Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 35 .:. Запитань у базі: 41075
   


Автор запитання: Дарина із міста: Київ :: Запитання: 43046  
Дарина запитує:
Допоможуть знайти літературу до теми: Сучасна телевізійна реклама як потужний спосіб завоювання ринку. Дякую
Наша відповідь:
Доброго дня, Дарино! Перегляньте наступні джерела:
Водяник М. О. Сучасні тенденції розвитку реклами як базового інструменту маркетингових комунікацій [Електронний ресурс] / М. О. Водяник // Наук. вісник Міжнар. гуманітарн. Ун-ту. — 2016. — С. 61-64. — Режим доступу: http://www.vestnik-econom.mgu.od.ua/journal/2016/22-2016/16.pdf.
Вплив реклами на просування споживчих товарів в умовах сучасного ринку [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://old.bumib.edu.ua/sites/default/files/visnyk/13_4.pdf.
Кузюра X. С. Перспективи та напрями розвитку телевізійної реклами, її вплив на діяльність телеканалів [Електронний ресурс]. / X. С. Кузюра // Інститут журналістики : [веб-сайт]. — Електронні текстові дані. — Режим доступу: http://journlib.univ.kiev.ua/index.php?act=article&article=2352.
Ложачевська О. М. Використання сучасних видів реклами як елементів системи маркетингових комунікацій [Електронний ресурс] / О. М. Ложачевська, Ю. В. Леончук // Економіка та управління підприємствами. — 2018. — Вип. 25. — С. 344-347. — Режим доступу: http://www.market-infr.od.ua/journals/2018/25_2018_ukr/58.pdf.
Лук'янець Т. Рекламний менеджмент [Електронний ресурс] : навч. посіб. / КНЕУ. —2-е вид., доповн. — Київ: КНЕУ, 2003. — 440 с. — Режим доступу: http://referat-ok.com.ua/reklama/reklama-u-zasobah-masovoji-informaciji-1.
Миронов Ю. Б. Основи рекламної діяльності [Електронний ресурс] / Р. М. Крамар. — Режим доступу: http://kerivnyk.info/osnovy-reklamnoi-diyalnosti4-3.
Нечипорук Т. Використання архетипів в сучасній телевізійній рекламі [Електронний ресурс] / Т. Нечипорук // Наук. зап. Серія "Культура і соціальні комунікації". — 2009. — Вип. 1. — С. 120-129. — Режим доступу: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/Nznuoaksk_2009_1_16.pdf.
Реклама в комплексі просування [Електронний ресурс]. — Режим доступу: https://sites.google.com/site/ marketingdistance.
Реклама у засобах масової інформації [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://referat-ok.com.ua/reklama/reklama-u-zasobah-masovoji-informaciji-1.
Реклама як ефективний інструмент маркетингу [Електронний ресурс]. — Буковинська бібліотека : [веб-сайт]. — Електронні текстові дані. — Режим доступу: https://buklib.net/books/23413/.
Сендецька С. В. Сучасний стан та перспективи розвитку рекламного ринку України і світу [Електронний ресурс] / С. В. Сендецька // Наук. вісник. нац. ун-ту ветеринарної медицини та біотехнологій імені С. З. Ґжицького. — 2016. — Т. 2. — № 2. — С. 132-135. — Режим доступу: https://www.researchgate.net/publication/309219759_SUCASNIJ_STAN_TA_PERSPEKTIVI_ROZVITKU_REKLAMNOGO_RINKU_UKRAINI_I_SVITU.
Смолінська С. Д. Реклама як інструмент покращення фінансових результатів та формування іміджу компанії [Електронний ресурс] / С. Д. Смолінська, С. І. Моргун // Молодий вчений. — 2018. — № 2. — С. 750-753. — Режим доступу: http://molodyvcheny.in.ua/files/journal/2018/2/173.pdf.

.: Розділ: Економіка. Фінанси :: 18.04.2019 14.30.20 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Олена із міста: Київ :: Запитання: 43027  
Олена запитує:
Творча біографія та інтелектуальний спадок видатного українського вченого М. І. Зібера
Наша відповідь:
Доброго дня, Олено! Перегляньте наступні джерела:
Базилевич В. Творча спадщина М. І. Зібера в контексті еволюції сучасної економічної науки [Електронний ресурс] / В. Базилевич // Вісник Київ. нац.. ун-ту імені Т. Шевченка. – 2007. – Вип. 96. – С. 4-6. – Режим доступу: http://www.library.univ.kiev.ua/ukr/host/10.23.10.100/db/ftp/visnyk/ekonom_96_2007.pdf.
Вплив статистико-економічних програм Д. П. Журавського та М. І. Зібера на дослідження представників чернігівської земської статистики [Електронний ресурс] / Л. Мекшун // Сiверянський лiтопис. — 2008. — № 4. — С. 175-178. – Режим доступу:
http://dspace.nbuv.gov.ua/bitstream/handle/123456789/46346/23-Mekshun.pdf?sequence=1.
Вплив на економічну думку в Україні наукової діяльності – Миколи Зібера, С. Подолинського, Михайла Туган-Барановського, Євгенія Слуцького [Електронний ресурс] // Студопедія : ваша школопедія : [веб-сайт]. – Електронні текстові дані. – Режим доступу: https://studopedia.com.ua/1_37422_vpliv-na-ekonomichnu-dumku-v-ukraini-naukovoi-diyalnosti--mikoli-zibera-s-podolinskogo-mihayla-tugan-baranovskogo-yevgeniya-slutskogo.html. – Назва з екрану.
Гайдай Т. Методологічні рефлексії з приводу і в контексті наукової спадщини М. Зібера [Електронний ресурс] / Т. Гайдай // Вісник Київ. нац.. ун-ту імені Т. Шевченка. – 2007. – Вип. 96. – С. 7-13. – Режим доступу: http://www.library.univ.kiev.ua/ukr/host/10.23.10.100/db/ftp/visnyk/ekonom_96_2007.pdf.
Галицька Е. В. Життєвий шлях та наукова діяльність Миколи Івановича Зібера[Електронний ресурс] / Е. В. Галицька, О. К. Прімєрова // Статистика України. –. 2018. – № 2. – С. 107-113. – Режим доступу: http://ekmair.ukma.edu.ua/bitstream/handle/123456789/14722/Halytska_Zhyttievyi_shliakh_ta_naukova_diialnist.pdf?sequence=1&isAllowed=y.
Горкіна Л. М. І. Зібер у дореволюційній літературі [Електронний ресурс] / Л. Горкіна // Вісник Київ. нац.. ун-ту імені Т. Шевченка. – 2007. – Вип. 96. – С. 14-19. – Режим доступу: http://www.library.univ.kiev.ua/ukr/host/10.23.10.100/db/ftp/visnyk/ekonom_96_2007.pdf.
Зібер Микола Іванович (10.03.1844-28.04.1888) [Електронний ресурс] // Енциклопедія Київського національного університету імені Тараса Шевченка : [веб-сайт]. – Електронні текстові дані. – Режим доступу: http://eu.univ.kiev.ua/departments/ekonomichnoyi-teoriyi-kafedra/ziber-mykola-ivanovych/.- Назва з екрану.
Зібер Микола Іванович (український економіст, соціолог, громадський діяч) [Електронний ресурс] // Навчальні матеріали : [веб-сайт]. – Електронні текстові дані. – Режим доступу: https://pidruchniki.com/kulturologiya/ziber_mikola_ivanovich. – Назва з екрану.
Ткаченко М. М. І. Зібер у Києві (1864-1876) [Електронний ресурс] / М. Ткаченко. – Режим доступу: http://shron1.chtyvo.org.ua/Tkachenko_Mykola/M_I_Ziber_u_Kyivi_18641876.pdf.
Фещенко В. М. Трансформація поглядів українських дослідників на економічне вчення К. Маркса (кінець ХІХ – початок ХХ ст.) [Електронний ресурс] / В. М. Фещенко // Історія народного господарства та економічної думки України : зб. наук. пр. / Ін-т економіки та прогнозування НАН України ; [редкол.: В. В. Небрат (голов. ред.) та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 50. – С. 159-171. – Режим доступу: http://gw.kneu.kiev.ua/bitstream/2010/24668/1/159-171.pdf.

.: Розділ: Економіка. Фінанси :: 10.04.2019 13.34.13 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Іван із міста: Бровари :: Запитання: 43026  
Іван запитує:
Допоможіть знайти літературу за теиою: "Поняття. Ознаки та економічні наслідки монополії". Дякую
Наша відповідь:
Доброго дня, Іване! Перегляньте наступні джерела:
Захарів С. Оптимізація форм і методів державного регулювання іноземного інвестування / С. Захарів // Економіка україни. – 2001. – № 8. – С. 40-44.
Филюк Г. М. Економічні аспекти роздержавлення природних монополій / Г. М. Филюк // Теоретичні і прикладні питання економіки : зб. наук. праць. – Київ, 2002. – С. 67-74.
Августин Р. Р. Державне регулювання природних монополій: суть, завдання та методи [Електронний ресурс] / Р. Р. Августин, О. Б. Саприка, Н. М. Галанзюк // Наук. вісник Нац. лісотехн. ун-ту України. - 2010. - Вип. 20. - С. 107-114.
Артемчук Т. Проблеми ефективного функціонування природних монополій та засади їх вирішення шляхом державного регулювання [Електронний ресурс] / Т. Артемчук // Вісник Тернопіл. нац. економ. ун-ту. – 2015. – Вип. 4. – С.119-129. – Режим доступу: http://dspace.tneu.edu.ua/bitstream/316497/2650/1/Артемчук Т..pdf.
Базилевич В. Д. Природні монополії [Електронний ресурс] : монографія / В. Д. Базилевич, Г. М. Филюк. – Київ : Знання, 2006. – 367 с. – Режим доступу: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis64r_81/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=VFEIR&P21DBN=VFEIR&Z21ID=&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=DOC/REP0000492.PDF.
Гарбуз Ю. О. Регулювання природних монополій [Електронний ресурс] / Ю. О. Гарбуз // Наукова спільнота : [веб-сайт]. – Електронні текстові дані. – Режим доступу: http://www.spilnota.net.ua/ru/article/id-2771/. – Назва з екрану.
Демків О.-І. М. Сутність природної монополії та проблеми боротьби з її неефективністю [Електронний ресурс] / О.-І. М. Демків, Н. Л. Михальчишин // Проблеми формування та реалізації конкурентної політики : матер. 3 Міжнар. наук.-практ. конф., 19-20 верес. 2013 р., Львів / Нац. ун-т "Львів. політехніка", Ін-т економіки і менедж., Каф. теорет. та приклад. економіки, ГО "Інновац. фонд", Львів. облас. терит. від-ня Антимонопол. ком. України, Львів. торг.-пром. палата, Сілез. Політехніка, Катовіце (РП) [та ін.]. — Львів : АртDрук, 2013. — С. 70-71. – Режим доступу: http://ena.lp.edu.ua:8080/bitstream/ntb/28933/1/042_070_071.pdf.

.: Розділ: Економіка. Фінанси :: 10.04.2019 12.49.09 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Поліна із міста: Бахмач :: Запитання: 43007  
Поліна запитує:
Шановні добродії! Вітаю Вас зі святом! Успіхів у Ваших справах і терпіння! Допоможіть, будь-ласка, створити список літератури до предмету "Маркетинг" (підручники, посібники) україномовні 2015-2019 років видання. Дякую за Вашу роботу.
Наша відповідь:
1. Голідей, Раян.
Маркетинг майбутнього. Як гроуз-хакери змінюють правила гри / Раян Голідей ; пер. з англ. Олександри Асташової. - К. : Наш Формат, 2018. - 100,[4] с. - Прим. с. 100-101

2. Кібік, Ольга Миколаївна.
Теорія бізнесу : навчальний посібник / Ольга Кібік, Катерина Белоус ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Одеська юридична академія". - 2-ге вид., стереотип. - К. : Алерта, 2017. - 254,[2] с. : схеми, табл. - Предм. покажч. с. 251-252 - Бібліогр. с. 253-255

3. Крикавський, Євген Васильович.
Маркетинг та менеджмент : навчальний посібник / Євген Крикавський, Тетяна Данько, Наталя Ярошевич ; ред. С. В. Князь ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Львівська політехніка". - Львів : Львівська політехніка, 2016. - 95,[1] с. : схеми, табл. - Бібліогр. с. 92-93

4. Мальська, Марта Пилипівна.
Управління маркетингом у сфері туризму : підручник / Марта Мальська, Ірина Жук ; Львівський нац. ун-т ім. І. Франка. - К. : Центр учбової літератури, 2016. - 327,[1] с. : схеми, табл. - Бібліогр. с. 283-300

5. Маркетингова діяльність підприємств: сучасний зміст : монографія / ред. Н. В. Карпенко. - К. : Центр учбової літератури, 2016. - 251,[1] с. : схеми, табл. - Бібліогр. с. 238-250

6. Олексенко Л. В.
Маркетингова політика розподілу : навчальний посібник / Л. В. Олексенко. - К. : Ліра-К, 2018. - 467,[1] с. : табл. - Бібліогр. с. 440-442

7. Основи управління та організації відпочинку в агрооселях : інформаційні матеріали до семінару з дорадництва для власників агроосель / Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України, Навч.-наук. ін-т післядипломної освіти, Кафедра аграрного консалтингу та сервісу, Спілка сприяння розвитку сільського зеленого туризму в Україні ; укл.: Т. П. Кальна-Дубінюк, О. А. Локутова, Л. Х. Рибак ; ред. Володимир Павлович Васильєв. - Ніжин : ПП Лисенко М. М., 2015. - 87,[1] с. : табл., схеми. - (Сер. "Сільський зелений туризм. Дорадництво" ; № 3). - Бібліогр. с. 82-83

8. Тирпак, Іван Васильович.
Основи економіки та організації підприємництва : навчальний посібник / Іван Тирпак, Василь Тирпак, Святослав Жуков ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, ДВНЗ "Ужгородський нац. ун-т", Закарпатський держ. ун-т. - К. : Кондор, 2018. - 266,[1] с. : схеми, табл. - Бібліогр. с. 260-266

9. Феськов, Володимир Валентинович.
Основи менеджменту і маркетингу в стоматології : підручник для студентів медичних (фармацевтичних) коледжів, училищ та інститутів медсестринства / Володимир Феськов. - К. : Медицина, 2015. - 191,[1] с. : схеми, табл. - Бібліогр. с. 190-191

10. Череп, Алла Василівна.
Інноваційний менеджмент : підручник / А. В. Череп, Т. В. Пуліна, О. Г. Череп. - К. : Кондор, 2018. - 441,[1] с. : схеми, табл. - Бібліогр. в кінці розд. - Бібліогр. с. 432-441

.: Розділ: Економіка. Фінанси :: 7.04.2019 16.56.42 :.
.: Кіровоградська обласна універсальна наукова бібліотека ім. Д.І.Чижевського :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Людмила із міста: Київ :: Запитання: 42977  
Людмила запитує:
Особливості стратегічного управління інноваційними проектами. Дякую
Наша відповідь:
Доброго дня, Людмило! Перегляньте наступні джерела:
Волощук Л. О. Інноваційний розвиток та економічна безпека промислових підприємств: проблеми комплексного управління [Текст] : монографія / Л. О. Волощук ; Одеськ. нац. політехн. ун-т. - Одеса : Апрель, 2015. - 395 с. : рис., табл.
Присяжнюк О. Ф. Напрямки удосконалення управління інноваційними проектами в Україні / О. Ф. Присяжнюк, М. Ф. Плотнікова // Вісн. Нац. ун-ту «Львівська політехніка». «Менеджмент та підпри ємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку». – 2013. – № 776. – С. 303–309.
Чухрай Н. І. Стратегічне управління інноваційним розвитком підприємства : підручник / Н. І. Чухрай, О. П. Просович ; Нац. ун-т «Львівська політехніка». – Львів : Вид-во Львів. політехніки, 2015. – 500 с.
Ястремська О.М. Інноваційна діяльність промислових підприємств: результати оцінювання / О.М. Ястремська, П.О. Доуртмес // Бізнес Інформ. – 2016. – № 4. – С. 161–168.
Лепейко Т. І. Управління інноваційними процесами на промислових підприємствах : методологія та практика [Електронний ресурс] : монографія / Т. І. Лепейко, М. О. Боярська. – Xарків : Вид. ХНЕУ, 2013. – 220 с. – Режим доступу: http://www.nas.gov.ua/siaz/Ways_of_development_of_Ukrainian_science/article/14058.062.pdf.
Строкович Г. В. Особливості стратегічного управління інноваційними проектами [Електронний ресурс] / Г. В. Строкович // Економіка і суспільство. – 2017. - № 9. – С. 678.681. - Режим доступу: http://www.economyandsociety.in.ua/journal/9_ukr/115.pdf.
Шульгіна Л. М. Інноваційний розвиток підприємств: формування стратегій [Електронний ресурс] : монографія / Л. М. Шульгіна, В. В. Юхименко ; Нац. техн. ун-т України «КПІ». – Київ : Univest PrePress, 2015. – 212 с. – Режим доступу: http://management.fmm.kpi.ua/wp-content/uploads/2015/04/Innovaciyniy_rozvitok_mashinobud.pdf.
Шульгіна Л. М. Сучасні концепції стратегічного управління інноваційним розвитком підприємства [Електронний ресурс] / Л. М. Шульгіна, В. В. Юхименко // Маркетинг і менеджмент інновацій. – 2011. – №3. – Т.2. – С. 79-84. – Режим доступу: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/24328.
Чайковський Є. О. Теоретичні аспекти інноваційної стратегії розвитку металургійних підприємств [Електронний ресурс] / Є. О. Чайковський // Галицький економ. вісник, — Тернопіль : ТНТУ, 2015. — Т. 49. — № 2. — С. 115-122. — (Загальні проблеми економіки та суб’єктів господарювання). – Режим доступу: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/123456789/13086.

.: Розділ: Економіка. Фінанси :: 29.03.2019 12.27.44 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 


Generated in 0.839624 seconds