розповідається про цей своєрідний штурм абсолютного нуля, про нові досягнення - відкриття високотемпературної надпровідності, про застосування надпровідників у техніці і промисловості, про учених - творців у цій галузі: М. Фарадея, Л. П. Кальєте, З. Вроблевського, К. Ольшевського, Д. Дьюара, Камерлінг-Оннеса, І. В. Обреімова, Л. В. Шубнікова, П. Л. Капіцу, Л. Д. Ландау, А. Абрикосова та ін.

Гончаренко С. У. Книжка для читання з фізики: Теплові явища: 7 кл. / Худож. оформ. і мал. Р. Є. Безп'ятова, Г. П. Філатова.- К.: Рад. шк., 1985.- 238 с., 8 арк. ілюстр.: ілюстр.
Автор цікаво, професійно розповідає про теплові явища в природі та їх застосування в техніці, висвітлює історію вивчення природи теплових явищ, способи передачі внутрішньої енергії (теплопровідність, конвекція, випромінювання), створення теплових двигунів і боротьбу за підвищення їх ККД, пояснює методи отримання сплавів.
Наводяться цікаві відомості про зварювання металів тертям, про історію створення термометрів, різні способи обігріву житлових приміщень, шляхи використання енергії Сонця і надр Землі. Також ви довідаєтесь про створення сплавів зі своєрідною "пам'яттю", про секрети високої міцності булатної сталі, про двигун з "чистим диханням", про цікаві метали, і нарешті, про те, як можна зварити кашу на Марсі, як бактерії добувають метал, і що калорійність двох літрів молока дорівнює енергії одного кілограма динаміту.

Нагрівання поверхні Землі здійснюється сонячними променями. Сонце випромінює величезну кількість енергії (3,8 ‡ 1026 джоулів за секунду), яка поширюється з швидкістю 300000 км/с у вигляді електромагнітних хвиль. Частину цього випромінювання ми сприймаємо як світло.

Цікаво зазначити, що найбільш досконалі лампи розжарювання, якими користуємося для освітлення, приблизно 90 % всієї енергії випромінюють у вигляді інфрачервоного і тільки 4-5 % у вигляді видимого світла, тобто за прямим призначенням. Приблизно 70 % всієї енергії, яка випромінюється Сонцем, несуть невидимі інфрачервоні (теплові промені).

Смілива думка - змусити пару приводи в рух механізми - зародилася дуже давно. Ще в другому столітті до нашої ери старогрецький учений Герон Александрійський створив модель парової машини, яка могла бути прообразом парової турбіни.

Гончаренко С.У. Книжка для читання з фізики: Електромагніт. явища: 8 кл. / Худож. Р. Є. Безп'ятов, Г. П. Філатов.- К.: Рад. школа, 1989.- 255 с.: ілюстр.
У центрі розповіді цієї книжки - електромагнітні явища, які посідають особливе місце у світі фізичних явищ, . Розповідаючи про роль електричної енергії в житті людини, історію учення про електрику, про статичну електрику, рух електричних зарядів, про нерозлучність електрики й магнетизму, автор наводить багато цікавих відомостей. Також ви прочитаєте про перші досліди фізиків з вивчення електрики, загадкову і ще й тепер не до кінця вивчене явище блискавки, про незвичайні професії електростатики (виготовлення килимів, підвищення врожаїв рослин), про "електричних" риб, цікаву і повчальну історію відкриття закону Ома, про роботу надпровідників зараз і в майбутньому, про найвизначніші відкриття М. Фарадея в галузі електромагнетизму, які привели до технічної революції, про таємниці магніту і його різноманітні професії.

...стародавні греки любили прикраси й дрібні речі з янтарю, який вони за його колір і блиск називали електрон, тобто "сонячний камінь". Саме від цього слова й походить слово "електрика".

Закон Ома і сьогодні є одним з найважли­віших фізичних законів. Він дає змогу легко розраховувати будь-які електричні кола постійного струму, а в дещо зміне­ному вигляді його можна застосовувати для розрахунку електричних кіл і змінного струму, дає можливість розглянути, як зручніше вмикати споживачі в електричне коло - послідовно чи паралельно.

Григорьев В. И. Занимательная физика: Эра классич. физики / В. И. Григорьев, Г. Я. Мякишев.- М.: Дрофа, 1996.- 206 с.
Популярно і цікаво автори книжки вводять читачів у світ фізичних уявлень, вибравши своєрідний шлях - єдність і різноманітність світу показано з погляду основних типів взаємодій у природі.

Несмотря на удивительное разнообразие взаимодействий тел друг с другом, взаимодействий, сводящихся в конце концов к взаимодействию элементарных частиц, в природе, по современным данным, имеется не более четырех типов взаимодействий: всемирное тяготение, электромагнитные, ядерные и слабые взаимодействия. Из них только два первых типа можно рассматривать в смысле ньютоновой механики. С проявлениями всех четырех типов сил мы встречаемся, изучая то, что происходит в безграничных просторах Вселенной, на нашей планете, исследуя любой кусочек вещества, живые организмы, атомы, атомные ядра, взаимные превращения элементарных частиц.

На сторінках книжки йдеться про те, що являють собою перераховані типи взаємодій і як їх було відкрито. Два найбільші розділи видання присвячено електромагнітним силам, адже вони найбільш поширені в природі.

Домбровский К. Остров неопытных физиков / К. Домбров-ский. Законы движения / М. Ивановский; Худож. А. Жигоцкая.- Минск: Университетская, 1996.- 286 с.: ил.
У першій із повістей збірки автор розповідає про чотирьох школярів, які силою своєї уяви створили кібернетичний трансформатор - прилад, здатний відміняти фізичні закони. З гумором автор розповідає про всі події, які трапилися після того, як друзі спробували майже зовсім відмінити тертя, збільшити щільність води, змінити швидкості світла та звуку, порушити закон інерції. Після всього, що їм довелося пережити, друзі ще більше захопилися наукою. І один з них зізнається своєму товаришу: "… я обязательно буду физиком. По-моему, физика - это самая интересная наука! Ты посмотри, сколько разных открытий сделано за последнее время, и чем дальше - тем больше нового открывают. Физика - это и космос, и атомная энергия, и астрономия, и радио… Теперь никакая техника не может обойтись без физики!".

У другій повісті йдеться про відкриття законів руху, про життя та діяльність великих учених Арістотеля, Галілея, Ньютона.

Аристотель говорил:

"Кто не знает движения - тот не знает природы".


Несмотря на отсутствие решающего опыта, правильность взглядов Галилея быстро признали все ученые - бесчисленные примеры чуть ли не на каждом шагу доказывали, что воздух мешает движущимся предметам: он тормозит их движение.

Громадное напряжение всех сил, сосредоточенность и беспримерная настойчивость Ньютона позволили ему завершить книгу, озаглавленную "Математические начала натуральной философии". А натуральной философией в Англии называют физику. В своей книге Ньютон подвел итог всему, чего достигло человечество за две тысячи лет, прошедших после смерти Аристотеля.
В своей книге Ньютон доказал, что законы движения едины и одинаковы как для Земли, так и для небесных тел.

Дубас З. В. Іскристі зернятка: Цікаві розповіді та бувальщина / Зібрав та упоряд. З. Дубас; Худож. В. Я. Гайдар.- Т.: АСТОН, 1999.- 336 с.: ілюстр.
Автор книжки зібрав цікавинки, курйози, повчальні епізоди з життя вчених-фізиків, з розвитку фізичних наук та техніки.
У виданні представлено фізиків та винахідників всього світу: Архімеда, А. Ампера, Н. Бора, А. Ейнштейна, І. Ф. Жоліо-Кюрі, М. Келдиша, І. Курчатова, Л. Ландау, І. Ньютона, Е. Резерфорда, М. Фарадея, П. Яблочкова тощо. Серед них є й вихідці з України: А. Александров, П. Капиця (Капіца), Ю. Кондратюк, С. Корольов (Королів), І. Пулюй та ін. Цікаво розповідається про випадки надзвичайно раннього пробудження їхнього таланту, про благородність і безкорисливість, про багатостороннє обдарування, захоплення образотворчим мистецтвом, музикою, літературою, спортом, творче довголіття, а також наведено жарти фізиків. З історії науки, техніки та винаходів автор наводить факти "випадкових" відкриттів, легенду про Ньютонівське яблуко, історію Нобелівської премії, розповідає про винайдення парашута, незвичайний проект літального приладу, перший атомний реактор, теорію непотоплюваності та ін.

Ідея реактивних польотів належить Миколі Кибальчичу, що народився 1853 року в родині Івана Кибальчича в м. Коропі (на Україні). Ця мужня людина була не тільки ученим, але й пристрасним ворогом царизму...

З моменту арешту і до останньої хвилини життя він працював, створюючи проект реактивного літального апарата, в основу якого поклав ідею використання повільного згорання палива... писав, розвиваючи свої думки у праці "Проект повітроплавного приладу".

Знаменита льодова дорога через Ладозьке озеро - "дорога життя"... жила і нормально працювала. Вчені допомогли вибрати правильний режим експлуатації дороги, вони дослідили і розраховували, які вантажівки і з яким вантажем можуть пройти по льодові. Виявилось, що була певна вага, яка була згубною. Наступали резонансні коливання, лід проламувався... Потрібно було їздити або з більшим, або з меншим вантажем.

Мир физики: Занимат. рассказы о законах физики / Сост. Ю. И. Смирнов.- СПб.: МиМ-ЭКСПРЕСС, 1995.- 173 с.: ил.- (Сер. "Хочу все знать!").
Автор книжки розкриває дію законів фізики в природі, розповідаючи про нескладні та захоплюючі досліди, які можна провести в школі чи вдома. Для цього стануть в пригоді звичайна склянка, картоплина, олівець, цвяхи, соломинки, сірники, обрізки картону, вода та ін. І, можливо, уроки фізики в школі після цих дослідів, стануть для вас цікавішими. Ви краще зрозумієте те, що вже знаєте, навчитеся свідомо користуватися законами фізики і вміло застосовувати їх у житті. А ще у книжці ви знайдете описи багатьох цікавих явищ і закономірностей, відкритих фізиками минулого.
Ви навчитесь робити реактивну рибку, фонтан на столі, довідаєтесь, чи плаває залізо, чому працює пульверизатор, чому летить літак, чи гріє шуба, коли міст довший - літом або зимою, де живе електрика, де водиться електричний кіт?

Интересно, что сообщающимися сосудами являются все моря и океаны мира. Ведь все они соединены между собой проливами. Поэтому и уровень воды в морях, уровень моря, во всем мире одинаков. И только во внутренних морях, не имеющих сообщения с океаном, уровень может быть другим.

Перельман Я. И. Занимательная механика; Знаете ли вы физику? / Оформ. А. Державина.- Домодедово: ВАП, 1994.- 172, 256 с.: ил.- Разд. паг.
Під однією обкладинкою цього видання зібрано дві книжки чудового популяризатора науки Я. І. Перельмана. Першу - повністю присвячено механіці. Проте в ній не слід шукати систематизованого викладу всіх розділів науки. Автор, насамперед, подав найцікавіше у формі різних механічних задач. У деяких з них є навіть математичні викладки, адже на думку Я. Перельмана, неможливо отримати корисні й міцні знання з фізики (особливо з механіки), нехтуючи найпростішими обчисленнями. То ж на вас чекають захоплюючі розповіді й задачі, що пояснюють основні закони механіки, силу і рух, вільне падіння, колові рухи, удар, міцність, роботу, потужність, енергію, тертя та опір середовища і механіку в живій природі.
Друга книжка є своєрідною фізичною вікториною. У ній - 250 запитань і відповідей до них, що стосуються різних галузей фізики: механіки, властивостей рідин, газів, теплових явищ, звуку, світла тощо. То ж цікаво буде перевірити свої знання і метикуватість за допомогою питань: чи бувають метали легші за воду? Чи поширюється закон інерції на живі істоти? Яка рідина найлегша? Що важче: атмосфера земної кулі чи вся її вода? Як високо може підняти воду колодязний насос? Яке тверде тіло розширюється від теплоти більше, ніж рідина? Чи можна при світлі повного Місяця читати книжку? Коли золото має колір срібла та ін.

Перельман Я. И. Занимательная физика: В 2 кн. Кн.1-2 / Под ред. А. В. Митрофанова; Ил. М. М. Никитюка, П. И. Чернуского.- 23-е изд.- М.: Наука. Гл. ред. физ.-мат. лит., 1991.- 496 с.: ил.
"Занимательная физика" - одна з найстаріших і найпопуляр-ніших книжок з фізики. Вперше вона з'явилася у 1913 році, переви-давалася багато разів (з деякими редакторськими змінами) і до цих пір користується неабияким успіхом.

Наука і техніка з того часу зробили великий крок вперед. Багато фактів із цієї книжки і вдалі колись технічні рішення, відомі сучасникам Перельмана, тепер давно не новинки, а скоріше - цікаві приклади з історії науки і техніки. І все ж книжку Я. Перельмана захоплено читають і сьогодні.
В этой книге автор стремился не столько сообщить читателю новые знания, сколько помочь ему "узнать то, что он знает", т.е. углубить и оживить уже имеющиеся у него основные сведения из физики, научить сознательно ими распоряжаться и побудить к разностороннему их применению. Достигается это рассмотрением пестрого ряда головоломок, замысловатых вопросов, занимательных рассказов, забавных задач, парадоксов и неожиданных сопоставлений из области физики, относящихся к кругу повседневных явлений или черпаемых из общеизвестных произведений научно-фантастической беллетристики. … приведены отрывки из произведений Жюля Верна, Уэллса, Марка Твена и др.

Друга книжка не є продовженням першої. Це самостійна збірка, яка охоплює ті ж розділи фізики. Проте її матеріал розрахований на більш підготовленого читача.
То ж в цьому виданні на тебе чекають непередбачувані запитання і такі ж відповіді на них. Наприклад, коли ми рухаємося навколо Сонця швидше - вдень чи вночі; скільки важить тіло, коли воно падає; чи можна рухатись без опори, як добути вогонь за допомогою льоду; чому притягуються два кораблі, що пливуть поряд тощо.

Самин Д. К. Основы мироздания // Д. К. Самин. Сто великих научных открытий.- М., 2002.- С. 7-200.
Один із найбільших розділів цієї збірки автор присвятив фізиці.

Это объясняется тем, что именно в физике рассматривается широчайший круг структур и явлений, существующих и происходящих в природе. Не случайно открытия физиков часто имеют определяющее значение для других наук, например, химии, биологии, геологии. Вместе с физикой в главу "Основы мироздания" входит ее ближайшая "родственница" - химия.

У розділі "Основы мироздания" йдеться про найвизначніші закони та відкриття у фізиці; їх значення та можливості застосування. Це і закон Архімеда, і закон Бойля-Маріотта, і закон всесвітнього тяжіння, відкритий І. Ньютоном, і основний закон електростатики, встановлений Кулоном, і відкриття Ампера в області електродинаміки, а Карно - в області термодинаміки, і Закон Ома, і закон збереження енергії Майєра, і відкриття рентгенівського випромінювання, і теорія відносності Ейнштейна, і відкриття Басова та Прохорова у галузі квантової електроніки та ін. Автор знайомить також з основними датами біографій видатних учених.

…открытие электромагнитной индукции недаром относят к наиболее выдающимся открытиям XIX века - на этом явлении основана работа миллионов электродвигателей и генераторов электрического тока во всем мире…

Важнейшим достижением естествознания является установление закона сохранения энергии. Значение этого закона выходит далеко за рамки частного физического закона. Вместе с законом сохранения масс этот закон образует краеугольный камень научного материалистического мировоззрения, выражая факт неуничтожаемости материи и движения.

Сверхпроводники открывают совершенно новые возможности при создании вычислительных машин. Ток в сверхпроводящих системах - идеальное запоминающее устройство, способное хранить колоссальное количество данных и выдавать их с фантастической скоростью…

Школьникам о современной физике: Акустика. Теория относительности. Биофизика / Сост. В. Н. Руденко; Худож. С. Ф. Лухин и др.- М.: Просвещение, 1990.- 175 с.: ил.
Більшість статей збірки будуть зрозумілими, мабуть, не всім і не з першого прочитання. Цікавими вони здадуться, насамперед, тим, хто по-справжньому любить фізику і вже у школі вирішив серйозно вивчати її в цілому, чи окремі її галузі.
Тематичний діапазон збірки досить широкий: статті про акустичні явища в природі (звукові хвилі, швидкість їх поширення, типи акустичних хвиль, їх рефракція та інтерференція, області використання), про теорію відносності (спостереження за об'єктами, що швидко рухаються, фотографування світла під час польоту, релятивістське скорочення довжини тіла та ін.), про рідкі кристали та їх застосування, про біофізичні процеси в живих організмах.

…наш мир заполнен волнами различной природы: электромагнитными, акустическими, или упругими, волнами на поверхности жидкости…, внутренними волнами в неоднородных жидкостях и газах, волнами в плазме и др.

…наложение двух (или большего числа) волн носит название интерференции. Простейшим примером интерференции может быть стоячая звуковая волна.

Все тела испытывают релятивистское сокращение длины при движении, и все они деформируются. Если бы существовали абсолютно твердые тела с бесконечно большим модулем упругости, то скорость звука в них была бы больше скорости света с, а это невозможно.

Жидкий кристалл - это специфическое агрегатное состояние вещества, в котором оно проявляет одновременно свойства кристалла и жидкости.

Употребляется также и другой термин для названия жидких кристаллов. Это - "мезофаза", что буквально означает промежуточная фаза.
Отдельные живые клетки, такие, как нейроны, да и более простые клетки: Нителла, плазмодий и другие - одновременно действует как сложнейшие агрегаты, в которых обязательно имеются и механические двигатели, обеспечивающие разнообразные перемещения, и специфические химические реакторы и электрические генераторы. И конечно, они снабжены сложными устройствами - молекулярными машинами для хранения, переработки и передачи информации. Взятые вместе, эти важнейшие устройства и определяют течение жизни.


Допитливим про цікаве

(З книжок розділу)

Слово "интерференция" было введено в оптику в 1801 г. английским ученым Юнгом, причем это слово появилось сначала в причастной форме - интерферирующий, а через два года и в форме существительного - интерференция. Слово это английское (interference) и означает "вмешательство", "столкновение", "встречу". Юнг употребил его в смысле "встреча лучей", "перекрещивание лучей".
(Блудов М. И. Беседы по физике.- М., 1992.- С. 306)..

Более строгое доказательство того, что ни одно тело не может быть охлаждено ниже абсолютного нуля, основанное на втором законе термодинамики, принадлежит английскому физику Уильяму Томсону (лорду Кельвину), который в 1848 году ввел в науку понятие об абсолютной температуре и абсолютную шкалу температур.
(Бурмин Г. С. Штурм абсолютного нуля.- М., 1989.- С. 15)..

Камерлинг-Оннес сделал одно из самых выдающихся открытий ХХ века. Он обнаружил совершенно новое свойство вещества, скрытое ранее в области очень низких температур - сверхпроводимость. В 1913 году Оннесу была присуждена Нобелевская премия по физике…
(Бурмин Г. С. Штурм абсолютного нуля.- М., 1989.- С. 64)..

Прилад для вимірювання температури - термометр - вперше винайшов Галілей десь приблизно в 1592 р. (саме слово "термометр" вперше зустрічається в літературі у 1624 р.). Спосіб вимірювання температури, запропонований Галілеєм, принципово не відрізняється від того, яким користуються і в наш час.
(Гончаренко С.У. Книжка для читання з фізики: Теплові явища.- К., 1985.- С. 69)..

Найбільш сприятливі умови для варіння їжі на Венері... тут температура кипіння води 233єС, тому на приготування будь-якої страви потрібно всього лише кілька хвилин.

(Гончаренко С.У. Книжка для читання з фізики: Теплові явища.- К., 1985.- С. 99).

Під час сильної грози витрачається енергія, що дорівнює приблизно енергії вибуху атомної бомби.
. (Гончаренко С.У. Книжка для читання з фізики: Електромагніт. явища.- К., 1989.- С. 37)..

...нещодавно було висловлено гіпотезу, що стародавні єгиптяни користувалися електричною енергією при спорудженні пірамід. ...Проте ідея про електричне освітлення здавалася надто сміливою доти, поки... при розкопках Стародавньої Вавілонії не були знайдені залишки... акумуляторів, які виготовлялися 3-4 тисячі років тому.
(Гончаренко С.У. Книжка для читання з фізики: Електро-магніт. явища.- К., 1989.- С. 74)..

Морський компас у сучасному вигляді - із стрілкою, встановленою на вістря й закріпленою на диску (картушці), на думку багатьох учених, створив італієць Флавіо Джойя з міста Амальфі. Насправді, як з'ясувалося, винахідника з таким іменем не існувало, однак це не завадило вдячним співвітчизникам поставити Джойї бронзовий пам'ятник у Неаполі.
(Гончаренко С.У. Книжка для читання з фізики: Електромагніт. явища.- К., 1989.- С. 163)..

Перша електростанція, що передавала енергію по проводах на відстань, була запущена в 1882 році в час Мюнхенської міжнародної електротехнічної виставки. ...Електроенергія передавалась при колосальній для того часу напрузі - 2 тисячі вольт.
(Дубас З. В. Іскристі зернятка.- Т., 1999.- С. 295)..

Газове різання металів винайшов... злодій! Сталося це в 1890 році в м. Ганновері, коли одного разу якийсь зловмисник заліз у банк, зумів розрізати стінку сейфа і, забравши гроші, зник... Тому, коли зловмисника спіймали, то перш за все запитали, який інструмент він застосував. Виявилось - газовий різак, використавши два невеликих газових балони.
(Дубас З. В. Іскристі зернятка.- Т., 1999.- С. 319)..

Ломоносову принадлежит заслуга введения в русскую речь ряда названий, ставших теперь стандартными словами научного языка:
атмосфера, барометр, воздушный насос, вязкость, кристаллизация, манометр, микрометр, оптика, оптический, э(е)лектрический, э(е)фир, материя.
(Мир физики.- СПб., 1995.- С. 54)..

Что такое пневматика? Слово это происходит от древнегреческого "пневматикос" - надутый воздухом, относящийся к воздуху.
(Мир физики.- СПб., 1995.- С. 58)..

Принято думать, что лодка, пущенная на реку без весел и парусов, плывет по ней со скоростью течения. Такое представление, однако, ошибочно: лодка движется быстрее течения и притом тем быстрее, чем она тяжелее.
(Перельман Я. И. Занимательная механика.- Домодедово, 1994.- С. 153)..

Поверхностное натяжение жидкости исчезает совершенно при критической температуре: жидкость утрачивает способность собираться в капли и превращается в пар при любом давлении.
(Перельман Я. И. Знаете ли вы физику?.- Домодедово, 1994.- С. 78)..

Из твердых тел сильнее всех расширяется воск, превышая в этом отношении многие жидкости. Коэффициент теплового расширения воска… в 25-120 раз больше, чем железа….воск расширяется, безусловно, сильнее ртути, а в некоторых сортах - сильнее даже керосина.
Из жидкостей сильнее других расширяется эфир. Но это не рекордное расширение: существует жидкость, расширяющаяся в 9 раз сильнее эфира, - жидкая углекислота (СО2) при 20єС.
(Перельман Я. И. Знаете ли вы физику?.-Домодедово, 1994.- С. 138)..

Когда звук замирает, энергия звуковых волн превращается в энергию теплового движения молекул воздуха и стен. Если бы воздух в комнате не обладал внутренним трением, а стены были бы абсолютно упруги, то раз порожденный звук не замирал бы никогда: всякая нота звучала бы в комнате вечно.
(Перельман Я. И. Знаете ли вы физику?.-Домодедово, 1994.- С. 179).

Мы привыкли думать, что жидкости не имеют никакой собственной формы. Это неверно. Естественная форма жидкости - шар. Обычно сила тяжести мешает жидкости принимать эту форму, и жидкость либо растекается тонким слоем… либо же принимает форму сосуда… Находясь внутри другой жидкости с такой же плотностью, жидкость, по закону Архимеда, "теряет" свой вес… и… принимает свою естественную, шарообразную форму.
(Перельман Я. И. Занимательная физика.- М., 1991.- С. 83)..

… лучшее, а иной раз и единственное средство борьбы с лесным или степным пожаром - это поджигание леса или степи с противоположной стороны. Новое пламя идет навстречу бушующему морю огня и, уничтожая горючий материал лишает огонь пищи; встретившись, обе огненные стены мгновенно гаснут, словно пожрав друг друга.
(Перельман Я. И. Занимательная физика.- М., 1991.- С. 363.).

…не поворачивая головы, заяц своими широко расставленными глазами видит не только то, что находится впереди, но и то, что позади. Оба поля зрения его глаз смыкаются и спереди и сзади! Теперь вам понятно, почему так трудно подкрасться к зайцу, не спугнуть его. Зато заяц…совершенно не видит того, что расположено непосредственно перед его мордой; ему приходится, чтобы видеть весьма близкий предмет, поворачивать голову набок.
(Перельман Я. И. Занимательная физика.- М., 1991.- С. 448.).

Сверхпроводимость была открыта в начале века, однако только в 1957 году Бардин, Купер и Шридер сумели дать удовлетворительное объяснение явлению сверхпроводимости, построив теорию, носящую их имя (теория БКШ).
(Самин Д. К. Сто великих научных открытий.- М., 2002.- С. 167)..

Существование жидких кристаллов было установлено очень давно, столетие тому назад, в 1888 г. Первым обнаружил жидкие кристаллы австрийский ученый ботаник Рейнитцер.
(Школьникам о современной физике.- М., 1990.- С. 71)..

Одним из первых достижений в описании свойств жидких кристаллов было создание теорий упругости жидких кристаллов.
(Школьникам о современной физике.- М., 1990.- С. 79)..

 

Попередня Наступна