Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 32 .:. Запитань у базі: 39046
   


Автор запитання: Юля із міста: Суми :: Запитання: 41013  
Юля запитує:
Доброго дня! Допоможіть, будь ласка, знайти літературу на тему Зміст та методи розрахунку ВВП. Бажано мати посилання на актуальну літературу з електронним переходом до джерела. Заздалегідь дякую за роботу.)
Наша відповідь:
Доброго дня, Юлю!
Пропонуємо Вам переглянути наступні джерела:
Алімпієв Є. В. Розрахунок ВВП та моделювання фінансово-монетарної трансмісії [Електронний ресурс] / Є. В. Алімпієв. // Ефективна економіка. - 2013. - № 7. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/efek_2013_7_7.
Акінфієва Л. П. Факторний аналіз динаміки та структури валового внутрішнього продукту України [Електронний ресурс] / Л. П. Акінфієва, Л. С. Бєлозорова // Вісник соціально-економічних досліджень. - 2014. - Вип. 1. - С. 93-98. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vsed_2014_1_16.
Беседін В. Ф. Дефляційна складова валового внутрішнього продукту [Електронний ресурс] / В. Ф. Беседін // Формування ринкових відносин в Україні. - 2016. - № 1. - С. 8-13. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/frvu_2016_1_4.
Жданова Л. Л. Розрахунки ВВП для країн з розбіжністю офіційного обмінного курсу валют і паритету купівельної спроможності [Електронний ресурс] / Л. Л. Жданова // Прикладна статистика: проблеми теорії та практики. - 2015. - Вип. 17. - С. 54-59. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Pspttp_2015_17_8.
Кармелюк Г. Зовнішній борг України і валовий внутрішній продукт: моделі трендів динаміки [Електронний ресурс] / Г. Кармелюк, С. Пласконь, Х. Кармелюк // Вісник Тернопільського національного економічного університету. - 2014. - Вип. 2. - С. 130-143. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vtneu_2014_2_15.
Кіосєва І. А. Аналіз валового внутрішнього продукту України [Електронний ресурс] / І. А. Кіосєва, Т. Г. Курова // Вісник Бердянського університету менеджменту і бізнесу. - 2016. - № 3. - С. 21-26. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vbumb_2016_3_6.
Костроміна К. О. Економетричний аналіз валового внутрішнього продукту України [Електронний ресурс] / К. О. Костроміна, Т. Г. Курова // Вісник Бердянського університету менеджменту і бізнесу. - 2015. - № 3. - С. 25-29. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vbumb_2015_3_6.
Кулик М. М. Агрегування моделей міжгалузевого балансу [Електронний ресурс] / М. М. Кулик // Проблеми загальної енергетики. - 2016. - Вип. 1. - С. 5-9. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/PZE_2016_1_4.
Кулик М. М. Методи узгодження прогнозних рішень [Електронний ресурс] / М. М. Кулик // Проблеми загальної енергетики. - 2014. - Вип. 2. - С. 5-12. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/PZE_2014_2_4.
Лаврій Б. П. Моделювання валового внутрішнього продукту України [Електронний ресурс] / Б. П. Лаврій, П. І. Бідюк // International scientific journal. - 2016. - № 7. - С. 83-88. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/mnj_2016_7_20.
Лебеда Т. Б. Макроекономічне моделювання перерозподілу ВВП через бюджет : монографія / Т. Б. Лебеда ; НАН України, Ін-т економіки та прогнозування. - Київ, 2014. - 295 c.
Меліхов А. Прогнозування валового внутрішнього продукту на основі стандартних і специфічних детермінантів економічного зростання [Електронний ресурс] / А. Меліхов // Схід. - 2014. - № 2. - С. 10-19. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Skhid_2014_2_3.
Мельниченко С. І. Фінансова система як складова економічного розвитку [Електронний ресурс] / С. І. Мельниченко // Економічний вісник університету. - 2015. - Вип. 24(1). - С. 143-148. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ecvu_2015_24(1)__26.
Могілат І. М. Валовий внутрішній продукт за стадіями економічного обороту [Електронний ресурс] / І. М. Могілат // Формування ринкових відносин в Україні. - 2012. - № 9. - С. 58-62. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/frvu_2012_9_15.
Новікова В. В. Прогнозування внутрішнього валового продукту на основі апарату штучних нейронних мереж [Електронний ресурс] / В. В. Новікова // Економіка та управління АПК. - 2014. - № 1. - С. 5-11. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ecupapk_2014_1_3.
Передерко В. П. Визначення частки туризму у валовому регіональному продукті та валовій доданій вартості Івано-Франківської області [Електронний ресурс] / В. П. Передерко // Бізнес Інформ. - 2016. - № 5. - С. 139-146. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/binf_2016_5_22.
Семененко О. М. Прогнозування показників номінального та реального ВВП України шляхом застосування факторних моделей (2015-2030рр.) [Електронний ресурс] / О. М. Семененко, Р. В. Бойко, О. Г. Водчиць, Б. Ю. Добровольський, О. І. Кремешний // Системи обробки інформації. - 2014. - Вип. 8. - С. 164-170. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/soi_2014_8_36.
Стеблянко І. О. Валовий внутрішній продукт України: просторова та структурна динаміка / І. О. Стеблянко // Економіка та держава. - 2015. - № 11. - С. 51-54.
Харазішвілі Ю. М. Міжрегіональний рух товарів і послуг як новітній індикатор економічної безпеки регіонів України [Електронний ресурс] / Ю. М. Харазішвілі, Є. В. Дронь // Економіка України. - 2014. - № 12. - С. 38-56. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/EkUk_2014_12_5.

.: Розділ: Економіка. Фінанси :: 26.09.2017 16.49.13 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Віктор із міста: Хмельницький :: Запитання: 41009  
Віктор запитує:
Доброго вечора. допоможіть з літературою до курсової на тему "прийняття управлінських рішень в умовах ризику". Бажано за останні роки, використовуючи наукову періодику. Дякую
Наша відповідь:
Доброго дня, Вікторе!
Пропонуємо Вам переглянути наступні джерела:
Афанасьєва Л. М. Методичний підхід до управління ризиками в проектах державно-приватного партнерства / Л. М. Афанасьєва // Бізнес Інформ. - 2015. - № 10. - С. 8-18.
Балджи М. Д. Удосконалення процесу управління економічними ризиками при прийнятті народногосподарських рішень [Електронний ресурс] / М. Д. Балджи // Вісник соціально-економічних досліджень. - 2013. - Вип. 4. - С. 197-204. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vsed_2013_4_32.
Вітюк М. О. Прийняття управлінських рішень за умови невизначеності та ризику в АПК [Електронний ресурс] / М. О. Вітюк, Л. І. Бурдейна // Вісник Одеського національного університету. Серія : Економіка. - 2014. - Т. 19, Вип. 1(1). - С. 142-145. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vonu_econ_2014_19_1(1)__39.
Віхляєва С. І. Шляхи оптимізації управлінських рішень підприємства в умовах ризику та невизначеності [Електронний ресурс] / С. І. Віхляєва, В. І. Федяй // Вісник Національного технічного університету "ХПІ". Сер. : Технічний прогрес та ефективність виробництва. - 2013. - № 67. - С. 143-147. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vcpitp_2013_67_25.
Гладунський В. Н. Системний підхід до розроблення і прийняття управлінського рішення (логіко-педагогічні аспекти) : монографія / В. Н. Гладунський. - Київ : УБС НБУ, 2011. - 207 с.
Гудзь П. Вияв ризиків в діяльності туристичного підприємства / П. Гудзь, Д. Головко // Наук. вісник. - 2015. - № 10. - С. 64-77.
Дзюбановська Н. В. Моделювання кредитно-депозитної політики банку : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.11 / Н. В. Дзюбановська ; ДВНЗ "Прикарпат. нац. ун-т ім. В. Стефаника". - Івано-Франківськ, 2015. - 18 c.
Іванов С. М. Методи та моделі оцінювання економічної ефективності інтернет-проектів : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.11 / С. М. Іванов ; Класич. приват. ун-т. - Запоріжжя, 2016. - 20 c.
Кнайг К. В. Діяльність ISO. У стані підвищеної готовності. Управлінські рішення з питань ризиків у безпеці [Електронний ресурс] / К. В. Кнайг // Стандартизація. Сертифікація. Якість. - 2013. - № 1. - С. 11-12. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ssia_2013_1_4.
Коцюба О. С. Аналіз розбіжностей в оцінках ступеня ризику на основі альтернативних методів у межах нечітко-множинної методології [Електронний ресурс] / О. С. Коцюба // Бізнес Інформ. - 2016. - № 6. - С. 106-112. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/binf_2016_6_17.
Краснокутська Н. С. Управління комерційними ризиками підприємств роздрібної торгівлі : монографія / Н. С. Краснокутська, В. М. Лачкова ; Харків. держ. ун-т харчування та торгівлі. - Харків : Іванченко І. С., 2014. - 144 c.
Кузиляк В. Підходи до розроблення та прийняття управлінських рішень в умовах невизначеності та ризику [Електронний ресурс] / В. Кузиляк, Р. Яковчук, А. Саміло, О. Повстин, В. Шишко // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". Юридичні науки. - 2016. - № 855. - С. 218-224. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vnulpurn_2016_855_36.
Легка Я. І. Особливості прийняття управлінських рішень в системі управління інвестиційними ризиками на фондовому ринку [Електронний ресурс] / Я. І. Легка // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Економіка. - 2011. - Вип. 126. - С. 55-58. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/VKNU_Ekon_2011_126_18.
Малик О. В. Формування механізму управління фінансовою безпекою підприємства : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.04 / О. В. Малик ; Хмельниц. нац. ун-т. - Хмельницький, 2016. - 20 c.
Мойсеєнкова Д. А. Модель прийняття комплексного скорингового рішення [Електронний ресурс] / Д. А. Мойсеєнкова, О. А. Жуковська // Економічний вісник Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут". - 2015. - № 12. - С. 495-502. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/evntukpi_2015_12_72.
Мохненко А. С. Система формування і прийняття управлінських рішень у виробництві в умовах ризику і невизначеності [Електронний ресурс] / А. С. Мохненко // Таврійський науковий вісник. - 2012. - Вип. 78. - С. 252-257. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Tavnv_2012_78_49.
Никифоров А. Є. Класифікація інноваційно-інвестиційних ризиків у системі прийняття управлінських рішень [Електронний ресурс] / А. Є. Никифоров // Бізнес Інформ. - 2015. - № 1. - С. 8-14. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/binf_2015_1_2.
Посохов І. М. Дослідження існуючих наукових підходів до визначення категорій "ризик", "управління" та "управління ризиками" / І. М. Посохов, Ю. В. Жадан // Бізнес Інформ. - 2015. - № 12. - С. 26-31.
Ризики, безпека, кризи і сталий розвиток в економіці: методології, моделі, методи управління та прийняття рішень : монографія / [Рамазанов С. К. та ін.] ; під заг. ред проф. Рамазанова С. К. ; Східноукр. нац. ун-т ім. Володимира Даля. - Луганськ : Ноулідж, 2012. - 947 с.
Романенков Ю. О. Завдання контуру стратегічного управління ефективністю бізнес-процесів в організації [Електронний ресурс] / Ю. О. Романенков, Т. Г. Зєйнієв // Системні дослідження та інформаційні технології. - 2015. - № 3. - С. 43-47. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/sdtit_2015_3_6.
Славіна Н. А. Прийняття управлінських рішень в умовах ризику та невизначеності ситуацій [Електронний ресурс] / Н. А. Славіна, О. С. Лаврук // Збірник наукових праць Подільського державного аграрно-технічного університету. - 2014. - Вип. 22. - С. 212-217. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ZnpPdatu_2014_22_51.
Тростянська К. М. Концептуальні засади моделювання оцінювання та управління репутаційним ризиком підприємства-посередника [Електронний ресурс] / К. М. Тростянська // Бізнес Інформ. - 2016. - № 1. - С. 163-168. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/binf_2016_1_26.
Шлапак Н. С. Прийняття управлінських рішень в умовах екологічного ризику [Електронний ресурс] / Н. С. Шлапак, О. Г. Міскі-Оглу, І. В. Покатович // Вісник Приазовського державного технічного університету. Сер. : Економічні науки. - 2011. - Вип. 21. - С. 22-27. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/VPDTU_ek_2011_21_6.
Шматковська Т. Альтернативні варіанти вибору методів калькулювання собівартості за стадіями життєвого циклу продукції в системі управління необоротними активами підприємства на інноваційних засадах [Електронний ресурс] / Т. Шматковська // Науковий вісник [Одеського національного економічного університету]. - 2016. - № 1. - С. 189-203. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nv_2016_1_16.

.: Розділ: Економіка. Фінанси :: 25.09.2017 20.24.19 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Олег із міста: Львів :: Запитання: 41007  
Олег запитує:
Доброго дня, допоможіть знайти інформацію до тем: 1.Приклади конфліктів у бізнес середовищі(приклади на реальних міжнародних корпораціях) 2.Розвиток медіації в бізнес середовищі України (за її межами) Дякую.
Наша відповідь:
Доброго дня!
Пропонуємо Вам переглянути наступні джерела:
відповіді – Віртуальна бібліографічна довідка – Розширений пошук – Пошук за номером запитання - 38335, 38859, 39571, 39725.
Головіна Я. С. Конфлікт інтересів стейкхолдерів та роль наглядових рад у корпоративному управлінні в банках [Електронний ресурс] / Я. С. Головіна // Вісник соціально-економічних досліджень. - 2012. - Вип. 4. - С. 22-27. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vsed_2012_4_5.
Данілова Е. І. Модель управління корпоративними конфліктами методом медіації та фасилітації [Електронний ресурс] / Е. І. Данілова // Формування ринкових відносин в Україні. - 2013. - № 3. - С. 158-162. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/frvu_2013_3_36.
Данілова Е. І. Переваги медіації та фасилітації перед традиційними підходами до управління корпоративними конфліктами [Електронний ресурс] / Е. І. Данілова // Формування ринкових відносин в Україні. - 2013. - № 2. - С. 38-42. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/frvu_2013_2_10.
Денис О. Б. Аналітичні дослідження корпоративних конфліктів в англо-американській і німецькій (континентальній) моделі корпоративного управління [Електронний ресурс] / О. Б. Денис // Регіональна економіка. - 2014. - № 4. - С. 205-211. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/regek_2014_4_25.
Денис О. Б. Зарубіжний досвід медіації конфліктів в банках [Електронний ресурс] / О. Б. Денис // Вісник Одеського національного університету. Серія : Економіка. - 2015. - Т. 20, Вип. 5. - С. 227-231. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vonu_econ_2015_20_5_52.
Єрьоменко Г. В. Медіація - альтернативний способ розвязання конфліктів, або і вівці цілі і вовки не голодні [Електронний ресурс] / Г. В. Єрьоменко // Маркетинг в Україні. - 2009. - № 5. - С. 67-68. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Mvu_2009_5_14.
Махінчук В. Передумови та основні напрями формування вітчизняного законодавства про медіацію в підприємницьких спорах [Електронний ресурс] / В. Махінчук // Юридична Україна. - 2013. - № 4. - С. 40-44. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/urykr_2013_4_10.
Миколаєнко Я. Ю. Медіація, як ефективний засіб вирішення міжнародних конфліктів [Електронний ресурс] / Я. Ю. Миколаєнко // Наше право. - 2015. - № 3. - С. 184-188. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nashp_2015_3_31.
Столярчук Я. М. Глобальна транснаціоналізація бізнес-діяльності: тенденції, формати, конфлікт інтересів [Електронний ресурс] / Я. М. Столярчук // Науковий вісник Дипломатичної академії України. - 2015. - Вип. 22(3). - С. 86-94. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvdau_2015_22(3)__11.
Хома І. Б. Облік ознак виявлення бізнес-конфліктів у системі контролю економічної захищеності підприємства [Електронний ресурс] / І. Б. Хома // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. - 2014. - № 794. - С. 103-108. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/VNULPM_2014_794_16.
Хома І. Б. Попередження бізнес-конфліктів у процесі розробки та запровадження в дію підсистем антикризового управління підприємством [Електронний ресурс] / І. Б. Хома // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. - 2015. - № 819. - С. 104-112. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/VNULPM_2015_819_17.
Хома І. Б. Прийняття рішень щодо нейтралізації бізнес-конфліктів у підприємницькій діяльності [Електронний ресурс] / І. Б. Хома // Економічний простір. - 2014. - № 85. - С. 197-206. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ecpros_2014_85_22.
Хома І. Б. Системна діагностика економічної захищеності підприємства в умовах бізнес-конфліктів [Електронний ресурс] / І. Б. Хома, Л. І. Мороз // Прометей. - 2014. - № 3. - С. 84-87. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Prom_2014_3_17.
Хома І. Б. Формування сутності впливу бізнес-конфліктів на стан економічної захищеності підприємства [Електронний ресурс] / І. Б. Хома // Науковий вісник Херсонського державного університету. Сер. : Економічні науки. - 2014. - Вип. 6(3). - С. 215-218. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvkhdu_en_2014_6(3)__55.
Череватюк В. Б. Медіативна процедура вирішення спорів: теоретичний і практичний аспект [Електронний ресурс] / В. Б. Череватюк, К. Л. Сірук // Юридичний вісник. Повітряне і космічне право. - 2015. - № 2. - С. 41-46. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Npnau_2015_2_10.
Яненкова І. Г. Особливості злиттів і поглинань в Україні та Європі [Електронний ресурс] / І. Г. Яненкова, В. В. Зельдіс // Наукові праці [Чорноморського державного університету імені Петра Могили комплексу "Києво-Могилянська академія"]. Серія : Економіка. - 2016. - Т. 275, Вип. 263. - С. 70-76. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Npchduec_2016_275_263_13.

.: Розділ: Економіка. Фінанси :: 25.09.2017 17.54.59 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Олена із міста: Чернівці :: Запитання: 41006  
Олена запитує:
Доброго дня,допоможіть знайти статі, тези з різних конференцій на тему "Особливості розвитку підприємництва в Україні". Дякую
Наша відповідь:
Олено, зверніть, будь ласка, увагу на виконану довідку 41005, а також використайте матеріали з таких джерел:

Азарян, Р. С. Проблеми розвитку венчурного підприємництва в Україні [Текст] / Р. С. Азарян // Розвиток фінансової системи України в умовах ринкових трансформацій : збірник матеріалів ІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції вчених, викладачів та практичних працівників 16-17 лютого 2006 року / исполн.: А. І. Гончаренко, Н. В. Добіжа, В. Л. Фесюк. - Вінниця, 2006. - Т. 1. - С. 162-166.

Бохан, А. В. Комерціалізація інновацій у сфері екологізації підприємництва [Текст] / А. В. Бохан // Соціально-економічний розвиток України та її регіонів: проблеми науки та практики : тези доп. Міжнар. наук.-практ. конф., 21-23 трав. 2009 р.; м. Харків. - Х., 2009. - С. 38-41.

Гудзенко О. З. Розвиток підприємництва в умовах українського суспільства: соціологічний ракурс проблеми [Електронний ресурс] / О. З. Гудзенко // Вісник Дніпропетровського університету. Серія : Філософія. Соціологія. Політологія. - 2015. - № 1. - С. 4-10. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vdufsp_2015_1_3

Задорожна, О. В. Вплив податкового навантаження на розвиток підприємництва в Україні [Текст] / О. В. Задорожна, А. О. Шимчик // Вісник студентського наукового товариства "Ватра" Вінницького торговельно-економічного інституту Київського національного торговельно-економічного університету : за матеріалами Всеукр. студент. наук. конференції "Інтелект. потенціал молоді в реалізації стратегії інноваційного розвитку України" 10 квіт. 2008 р. - Вінниця : Центр підготовки навчально-методичних видань ВТЕІ КНТЕУ, 2008. - Вип. 3. - С. 42-44.

Кашуба, Я. М. Обґрунтування структури показників системи моніторингу підприємництва відповідно до концепції життєздатності [Текст] / Я. М. Кашуба // Університетські наукові записки : часопис Хмельницького університету управління та права. - 2013. - Вип. 2. - С. 409-415.

Кожемякіна, Т. Інституціональний підхід до планування й управління розвитком підприємництва в регіонах України з урахуванням світових стандартів і обмежень [Текст] / Т. Кожемякіна, М. Сагайдак // Збірник наукових праць Національної академії державного управління при Президентові України. - 2007. - Вип. 2. - С. 183-196.

Марченко О. І. Світовий розвиток соціального підприємництва: правовий, нормативний та податковий аспекти [Електронний ресурс] / О. І. Марченко, С. В. Богдан // Вісник Одеського національного університету. Серія : Економіка. - 2016. - Т. 21, Вип. 7(2). - С. 23-27. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vonu_econ_2016_21_7(2)__6

Плахотна, І. С. Тенденції розвитку молодіжного підприємництва [Текст] / І. С. Плахотна // Вісник студентського наукового товариства "Ватра" Вінницького торговельно-економічного інституту Київського національного торговельно-економічного університету : за матеріалами Всеукр. студент. наук. конференції "Інтелект. потенціал молоді в реалізації стратегії інноваційного розвитку України" 10 квіт. 2008 р. - Вінниця : Центр підготовки навчально-методичних видань ВТЕІ КНТЕУ, 2008. - Вип. 3. - С. 179-181.

Проблеми та перспективи розвитку економіки і підприємництва та комп'ютерних технологій в Україні : зб. тез доп. за матеріалами XI наук.-практ. конф., 30 берез. - 4 квіт. 2015 р., Львів / ред.: Й. Я. Хром'як, В. В. Волошин, Ю. М. Слюсарчук; Нац. ун-т "Львів. політехніка", Ін-т підприємництва та перспектив. технологій. - Львів : Сорока Т. Б., 2015. - 314 c.

Розвиток малого і середнього підприємництва та кооперації на селі. Проблеми та перспективи [Текст] : зб. матеріалів наук. конф. і навч.-практ. семінару / [редкол.: Калетнік Г. М. (голов. ред.) та ін.] ; Вінниц. нац. аграр. ун-т, Центр післядиплом. освіти та дорадництва. - Вінниця : Едельвейс і К, 2015. - 187 с. : рис., табл.

Савченко В. Ф. Державний вплив на розвиток окремих сфер підприємницької діяльності в Україні / В. Ф. Савченко // Черніг. наук. часоп. Черніг. держ. ін-ту економіки і упр. Сер. Економіка і упр. - 2012. - № 1. - С. 16-23.

Стратегія економічного розвитку України: теоретичні засади та механізми реалізації : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., 14 - 15 квіт. 2016 р., Ніжин : [у 3 ч.]. Ч. 2 / Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України, Відокремл. підрозділ "Ніжин. агротехн. ін-т", Заклад освіти "Білорус. держ. с.-г. акад.", Заклад освіти "Поліс. держ. ун-т", Варшав. ун-т наук про життя, Словац. аграр. ун-т / [редкол.: В. С. Лукач (наук. ред.) та ін.] ; Нац. ун-т біоресурсів та природокористування України, ВП НУБіП України "Ніжин. агротехн. ін-т" [та ін.]. - Ніжин, 2016. - 419 c.

Стрельник С. О. Розвиток підприємництва як фактор забезпечення глобальної конкурентоспроможності країн [Електронний ресурс] / С. О. Стрельник, І. А. Зарицька // Вісник Дніпропетровського університету. Серія : Економіка. - 2016. - Т. 24, вип. 10(2). - С. 158-165. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vdumov_2016_24_10(2)__24

.: Розділ: Економіка. Фінанси :: 25.09.2017 10.03.22 :.
.: Черкаська обласна бібліотека для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Андрій із міста: Чернівці :: Запитання: 41005  
Андрій запитує:
Доброго дня, допоможіть знайти інформацію для написання статі на тему: "Особливості розвитку підприємництва в Україні" Цікавлять статі та тези які були надруковані на різних конференціях, також загальна інформація.Дякую
Наша відповідь:
Андрію, добрий день! Скористайтеся, будь ласка, такими джерелами інформації:

Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності [Текст]. Про розвиток та державну підтримку малого і середнього підприємництва в Україні : закони України : чинне законодавство зі змінами та допов. станом на 16 січ. 2014 р. : офіц. текст. - Київ : Паливода А. В. [вид.], 2014. - 43, [1] с. - (Серія "Закони України").

Баланда, А. Л.Розвиток підприємництва в Україні: соціальний контекст [Текст] / А. Л. Баланда // Університетські наукові записки : часопис Хмельницького університету управління та права. - 2011. - Вип. 4. - С. 476-484.

Баліцька, В. В. Вклад різних за розмірами суб'єктів підприємництва у розвиток національної економіки: оцінка ресурсів,витрат,результатів [Текст] / В. В. Баліцька, А. М. Дерун // Інвестиції: практика та досвід : Науково-практичний журнал. - 2013. - № 17. - С. 31-36 : табл.

Біліченко С. П. Розвиток підприємництва – фактор стимулювання роботодавців до створення робочих місць [Електронний ресурс] / С. П. Біліченко // Ринок праці та зайнятість населення. - 2013. - № 2. - С. 21-23. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/rpzn_2013_2_6

Ватаманюк - Зелінська У. З. Вплив бюджетного фінансування на розвиток підприємництва [Електронний ресурс] / - Зелінська У. З. Ватаманюк // Економічний форум. - 2013. - № 3. - С. 161-164. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ecfor_2013_3_28

Ватаманюк-Зелінська, У. З. Заходи регіональної політики для сприяння розвитку підприємництва у промисловому секторі економіки [Текст] / У. З. Ватаманюк-Зелінська // Економічний часопис - ХХІ. - 2011. - № 1/2. - С. 59-62.

Воронов, М. П. Державне регулювання розвитку та підтримки малого і середнього підприємництва: досвід України та ЄС / М. П. Воронов, І. В. Дихнич // Статистика України. - 2011. - № 2. - С. 88-92. - Библиогр.: с. 92 (9 назв.)

Гайдук, В.А.. Розвиток малого підприємництва та його вплив на економіку регіону [Текст] / В.А. Гайдук, В.Є. Сорока // Економіка і регіон : науковий вісник Полтавського НТУ. - 2012. - N 1. - С. 34-38.

Ганущак-Єфіменко, Людмила. Побудова кластерної моделі управління інноваційним розвитком підприємництва в Україні [Текст] / Людмила Ганущак-Єфіменко // Актуальні проблеми економіки. - 2015. - № 10. - С. 106-116.

Ганущак-Єфіменко, Л. М. Розвиток інноваційного підприємництва на засадах кластерної організації [Текст] / Л. М. Ганущак-Єфіменко, В. Г. Щербак // Актуальні проблеми економіки. - 2016. - № 11. - С. 88-96 : табл.; граф.; рис.

Горник, В. Г. Здатність держави до зниження адміністративних бар'єрів розвитку механізмів підприємництва [Текст] / В. Г. Горник // Інвестиції: практика та досвід. - 2011. - № 6. - С. 79-81

Грецька, Г. А. Розвиток підприємництва в аграрному секторі України [Текст] / Г. А. Грецька // АгроСвіт : Науково-практичний журнал. - 2011. - № 15. - С. 25-32

Гринів, Ю. О. Аналіз підходів до оцінки інноваційного розвитку малого підприємництва регіону [Текст] / Ю. О. Гринів // Формування ринкових відносин в Україні. - 2016. - № 2. - С. 106-111.

Державна політика розвитку підприємництва в Україні [Текст] : навч. посіб. для студ. вузів / МАУП ; за заг. ред. К. О. Ващенка. - К. : Персонал, 2010. - 306 с.

Єршова С. І. До питання про ознаки підприємницької діяльності: законодавчі та теоретичні аспекти / С. І. Єршова // Держава та регіони. Сер. Право. - 2014. - Вип. 4. - С. 94-103. -

Жигірь, А. А. Принципи та методологічні засади економічного розвитку підприємництва [Текст] / А. А. Жигірь // АгроСвіт. - 2015. - № 20. - С. 46-52

Збарська, А. В. Модель розвитку малого підприємництва на основі кооперації / А. В. Збарська // Вісник аграрної науки. - 2013. - № 10. - С. 67-69.

Збарська, А. В. Розвиток малого і середнього підприємництва в регіоні [Текст] / А. В. Збарська // Бухгалтерія в сільському господарстві. - 2013. - № 11. - С. 28-33 : табл.

Ігнатьева, Ірина Анатоліївна. Підходи щодо формування та розвитку кадрового потенціалу підприємництва / І. А. Ігнатьева, Т. М. Сидоренко // Економіка. Фінанси. Право. - 2013. - № 5. - С. 52-54

Кашуба, Я. М. Інноваційний розвиток підприємництва як передумова переходу до економіки знань / Я. М. Кашуба // Економіка та держава. - 2013. - № 9. - С. 9-12

Кашуба, Я. М. Політика державної підтримки малого підприємництва [Текст] / Я. М. Кашуба // Формування ринкових відносин в Україні. - 2015. - № 4. - С. 10-13 : табл.

Кашуба, Ярослав Миколайович. Розвиток підприємництва в Україні: стратегія та механізми [Текст] : монографія / Ярослав Кашуба ; Ін-т регіон. дослідж. НАН України. - Львів : Апріорі, 2013. - 398 с. : рис., табл.

Квач, Я. П. Розвиток інноваційного підприємництва у рамках кластерів як джерело економічного зростання регіону [Текст] / Я. П. Квач, Л. П. Борисова // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право. - 2013. - № 1. - С. 127-133 : табл.

Котляревський, О. В. Розвиток системи підприємництва в Україні [] / О. В. Котляревський // Економіка та держава. - 2014. - № 12. - С. 128-132.

Краєвська, А. С. Розвиток підприємництва в умовах інституційної невизначеності [Текст] / А. С. Краєвська // Вісник Вінницького політехнічного інституту : Науковий журнал. - 2016. - № 3 : 33-40.

Курман, Т. В. Організаційно-правові питання розвитку малого та середнього підприємництва у птахівництві [Текст] / Т.В.Курман, О.Е.Сімсон // Ефективне птахівництво. - 2015. - № 3. - С. 4-7. -
Лейфура, Микола Валентинович. Інноваційно-інвестиційний розвиток підприємництва в умовах тінізації економіки [Текст] / М. В. Лейфура // Економіка. Фінанси. Право. - 2015. - № 4. - С. 10-14.

Ляшенко, В. І. Вплив Податкового кодексу України на розвиток малого підприємництва: експертні оцінки на етапах обговорення, прийняття та внесення змін / В. І. Ляшенко, А. А. Просуленко// Вісник економічної науки України . - 2011. -№ 2. - С.93-111.

Малік, М. Й. Розвиток аграрного підприємництва в умовах інституційних трансформацій / М. Й. Малік, О. Г. Шпикуляк // Економіка АПК. - 2017. - № 2. - С. 5-16 : рис.

Мельник, О. І. Оцінки системи інноваційного підприємництва за міжнародними рейтингами [Текст] / О. І. Мельник // АгроСвіт : Науково-практичний журнал. - 2014. - № 24. - С. 63-66 : рис.

Мокряк , В. Проблеми формування і розвитку підприємництва в процесі пострадянського трансформування суспільства / В. Мокряк , Е. Мокряк // Економіка України. - 2004. - № 11. - С. 49-58

Мусіна, Л. Розвиток підприємництва в Україні [Текст] / Л. Мусіна // Формування ринкових відносин в Україні. - 2003. - № 1. - С. 7-10

Обаранчук О. Актуальні проблеми вітчизняного підприємництва та його вплив на економічний розвиток України [Електронний ресурс] / О. Обаранчук, О. Оливко // Економічний аналіз. - 2012. - Т. 11(3). - С. 335-337. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ecan_2012_11(3)__73

Ольвінська, Ю. О. Напрями удосконалення механізму сприяння розвитку суб'єктів малого підприємництва [Текст] / Ю. О. Ольвінська // Формування ринкових відносин в Україні. - 2015. - № 3. - С. 117-123

Омелянович, Лідія Олександрівна. Розвиток фінансової інфраструктури малого підприємництва [Текст] : монографія / Л. О. Омелянович, К. В. Богун ; Донец. нац. ун-т економіки і торгівлі ім. М. Туган-Барановського. - Донецьк : ДонНУЕТ, 2011. - 205 с. : мал., табл.

Онищенко, В. О.Напрями вдосконалення управління процесом фінансового забезпечення регіонального розвитку підприємництва [Текст] / В. О. Онищенко, Ю. О. Заборовець // Формування ринкових відносин в Україні. - 2010. - № 1. - С. 143-146 : табл.

Островська, О.А. Альтернативні Системи збалансованих показників в інноваційному розвитку вітчизняного підприємництва / О.А. Островська, В.Г. Пєхотіна // Формування ринкових відносин в Україні. - 2017. - № 2. - С. 35-41.

Півторак, В. С. Інституційональні особливості розвитку аграрного підприємництва / В. С. Півторак // Економіка АПК. - 2012. - № 8. - С. 139-143 : табл.

Пушкарчук І. М. Розвиток підприємництва у промисловості як основа капіталізації економіки [Електронний ресурс] / І. М. Пушкарчук, О. А. Мишко // Економічний форум. - 2016. - № 4. - С. 99-111. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ecfor_2016_4_15

Розвиток підприємництва в Україні: монографія / О.О. Барабаш [та ін.]. - К. : Інститут проблем ринку та економіко-екологічних досліджень НАН України, 2010. - 492 с.

Розвиток підприємництва в Україні: теорія, методологія та практика [Текст] : колект. монографія / [Причепа І. В. та ін.] ; під ред. Непочатенко О. О. ; Уман. нац. ун-т садівництва, Ф-т економіки і підприємництва. - Умань : Сочінський М. М. [вид.], 2017. - 243 с. : рис., табл.

Розвиток підприємництва і кооперації: інституціональний аспект [Текст] : монографія / [Лупенко Ю. О. та ін.] ; за ред. М. Й. Маліка ; Нац. наук. центр "Ін-т аграр. економіки". - Київ : ННЦ "ІАЕ", 2016. - 429 с. : табл., рис.

Розвиток підприємництва в Україні та підтримка малого і середнього бізнесу [Текст] : матеріали парламент. слухань у Верхов. Раді України 30 верес. 2015 року / Верховна Рада України, Ком. з питань пром. політики та підприємництва ; [упоряд. Ю. П. Дяченко]. - Київ : Парламент. вид-во, 2016. - 237, [1] с. : іл. - (Парламентські слухання).

Розвиток підприємництва в Україні [Текст] / гол. авт. колективу П. Гайдуцький. - К. : Нора-Друк, 2003. - 248 с.

Сиваненко, Г. П. Розвиток українського підприємництва в контексті євроінтеграції [Текст] / Г. П. Сиваненко, В. М. Торопков // Актуальні проблеми економіки. - 2015. - № 11. - С. 64-70 : рис., табл. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ape_2015_11_9

Сіренко, Наталя Миколаївна. Розвиток інноваційного підприємництва в аграрному секторі економіки України [Текст] : монографія / Н. М. Сіренко, О. І. Мельник ; Миколаїв. нац. аграр. ун-т. - Миколаїв : Миколаїв. нац. аграр. ун-т, 2016. - 242 с. : рис., табл.

Скиба, Т. В. Соціально-економічне та інституційне середовище розвитку сільского підприємництва [Текст] / Т. В. Скиба // Вісник Київського інституту бізнесу та технологій : науковий журнал. - 2015. - N 3. - С. 74-79 : рис.

Стимули для розвитку підприємництва [Текст] // Людина і праця. - 2011. - № 5. - С. 7-9


Тяжкороб, Ірина Володимирівна. Перспективи використання потенціалу малого підприємництва регіону [Текст] / Ірина Володимирівна Тяжкороб // Економіка. Фінанси. Право : Інформаційно-аналітичний журнал. - 2012. - № 11. - С. 39-40.

Федорченко, В. В. Сутність механізму державного регулювання розвитку малого підприємництва [Текст] / В. В. Федорченко // Інвестиції: практика та досвід . - 2012. - № 23. - С. 151-154.

Филюк, Г. М. Адміністративні бар’єри входу на ринок в Україні та їх вплив на розвиток підприємництва [Текст] / Г. М. Филюк // Економіка України. - 2013. - № 6. - С. 20-30.

Шадура-Никипорець Н.Т Оцінка ролі малого підприємництва: регіональний вимір [Текст] / Никипорец Н. Т. Шадура, О. В. Мініна // Економічний простір регіону в інтеграційній стратегії розвитку : кол. монографія / Чернігів. нац. технолог. ун-т. - Київ : Кондор, 2016. - С. 249.

Школа, Ігор Миколайович. Розвиток підприємництва в контексті євроінтеграційних процесів [Текст] : навч. посіб. / І. М. Школа, О. В. Бабінська. - Чернівці : Книги-ХХІ, 2007. - 272 с. : табл.

Щодо ефективності підтримки та перспектив розвитку малого підприємництва у регіонах". Аналітична записка
http://www.niss.gov.ua/articles/903/

.: Розділ: Економіка. Фінанси :: 25.09.2017 09.57.26 :.
.: Черкаська обласна бібліотека для дітей :.
.: Версія для друку :.
 


Generated in 1.080315 seconds