Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 36 .:. Запитань у базі: 39731
   


Автор запитання: Марія із міста: Львів :: Запитання: 41397  
Марія запитує:
Добрий вечір! будь ласка допоможіть знайти якусь інформацію про Субтропічні лікарські рослини
Наша відповідь:
Доброго дня, Маріє!
Пропонуємо Вам переглянути наступні джерела:
1. Дубовий В. І. Лікарські тропічні культури як компонент сівозміни фітотронно-тепличного комплексу Миронівського інституту пшениці ім. В. М. Ремесла [Електронний ресурс] / В. І. Дубовий, В. В. Ткалич // Ботанічні сади : проблеми інтродукції та збереження рослинного різноманіття : матеріали Всеукр. наук. конф., 10–11 жовт. 2013 р. – Житомир, 2013. – С. 104–107. – Режим доступу: http://ir.znau.edu.ua/bitstream/123456789/2367/1/Problem_introduction_botsad_104-107.pdf..
2. Збереження біорізноманіття тропічних і субтропічних рослин : матеріали міжнар. наук. конф., 10 - 13 берез. 2009 р., Київ / ред.: Н. В. Заіменко ; Нац. ботан. сад ім. М.М.Гришка НАН України, Рада ботан. садів і дендропарків України. - Київ, 2009. - 276 c.
3. Колтунов В. А. Субтропічні та тропічні плоди : підруч. для студ. ВНЗ / В. А. Колтунов, О. Л. Романенко; Київ. нац. торг.-екон. ун-т. - 2-ге вид, допов. та переробл. - Київ, 2012. - 195 c. - (Серія "Товарознавство").
4. Кутько С. П. Біологічні особливості шавлії лікарської (Salvia officinalis L.) у Передгірном Криму [Електронний ресурс] : автореф. дис... канд. біол. наук / С. П. Кутько ; УААН. Нікіт. ботан. сад - Нац. наук. центр. - Ялта, 2005. - 21 c. – Режим доступу: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=ARD&P21DBN=ARD&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Z21ID=&Image_file_name=DOC/2005/05kspopk.zip.
5. Лебеда А. Ф. Этноботаника тропических и субтропических растений, интродуцированных в Украину / А. Ф. Лебеда ; НАН Украины. Нац. ботан. сад им. Н.Н.Гришко. – Київ : Академпериодика, 2005. - 52 c.
6. Лікарські рослини : енциклопедичний довідник [Електронний ресурс] / відп. ред. А. М. Гродзінський. – Київ : Вид-во «Українська Енциклопедія» ім. М. П. Бажана, Український виробничо-комерційний центр «Олімп», 1992. - 544 с. – Режим доступу: https://choice.nethouse.ua/static/doc/0000/0000/0130/130136.3q46zv2ro8.pdf.
7. Лікарські рослини: технологія вирощування та використання : підруч. для студентів ВНЗ, які навчаються за освіт.-проф. програмою бакалавра з напряму підгот. "Агрономія" та "Ветеринарна медицина" / В. Г. Біленко, Б. Є. Якубенко, Я. О. Лікар, В. І. Лушпа; ред.: Б. Є. Якубенко ; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України. - Житомир : Рута, 2015. - 595 c.
8. Лікарські рослини і фітотерапія. Фітотерапевтична рецептура : навч. посіб. для студ. вищ. фармац. навч. закл. і фармац. ф-тів вищ. мед. навч. закл. IV рівня акредитації / Л. В. Бензель, Р. Є. Дармограй, П. В. Олійник, І. Л. Бензель. - Київ : Медицина, 2010. - 400 c.
9. Лікарські рослини у фармакології : навч. посіб. з фітотерапії / упоряд.: І. В. Грига ; Ужгород. нац. ун-т. Мед. ф-т. - Ужгород : Закарпаття, 2001. - 280 c.
10. Марко Н. В. Ембріологія та особливості природного відновлення Adonis vernalis L. I Paeonia tenuifolia L. в Криму [Електронний ресурс] : автореф. дис... канд. біол. наук : 03.00.05 / Н. В. Марко ; Нікіт. ботан. сад - Нац. наук. центр УААН. - Ялта, 2008. - 21 c. – Режим доступу: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=ARD&P21DBN=ARD&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Z21ID=&Image_file_name=DOC/2008/08mnvptk.zip.
11. Мусієнко С. Г. Дослідження фенольних сполук сировини лавра благородного [Електронний ресурс] / С. Г. Мусієнко, В. С. Кисличенко // Збірник наукових праць співробітників НМАПО ім. П. Л. Шупика. - 2014. - Вип. 23 (4). - С. 341-344. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Znpsnmapo_2014_23(4)__60.
12. Народні цілителі : дорогоцін. щит від усіх хвороб / пер. з рос. С. М. Клименка ; худож. О. В. Зарбі-Гальчук ; дизайн обкл. В. Ю. Лукаша. - Донецьк : БАО, 2008. - 223 с.
13. Некос А. Н. Трофогеографія: теорія і практика : монографія / А. Н. Некос, Ю. В. Холін ; Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна. - Харків, 2015. - 295 c. - (Навч.-наук. серія "Б-ка еколога").
14. Тропічні та субтропічні рослини захищеного грунту : монографія / В. В. Капустян, В. В. Нікітіна, К. М. Баглай, М. М. Гайдаржи, Л. П. Гордзієвська ; ред.: В. В. Капустян ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ботан. сад ім. О.В.Фоміна. - Київ, 2005. - 224 c.
15. Фармацевтична енциклопедія / ред.: В. П. Черних, І. М. Перцев, Л. М. Малоштан ; Нац. фармац. ун-т. - Вид. 2-ге, допов. - Київ : Моріон, 2010. - 1632, XVI c.
16. Федько Р. М. Інтродукція як шлях до видового збагачення лікарської дендрофлори в Полтавській області [Електронний ресурс] / Р. М. Федько, О. М. Білик, В. В. Красовський // Агроекологічний журнал. - 2016. - № 2. - С. 161–167. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/agrog_2016_2_28.
17. Шибко О. М. Біологічні особливості гісопу лікарського (Hyssopus officinalis L.) в умовах Передгірної зони Криму: автореф. дис. ... канд. біол. наук : 03.00.05 / О. М. Шибко ; НААН України, Нікіт. ботан. сад - Нац. наук. центр. - Ялта, 2012. - 21 c.
18. Черевченко Т. М. Биотехнология тропических и субтропических растений in vitro = Biotechnology of tropical and subtropical plants in vitro : монография / Т. М. Черевченко, А. Н. Лаврентьева, Р. В. Иванников; НАН Украины. Нац. ботан. сад им. Н.Н.Гришко. – Київ : Наук. думка, 2008. - 559 c. - (Проект "Наук. кн." - 2007).

.: Розділ: Ботаніка. Рослинництво :: 29.11.2017 22.21.48 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Юлія із міста: Львів :: Запитання: 41235  
Юлія запитує:
Допоможіть будь ласка знайти літературу для курсової роботи на тему: "Анатомо - морфологічна будова листків видів роду Peperomia"
Наша відповідь:
Добридень, Юлю! Перегляньте, будь ласка, виконану віртуальну довідку через розширений пошук за номером 40406, а також ще такі джерела інформації:

Гайдаржи Марина Миколаївна. Морфолого-анатомічні особливості листків рослин роду Peperomia Ruizet Pav. / Гайдаржи Марина Миколаївна // Сохранение биоразнообразия тропических и субтропических растений: материалы международной научной конференции. - 2013. - C. 113-114.
Харитонова І.П.Особливості анатомічної будови листової пластинки у представників роду Peperomia Ruiz et Pav. в умовах інтродукції / Харитонова І.П., Ярославська Ж.М., Кучинська О.В. // Інтродукція рослин. – К: Наук. думка, 2004. - № 2. - С. 25-29.
Ломига Л. Систематичне положення представників роду Peperomia Ruiz et Pavon колекції Ботанічного саду ДНУ ім. Олеся Гончара / Л. Ломига, М. Гайдаржи // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – Присвячено 100-літтю Івана Петровича Білоконя. – С. 19-22. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; вип. 1 (33)). http://www.library.univ.kiev.ua/ukr/host/10.23.10.100/db/ftp/visnyk/zber_roslyn_riznom_33_2015.pdf
Литвинець Ю. МОРФОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ЛИСТКІВ ВИДІВ РОДУ РEPEROMIA RUIZ ET PAV. З КОЛЕКЦІЇ БОТАНІЧНОГО САДУ ІМ. АКАД. О.В. ФОМІНА
http://phytomorphology.org/PDF/MP2/02205207.pdf

.: Розділ: Ботаніка. Рослинництво :: 31.10.2017 17.40.56 :.
.: Черкаська обласна бібліотека для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Ліля із міста: Львів :: Запитання: 40775  
Ліля запитує:
Доброго вечора! Допоможіть, будь ласка, з літературою до курсового проекту: "Аналіз традиційного та органічного вирощування баклажанів". Дякую!))
Наша відповідь:
Доброго дня, Лілю-Наталіє!
Дивіться відповідь на Ваш запит: Віртуальна бібліографічна довідка – Розширений пошук – Пошук за: Номером запитання - 40774.

.: Розділ: Ботаніка. Рослинництво :: 23.05.2017 18.55.34 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Наталія із міста: Львів :: Запитання: 40774  
Наталія запитує:
Аналіз традиційного та органічного вирощування баклажанів
Наша відповідь:
Доброго дня, Наталіє-Лілю!
Пропонуємо Вам пееглянути наступні джерела:
Антоненко А. М. Еколого-гігієнічна оцінка застосування препаратів на основі авермектинів у сільському господарстві України [Електронний ресурс] / А. М. Антоненко, Б. І. Шпак, В. Г. Бардов, О. М. Коршун, М. М. Коршун // Довкілля та здоров'я. - 2015. - № 2. - С. 62-66. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/dtz_2015_2_15.
Антоненко А. М. Еколого-гігієнічна оцінка застосування препаратів на основі авермектинів у сільському господарстві України [Електронний ресурс] / А. М. Антоненко, Б. І. Шпак, В. Г. Бардов, О. М. Коршун, М. М. Коршун // Довкілля та здоров'я. - 2015. - № 2. - С. 62-66. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/dtz_2015_2_15.
Ахмедов А. Влияние режима орошения и минерального питания на урожай баклажанов / А. Ахмедов, И. Давыдов // Овощеводство и тепличное хозяйство. - 2011. - N 2. - С. 42-44.
Божко Л. Ю. Клімат і продуктивність овочевих культур в Україні : монографія / Л. Ю. Божко ; Одес. держ. екол. ун-т. - Одеса : Екол., 2010. - 367 c.
Божко Л. Ю. Вплив погодних умов на формування продуктивності баклажанів в степовій зоні України [Електронний ресурс] / Л. Ю. Божко, О. А. Бaрсукова // Український гідрометеорологічний журнал. - 2012. - № 11. - С. 163-169. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Uggj_2012_11_20.
Губер К. В. Выращивание ранних баклажанов с использованием тоннельных укрытий / К. В. Губер, Е. В. Шенцева, Ю. Д. Губаюк // Мелиорация и водное хозяйство. - 2011. - N 1. - С. 36-39.
Дейниченко Г. Азотисті речовини біофортифікованих томатних овочів [Електронний ресурс] / Г. Дейниченко, О. Юдічева // Товари і ринки. - 2016. - № 1. - С. 124–130. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/tovary_2016_1_15.
Камінський В. Ф. Ефективність застосування індукторів резистентності в технологіях органічного вирощування овочевих культур [Електронний ресурс] / В. Ф. Камінський, І. П. Григорюк, В. В. Теслюк, В. М. Ковбасенко // Збірник наукових праць Національного наукового центру "Інститут землеробства НААН". - 2015. - Вип. 4. - С. 115-120. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/znpzeml_2015_4_17.
Коноваленко К. М. Особливості взаємодії мікроорганізмів на біологічну активність ґрунту та якість продукції баклажана в умовах плівкових теплиць [Електронний ресурс] / К. М. Коноваленко, О. І. Онищенко // Овочівництво і баштанництво. - 2014. - Вип. 60. - С. 147-154. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Oib_2014_60_23.
Кравченко В. А. Перець солодкий. Баклажан: селекція, насінництво, технології / В. А. Кравченко, О. В. Приліпка. - Київ : Задруга, 2009. - 160 c.
Куц О. Вплив добрив на урожайність та якість продукції баклажана [Електронний ресурс] / О. Куц, Т. Парамонова, Н. Помаз // Вісник Львівського національного аграрного університету. Сер : Агрономія. - 2013. - № 17(2). - С. 136-140. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vlnau_act_2013_17(2)__29.
Мазнєв Г. Є. Зрошуване овочівництво: прогресивні технології та нормативи витрат : навч. посіб. / Г. Є. Мазнєв, В. Д. Алба, О. О. Артеменко, О. Ю. Бобловський, В. В. Буренко, С. О. Заїка. - Харків : Майдан, 2009. - 318 c.
Мазоренко Д. І. Прогресивні технології виробництва овочів для промислової переробки : монографія / Д. І. Мазоренко, Л. М. Тіщенко, Г. Є. Мазнєв, В. Д. Алба, О. О. Артеменко, О. Ю. Бобловський. - Харків : Міськдрук, 2009. - 270 c.
Мазоренко Д. І. Технології та нормативи витрат на вирощування овочевих культур / Д. І. Мазоренко, Г. Є. Мазнєв, Л. М. Тіщенко, О. Ю. Бобловський, Н. Ю. Гаврилович, О. О. Красноруцький, О. О. Артеменко, С. О. Заїка, С. І. Чернов, В. О. Звєрєв ; УААН, Харк. нац. техн. ун-т сіл. госп-ва ім. П.Василенка, Ін-т аграрної економіки, Ін-т грунтознавства і агрохімії ім. О.Н.Соколовського, Ін-т рослинництва ім. В.Я.Юр'єва, Ін-т механізації та електрифікації сіл. госп-ва, Укр. НДІ прогнозування та випробування техніки і технологій для с.-г. вир-ва ім. Л.Погорілого, Ін-т овочівництва і баштанництва, НДІ економіки і менедж. агроропром. вир-ва. - Київ, 2010. - 339 c.
Мозговська Г. В. Визначення ефективної дози гамма-опромінення для індукції генетичної мінливості рослин баклажана [Електронний ресурс] / Г. В. Мозговська, Т. В. Івченко, Л. А. Терьохіна // Овочівництво і баштанництво. - 2013. - Вип. 59. - С. 219-225. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Oib_2013_59_29.
Мозговська Г. В. Створення вихідного матеріалу для селекції баклажана на стійкість до фузаріозного в'янення та жаростійкість на основі біотехнологічних методів : автореф. дис. ... канд. с.-г. наук : 06.01.05 / Г. В. Мозговська ; НАН України, Ін-т овочівництва і баштанництва. - Харків, 2014. - 20 c.
Мозговська Г. В. Створення перспективного селекційного матеріалу баклажана із використанням біотехнологічних методів [Електронний ресурс] / Г. В. Мозговська, Т. В. Івченко, О. М. Шабетя // Наукові праці Інституту біоенергетичних культур і цукрових буряків. - 2014. - Вип. 21. - С. 161-163. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/znpicb_2014_21_30.
Непорожная Е. Биология баклажана - основа правильной агротехнологии / Е. Непорожная // Овощеводство. - 2013. - N 6. - С. 26-31.
Онищенко О. І. Мікробіологічні препарати в технології вирощування баклажана у плівкових теплицях [Електронний ресурс] / О. І. Онищенко, К. М. Коноваленко. // Наукові доповіді Національного університету біоресурсів і природокористування України. - 2016. - № 6. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nd_2016_6_17.
Повх О. В. Ефективність застосування органічних добрив та мікробіологічних препаратів під овочеві культури в умовах спеціальних сировинних зон Західного Полісся України : автореф. дис. ... канд. с.-г. наук : 06.01.04 / О. В. Повх ; НААН України, ННЦ "Ін-т грунтознавства та агрохімії ім. О.Н. Соколовського". - Харків, 2015. - 23 c.
Садовська Н. П. Вплив рістрегулюючих речовин на ростові процеси та урожайність баклажана [Електронний ресурс] / Н. П. Садовська, Л. Г. Маргітай, А. Ф. Гамор, Д. П. Диковець // Агробіологія. - 2013. - Вип. 11. - С. 107-112. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/agr_2013_11_28.
Слєпцов Ю. В. Вплив системи формування куща на врожайність баклажанів у гідропонних теплицях / Ю. В. Слєпцов // Вісн. аграр. науки. - 2001. - № 9. - С. 73-74.
Слєпцов Ю. В. Удосконалення технології вирощування баклажана в гідропонних зимових теплицях : автореф. дис... канд. с.-г. наук: 06.01.06 / Ю. В. Слєпцов ; Нац. аграр. ун-т. - Київ, 2001. - 16 c.
Сучаснi методи селекцii овочевих i баштанних культур [Текст] : монография / С. А. Андріевська [и др.]. ; ред.: Т. К. Горова, К. І. Яковенко ; Украiнська академiя аграрних наук, Інститут овочiвництва і баштанництва. - Харків : [б. и.], 2001. - 642 с.
Тонха О. Л. Родючість чорноземів Лісостепу за грунтозахисних технологій вирощування сільськогосподарських культур : монографія / О. Л. Тонха, О. В. Піковська. - Київ : Компринт, 2015. - 399 c.
Удобрення овочевих та баштанних культур : [монографія] / С. І. Корнієнко, В. Ю. Гончаренко, Л. П. Ходєєва, Р. П. Гладкіх, Т. В. Парамонова; ред.: В. Ю. Гончаренко, С. І. Корнієнко. - 2-ге вид., перероб. і допов. - Вінниця : Нілан, 2015. - 369 c.
Шабетя О. М. Склад і селекційна цінність генофонду баклажана [Електронний ресурс] / О. М. Шабетя, Є. В. Зінченко // Овочівництво і баштанництво. - 2014. - Вип. 60. - С. 274-283. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Oib_2014_60_41.
Щетина С. В. Технологічна оцінка окремих елементів вирощування баклажана при краплинному зрошенні у Правобережному Лісостепу України : автореф. дис... канд. с.-г. наук / С. В. Щетина ; Нац. аграр. ун-т. - Київ, 2007. - 20 c. - Режим доступу: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=ARD&P21DBN=ARD&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Z21ID=&Image_file_name=DOC/2007/07csvplu.zip.

.: Розділ: Ботаніка. Рослинництво :: 23.05.2017 17.42.05 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Роман із міста: Старобільськ :: Запитання: 40746  
Роман запитує:
Добрий день! Допоможіть знайти літературу в написанні дипломної роботи "Використання гербіцидів в посівах озимої пшениці (в умовах підприємства)". Дякую зазделегідь!
Наша відповідь:
Доброго дня, Романе!
Пропонуємо Вам переглянути наступні джерела:
1. Горбатюк І. Р. Отримання стійких до гербіциду фосфінотрицину трансгенних рослин пшениці сорту Зимоярка трансформацією in vitro [Електронний ресурс] / І. Р. Горбатюк, Н. Л. Щербак, М. О. Банникова, Л. Г. Великожон, М. В. Кучук, Б. В. Моргун // Физиология растений и генетика. - 2016. - Т. 48, № 1. - С. 65-74. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/FBKR_2016_48_1_10.
2. Заболотна А. В. Формування деяких показників структури врожаю пшениці ярої за застосування гербіциду "Лінтур 70 WG, в.г." і регулятора росту рослин "Емістим С" [Електронний ресурс] / А. В. Заболотна, О. І. Заболотний // Вісник Полтавської державної аграрної академії. - 2013. - № 4. - С. 37-40. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/VPDAA_2013_4_11.
3. Зуза В. С. Урожайність сої залежно від попередника, метеорологічних умов та ефективності гербіциду [Електронний ресурс] / В. С. Зуза, А. О. Рожков, Р. А. Гутянський // Вісник Полтавської державної аграрної академії. - 2015. - № 1-2. - С. 22-24. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/VPDAA_2015_1-2_5.
4. Матюха В. Л. Зміни структури врожаю та якості зерна пшениці озимої за гербіцидної обробки [Електронний ресурс] / В. Л. Матюха, Н. О. Хромих, Г. С. Россихіна-Галича, В. В. Лашко // Карантин і захист рослин. - 2012. - № 12. - С. 11-12. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Kizr_2012_12_7.
5. Михальська Л. М. Вплив елементів живлення та гербіцидів на вміст хлорофілів у рослинах сучасних сортів озимої пшениці [Електронний ресурс] / Л. М. Михальська, Г. О. Прядкіна, В. В. Швартау // Наукові праці Інституту біоенергетичних культур і цукрових буряків. - 2014. - Вип. 20. - С. 73-76. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/znpicb_2014_20_15.
6. Кіраван М. Прогноз і обгрунтування контролю забур'яненості посівів пшениці озимої в умовах екологізації землеробства : автореф. дис. ... канд. с.-г. наук : 06.01.13 / М. Караван ; КМ України, Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України. - Київ, 2012. - 22 c.
7. Кочик Г. Хімічний захист озимої пшениці після сходовими гербіцидами варто переносити з весни на осінь [Електронний ресурс] / Г. Кочик, А. Мельничук // Зерно і хліб. - 2013. - № 4. - С. 46-48. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Zikh_2013_4_18.
8. Леонтюк І. Б. Вплив гербіциду калібр та регулятора росту біолан на висоту рослин та врожайність пшениці озимої [Електронний ресурс] / І. Б. Леонтюк // Наукові праці Інституту біоенергетичних культур і цукрових буряків. - 2015. - Вип. 23. - С. 39-44. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/znpicb_2015_23_8.
9. Михальська Л. М. Вплив мікроелементів на активність гербіциду аксіал у посівах озимої пшениці [Електронний ресурс] / Л. М. Михальська, М. Є. Рязанова, В. В. Швартау // Фактори експериментальної еволюції організмів. - 2013. - Т. 12. - С. 54-57. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/feeo_2013_12_15.
10. Мордерер Є. Ю. Ефективність контролювання бур'янів при застосуванні у посівах озимої пшениці суміші гербіцидів пума супер, зенкор і гродил максі [Електронний ресурс] / Є. Ю. Мордерер, М. П. Радченко, Є. І. Нізков, О. П. Родзевич // Физиология растений и генетика. - 2013. - Т. 45, № 4. - С. 349-357. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/FBKR_2013_45_4_13.
11. Павлов О. С. Вплив систем землеробства на родючість грунту і продуктивність ланки польової сівозміни в Правобережному Лісостепу України : автореф. дис. ... канд. с.-г. наук : 06.01.01 / О. С. Павлов ; КМ України, Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України. - Київ, 2013. - 21 c.
12. Танчик С. П. Гербіциди у посівах пшениці озимої [Електронний ресурс] / С. П. Танчик, О. М. Шпирка // Карантин і захист рослин. - 2012. - № 12. - С. 17-18. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Kizr_2012_12_10.
13. Радченко М. П. Підвищення вибірної фітотоксичності та стан прооксидантно-антиоксидантної рівноваги в разі застосування грамініциду феноксапроп-Р-етилу в потрійній суміші з гербіцидами синергістом та антагоністом [Електронний ресурс] / М. П. Радченко, А. М. Сичук, О. П. Родзевич, Є. Ю. Мордерер // Физиология растений и генетика. - 2013. - Т. 45, № 4. - С. 306-312. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/FBKR_2013_45_4_7.
14. Регуляція росту і розвитку рослин: фізіолого-біохімічні і генетичні аспекти : матеріали II міжнар. наук. конф., 11 - 13 жовт. 2011 р., Харків / ред.: Д. І. Гродзинський ; МОНМС України, Харк. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна, Укр. т-во фізіологів рослин. - Харків, 2011. - 207 c.
15. Ременюк С. О. Біологічні особливості і розробка заходів контролювання ваточника сирійського в умовах Лівобережного Лісостепу України : автореф. дис. ... канд. с.-г. наук : 06.01.13 / С. О. Ременюк ; КМ України, Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України. - Київ, 2013. - 21 c.
16. Розборська Л. В. Продуктивність та економічна ефективність вирощування пшениці озимої залежно від застосування різних норм гербіциду в поєднанні з регулятором росту рослин [Електронний ресурс] / Л. В. Розборська, І. Б. Леонтюк, О. В. Голодрига, О. І. Заболотний // Збірник наукових праць Уманського національного університету садівництва. - 2016. - Вип. 88(1). - С. 67-76. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/zhpumus_2016_88(1)__11.
17. Регуляція росту і розвитку рослин: фізіолого-біохімічні і генетичні аспекти : матеріали II міжнар. наук. конф., 11 - 13 жовт. 2011 р., Харків / ред.: Д. І. Гродзинський; МОНМС України, Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна, Укр. т-во фізіологів рослин. - Х., 2011. - 207 c.
18. Сторчоус І. М. Гербіциди на озимій пшениці в Степу України [Електронний ресурс] / І. М. Сторчоус, О. В. Шевчук // Збірник наукових праць [Інституту цукрових буряків УААН]. - 2003. - Вип. 5. - С. 271-276. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/znpicb_2003_5_45.
19. Сюткіна Н. Г. Формування ентомофауни герпетобіонтів у різних стаціях агро ландшафтів : автореф. дис. ... канд. с.-г. наук : 03.00.16 / Н. Г. Сюткіна ; НААН України, Ін-т агроекол. і природокористування. - Київ, 2013. - 24 c.
20. Теоретичні та прикладні апекти збереження біорізноманіття : матеріали наук. конф. молодих дослідників, 4 - 7 черв. 2013 р., Умань / ред.: А. Д. Черненко ; НАН України, Нац. дендрол. парк "Софіївка", Нац. ботан. сад ім. М.М. Гришка. - Умань : Сочінський, 2013. - 91 c.
21. Ткаліч Ю. І. Агротехнічні і біологічні заходи підвищення врожайності та контролювання забур'яненості кукурудзи, соняшнику, пшениці озимої в Північному Степу України : автореф. дис. ... д-ра с.-г. наук : 06.01.01 / Ю. І. Ткаліч ; Дніпропетр. держ. аграр. ун-т. - Д., 2013. - 44 c.
22. Хромих Н. О. Післядія гербіцидної обробки на окисно-відновну активність та вміст хлорофілу у рослин пшениці наступної генерації [Електронний ресурс] / Н. О. Хромих, Г. С. Россихіна-Галича, Ю. В. Лихолат // Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова. Серія 20 : Біологія. - 2013. - Вип. 5. - С. 81-88. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nchb_020_2013_5_14.
23. Ярошенко Л. М. Екологічне обгрунтування контролю бур'янів в агроекосистемах ярого ячменю Лісостепу України : автореф. дис. ... канд. с.-г. наук : 03.00.16 / Л. М. Ярошенко ; НААН України, Ін-т захисту рослин. - Київ, 2012. - 20 c.

.: Розділ: Ботаніка. Рослинництво :: 17.05.2017 15.54.43 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 


Generated in 0.415081 seconds