Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 36 .:. Запитань у базі: 41502
   


Автор запитання: Надія із міста: Київ :: Запитання: 43455  
Надія запитує:
Допоможіть підібрати літературу за темою "Сучасні теорії мотивації". Дякую
Наша відповідь:
Доброго дня, Надіє! Перегляньте наступні джерела:
Карлова О. А. Основи менеджменту / О. А. Карлова. — Харків : ХНМАГ, 2008. — 498 с.
Колот А. М. Мотивація персоналу : підручник / А. М. Колот, С. О. Цимбалюк; ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана". - Київ : КНЕУ, 2011. - 397 c.
Колот А. М. Мотивація персоналу : підручн. / А. М. Колот. — Вид. 2-ге, без змін. — Київ : КНЕУ, 2006. — 584 с.
Колот А. М. Мотивація, стимулювання й оцінка персоналу : навч. посіб. / А. М. Колот; Київ. нац. екон. ун-т. - Київ, 1998. - 224 c.
Нестерчук В. П. Організація та мотивація праці : навч. посіб. / В. П. Нестерчук; Європ. ун-т фінансів, інформ. систем, менеджменту і бізнесу. - Київ : Вид-во Європ. ун-ту фінансів, інформ. систем, менеджменту і бізнесу, 1999. - 86 c.
Новак В. О. Основи теорії управління : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / В. О. Новак; Нац. авіац. ун-т. - Київ, 2001. - 236 c.
Подольчак Н. Ю. Удосконалення систем мотивації працівників шляхом урахування ризику / Н. Ю. Подольчак // Вісн. Нац. ун-ту "Львів. політехніка". - 2011. - № 714. - С. 139-147.
Стадник В. В. Менеджмент : посіб. / В. В.Стадник, М. А. Йохна. — Київ : Академвидав, 2007. — 421 с.
Сучасні технології менеджменту: проблеми теорії та практики. Технології управління персоналом підприємства : матер. міжнар. наук.-практ. конф., 23-24 жовт. 2008 р., Харків / ред.: В. С. Пономаренко. - Харків, 2008. - 151 с. - (Зб. наук. ст. Харк. нац. екон. ун-ту. Сер. Упр. розв.; N 20).
Біліченко О. С. Класичні і сучасні моделі мотивації трудової діяльності [Електронний ресурс] / О. С. Біліченко // Вісник аграрної науки Причорномор’я. -2012. – Вип. 4, т.1. – С. 119-126. – Режим доступу: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?I21DBN=LINK&P21DBN=UJRN&Z21ID=&S21REF=10&S21CNR=20&S21STN=1&S21FMT=ASP_meta&C21COM=S&2_S21P03=FILA=&2_S21STR=vanp_2012_4(1)__18.
Гуторов О. І. Сучасні теорії мотивації й особливості їх застосування в умовах ринкового середовища [Електронний ресурс] / О. І. Гуторов, П. О. Абраменко // Вісник Харківського національного аграрного університету ім. В. В. Докучаєва. Сер. : Економічні науки. - 2013. - № 8. - С. 10-17. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vkhnau_ekon_2013_8_4.
Прищак М. Д. Мотивація як головна функція сучасної теорії та практики менеджменту [Електронний ресурс] / / М. Д. Прищак, О. Й. Лесько // Психологія управління в організації. – Електрон. дан. - Режим доступу: https://web.posibnyky.vntu.edu.ua/icgn/1lesko_psiholog_upravlin_organizaciyi/332.html. – Назва з екрану.
Сучасні теорії мотивації [Електронний ресурс] // Безгін К. С. Основи менеджменту: навч. посіб. / К. С. Безгін. - Донецьк : ДонНУ, 2011. - 94 с. - Режим доступу: https://management-books.biz/teoriya-menedjmenta_693/suchasni-teoriji-motivatsiji-18826.html.
Сучасні теорії мотивації [Електронний ресурс] // Навчальні матеріали онлайн : [вебсайт]. – Електрон. дан. - Режим доступу: https://pidruchniki.com/12090613/menedzhment/suchasni_teoriyi_motivatsiyi. - Назва з екрану.
Сучасні теорії мотивації [Електронний ресурс] // Студопедия : [вебсайт]. – Електрон. дан. - Режим доступу: https://studopedia.org/5-15171.html. – Назва з екрану.
Сучасні теорії мотивації працівників [Електронний ресурс] // Навчальні матеріали онлайн : [вебсайт]. – Електрон. дан. - Режим доступу: https://pidruchniki.com/1594102443694/turizm/suchasni_teoriyi_motivatsiyi_pratsivnikiv. – Назва з екрану.

.: Розділ: Економіка. Фінанси :: 15.10.2019 15.03.04 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Татьяна із міста: Бровари :: Запитання: 43433  
Татьяна запитує:
доброго дня! будь ласка допоможіть в зборі інформації для написання магістерської роботи на тему: "ПЕНСІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ У СИСТЕМІ СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ НАСЕЛЕННЯ" Дякую
Наша відповідь:
Доброго дня, Тетяно! Радимо Вам використати наступні джерела: – file:///C:/Users/User/Desktop/Nzhm_2014_2_32.pdf
http://www.dgma.donetsk.ua/science_public/ddma/Herald_3(39)_2016/article/38.pdf
http://komspip.rada.gov.ua/uploads/documents/30079.pdf
http://visnyk.academy.gov.ua/wp-content/uploads/2013/11/2009-4-38.pdf
http://www2.lvduvs.edu.ua/documents_pdf/visnyky/nvse/nvse_02_2018/05.pdf
http://www.kbuapa.kharkov.ua/e-book/tpdu/2015-2/doc/1/14.pdf
http://www.business-inform.net/export_pdf/business-inform-2014-12_0-pages-303_306.pdf
https://pidruchniki.com/1607031464525/finansi/pensiyne_zabezpechennya_osnovna_forma_sotsialnogo_zahistu
https://knute.edu.ua/file/NjY4NQ==/9e3afbfdddb05d9d1f5cfe41aa34b0c2.pdf
http://econom.chnu.edu.ua/wp-content/uploads/2017/02/STAN-TA-PERSPEKTYVY-ROZVYTKU.pdf
– Гурвич Є. Т. Пенсійна політика в довгосроковій перспективі – загальний погляд / Є. Т. Гурвич // Журнал Нової економічної асоціації. – 2012. – № 3 (15). – С. 178-180.
– Стожок Л. Загальнообов'язкове державне пенсійне страхування в системі соціальної політики : автореф. дис. … канд. екон. наук : спец. 08.00.07 "Демографія, економіка праці, соціальна економіка і політика" / Л. Стожок. - Київ, 2007. - 20 с.
– Смутчак З. В. Система пенсійного забезпечення як складова соціального захисту населення / З.В.Смутчак // Економічний вісник Запорізької державної інженерної академії. – 2016. – Вип. 5–2 (15). – С.66-69.
– Пенсійна система і фінансування системи соціального забезпечення. URL: komspip.rada.gov.ua/uploads/documents/30079.pdf (дата звернення: 15.09.2018).
– Конвенція № 102 про мінімальні норми соціального забезпечення, 1952 р. URL: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/993_011
– Данилюк О. І. Стан пенсійного забезпечення населення України в контексті євроінтеграційних перетворень / О.І.Данилюк // Глобальні та національні проблеми економіки. – 2016. – Вип. 14. – С. 772-776.
– Шумило М. М. Сучасний стан та перспективи розвитку системи пенсійного забезпечення в Україні / М.М.Шумило // Вісник НАН України. – 2017. – № 2. – С. 76-87.
– Нога І. М. Розробка концепції соціальної політики держави через механізм реформування системи пенсійного забезпечення в Україні / І.М.Нога // ДонДУУ «МЕНЕДЖЕР». – 2014. – № 2 (68). – С. 180-188.
– Загорулько І. Б. Поняття пенсійного забезпечення: поняття, принципи та функції / І. Б. Загорулько // Науковий вісник Укр. ДЛТУ. – 2006. – Вип. 15.3. – С. 248-256.
– Ріппа М. Б. Державне пенсійне забезпечення в Україні та шляхи його розвитку: автореф. дис. … канд. екон. наук: спец. 08.00.08 «Гроші, фінанси і кредит» / М. Б. Ріппа. – Київ, 2007. – 19 с.
– Рудик В.К. Сучасні тенденції розвитку системи пенсійного страхування в Україні / В.К.Рудик. – Кам’янець-Подільський : Абетка, 2014. – 187 с. : іл., табл.
– Пенсійне забезпечення: загальні положення : [зб. нормат.-прав. актів / упоряд. В. С. Ковальський, І. С. Примак]. – Київ : Юрінком Інтер, 2011. – 367 с. – (Законодавство).
– Якимів А.І. Формування і розвиток системи пенсійного забезпечення в Україні / А. Якимів ; Львів. нац. ун-т ім. І. Франка. – Львів : Афіша, 2003. – 447 с. : іл., табл.
– Загородній А. Г. Проблеми та шляхи вдосконалення пенсійної системи України / А. Г. Загородній, Л. М. Пилипенко // Фінанси України. – 2010. – № 6. – С. 15-24.

.: Розділ: Економіка. Фінанси :: 7.10.2019 13.09.34 :.
.: Хмельницька обласна бібліотека для дітей ім. Т.Г.Шевченка :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Юрій із міста: Львів :: Запитання: 43399  
Юрій запитує:
Шановні колеги, доброго дня! Допоможіть знайти свіжу літературу (тези/статті/наукові роботи/автореферати/монографії та ін., за можливості 2016-2019 рр.) для написання магістерської дипломної роботи на тему "Управління ефективністю діяльності підприємства". Заздалегідь дякую!
Наша відповідь:
Юрію, добрий день! За вашим запитом підібрано такі джерела інформації:

Авраменко О. В. Визначення показників ефективності логістичного управління на підприємстві [Електронний ресурс] / О. В. Авраменко // Науковий вісник Херсонського державного університету. Сер. : Економічні науки. - 2017. - Вип. 25(1). - С. 116-120. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvkhdu_en_2017_25(1)__27

Бондаренко С. А. Формування фінансової рівноваги в забезпеченні ефективності підприємства [Електронний ресурс] / С. А. Бондаренко, В. В. Руммо // Економіка. Фінанси. Право. - 2018. - № 11(2). - С. 24-32.

Борецька Н. П. Оцінка ефективності інноваційної діяльності промислових підприємств [Електронний ресурс] / Н. П. Борецька, І. Ю. Якимчук // Науковий вісник Херсонського державного університету. Сер. : Економічні науки. - 2017. - Вип. 26(2). - С. 32-35. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvkhdu_en_2017_26(2)__9

Васильєв С. В. Методи підвищення ефективності управління підприємств України в сучасних умовах [Електронний ресурс] / С. В. Васильєв, А. О. Кривонос // Агросвіт. - 2019. - № 9. - С. 32-38.

Васильківський Д. М. Багатокритеріальні принципи побудови системи стратегічного планування та оцінки ефективності управлінських рішень на промисловому підприємстві [Електронний ресурс] / Д. М. Васильківський // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. - 2016. - № 4(1). - С. 34-39. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vchnu_ekon_2016_4(1)__8

Васильківський К. В. Засади ефективного управління грошовими потоками підприємства [Електронний ресурс] / К. В. Васильківський // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. - 2016. - № 4(2). - С. 48-51. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vchnu_ekon_2016_4(2)__12

Гринько Т. В. Проблеми забезпечення економічної ефективності діяльності підприємства [Електронний ресурс] / Т. В. Гринько, А. В. Дудніченко // Економічний простір. - 2019. - № 142. - С. 149-160. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ecpros_2019_142_14

Гришина Н. В. Формування стратегічного маркетингу підприємства та оцінка його ефективності [Електронний ресурс] / Н. В. Гришина, І. А. Хмарська, К. О. Алексеенко // Економіка. Фінанси. Право. - 2018. - № 1(2). - С. 8-13.

Грушина А. І. Оцінка ефективності стратегічного управління фінансовими ресурсами підприємств культури [Електронний ресурс] / А. І. Грушина // Науковий вісник Херсонського державного університету. Сер. : Економічні науки. - 2017. - Вип. 24(1). - С. 106-111. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvkhdu_en_2017_24(1)__24

Завідна Л. Розвиток підприємства як ефективна платформа результативності економічної системи [Електронний ресурс] / Л. Завідна, Н. Кирич, І. Миколайчук // Соціально-економічні проблеми і держава. - 2019. - Вип. 1. - С. 118-130. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Sepid_2019_1_14

Захарова, Оксана Володимирівна. Формування персоналу промислового підприємства: інструментарій забезпечення ефективності [Текст] : [монографія] / О. В. Захарова, Е. М. Придатько ; [ДВНЗ "Донец. нац. техн. ун-т"]. - Київ : Гуляєва В. М., 2019. - 273 с. : рис., табл. –
Зінченко О. А. Удосконалення системи управління ефективністю підприємства в контексті стратегії енергоефективності [Електронний ресурс] / О. А. Зінченко, А. М. Турило, Д. О. Павліщій, Д. Н. Ріонідзе // Теоретичні і практичні аспекти економіки та інтелектуальної власності. - 2017. - Вип. 16. - С. 286-296. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Tpaeiv_2017_16_41

Карачина Н. П. Tеоретико-методичні засади оцінювання ефективності сучасного підприємства [Електронний ресурс] / Н. П. Карачина, О. А. Сметанюк // Економічний простір. - 2019. - № 143. - С. 148-159. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ecpros_2019_143_14

Комунікаційні системи підприємств: оцінювання, активізування та ефективність [Текст] : монографія / О. Є. Кузьмін [та ін.] ; [наук. ред.: О. Є. Кузьмін] ; Нац. ун-т "Львів. політехніка". - Львів : Растр-7, 2019. - 182 с. : рис., табл. - Бібліогр.: с. 154-182.

Крикун К. В. Економічні інструменти управління ефективністю і конкурентоспроможністю виробництва (підприємства) [Електронний ресурс] / К. В. Крикун, С. Л. Оліферук, К. І. Шевчук, Н. Б. Сердюченко // Будівельне виробництво. - 2018. - № 64. - С. 47-49.

Лозовська Г. М. Оцінка ефективності медіапланування як складової управління рекламної діяльності підприємства [Електронний ресурс] / Г. М. Лозовська // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. - 2017. - № 2(1). - С. 149-153. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vchnu_ekon_2017_2(1)__30

Малярець, Людмила Михайлівна. Економіко-математичні моделі в діагностиці ефективності виробничо-господарської діяльності підприємства [Текст] : монографія / Л. М. Малярець, Л. О. Норік, А. В. Жуков. - Харків : ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2016. - 230 с.

Мартінович В. Г. Управління ціновою політикою як важливий елемент ефективного фінансового менеджменту підприємств [Електронний ресурс] / В. Г. Мартінович // Економіка. Фінанси. Право. - 2017. - № 12(2). - С. 40-42.

Меліхова Т. О. Методичні засади проведення внутрішнього аудиту касових операцій як дієвий засіб підвищення ефективності діяльності підприємства [Електронний ресурс] / Т. О. Меліхова // Економіка та держава. - 2019. - № 5. - С. 9-15.

Нам'ясенко, Віктор Миколайович. Управління ефективністю діяльності промислових підприємств на засадах маржинального підходу [Текст] : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.04 / Нам'ясенко Віктор Миколайович ; Хмельниц. нац. ун-т. - Хмельницький, 2018. - 19 с. : рис., табл.Бібліогр.: с. 179-198.

Овєчкіна О. А. Матричний метод розробки організаційно-економічного механізму управління ресурсним потенціалом підприємств та оцінки його ефективності [Електронний ресурс] / О. А. Овєчкіна, М. А. Овєчкіна, М. С. Васькевич, О. С. Зарайська // Економіка. Фінанси. Право. - 2018. - № 12(1). - С. 28-32.

Піняга Н. О. Актуальні проблеми ефективного формування та використання ресурсного потенціалу сільськогосподарських підприємств [Електронний ресурс] / Н. О. Піняга // Науковий вісник Херсонського державного університету. Сер. : Економічні науки. - 2017. - Вип. 26(1). - С. 168-171. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvkhdu_en_2017_26(1)__39

Подзігун С. М. Стратегічне управління як інструмент ефективного розвитку підприємства [Електронний ресурс] / С. М. Подзігун // Економіка. Фінанси. Право. - 2017. - № 8(2). - С. 4-6. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ecfipr_2017_8(2)__3

Прокопенко, Юрій Олексійович. Ефективність управління інноваційними проектами машинобудівних підприємств в умовах євроінтеграції [Текст] : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.04 / Прокопенко Юрій Олексійович ; ПрАТ "ВНЗ "Міжрегіон. акад. упр. персоналом". - Київ, 2019. - 20 с. : рис.

Проскурович О. В. Діагностика та моделювання ефективності використання основних фондів будівельного підприємства [Електронний ресурс] / О. В. Проскурович, М. М. Ястремський, Л. О. Сорока // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. - 2016. - № 4(2). - С. 219-224. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vchnu_ekon_2016_4(2)__47

Пчелинська, Ганна Володимирівна. Аналітичне забезпечення ефективного управління витратами підприємства [Текст] : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.04 / Пчелинська Ганна Володимирівна ; Східноукр. нац. ун-т ім. Володимира Даля. - Сєвєродонецьк, 2018. - 20 с. : рис., табл.

Родіонова Т. А. Огляд діяльності державних підприємств в Україні та шляхи покращення ефективності їх діяльності [Електронний ресурс] / Т. А. Родіонова, А. М. Пятков // Причорноморські економічні студії. - 2019. - Вип. 40. - С. 51-56. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/bses_2019_40_11

Сахно, А. А. Особливості оцінювання рівня конкурентоспроможності підприємств [Текст] / А. А. Сахно, І. Ю. Салькова, А. О. Слободянюк // Регіональна бізнес-економіка та управління : науковий, виробничо-практичний журнал. - 2018. - N 1. - С. 77-86 : табл. - Бібліогр. в кінці ст.

Теоретичні, науково-методичні та прикладні засади ефективності функціонування і розвитку підприємств [Текст] : колект. монографія / [Ладунка І. С. та ін.] ; за заг. ред. д-ра екон. наук, проф. А. А. Жигіря ; Бердян. держ. пед. ун-т. - Бердянськ : Ткачук О. В. [вид.], 2016. - 419 с. : рис., табл.

Ткаченко А. М. Підвищення конкурентоспроможності промислових підприємств за рахунок ефективності використання трудового потенціалу [Електронний ресурс] / А. М. Ткаченко, В. В. Сепета // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. - 2017. - № 3(1). - С. 61-65. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vchnu_ekon_2017_3(1)__12

Управління ефективністю функціонування і розвитку підприємств [Текст] : монографія / [Г. О. Швиданенко та ін.] ; Держ. ВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана". - Київ : КНЕУ, 2016. - 397 с. : рис., табл. - Бібліогр.: с. 369-397.

Хлопоніна-Гнатенко О. І. Обґрунтування шляхів підвищення ефективності діяльності підприємств як основи їх конкурентоспроможності [Електронний ресурс] / О. І. Хлопоніна-Гнатенко, О. М. Ряснянська // Економіка. Фінанси. Право. - 2017. - № 12(5). - С. 26-28.

.: Розділ: Економіка. Фінанси :: 26.09.2019 01.05.45 :.
.: Черкаська обласна бібліотека для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Іван із міста: Київ :: Запитання: 43360  
Іван запитує:
Доброго дня. Підскажіть будь-ласка інформацію на таку тему: "Принцип зв'язаності інформації в інтегрованій звітності". Заздалегідь дякую.
Наша відповідь:
Добрий день, Іване! За вашим запитом підібрано такі джерела інформації:

Атамас П. Й. Інтегрована корпоративна звітність: проблеми впровадження / П. Й. Атамас // Академічний огляд. – 2015. – No 1(42). – С. 78–85.

Безверхий, Костянтин. Генезис інтегрованої звітності у світі [Текст] / Костянтин Безверхий // Вісник Тернопільського національного економічного університету : Науковий журнал. - 2017. - № 3. - С. 87-96 : табл. - Бібліогр. в кінці ст.

Безверхий, Костянтин. Економетрична модель оцінки якості інтегрованої звітності [Текст] / К. Безверхий // Вісник Тернопільського національного економічного університету : Науковий журнал. - 2018. - № 3. - С. 96-104. - Бібліогр. в кінці ст.

Безверхій К.В. Інтегрована звітність підприємства: економічна сутність поняття // Науковий вісник національної академії статистики, обліку і аудиту. - 2016.- № 4.- С. 43–58.

Безверхий К.В. ПОРІВНЯННЯ ПРИНЦИПІВ ФІНАНСОВОЇ ТА ІНТЕГРОВАНОЇ ЗВІТНОСТІ [Електронний ресурс] / Безверхий К.В. - Режим доступу:
https://er.knutd.edu.ua/bitstream/123456789/13010/3/Безверхий.pdf

Безверхий К.В. Принцип суттєвості та його практична реалізація в інтегрованій звітності корпоративних підприємств [Електронний ресурс] / Безверхий К.В. - Режим доступу: http://194.44.12.92:8080/jspui/bitstream/123456789/3303/1/Безверхий.pdf

Голов С.Ф. Інтегроване звітування: концепція, методологія та організація [Електронний ресурс] : Монографія / Голов С.Ф., Костюченко В.М., Кузіна Р.В.. – Херсон : Видавничий дім «Гельветика», 2018. - 252 с.

Голов С. Ф. Інформаційне забезпечення інтегрованого звітування [Електронний ресурс] / С. Ф. Голов // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. - 2017. - № 862. - С. 75-92. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/VNULPM_2017_862_13

Давидюк, Т. В. Підвищення інформативності даних через розвиток звітного інформаційного забезпечення управління людським капіталом [Текст] / Т. В. Давидюк // Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та практики : збірник наукових праць. – 2013. – № 2 (15). – С. 310 – 316.

Дубинська О.С.УДОСКОНАЛЕНН МЕТОДИКИ ОЦІНКИ КОМПЛЕКСНОГО СТАНУ ПІДПРИЄМСТВА НА ОСНОВІ ІНТЕГРОВАНОЇ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ [Електронний ресурс] / О.С. Дубинський // Молодий вчений. – 2019. - № 2. – С. 611-618 . – Режим доступу: http://molodyvcheny.in.ua/files/journal/2019/2/129.pdf

Костирко, Р. Інтегрована звітність – інструмент соціально-відповідального бізнесу [Текст] / Р. Костирко // Часопис економічних реформ. – 2014. – № 1 (13). – С. 49–54.

Костюченко В.М. ІНТЕГРОВАНА ЗВІТНІСТЬ ЯК ІННОВАЦІЙНА МОДЕЛЬ
ЗВІТНОСТІ КОРПОРАТИВНИХ ПІДПРИЄМСТВ УКРАЇНИ [Електронний ресурс] / Костюченко В.М. - Режим доступу: http://www.global-national.in.ua/archive/8-2015/236.pdf

Кравченко А.С.Можливості використання інтегрованих показників оцінювання фінансового стану підприємства [Електронний ресурс] / Кравченко А.С., Шевченко В.О. - Режим доступу: https://docplayer.net/62464328-Mozhlivosti-vikoristannya-integrovanih-pokaz-nikiv-ocinyuvannya-finansovogo-stanu-pidpriiemstva.html

Кузнецова С.А. Інтегрована управлінська звітність: глобальні виклики та локальні рішення в епоху ноосфери / С.А. Кузнецова // Економічний нобелівський вісник. – 2014. – №1 (7) – С. 270-279.

Куцик, П.Інтегрована звітність, як нова парадигма розвитку бухгалтерської звітності [Текст] / П. Куцик, М. Корягін // Бухгалтерський облік і аудит. - 2015. - № 5. - С. 11-18.

Лоханова Н.О. Інтегрована звітність як продукт цілісної обліково-аналітичної системи / Н.О. Лоханова // Вісник соціально-економічних досліджень. – 2012. – Випуск 4(47). – С. 50-56.

Макаренко І. О. Інтегрована звітність як майбутнє корпоративної звітності [Текст] / І. О. Макаренко // Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України : збірник тез доповідей XVІ Всеукраїнської науково-практичної конференції (24 – 25 жовтня 2013 р.). В 2 т. Т. 2. – Суми : ДВНЗ "УАБС НБУ", 2013. – С. 63–65.

Максимчук М.О. Організаційні аспекти підготовки інтегрованої звітності відповідно до міжнародного стандарту «Інтегрована звітність» // Вісник Житомирського державного технологічного університету. Серія
Економічні науки. - 2016. - № 4. - С. 76–84.

Международный стандарт интегрированной отчетности [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://edu.inesnet.ru/wp-content/uploads/2014/05/13-12-08-THE-INTERNATIONAL-IR-FRAMEWORK.docx_en-US_ru-RU.pdf

Небильцова, О. В.Реалізація основоположних принципів підготовки інтегрованої звітності в ЄС: методологічні підходи [Текст] / О. В. Небильцова // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал. - 2015. - № 23. - С. 111-114. - Бібліогр. в кінці ст.

Обліково-аналітичне забезпечення системи менеджменту підприємства : матеріали III Міжнар. наук.-практ. конф., 27 - 28 квіт. 2017 р., Львів / Нац. ун-т "Львів. політехніка", Ун-т Марії Кюрі-Склодовської, Гірн.-металург. акад. ім. С. Сташиця, Техн.-гуманітар. акад., Білорус. держ. екон. ун-т. - Львів : Вид-во Львів. політехніки, 2017. - 307 c.

Потій В. Інтегровані методики оцінки фінансового стану підприємства: теорія і практика / Потій В., Волянська А. // Ринок цінних паперів України.- 2012.- № 12. -С. 51–58.

Томчук В.В. Інтегрована звітність: новий етап у еволюції бухгалтерського обліку // Фінанси, облік, банки. - 2017. -№1(22).- С. 170–180.

Шевчук, Н. С. Інтегрована звітність: поняття та економічна сутність / Н. С. Шевчук // Економіка АПК. - 2018. - № 12. - С. 95-102 : табл. - Бібліогр. в кінці ст.

.: Розділ: Економіка. Фінанси :: 14.09.2019 12.05.28 :.
.: Черкаська обласна бібліотека для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Інна із міста: Київ :: Запитання: 43277  
Інна запитує:
Інноваційні методи проведення маркетинговий досліджень в цифровому середовищі
Наша відповідь:
Доброго дня, Інно! Перегляньте наступні джерела:
Вудвуд В. В. Нейромаркетинг – новітній інфструмент впливу на поведінку споживачів у недосконалих умовах ринкової економіки України / В. В. Вудвуд, А. Я. Білоус // Інноваційна економіка. - 2013. - № 7. - С. 210-212.
Зозульов О. В. Підходи до оцінювання ефективності маркетингових Інтернет-комунікацій / Є. A. Домашева, O. В. Зозульов // Економічний вісник НТУУ «KПІ». – 2017. – №14.
Козицька Г. В. Розвиток маркетингових інтернет-досліджень в умовах глобалізації економічного простору / / І . Г. Козицька, В. А. Сергєєв // Ефективна економіка. – 2017. - № 7.
Синергетичні та еконофізичні методи дослідження динамічних та структурних характеристик економічних систем : [монографія] / В. Д. Дербенцев, О. А. Сердюк, В. М. Соловйов, О. Д. Шарапов. – Черкаси : Брама-Україна, 2010. – 300 с.
Застосування методів предикативної аналітики в цифровому маркетингу // Моніторинг, моделювання та менеджмент емерджентної економіки : зб. наук. праць Сьомої Міжнар. наук.-практ. конф.; Одеса–Черкаси, 23–25 травня 2018 р./ редкол.: Кібальник Л.О., Соловйов В.М., (відп. за випуск) та ін. – Черкаси: Видавець Вовчок О.Ю., 2018. – С.244-246. – Режим доступу: http://elibrary.kdpu.edu.ua/jspui/bitstream/0564/ 0564/1267/1/Кив_Соловьев.pdf.
Окландер М. А. Специфічні відмінності цифрового маркетингу від Інтернет-маркетингу [Електронний ресурс ] / М. А. Окландер, О. О. Романенко // Економічний вісник Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут». - 2015. - № 12. - С. 362-371. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/evntukpi_2015_12_54.
Гуменна О. В. Нейромаркетинг як інноваційний інструмент у маркетингу [Електронний ресурс ] / О. В. Гуменна, К. О. Гончарова // Наукові записки НаУКМА. Серія: Економічні науки. - 2018. - Том 3. – Вип. 1. – С. 38-44. – Режим доступу:
Тішков Б. О. Нейромаркетинг: інноваційні методи проведення маркетингових досліджень в Digital-середовищі [Електронний ресурс ] / Б. О. Тішков, Ю. О. Котлярова // Емерджентні методи для емерджентної економіки : [Соловйова В.М., Кібальник Л.О.]. - Черкаси : Видавець Вовчок О. Ю., 2017. - С. 307-309. - Режим доступу: : http://elibrary.kdpu.edu.ua/jspui/bitstream/0564/ 0564/1267/1/Кив_Соловьев.pdf.

.: Розділ: Економіка. Фінанси :: 5.08.2019 15.33.10 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 


Generated in 1.083173 seconds