Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 33 .:. Запитань у базі: 41791
   


Автор запитання: Філомена із міста: Жовква :: Запитання: 43798  
Філомена запитує:
Доброго дня! Тема " Місце і роль інформаційного права в діяльності органів публічної влади" наукові статті Дякую!
Наша відповідь:
Доброго дня, Філомено! Радимо Вам опрацювати наступні статті: – http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=609
http://conference.nbuv.gov.ua/report/view/id/298
http://pgp-journal.kiev.ua/archive/2017/10/35.pdf
http://academy.gov.ua/NMKD/library_nadu/Monogr/e008ca03-7c8b-49fa-9a91-1769523a94c7.pdf
http://www.pubadm.vernadskyjournals.in.ua/journals/2019/3_2019/10.pdf
https://arpi.org.ua/doc2/posibnyk.pdf
http://ekmair.ukma.edu.ua/bitstream/handle/123456789/12547/Venher_Prozorist_yak_pryntsyp.pdf
https://onat.edu.ua/wp-content/uploads/2018/05/Part_011_Feb_2018.pdf
https://lpnu.ua/sites/default/files/dissertation/2019/12443/avtoreferat_dysertaciyi_na_zdobuttya_naukovogo_stupenya_doktora_yurydychnyh_nauk_dniprova_oleksiya_sergiyovycha.pdf
– Ібрагімова І. Інформаційне суспільство та взаємодія влади з громадськістю: вимоги ефективності / І. Ібрагімова / / Вісник Національної академії державного управління при Президентові України. – 2004. – № 1. – С. 36-41.
– Фурман Р. Ф. Інформаційне забезпечення органів державної влади: проблеми та шляхи їх подолання / Р. Ф. Фурман // Університетські наукові записки : часоп. Хмельниц. ун-ту упр. та права/ Хмельниц. ун-т упр. та права, Нац. акад. держ. упр. при Президентові України [та ін.]. – Хмельницький : ХУУП, 2009. – № 1. – С. 357-361.
– Шурупова К. В. Адміністративно-правові аспекти регулювання інформаційної взаємодії органів влади та громади / К. В. Шурупова // Держава та регіони. Серія: Право : наук.-вироб. журн. – 2013. – № 4. – С. 21-26.
– Безверха Ю. В.Забезпечення права на доступ до інформації органами публічної влади України та Європейського Союзу: порівняльний аналіз / Ю. В. Безверха // Часопис Київського університету права. – 2016. – № 1. – С. 88-92.

.: Розділ: Загальні :: 27.01.2020 13.22.46 :.
.: Хмельницька обласна бібліотека для дітей ім. Т.Г.Шевченка :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Назарій із міста: Київ :: Запитання: 43796  
Назарій запитує:
Вітаю! Прошу надати інформацію щодо бакалаврської на тему "Моделі голосування і прийняття рішень в малих групах" для спеціальності "Економічна кібернетика". Заздалегідь вдячний!
Наша відповідь:
Назарію, добрий день! Для вас підібрані такі джерела інформації:

Бережная Е. В. Математические методы моделирования экономических систем : Учебное пособие / Е. В. Бережная, В. И. Бережной. – М. : Финансы и статистика, 2002. – 368 с.

Бідюк П. І. Розробка технології побудови інформаційних систем підтримки прийняття рішень // Зб. наук. пр. — К., 2004. — Вип.24. — С.117–125.

Большаков А. С. Моделирование в менеджменте: Учебное пособие / А. С.Большаков. — М. : Информ.-изд. дом «Филинъ», Рилант, 2000. — 464 с.

Вакула А. Ю. Нові інформаційні технології у системах підтримки прийняття рішень (СППР) // Вісник соціально-економічних досліджень. — Одеса, 2001. — Вип.10. — С.391–396.

Верес, Олег Михайлович. Технології підтримки процесів прийняття рішень : підручник / О.М. Верес, А.В. Катренко, В.В. Пасічник ; Міністерство освіти і науки України. - Львів : "Новий Світ-2000", 2019. - 568 сторінки : рис. - (Серія "Комп'ютинґ" / за науковою редакцією В.В. Пасічника)

Волкова Ю. В. Роль і місце інформаційної технології підтримки прийняття рішень у програмі дисципліни «Інформатика й обчислювальна техніка» // Теоретичні та практичні аспекти проблеми підготовки інженерів-педагогів. — Харків, 1993. — С.93–95.

Волошин, О. Ф. Моделі та методи прийняття рішень: навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / О. Ф. Волошин, С. О. Мащенко. – 2-ге вид., перероб. та допов. – Київ : Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет ", 2010. – 336 с
http://cyb.univ.kiev.ua/library/books/voloshyn-20.pdf

Дегтярьова О. О. Інформаційні технології в системі підтримки прийняття управлінських рішень // Науковий вісник. — Одеса, 2005. — N5 (17). — С.10–17.

Діденко, Євген. Основи самоменеджменту : навчальний посібник для студентів усіх форм навчання спеціальності 051 "Економіка" за освітньою програмою "Економічна кібернетика" / Є.В. Діденко ; Міністерство освіти і науки України, Харківський національний університет радіоелектроніки. - Харків : ХНУРЕ, 2019. - 191 сторінка рисунки, таблиці, схеми.

Зімоха І. О. Використання сучасних інформаційних технологій в процесі підтримки прийняття рішень // Інформаційні технології в економіці, менеджменті і бізнесі. Проблеми науки, практики та освіти. — Київ, 2007. — Т.2. — С.163–166.

Інформаційно-аналітичне забезпечення процесу прийняття рішень в системі науково-технічної інформації: Автореф. дис... канд. екон. наук: 08.02.02 [Електронний ресурс] / О.В. Пархоменко; НАН України. Центр дослідж. наук.-техн. потенціалу та історії науки ім. Г.М.Доброва. — К., 2006. — 23 с. http://www.nbuv.gov.ua/ard/2006/06povnti.zip

Катренко, Анатолій. Прийняття рішень: теорія та практика : підручник / А.В. Катренко, В.В. Пасічник ; за науковою редакцією В.В. Пасічника ; Міністерство освіти і науки. - Львів : "Новий Світ - 2000", 2019. - 446 сторінки : рисунки. таблиці. - (Серія "Комп'ютинґ")

Катренко А. В., Пасічник В. В. Теорія прийняття рішень
http://www.but.com.ua/catalog.php?task=details&curcod=104

Кігель, В. Р. Методи і моделі підтримки прийняття рішень у ринковій економіці [Текст] : Монографія / В.Р. Кігель. - Київ : ЦУЛ, 2003. - 200 с. - (ЕКОМЕН).

Колпаков В. М. Теория и практика принятия управленческих решений : Учебное пособие / В. М. Колпаков. — К. : МАУП, 2000. — 256 с.

Кузьмичов, Анатолій. Ймовірнісне та статистичне моделювання в Excel для прийняття рішень. Моделювання засобами MS Excel : навчальний посібник / Н.Г. Бишевець, А.І. Кузьмичов, Г.В. Куценко, Н.В. Омецинська, Т.В. Юсипів ; загальна редакція А.І. Кузьмичова. - Київ : Видавництво Ліра-К, 2019. - 199 сторінок : рисунки, фотоілюстрації, таблиці.

Кузьмін, Олег. Системний аналіз і прийняття інноваційних рішень : навчальний посібник / О.Є. Кузьмін, О.О. Жовтанецька, Н.О. Заяць ; Міністерство освіти і науки України. - Львів : Новий Світ-2000, 2020. - 226 сторінок : рисунки, таблиці. - (Вища освіта в Україні)

Любіч О. О. Інформаційні технології підтримки прийняття рішень // Формування ринкових відносин в Україні. — Київ, 2003. — Вип.12 (31). — С.22–31.

Менеджмент в малом бизнесе: Как принимать решения. - М. : Дека, 1994. - 70 с. : ил.

Методи і засоби ефективної організації програмного забезпечення інформаційно-аналітичних систем (для фінансових установ): автореф. дис... канд. техн. наук: 01.05.03 [Електронний ресурс] / С.М. Буханцов; Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". — К., 2008. — 21 с. http://www.nbuv.gov.ua/ard/2008/08bsmsfu.zip

Мінц, Олексій. Методологія моделювання інноваційних інтелектуальних систем прийняття рішень в економіці / О. Ю. Мінц ; під. заг. ред. Лисенко Ю. Г. ; М-во освіти і науки України, ДВНЗ ”Приазов. держ. техн. ун-т”. — Маріуполь : ПДТУ, 2017. — 216 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 199-214.

Науман, Є. Принять решение - но как? / Є. Науман ; ред. Ю. П. Адлер ; пер. с нем. М. С. Каценбогена. - М. : Мир , 1987. - 198 с. : рис.

Нестеренко, О. В. Інтелектуальні системи підтримки прийняття рішень : навч. посіб. / Нестеренко О. В., Савенков О. І., Фаловський О. О. ; [за ред. П. І. Бідюка] ; Нац. акад. упр. — Київ : Нац. акад. упр., 2016. — 186 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 180–182. — Пред. покажч.: с. 183–186.

Прийняття проєктних рішень : підручник [для студентів, аспірантів і викладачів екон. спец. / Фещур Р. В. та ін.] ; за ред. Р. В. Фещура ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т ”Львів. політехніка”, Н.-д. центр ТзОВ ”АЙКЮ ХОЛДИНГ”. — Львів : Растр-7, 2019. — 401 с. : іл., табл. — Бібліогр. наприкінці розд. — Покажч.: с. 395-401.

Суппес П.Основы теории измерений / П. Суппес, Дж. Зинес. //Психологические измерения [сборник]. - М., 1967. – С. 9-110.

Шиян, Анатолій.Економічна кібернетика: вступ до моделювання соціальних і економічних систем : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / А.А. Шиян. - Львів : Видавництво "Магнолія 2006", 2019. - 227 сторінок : рисунки. - (Вища освіта в Україні)

.: Розділ: Інше :: 26.01.2020 20.15.20 :.
.: Черкаська обласна бібліотека для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: ольга із міста: Тернопіль :: Запитання: 43795  
ольга запитує:
Прошу допомогти в пошуку літературних джерел з теми Морально-етичне та релігійне виховання у школах Франції
Наша відповідь:
Доброго дня, Ольго! Пропонуємо переглянути наступні джерела:
Кришмарел В. Релігійна етика чи релігійна освіта? Точки дотику та методологічні проблеми впровадження [Електронний ресурс] / В. Кришмарел // Наукові записки. Серія «Психологія і педагогіка» - 2012. – Вип. 21. – С. 231-238. - Режим доступу: https://eprints.oa.edu.ua/2496/1/32.pdf

Кришмарел В. Релігійна освіта в державних школах: європейський та український контекст [Електронний ресурс] / В. Кришмарел // Збірник наукових праць «Проблеми сучасного підручника». – Вип. 13. – С. 121-130. - Режим доступу: http://ipvid.org.ua/upload/iblock/5f6/5f61acff02aeb4f2ea0f1d7ed78c908b.pdf

Лаухіна І. Вивчення релігії у школах Франції в контексті європейських культурних традицій [Електронний ресурс] / І. Лаухіна // Порівняльно-педагогічні студії. - 2013. - №. 1. – С. 18-27. - Режим доступу: file:///C:/Documents and Settings/User/Мои документы/Downloads/Ppstud_2013_1_5.pdf


Панасенко О. Основні тенденції розвитку релігійної освіти на Україні (на прикладі православ’я) [Електронний ресурс] / О. Панасенко // Філософія освіти. - 2012. – №. 1-2. – С. 273-305. - Режим доступу: https://cyberleninka.ru/article/n/osnovni-tendentsiyi-rozvitku-religiynoyi-osviti-v-ukrayini-na-prikladi-pravoslav-ya/viewer

Погромська Г. Реалізація релігійної освіти в системі середніх загальноосвітніх шкіл: світовий досвід [Електронний ресурс] / Г. Погромська // Вісник Запорізького університету. - 2008. – №. 1. – С. 211-215. - Режим доступу: http://web.znu.edu.ua/herald/issues/2008/ped_2008_1/2008-26-06/pogromskaya.pdf

Прошак В. Моделі релігійної освіти в загальноосвітніх школах в контексті наукових студій: за зразками Франції, Росії та Нідерландів [Електронний ресурс] / В. Прошак // Богословские размышления. - 2010. – №. 11. – С. 94-114. - Режим доступу: https://cyberleninka.ru/article/n/modeli-religiynoyi-osviti-v-zagalnoosvitnih-shkolah-v-konteksti-evropeyskih-naukovih-studiy-za-zrazkami-frantsiyi-rosiyi-ta-niderlandiv/viewer


Решетніков Ю. Викладання предметів духовно-морального спрямування у державній школі: український та закордонний досвід [Електронний ресурс] / Ю. Є. Решетніков // Демократичне врядування. - 2012. - Вип. 9. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/DeVr_2012_9_6


Тарабан Ю. Характеристика моделей релігійної освіти України та країн Європи [Електронний ресурс] / Ю. Тарабан // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології. - 2017. – №. 6. – С. 25-38. - Режим доступу: https://pedscience.sspu.sumy.ua/wp-content/uploads/2018/03/5-2.pdf

.: Розділ: Педагогіка. Психологія :: 26.01.2020 18.57.19 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Вероніка із міста: Київ :: Запитання: 43793  
Вероніка запитує:
Добрий день! В яких фахових виданнях можна ознайомитися з конспектами уроків з української мови на тему фонетика для учнів 5 класу. Дякую.
Наша відповідь:
Добрий день, Вероніко! Пропонуємо Вам ознайомитися з наступними джерелами за Вашим запитом:
Байдусь С. Тверді, м'які, пом'якшені приголосні звуки, асиміляція за м'якістю. Правила вживання знака пом'якшення / С. Байдусь // Дивослово. — 2017. — № 11. — С. 12-16.
Відкритий урок «Звуки мовлення», 5 клас [Електронний ресурс] // На Урок : освітній проект [веб-сайт]. — Електронні дані. — Режим доступу : https://naurok.com.ua/vidkritiy-urok-zvuki-movlennya-54-klas-66260.html. — Назва з екрана. — Дата звернення 27.01.2020.
Гаврилюк І. Рідна мова – найдорожчий скарб : мовознавчий турнір до Дня рідної мови / І. Гаврилюк // Українська мова і література в школах України. — 2015. — № 1-2. — С. 62-64.
Гаманко Т. Узагальнення та систематизація вивченого з теми "Фонетика. Графіка. Орфоепія. Орфографія" : українська мова, 5 клас / Т. Гаманко // Українська мова і література в школах України. — 2014. — № 12. — С. 37-40.
Дуняшенко Н. Співвідношення звуків і букв. Звукове значення букв Я, Ю, Є, Ї : урок у 5 класі / Н. Дуняшенко // Дивослово. — 2010. — № 7. — С. 12-14
Конспекти уроків, надіслані вчителями української мови на редакційний конкурс "Я іду на урок" : [Добірка статей] // Все для вчителя. — 2006.- №22. — С.1-64.
Конспект уроку для 5-го класу з української мови на тему «Тренувальні вправи з теми «Фонетика. Орфоепія. Орфографія» [Електронний ресурс] // Освітній портал Супер Урок-UA [веб-сайт]. — Електронні дані. — Режим доступу : https://super.urok-ua.com/konspekt-uroku-dlya-5-go-klasu-z-ukrayinskoyi-movi-na-temu-trenuvalni-vpravi-z-temi-fonetika-orfoepiya-orfografiya/. — Назва з екрана. — Дата звернення 27.01.2020.
Конспект уроку з української мови [Електронний ресурс] // Всеосвіта [веб-сайт]. — Електронні дані. — Режим доступу : https://vseosvita.ua/library/konspekt-uroku-z-ukrainskoi-movi-dla-5-klasu-56724.html. — Назва з екрана. — Дата звернення 27.01.2020.
Кравчук Л. Правила вживання знака м'якшення : українська мова, 5 клас / Л. Кравчук // Українська мова і література в школах України. — 2016. — № 11. — С. 27-29.
Манзевита Г. Удосконалення й закріплення знань з теми "Фонетика. Орфографія" : українська мова, 5 клас / Г. Манзевита // Українська мова й література в сучасній школі. — 2013. — № 6. — С. 20-21.
Панькова Н. Цікава фонетика : дидактичні й лінгвістичні ігри, шаради, ребуси, лото, кросворди / Н. Панькова // Українська мова та література (Шкільний світ). — 2018. — № 15-16. — С. 39-53.
Петришина О. Мандрівка: подвоєння літер на позначення подовжених м'яких приголосних : бінарне заняття в 5-му класі / О. Петришина // Дефектолог. — 2018. — № 7. — С. 43-48.
Соловей Н. Узагальнюємо і систематизуємо знання про засоби милозвучності мови / Н. Соловей // Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах. — 2011. — № 5. — С. 65-70.
Тест на тему «Фонетика. Графіка. Орфоепія. Орфографія (І частина)» [Електронний ресурс] // Всеосвіта [веб-сайт]. — Електронні дані. — Режим доступу : https://vseosvita.ua/library/test-na-temu-fonetika-grafika-orfoepia-orfografia-i-castina-184364.html. — Назва з екрана. — Дата звернення 27.01.2020.
Урок з української мови для 5 класу «Повторення вивченого з фонетики, графіки, орфоепії та орфографії» [Електронний ресурс] // На Урок : освітній проект [веб-сайт]. — Електронні дані. — Режим доступу : https://naurok.com.ua/urok-z-ukra-nsko-movi-dlya-5-klasu-povtorennya-vivchenogo-z-fonetiki-grafiki-orfoepi-ta-orfografi-25325.html. — Назва з екрана. — Дата звернення 27.01.2020.
Шаруділова Л. Узагальнення й систематизація знань з теми "Фонетика. Орфоепія. Графіка. Орфографія" : українська мова, 5 кл. / Л. Шаруділова // Українська мова і література в школах України. — 2018. — № 2. — С. 51-53.
Шкавро В. Звуки мови й мовлення. Голосні і приголосні звуки : українська мова, 5 клас / В. Шкавро // Українська мова і література в школах України. — 2014. — № 10. — С. 43-52.

.: Розділ: Мовознавство :: 26.01.2020 12.44.54 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Дар'я із міста: м. Київ :: Запитання: 43792  
Дар'я запитує:
Доброго дня! Пишу магістерську роботу та потребую допомогу у підборі джерел за темою "Медична книга в документно-інформаційному потоці". Дякую за відповідь.
Наша відповідь:
Дар'є, добрий день! За вашим запитом підібрано такі джерела інформації:

Артамонова Н. О. Система інформаційно-бібліотечного та патентного забезпечення медичної науки України: генезис, структура, стратегії розвитку : дис. на здобуття наук. ступеня д-ра наук із соц. комунікацій: спец. 27.00.03 / Н. О. Артамонова ; Харківська держ. акад. культури. – Харків, 2013. – 485 с.

Бібліотечно-інформаційна інфраструктура медичної, фармацевтичної галузі України: традиційний та інноваційний шляхи розвитку Матеріали міжнародної науково-практичної конференції Харків, 26-27 травня 2011р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу:
http://lib.nuph.edu.ua/files/exhibitions/materiali_konf.pdf

Гриценко Н. О.МЕДИЧНА ТЕМАТИКА У ЗАГАЛЬНОДЕРЖАВНІЙ РЕФЕРАТИВНІЙ БАЗІ ДАНИХ «УКРАЇНІКА НАУКОВА» // Бібліотека. Наука. Комунікація: формування національного інформаційного простору : матеріали Міжнар. наук. конф. (Київ, 4–6 жовт. 2016 р.) / НАН України,Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського, Асоц. б-к України, Рада дир. б-к та інформ.центрів – членів МААН. – Київ, 2016. – С. 616-618.
https://tsdea.archives.gov.ua/wp-content/uploads/pages/mtr_06102016.pdf

EMCMED. Медична інформаційна система [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://mcmed.ua/.Заголовок з екрану.

Олексієнко М.М. Інформаційна система прогнозування захворювання населення під впливомшкідливих домішок оточуючого середовища / М.М. Олексієнко // Управління розвитком складних систем. Зб. наук. праць. – Вип. 7, 2011.- С. 106-112.

Застосування МІС «Доктор Елекс» для автоматизації та управління діяльністю медичної установи: Методичні рекомендації 2008 / МОЗ України, Український інститут стратегічних досліджень МОЗУкраїни. — К., 2008.

Книга і періодика в дисертаційних дослідженнях назалежної України: соціокомунікаційний аспект : монографія / Олена Пастушенко ; відп. ред. Л. А. Дубровіна ; НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. – Київ, 2016. – 564 c.

Міжрегіональна корпоративна система каталогізації медичної періодики [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://library.vsmu.edu.ua/index.php?option=com_content&task=view&id=10&Itemid=51&limit=1&limitstart=5/

Качмар В. О. Медичні інформаційні системи – стан розвитку в Україні / В. О. Качмар // Український журнал телемедицини та медичної телематики. – 2010. – Т. 8., №1.- С.12-17.

Литвинська С.В. ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ДОКУМЕНТУВАННІ МЕДИЧНОЇ ІНФОРМАЦІЇ [Електронний ресурс].- Режим доступу: https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=17&ved=2ahUKEwj4nca3z6PnAhUv_SoKHZxOA3QQFjAQegQICBAB&url=http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/bdi_2013_3_11.pdf&usg=AOvVaw2II1mGCg7hm8tWV8Syf-QY

Олексієнко М.М.ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ВПРОВАДЖЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ В МЕДИЧНУ ПРАКТИКУ
http://urss.knuba.edu.ua/files/zbirnyk-12/133-136.pdf


Слободяник М. С. Галузеве документознавство: перспективні напрями досліджень / М. С. Слободяник // Матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Документознавство. Бібліотекознавство.
Інформаційна діяльність: проблеми науки, освіти, практики», (Київ, 17–
18 травня 2005 р.). – Київ, 2005. – Ч. 1. – С. 5–8.

Слободяник М. С. Сутнісні функції документа / М. С. Слободяник //
Матеріали VІІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Інформаційна
освіта та професійно-комунікативні технології ХХІ століття», (Одеса, 10–
12 вересня 2015 р.). – Одеса : ФОП Гаража, 2015. – С. 42–43.

ФІЛІППОВА Наталя. До питання визначення об’єкта, предмета, функцій та структури медичного документознавства / /Інформаційна діяльність, документознавство, бібліотекознавство:історія, сучасність, перспективи : матеріали IV Всеукр. наук.-практ. конф.,Київ, 30–31 трав. 2018 р. / М-во освіти і науки України, М-во культури України, Нац. акад. керів. кадрів культури і мистецтв, Нац. б-ка України ім.Ярослава Мудрого; [редкол.: С. Х. Литвин (голова) та ін. ; упоряд.: О. М. Збанацька]. – Київ Ю, 2018. – С. 105-108.

Чурпій І.К. Сучасний стан інформатизації в медицині / І.К. Чурпій, Н.В. Чурпій, В.Д. Скрипко // Буковинський медичний вісник. - 2011. - Т. 15, N 1. - С. 171-173.

.: Розділ: Біологія. Медицина :: 25.01.2020 17.58.32 :.
.: Черкаська обласна бібліотека для дітей :.
.: Версія для друку :.
 


Generated in 0.893056 seconds