Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 36 .:. Запитань у базі: 40470
   


Автор запитання: Марія із міста: Суми :: Запитання: 42441  
Марія запитує:
Шановні добродії! Допоможіть, будь ласка знайти електронний варіант підручників Економіка торгівлі : навч. посіб. / [Н.О. Власова, В.А. Гросул, О.А. Круглова, М.В. Чорна та ін..] ; за ред. Н.О. Власової. – Х. : Світ Книг, 2014. – 473 с. Мазаракі А. А. Економіка торговельного підприємства : підручник / А.А. Мазаракі, Н.М. Ушакова, Л.О. Лігоненко ; під ред. Н.М. Ушакової. – К. : Хрещатик, 2005. – 800 с. Дуже вдячна за допомогу!!!!
Наша відповідь:
Шановна Марія ! В електронному варіанті цих підручників немає. Зверніться будь-ласка до бібліотеки можливо там є ці підручники, можливо працівники бібліотеки замовлять Вам по МБА (міжбібліотечний абонемент). Скачати можна підручник Мазаракі А. А. Економіка торговельного підприємства

1. http://librarium.freehostia.com/econ/ekpidpr/11-doc/ekonomika-torgivelynogo-pidpriemstva-mazaraki.html

.: Розділ: Економіка. Фінанси :: 20.10.2018 14.12.38 :.
.: Кіровоградська обласна універсальна наукова бібліотека ім. Д.І.Чижевського :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Ігор із міста: Миколаїв :: Запитання: 42408  
Ігор запитує:
Доброго дня. Допоможіть знайти інформацію (книги, закони,нормативні акти, статті, доповіді) на дану тему: "Діяльністььо запобігання і протидії легалізації (відмивання) доходів здобутих злочинним шляхом в країнах Європейського Союзу" .
Наша відповідь:
Доброго дня, Ігоре!
Маємо Вам запропонувати наступні джерела:
http://science.lpnu.ua/sites/default/files/journal-paper/2017/may/2171/vnulpurn201480134.pdf
Захаров В. П. ЛЕГАЛІЗАЦІЯ (ВІДМИВАННЯ) ДОХОДІВ, ОДЕРЖАНИХ ЗЛОЧИННИМ ШЛЯХОМ: ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВИЙ АСПЕКТ
http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=730
Кривонос, Л. В. МІЖНАРОДНИЙ ДОСВІД ДЕРЖАВНИХ МЕХАНІЗМІВ ЗАПОБІГАННЯ ТА ПРОТИДІЇ ЛЕГАЛІЗАЦІЇ (ВІДМИВАННЯ) ДОХОДІВ, ОТРИМАНИХ ЗЛОЧИННИМ ШЛЯХОМ
https://fincontrol.com.ua/news-public.php?id=68
Світовий досвід боротьби з «брудними» грошима
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?I21DBN=LINK&P21DBN=UJRN&Z21ID=&S21REF=10&S21CNR=20&S21STN=1&S21FMT=ASP_meta&C21COM=S&2_S21P03=FILA=&2_S21STR=VKhnuvs_2007_38_25
Павліченко Є. В. Історико-правовий аспект формування законодавства у сфері боротьби з легалізацією доходів, одержаних злочинним шляхом / Є. В. Павліченко // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2007. - № 38. - С. 141-147.
http://www.kbuapa.kharkov.ua/e-book/db/2015-2/doc/4/03.pdf
Бисага, К. В. РЕГУЛЮВАННЯ ТА ІНСТИТУЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОТИДІЇ ЛЕГАЛІЗАЦІЇ ДОХОДІВ, ОДЕРЖАНИХ ЗЛОЧИННИМ ШЛЯХОМ (НА ПРИКЛАДІ ДОСВІДУ ЧЕХІЇ)
https://www.osce.org/uk/ukraine/299731?download=true
Протидія відмиванню «брудного» майна: європейські стандарти та Кримінальний кодекс України: монографія. – К.: Ваіте, 2015. – 392 с
https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/bitstream/lib/6912/1/ПРОТИДІЯ ЛЕГАЛІЗАЦІЇ (ВІДМИВАННЮ) ДОХОДІВ,.pdf
Романько П.С., ПРОТИДІЯ ЛЕГАЛІЗАЦІЇ (ВІДМИВАННЮ) ДОХОДІВ, ОДЕРЖАНИХ ЗЛОЧИННИМ ШЛЯХОМ: ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ ЗАКОНОДАВСТВА ЄВРОПЕЙСЬКИХ КРАЇН ТА США
http://www.economy.in.ua/pdf/8_2014/30.pdf
Ситник, Г. П., Баранов, Р. О. СВІТОВИЙ ДОСВІД ЩОДО ЗДІЙСНЕННЯ БОРОТЬБИ З ЛЕГАЛІЗАЦІЄЮ (ВІДМИВАННЯМ) ДОХОДІВ, ОДЕРЖАНИХ ЗЛОЧИННИМ ШЛЯХОМ, ДЛЯ УКРАЇНИ
1. Васильєва, В. В. Фінансовий ринок : Навч. посібник для вузів / В. В. Васильєва, О. Р. Васильченко. - К. : Центр учбової літератури, 2008. - 368 с.
2. Дмитренко, Є. С. Фінансове право України. Загальна частина : навч. посібник для вузів / Є.С. Дмитренко. - К. : Алерта. - [Б. м.] : КНТ, 2006. - 376 с.
3. Економічна безпека : навчальний посібник / ед.. О. М. Джужа. – К. : Всеукраїнська асоціація видавців «Правова єдність», 2010. – 368 с.
4. Міжнародна макроекономіка : навчальний посібник / ред.: Ю. Г. Козак, Ю. М. Пахомов, Н. С. Логвінова. - Видання 3-тє, перероблене та доповнене. - К. : Центр учбової літератури, 2012. - 400 с.
5. Міжнародні фінанси : навч. посібник для вузів / ред. Ю. Г. Козак, Н. С. Логвінова, В. В. Ковалевський. - 3-те вид., переробл. та доп. - К. : Центр навчальної літератури, 2007. - 640 с.
6. Наукові праці : науково-методичний журнал. Т. 202. Вип. 190. Державне управління / ред. Л. П. Клименко [та ін.]. - Миколаїв : ЧДУ ім. П. Могили, 2012. - 188 с.
**************************
1. Захарчук, О. Схеми відмивання "брудних" грошей: розпізнати і ліквідувати / О. Захарчук // Фінансовий контроль. - 2018. - N 4. - С. 4-7.
2. Конвенція Ради Європи про відмивання, пошук, арешт та конфіскацію доходів, одержаних злочинним шляхом, та про фінансування тероризму : від 16 травня 2005 р. // Офіційний вісник України. - 2011. - N 41. - С. 163-181.
3. Мусин, А.К. Международно-правовой аспект эффективности противодействия отмыванию денег / А. К. Мусин // Актуальні проблеми економіки. - 2015. - N 1. - С. 429-434.
4. Половинський, Л.В. Протидія легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом: міжнародний та вітчизняний досвід / Л. В. Половинський // Економіка. Фінанси. Право. - 2008. - N 5. - С. 33-35.
Успіхів!

.: Розділ: Економіка. Фінанси :: 12.10.2018 09.06.16 :.
.: Центральна бібліотека ім. М.Л.Кропивницького ЦБС для дорослих м. Миколаєва :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Павло із міста: Миколаїв :: Запитання: 42406  
Павло запитує:
Проблеми застосування норм банківського права та перспективи розвитку банківського законодавства УКраїни.
Наша відповідь:
Добрий день, Павле! За вашим запитом підібрано такі джерела інформації:

Вавженчук, С. Я.Проблеми класифікації цінних паперів у доктрині та законодавстві України / С. Я. Вавженчук // Вісник господарського судочинства. - 2013. - № 5. - С. 91-95. - Бібліогр. наприкінці ст.

Вовчак О.Д. Напрями стабілізації роботи банків в умовах кризових явищ /О.Д. Вовчак, О.М. Крамаренко // Фінансовий простір. – 2014. – №4(16). – С. 27-31.

Глібко С. В. Особливості визначення банківських послуг у законодавстві України [Електронний ресурс] / С. В. Глібко. // Теорія і практика правознавства. - 2013. - Вип. 2. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/tipp_2013_2_21

Златіна Н. Конституційні засади правового статусу Національного банку України як основа банківського законодавства України [Електронний ресурс] / Н. Златіна // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Юридичні науки. - 2012. - Вип. 90. - С. 43-45. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/VKNU_Yur_2012_90_15

ЗОЛОТАРЬОВА О. В.Сучасний стан та перспективи розвитку банківської справи України // Проблеми економіки та політичної економії. – 2017. - № 1. – С. 83-96.

Івченко К. А.Шляхи вдосконалення банківського законодавства України // Актуальні проблеми політики. -2013. -Вип.49. – С. 237-245.

Казаков Ю. Ю. Проблеми застосування законодавства про банківську таємницю на практиці [Електронний ресурс] / Ю. Ю. Казаков // Актуальні проблеми держави і права. - 2012. - Вип. 65. - С. 470-477. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/apdp_2012_65_65

Кравченко, Н. Г.Правові засади державного регулювання банківської діяльності: огляд законодавства України [Текст] / Н. Г. Кравченко // Наукові записки / Нац. ун-т "Києво-Могилянська академія". - К. : КМ Академія, 2005. - Т. 38 : Юридичні науки. - С. 48-52

Криволапов Б. Сучасні проблеми адаптації банківського законодавства України до права Європейського Союзу [Електронний ресурс] / Б. Криволапов // Європейське право. - 2012. - № 2-4. - С. 197-207. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/evrpr_2012_2-4_19

Куровський, Сергій. Інституційні ознаки фінансово-правової відповідальності у сфері банківської діяльності [Текст] / С. Куровський // Юридична Україна : Щомісячний правовий часопис. - 2014. - N 12. - С. 47-54

Латковська Т. А. Проблеми гармонізації банківського законодавства України з Європейським законодавством [Електронний ресурс] / Т. А. Латковська // Актуальні проблеми держави і права. - 2008. - Вип. 38. - С. 249-254. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/apdp_2008_38_49

Лобозинська С. М. Удосконалення правового регулювання банківської системи України [Електронний ресурс] / С. М. Лобозинська. – Режим доступу : http://www.nbuv.gov.ua/Portal/Soc_Gum/Vddfa/2009_1/3/5. Lobozinskaj.pdf

Лочман, Я. Перспективи кодифікації банківського законодавства України / Я.Лочман // Вісник Національного Банку України. - 2001. - № 1. - С. 43-45

Любунь О. С. Національний банк України: основні функції, грошово-кредитна політика, регулювання банківської діяльності / О. С. Любунь, В. С. Любунь, І. В. Іванець. – К. : ЦНЛ, 2004. – 351 с.

Макаренко Ю. П.СУЧАСНИЙ СТАН ТА ШЛЯХИ УДОСКОНАЛЕННЯ БАНКІВСЬКОГО
РЕГУЛЮВАННЯ ТА НАГЛЯДУ
http://www.investplan.com.ua/pdf/12_2017/13.pdf

Нагребельний В.П.Законодавство про банківську діяльність: Перспективи та напрямки розвитку[Електронний ресурс] – Режим доступу: https://forinsurer.com/public/03/04/08/392

Нагребельний В.П. Проблеми вдосконалення законодавства України про банківську діяльність / В.П. Нагребельний // Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України : зб. наук. праць. – суми : УАБСНБУ, 2004. – Т. 9. – С. 166-172.

Національний банк України. Річний звіт 2017 рік https://bank.gov.ua/doccatalog/document?id=71165707

Одоладов, Данило Андрійович. Джерела банківського законодавства України та Європейського Союзу [Текст] / Данило Андрійович Одоладов // Часопис Київського університету права : Науково-теоретичний часопис. - 2018. - № 1. - С. 120-124. - Бібліогр. в кінці ст.

Офіційний сайт Національного Інституту стратегічних досліджень України «Проект стабілізації банківської системи шляхом підвищення довіри до банків» [Електронний ресурс] – Режим доступу:
http://www.niss.gov.ua/content/articles/files/dovira_do_bankiv-8d9b8.pdf

Офіційний сайт Національного банку України «Теоретичні основи
інфляційного таргетування» [Електронний ресурс] – Режим доступу:
https://bank.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=85391

Офіційний сайт Національного банку України «Дорожня карта НБУ з
переходу до інфляційного таргетування» [Електронний ресурс] – Режим доступу: https://bank.gov.ua/doccatalog/document?id=28704716

Офіційний сайт Фонду гарантування вкладів фізичних осіб «Динаміка кількості банків – учасників ФГВФО» [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://www.fg.gov.ua/statystyka

Офіційний сайт Асоціації українських банків «Рейтинг українських банків за 2016 рік» [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://aub.org.ua/

Рябініна Л. Роль національного банку та законодавчих актів України в її економічному розвитку// Економіка та держава. – 2011, № 8. – С. 34-47.

Сайт інформаційного агентства «Ваш банкір» «Банківський сектор України: реалії та перспективи» [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://vashbankir.com/financial-literacy/articles/bankovskiy-sektor-ukrainy-realii-iperspektivy.html?hl=uk

Сайт інформаційного агентства «Finance.ua» «Проблеми відтоку депозитів» [Електронний ресурс] – Режим доступу:
http://news.finance.ua/ua/news/-/382366/vidtik-depozytiv-yaki-banky-najbilshevtratyly-koshtiv-naselennya-v-1-mu-pivrichchi-2016

Сайт інформаційного агентства «Forbes Україна» «Продати проблеми: НБУ опублікував список застав за кредитами рефінансування» [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://forbes.net.ua/ua/nation/1413443-prodati-probleminbu-opublikuvav-spisok-zastav-za-kreditami-refinansuvannya

Сайт інформаційного агентства «Новий час» «Чому в Україні можуть подорожчати кредити?» [Електронний ресурс] – Режим доступу:
http://nv.ua/ukr/opinion/valchyshen/chomu-v-ukrajini-mozhut-odorozhchati-krediti-836556.html

Селезньова О. М. Проблеми систематизації банківського законодавства / О. М. Селезньова // Економіка. Фінанси. Право. – 2006. – No 12. – С. 37-39.

Селезньова О. М. Теоретичні питання банківського законодавства / О. М. Селезньова // Економіка. Фінанси. Право. – 2007. – No 4. – С. 27-30.

Скорупка Д. Вдосконалення українського законодавства у сфері захисту прав споживачів банківських послуг з урахуванням стандартів ЄС [Електронний ресурс] / Д. Скорупка, С. А. Приймак // Економічний вісник Запорізької державної інженерної академії. - 2016. - Вип. 4(1). - С. 65-69. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/evzdia_2016_4(1)__15

Хаб’юк О. Банківське регулювання та нагляд через призму рекомендацій Базельського комітету : монографія / О. Хаб’юк. – Івано-Франківськ : ОІППО; Снятин : ПрутПринт, 2008. – 260 с.

Холявко, Д. О. Стан та шляхи вдосконалення законодавства України щодо регулювання валютних відносин [Електронний документ] / Д.О. Холявко; // Молодіжний науковий вісник Української академії банківської справи Національного банку України . – Режим доступу :
http://www.bulletin.uabs.edu.ua/store/jur/2011/12eb47362a8ddd23ff66515035e99623.pdf

Чуб О. О. Адаптація банківського законодавства України до права Європейського Союзу: стан, проблеми та перспективи [Електронний ресурс] / О. О. Чуб // Фінанси України. - 2008. - № 4. - С. 57-67. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Fu_2008_4_8

.: Розділ: Економіка. Фінанси :: 11.10.2018 19.57.09 :.
.: Черкаська обласна бібліотека для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Олена із міста: Дніпро :: Запитання: 42405  
Олена запитує:
Доброго дня. Допоможіть підібрати інформацію для викладу лекції на дану тему: " Правові форми організації банківської діяльності в країнах Європейського Союзу". Дякую.
Наша відповідь:
Доброго дня, Олено! Перегляньте наступні джерела:
Карлін М. І. Фінанси країн Європейського Союзу : навч. посіб. / М. І. Карлін. – Київ : Знання, 2011. – 639 с.
Латковська Т. А. Історія виникнення та розвитку Німецького Федерального банку // Часопис Київ. ун-ту права. – 2007. – № 1. – С. 87-92.
Латковська Т. А. Історія виникнення та розвитку Банку Англії // Актуальні проблеми держави і права : зб. наук. пр. – Вип. 29. – Одеса : Юрид. літ., 2006. – С. 161-166.
Мітенко B. I. та ін. Основи лізингу : навч. посіб. / В. І. Мітенко та ін. – Київ : Знання, КОО, 1997. - 138с. – (Сер. "Б-чка банкіра").
Мельник П. В. Банківські системи зарубіжних країн : підручн. / П. В. Мельник, Л. Л. Тарангул, О. Д. Гордей. – Київ : Алерта : Центр учбов. літ., 2010. – 586 с.
Фінанси зарубіжних країн : [навч. посіб.] / [Т. О. Кізима, Н. Я. Кравчук, В. П. Горин та ін.] ; за ред. О. П. Кириленко. – Тернопіль : Економічна думка, 2013. – 287 с.
Андріїшина Н. С. Правове регулювання банківської діяльності [Електронний ресурс] / Н. С. Андріїшина. – Режим доступу: https://core.ac.uk/download/pdf/32616860.pdf.
Кобзева Т. Опыт Великобритании в управлении финансовой системой и возможности его использования в Украине [Електронний ресурс] / Т. Кобзева // Legea ?i via?a : правовий журнал. – 2016. - № 10. – С. 41-44. – Режим доступу: https://ibn.idsi.md/sites/default/files/imag_file/41_44_Opyit Velikobritanii v upravlenii finansovoy sistemoy i vozmozhnosti ego ispolzovaniya v Ukraine.pdf.
Латковська Т. А. Основні функції Центрального банку: проблеми визначення та класифікації [Електронний ресурс] / Т. А. Латковська // Актуальні проблеми держави і права : зб. наук. праць. – 2011. – С. 218-227. - Режим доступу: http://www.apdp.in.ua/v61/29.pdf.
Латковська Т. А. Фінансово-правове регулювання організації та функціонування банківської системи в Україні та зарубіжних країнах : порівняльно-правовий аналіз [Електронний ресурс] : автореф. дис... докт. юрид. наук: 12.00.07 / Т. А. Латковська ; Одес. нац. юридична академія . – Одеса, 2008. – 37 с. – Режим доступу: https://core.ac.uk/download/pdf/50594263.pdf.
Латковська Т. А. Проблеми гармонізації банківського законодавства України з Європейським законодавством // Актуальні проблеми держави і права : зб. наук. пр. – Вип. 38 / редкол.: С. В. Ківалов (голов. ред.) та ін.; відп. за вип. Ю. М. Оборотов. – Одеса : Юрид. л-ра, 2008. – С. 249-254.
Руденко Ю. М. Фінансові системи зарубіжних країн [Електронний ресурс]: навч. посіб. / Ю. М. Руденко, В. В. Токар. – Київ : КНЕУ, 2010. – 348 с. – Режим доступу: meim.kneu.edu.ua/get_file/7511/Фінансові системи зарубіжних країн.pdf.

.: Розділ: Економіка. Фінанси :: 11.10.2018 16.29.41 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Юрій із міста: Львів :: Запитання: 42380  
Юрій запитує:
Доброго вечора. Допоможіть підшукати свіжу інформацію (бажано із ПОСИЛАННЯМИ, тези/статті), для написання наукової роботи на тему "Фінансова безпека малого і середнього бізнесу"
Наша відповідь:
Доброго дня, Юрію! Радимо Вам використати наступні посилання: – https://pidruchniki.com/78238/finansi/finansova_bezpeka_pidpriyemstva
file:///C:/Users/User/Desktop/3913-7863-1-SM.pdf
file:///C:/Users/User/Desktop/46620-93295-1-PB.pdf
http://nltu.edu.ua/nv/Archive/2014/24_1/264_Par.pdf
https://www.knteu.kiev.ua/file/MTc=/0c2c7b7dd7baf484748be656b745b411.pdf
http://www.kbuapa.kharkov.ua/e-book/tpdu/2015-4/doc/1/12.pdf
http://essuir.sumdu.edu.ua/bitstream/123456789/60393/4/Yermoshenko_financial_security1.pdf
http://www.economyandsociety.in.ua/journal/11_ukr/13.pdf
http://business-inform.net/export_pdf/business-inform-2014-9_0-pages-157_161.pdf
https://kneu.edu.ua/userfiles/ifba/16-5276_Zbirnik_materialiv_konf_07_12_16.pdf
http://www.rusnauka.com/33_DWS_2010/33_DWS_2010/Pravo/74572.doc.htm
https://www.sworld.com.ua/konfer28/51.pdf
http://dspace.tneu.edu.ua/bitstream/316497/584/1/book фінансова безпека.pdf
https://malbusiness.com/finansyi-i-finansovaya-bezopasnost-malogo-biznesa/
http://www.academia.edu/31145500/ОБЕСПЕЧЕНИЕ_ФИНАНСОВОЙ_БЕЗОПАСНОСТИ_СУБЪЕКТОВ_МАЛОГО_БИЗНЕСА_КАК_ФАКТОР_СТАБИЛЬНОСТИ
https://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=17&ved=2ahUKEwilhqWlnfbdAhXlpYsKHcDaCDQ4ChAWMAZ6BAgCEAI&url=http://www.isuct.ru/book/archive/xmlui/bitstream/handle/123456790/10281/10081000.doc?sequence=2&usg=AOvVaw1sjvSt3WgX0Lbhj9ON7sOw
http://economy-lib.com/otsenka-finansovoy-bezopasnosti-malyh-i-srednih-predpriyatiy
http://www.dslib.net/finansy/ocenka-finansovoj-bezopasnosti-malyh-i-srednih-predprijatij.html
http://www.ceninauku.ru/page_30804.htm
http://izron.ru/articles/voprosy-i-problemy-ekonomiki-i-menedzhmenta-v-sovremennom-mire-sbornik-nauchnykh-trudov-po-itogam-me/sektsiya-3-finansy-denezhnoe-obrashchenie-i-kredit-spetsialnost-08-00-10/swot-analiz-v-sisteme-finansovoy-bezopasnosti-malykh-predpriyatiy/
http://elib.sfu-kras.ru/bitstream/handle/2311/34326/dissertaciya_podtihova_n.n.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://finlit.online/osnovyi-ekonomiki/osobennosti-finansov-malogo-27061.html
– Волошин В. І. Проблеми та пріоритети зміцнення фінансової безпеки малого й середнього підприємництва в Україні / В. І. Волошин // Фінанси України. - 2011. - № 11. - С.76-82.
– Карбовник С. Фінансова підтримка малого і середнього підприємництва у сфері зовнішньої торгівлі / С. Карбовник // Фінанси України. - 2002. - № 7. - С. 58-65.
– Фінансове забезпечення інноваційних проектів малого та середнього бізнесу: глобальні виклики та українські реалії [Електронний ресурс] : зб. матеріалів I Міжнар. наук.-практ. конф.; 7 груд. 2016 року / М-во освіти і науки України, ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана", Ф-т фінанc.-екон., Ін-т фінанс.-банк. аналітики [та ін.]. - Електрон. текстові дані. - Київ : КНЕУ, 2016. - 240, [1] с.
– Власюк С. Стратегія розвитку та фінансового забезпечення малого і середнього бізнесу аграрного сектора / С. Власюк // Економічний і соціальний розвиток України в XXI столітті: національна ідентичність та тенденції глобалізації [Текст] : зб. тез Третя Міжнар. наук.-практ. конф. молодих вчених (3 ; Тернопіль, 23-24 лют. 2006 р.) / М-во освіти і науки України, Тернопіл. держ. екон. ун-т ; [відп. за вип. Г. Л. Монастирський]. - Тернопіль : Економічна думка. Ч. 2. - 2006.
– Корнилюк А. В. Напрями fintech фінансування малого та середнього бізнесу / А. В. Корнилюк // Фінансово-кредитний механізм активізації інвестиційного процесу [Електронний ресурс] : зб. матеріалів III Міжнар. наук.-практ. конф., 10 листоп. 2017 року, Київ / М-во освіти і науки України, ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана", Каф. інвест. діяльності ; [редкол.: В. К. Хлівний (голова), О. В. Мурашко, С. М. Аржевітін та ін.]. - Електрон. текстові дані. - Київ : КНЕУ, 2017. - С. 177-180.
– Савченко У. О. Інструменти підтримки малого та середнього бізнесу (зарубіжний досвід) / Савченко У. О., Павліковський А. М. // Сучасні інструменти управління корпоративними фінансами [Електронний ресурс] : зб. матеріалів І Всеукр. наук.-практ. інтернет-конф. студентів, аспірантів та молодих вчених, 22 листоп. 2017 року, Київ / М-во освіти і науки України, ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана", Каф. корпоратив. фінансів і контролінгу, Харків. нац. екон. ун-т ім. Семена Кузнеця, Каф. фінансів, Тернопіл. нац. екон. ун-т, Каф. фінансів суб'єктів госп. і страхування ; [оргком. конф. В. К. Хлівний, О. О. Терещенко, О. В. Кнейслер та ін.]. - Електрон. текстові дані. - Київ : КНЕУ, 2017. - С. 72-75.
– Бороденко, Сергій Михайлович. Посилення ролі ICI у фінансуванні малого та середнього бізнесу / С. М. Бороденко // Фінансова інфраструктура України: проблеми та напрямки розвитку : зб. тез Всеукр. наук.-практ. конф. 15 листопада 2013 р. / М-во освіти і науки України. ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана"). - Київ : [Криниця], 2013. - С. 115-117.
– Шапран Н.С. P2P кредитування: альтернативний інструмент фінансування для малого та середнього бізнесу / Н. С. Шапран // Фінансова інфраструктура України: проблеми та напрямки розвитку : зб. тез Всеукр. наук.-практ. конф. 15 листопада 2013 р. / М-во освіти і науки України. ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана"). - Київ : [Криниця], 2013. - С. 282-284.
– Косенюк Ю. І. Фінансова підтримка кредитуванню малого та середнього бізнесу шляхом державних гарантій / Ю. І. Косенюк // Інвестиції: практика та досвід. - 2016. - № 16. - С. 104-110.
– Труш Ю. Л. Стан та проблеми розвитку підприємницької діяльності в секторі малого бізнесу України / Ю. Л. Труш, А. М. Дерев'янко // Формування ринкових відносин в Україні : зб. наук. праць / Н.-д. екон. ін-т М-ва екон. розвитку і торгівлі України ; [редкол.: І. Г. Манцуров (голов. наук. ред.) та ін.]. - Київ, 2016. - № 5. - С. 22-26.
– Максимова Н.О. Фінансове управління розвитком підприємств малого і середнього бізнесу в АПК : автореферат дис. ... канд. екон. наук : 08.06.02 / Н. О. Максимова ; [наук. керівник А. В. Чупіс] ; Сумський держ. аграрний ун-т. - Суми, 1998. - 18 с.
– Масна О.І. Фінансове забезпечення мікрокредитування малого та середнього бізнесу в Україні : автореферат дис. ... канд. екон. наук : 08.00.08 / О. І. Масна ; [наук. керівник В. І. Єлейко] ; Ін-т регіон. дослідж. НАНУ. - Львів, 2008. - 20 с.
– Ващук Т.Р. Фінансування малого та середнього бізнесу в системі глобального підприємництва : автореферат дис. ... канд. екон. наук : 08.05.01 / Т. Р. Ващук ; [наук. керівник І. С. Кравченко] ; Київ. національний ун-т ім. Тараса Шевченка. - Київ, 2004. - 19 с. -

.: Розділ: Економіка. Фінанси :: 7.10.2018 23.59.40 :.
.: Хмельницька обласна бібліотека для дітей ім. Т.Г.Шевченка :.
.: Версія для друку :.
 


Generated in 1.018727 seconds