Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 33 .:. Запитань у базі: 41791
   


Автор запитання: Юрій із міста: Львів :: Запитання: 43568  
Юрій запитує:
Шановні колеги, доброго дня! Допоможіть, будь ласка, знайти свіжу економічну літературу (тези, статті та ін., бажано із посиланнями на них) для "написання РЕКОМЕНДАЦІЙ щодо "Подолання кризи ефективності на підприємстві" (покращення ділової актвиності, платоспроможності і ліквідності, фінаносової стійкості на підприємстві)". Наперед дякую!
Наша відповідь:
Доброго дня.
Пропонуємо переглянути наступні посилання:
1. Маховка В.М. Процес, методи та функції антикризового управління на підприємстві - http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/Nvpusk_2012_1_43.pdf
2. Денисюк О.Г., Дерев’янко О.Ю. Сутність, класифікація та причини виникнення криз у діяльності підприємств - http://ven.ztu.edu.ua/article/viewFile/50151/46197.pdf
3. Шатайло О.А. Особливості використання антикризового потенціалу в антикризовому управління на підприємстві - http://ven.ztu.edu.ua/article/download/175239/175439
4. Коваленко О.В. Методи антикризового управління підприємством - http://www.zgia.zp.ua/gazeta/evzdia_8_107.pdf
5. Рамазанов С.К., Степаненко О.П., Тимашова Л.А. Технології антикризового управління: монографія - http://dspace.puet.edu.ua/bitstream/123456789/3360/1/Технології антикризового управління.pdf
6. Економічна сутність кризи підприєства - http://banking.uabs.sumdu.edu.ua/images/department/banking/discip/yprfinsan/Lekcii_yfs.pdf
7. Плетньова Ю.К., Ахновська І.О. Формування алгоритму визначення та подолання кризи на підприємстві - http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/opac/search.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/piprp_2014_1_24.pdf
8. Мазур В.С. Трансформаційні шляхи подолання фінансової кризи ТНК - http://dspace.tneu.edu.ua/bitstream/316497/9221/1/Трансформаційні шляхи подолання фінансової кризи ТНК.pdf
9. Вороніна О.С. Антикризове управління підприємством - http://dspace.tneu.edu.ua/bitstream/316497/9221/1/Трансформаційні шляхи подолання фінансової кризи ТНК.pdf
10. Батракова Т.І., Щусь Л.В. Фінансова криза: причини, аналіз, шляхи виходу - http://www.visnyk-econom.uzhnu.uz.ua/archive/10_2_2016ua/34.pdf
11. Фучеджи В.І. Особливості антикризового управління підприємством - http://dspace.oneu.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/853/1/Фучеджи В.І. Особливості антикризового управління підприємством.pdf
12. Сидорченко Т.Ф., Светенко Д.Г. Шляхи підвищення прибутковості підприємств в умовах кризи - http://www.economyandsociety.in.ua/journal/9_ukr/107.pdf
13. Піюренко І.О. Роль економічного моніторингу у попередженні кризових явищ на підприємстві - http://www.investplan.com.ua/pdf/1_2013/12.pdf
14. Рубан В.М. Типи і види стратегій в антикризовому управлінні. Тактики антикризового управління - http://www.ej.kherson.ua/journal/economic_07/71.pdf
15. Грибан С.В. Оцінка ефективності реінжинірингу бізнес-процесів як інструмента антикризового управління - http://www.agrosvit.info/pdf/2_2015/11.pdf

.: Розділ: Економіка. Фінанси :: 14.11.2019 11.56.17 :.
.: Одеська Центральна міська бібліотека для дорослих ім. І. Я. Франка :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Тетяна із міста: Кривий Ріг :: Запитання: 43525  
Тетяна запитує:
Добрий день! Допоможіть, будь ласка, знайти літературу для написання наукової роботи на тему:"Проблеми ефективного управління людськими ресурсами держави: екстраполяція досвіду провідних країн світу". Дякую.
Наша відповідь:
Доброго дня, Тетяно! Перегляньте наступні джерела:
Адаптивне управління: сутність, характеристика, моніторингові системи : кол. моногр. /: Г. В. Єльникова, Т. А. Борова, О. М. Касьянова, Г. А. Полякова та ін. ; за заг. ред. Г. В. Єльникової. — Чернівці : Технодрук, 2009. — 572 с.
Глобалізація за умов циклічності розвитку економіки і суспільства : монографія / В. В. Дергачова, О. М. Згуровський. — Київ: Чабаненко Ю. А., 2014. — 376 c.
Горецька Т. О. Європейський досвід підвищення ефективності управління людськими ресурсами на державній службі в Україні : автореф. дис. ... канд. наук з держ. упр. : 25.00.03 / Т. О. Горецька; Нац. акад. держ. упр. при Президентові України. — Київ, 2014. — 20 c.
Ємельяненко Л. М. Соціально-економічні домінанти людського і технологічного розвитку України : [монографія] / Л. М. Ємельяненко; НАН України, Рада по вивч. продукт. сил України. — Київ, 2009. — 463 c.
Колпаков В. М. Стратегический кадровый менеджмент: учеб. пособие / В. М. Колпаков, Г. А. Дмитренко. — 2-е изд., перераб. и доп. — Киев : МАУП, 2005. — 752 с.
Лизун М. В. Антикризова політика: світовий досвід та уроки для України / М. В. Лизун // Вісник Дніпропетров. ун-ту. Серія: Економіка. — 2011. — Вип. 5(2). — С. 266-271.
Проблеми ефективності використання людських і природних ресурсів України // Зб. наук. праць Донец. держ. ун-ту управління. —2011. — Т. 12. — Вип. 199.
Сенишин О. С. Державне регулювання економіки : підручник / О. С. Сенишин, М. О. Горинь. – Львів : ЛНУ ім. І.Франка, 2014. — 334 с.
Степанюк Н. Антикризове управління: досвід Польщі / Н. Степанюк // Наук. вісник Східноєвропейс. нац. ун-ту ім. Лесі Українки. — 2013. — №10. — С. 213-218.
Управління людськими ресурсами: проблеми теорії та практики // Зб. наук. пр. (cпец. вип.). — Т. 1: Сучасні технології управління людськими ресурсами / ред.: О. О. Бєляєв. – Київ. нац. екон. ун-т. — Київ, 2005. — 473 c.
Формування ефективних механізмів державного управління та менеджменту в умовах сучасної економіки: теорія і практика : матер. Міжнар. наук.-практ. конф., 15 листоп. 2013 р. / ред.: В. М. Огаренко, А. О. Монаєнко, О. В. Покатаєва ; Класич. приват. ун-т. — Запоріжжя : КПУ, 2013. — 591 c.
Шапиро С. А. Управление человеческими ресурсами / С. А. Шапиро. – М. : ГроссМедиа, 2005. — 300 с.
Базалійська Н. П. Світовий досвід управління трудовою діяльністю персоналу в країнах з розвиненою ринковою економікою [Електронний ресурс] / Н. П. Базалійська // Інноваційна економіка. — 2015. — № 1. — Режим доступу: http://elar.khnu.km.ua/jspui/bitstream/123456789/4995/3/ inek_2015_1_26.pdf.
Гавриш О. А. Технології управління персоналом [Електронний ресурс] : монографія / О. А. Гавриш, Л. Є. Довгань, І. М. Крейдич, Н. В. Семенченко. — Київ : НТУУ « КПІ імені Ігоря Сікорського». 2017. — 528 c. — Режим доступу: http://ela.kpi.ua/bitstream/123456789/19480/1/tekhnolohii_upravlinnia_personalom.pdf.
Головін Р. Г. Особливості реалізації заходів державного антикризового управління в провідних країнах світу [Електронний ресурс] / Р. Г. Головін //Держ. управління: теорія та практика. — 2013. — № 1. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Dutp_2013_1_8.
Жулавський А. Ю. Моделювання системи антикризового управління на промисловому підприємстві [Електронний ресурс] / А. Ю. Жулавський, К. С. Кісиленко, Н. О. Петренко // Вісник Сумського держ. ун-ту. Серія «Економіка». — 2018. № 2. — С. 45-55. — Режим доступу: https://essuir.sumdu.edu.ua/bitstream/123456789/71940/1/Zhulavskyi_Kisylenko_Petrenko.pdf.
Лис А. Б. Концепт управління ефективністю (performance management) як основа розвитку потенціалу людських ресурсів органів державної влади і місцевого самоврядування [Електронний ресурс] / А. Б. Лис // Інвестиції: практика та досвід. — 2015. — № 15. — С. 109-112. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ipd_2015_15_26.
Панченко Г. С. Контролінг формування та використання людських ресурсів [Електронний ресурс] : автореф. дис... канд. екон. наук: 08.00.07 / Г.С. Панченко ; Донец. нац. ун-т. — Донецьк, 2008. — 20 с. — Режим доступу: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=ARD&P21DBN=ARD&Z21ID=&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=DOC/2008/08pgsvlr.zip.
Пашко Л. А. Людські ресурси у сфері державного управління: теоретико-методологічні засади оцінювання: автореф. дис... д-ра наук з держ. упр.: 25.00.03 / Л. А. Пашко ; Ін-т законодавства Верхов. Ради України. — Київ, 2007. — 36 с. — Режим доступу: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=ARD&P21DBN=ARD&Z21ID=&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=DOC/2007/07plamzo.zip.
Петрова І. Л. Стратегічне управління людськими ресурсами [Електронний ресурс] : навч. посіб. / І. Л. Петрова. — Київ : КНЕУ, 2013. — 466 c. — Режим доступу: https://library.krok.edu.ua/media/library/category/navchalni-posibniki/petrova_0003.pdf.
Савченко В. Ф. Світовий досвід антикризового державного управління [Електронний ресурс] / В. Ф. Савченко, О. М. Козлянченко // Наук. вісник Полісся. — 2016. — № 5. — С.
Сокур Н. Механізми забезпечення ефективності державного управління Збройними Силами України в контексті розвитку людського ресурсу [Електронний ресурс] / Н. Сокур, С. Гнєзділова // Актуальні проблеми державного управління. — 2011. — Вип. 4. — С. 114-117. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/apdyo_2011_4_33.
Ткаченко А. М. Зарубіжний досвід формування кадрового потенціалу [Електронний ресурс] / А. М. Ткаченко // Вісник економічної науки України. — 2015. — № 1. — С. 141-146. — Режим доступу: http:// dspace.nbuv.gov.ua/bitstream/handle/123456789/87520/27- Tkachenko.pdf?sequence=1.
Шостак Л. В. Зарубіжний досвід управління персоналом [Електронний ресурс] / Л. В. Шостак, Є. О. Болобан // Приазовський економічний вісник. — 2018. — № 3. — С. 94-99. — Режим доступу: http://pev.kpu.zp.ua/journals/2018/3_08_uk/20.pdf.

.: Розділ: Економіка. Фінанси :: 3.11.2019 12.04.38 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Тетяна із міста: Кривий Ріг :: Запитання: 43509  
Тетяна запитує:
Доброго дня! Допоможіть, будь ласка, знайти літературу для написання наукової роботи на тему:"Проблеми ефективності управління людськими ресурсами держави: геополітичні та національні аспекти". Дякую.
Наша відповідь:
Тетяно, добрий день! Радимо скористатися такими джерелами інформації:

Авєріна О. І. Філософія управління людськими ресурсами: до визначення концептуально-методологічних засад [Електронний ресурс] / О. І. Авєріна // Нова парадигма. - 2013. - Вип. 115. - С. 3-11. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nopa_2013_115_3

Балабанова Л. Управління персоналом: навч.посіб.: Мін-во освіти і науки України, ДонДУЕТ ім. М. Туган-Барановського/ Л. Балабанова, О. Сардак – Київ: Професіонал, 2006. – 511 с.

Варцаба В. І. Синергетична парадигма гармонізованого управління людськими ресурсами соціально-економічних систем [Електронний ресурс] / В. І. Варцаба // Проблеми економіки. - 2015. - № 2. - С. 247-252. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Pekon_2015_2_36

Іртищева І. О. Особливості управління людськими ресурсами в міжнародних корпораціях [Електронний ресурс] / І. О. Іртищева, Ю. С. Романчук // Науковий вісник Миколаївського національного університету імені В. О. Сухомлинського. Серія : Економічні науки. - 2016. - № 2. - С. 73-78. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/nvmduce_2016_2_14

Лаптєв В. І. Дослідження інституційного середовища управління людськими ресурсами в Україні [Електронний ресурс] / В. І. Лаптєв // Стратегія і механізми регулювання промислового розвитку. - 2016. - 2016. - С. 63-72. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/sim_2016_2016_8

Лаптєв В. І. Діалектика розвитку підходів управління людськими ресурсами [Електронний ресурс] / В. І. Лаптєв // Інтелект XXI. - 2017. - № 6. - С. 155-159. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/int_XXI_2017_6_35

Лаптєв В. І. Формування проблемно-орієнтованої системи управління людськими ресурсами [Електронний ресурс] / В. І. Лаптєв // Проблеми економіки. - 2018. - № 3. - С. 210-216. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Pekon_2018_3_28

Левицька І. В. Проблеми управління людськими ресурсами [Електронний ресурс] / І. В. Левицька, К. М. Попова // Вісник КПНУ імені Івана Огієнка. Економічні науки. - 2008. - Вип. 1. - С. 211-213. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vkpnuen_2008_1_91

Літинська В. А. Стратегічне управління людськими ресурсами [Електронний ресурс] / В. А. Літинська, В. В. Міщук // Причорноморські економічні студії. - 2016. - Вип. 11. - С. 150-153. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/bses_2016_11_34

Макоцьоба, М. Оцінка прогресу у людському розвитку регіонів України / М. Макоцьоба // Україна: аспекти праці. - 2012. - № 5. - С. 46-51. - Бiблiогр. в пiдрядк. прим.

Назарова Г. В. Дослідження нормативно-правового забезпечення управління людськими ресурсами в Україні [Електронний ресурс] / Г. В. Назарова, В. І. Лаптєв // Соціально-трудові відносини: теорія та практика . - 2017. - № 2. - С. 123-130. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/stvttp_2017_2_12

Никифоренко, В. Прогнозування розвитку людського потенціалу в контексті світових тенденцій / В. Никифоренко // Україна: аспекти праці. - 2012. - № 1. - С. 14-19. - Бiблiогр. в пiдрядк. прим.

Пашко Л. А. Менеджмент людських ресурсів у державному управлінні: актуальні питання [Електронний ресурс] / Л. А. Пашко // Вісник Хмельницького інституту регіонального управління та права. - 2004. - № 1-2. - С. 247-253. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Unzap_2004_1-2_44

Петрова І. Стратегічне управління людськими ресурсами [Електронний ресурс] / І. Петрова // Україна: аспекти праці. - 2013. - № 4. - С. 51. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Uap_2013_4_11

Поддубняк В. В. Трансформаційні процеси в управлінні людськими ресурсами: соціальні та культурні пріоритети [Електронний ресурс] / В. В. Поддубняк // Вісник Донецького університету економіки та права. - 2013. - № 2. - С. 163-167. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vduetp_2013_2_34

Садова У. Міграційні ризики в системі управління людськими ресурсами – регіональний аспект [Електронний ресурс] / Садова У., Бачинська М., Бідак В. // Публічне управління та адміністрування : конкурентні виклики сучасності: матеріали всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції. – Львів : ТзОВ «Ліга-Прес», 2018.- С. 131-133.
- Режим доступу:
http://lp.edu.ua/sites/default/files/attach/2019/12408/zbirnyk_nu_lp.pdf

Сардак, С. Е. Періодизація та прогноз глобальної динаміки розвитку людських ресурсів [Текст] / С. Е. Сардак, В. Т. Сухотеплий // Економічний часопис - ХХІ : Науковий журнал. - 2013. - № 3/4. - С. 3-6. - Бібліогр. 17 назв

Синицина Н. Г. Світова практика управління людськими ресурсами та актуальні проблеми інституту державної служби в Україні [Електронний ресурс] / Н. Г. Синицина. // Державне будівництво. - 2011. - № 1. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/DeBu_2011_1_22

Слоньовський М. В. Проблеми розвитку людських ресурсів системи публічного управління як основа професіоналізму [Електронний ресурс] / М. В. Слоньовський // Теорія та практика державного управління. - 2018. - Вип. 2. - С. 200-204. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Tpdu_2018_2_32

Управління людськими ресурсами: проблеми теорії та практики : зб. наук. пр. (cпец. вип.). Т. 1. Сучасні технології управління людськими ресурсами / ред.: О. О. Бєляєв; Київ. нац. екон. ун-т. - К., 2005. - 473 c. - (Формув. ринк. економіки. ). -

Управління людськими ресурсами: проблеми теорії та практики : Зб. наук. пр. Т. 2 (спец. вип.). Управління персоналом в організаціях / ред.: О. О. Бєляєв; Київ. нац. екон. ун-т. - К., 2005. - 383 c. - (Формув. ринк. економіки).

Харитонова, А. М. Оцінка людського потенціалу: проблеми та можливі напрями удосконалення [] / А. М. Харитонова // Економіка та держава. - 2012. - № 9. - С. 78-80. - Бібліогр. с.80 (13 назв)

Шилець О. С. Теорія та практика стратегічного управління міжнародним людськими ресурсами в умовах глобальної конкуренції: монографія / О. С. Шилець. Донецьк: ДонНУ, 2011. - 400 с.

Шурпа, С. Сучасні напрями підвищення ефективності інвестування в людський капітал / С. Шурпа // Україна: аспекти праці. - 2013. - № 4. - С. 28-32.

Щербак В. Г. Парадигма глобального менеджменту в системі управління людськими ресурсами у транснаціональних корпораціях [Електронний ресурс] / В. Г. Щербак, О. В. Щербак // Ринок праці та зайнятість населення. - 2014. - № 1. - С. 16-20. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/rpzn_2014_1_5

.: Розділ: Економіка. Фінанси :: 29.10.2019 17.35.08 :.
.: Черкаська обласна бібліотека для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Тетяна із міста: Кривий Ріг :: Запитання: 43507  
Тетяна запитує:
Доброго дня! Допоможіть, будь ласка знайти літературу для написання наукової роботи на тему:"Проблеми ефективного управління людськими ресурсами:екстраполяція досвіду провідних країн"
Наша відповідь:
Доброго дня.
Пропонуємо переглянути наступні посилання:
1. Гавриш О.А., Довгань Л,Є., Крейдич І.М., Семенченко Н.В. Технології управління персоналом - http://ela.kpi.ua/bitstream/123456789/19480/1/tekhnolohii_upravlinnia_personalom.pdf
2. Шостак Л.В., Болобан С.О. Зарубіжний досвід управління персоналом - http://pev.kpu.zp.ua/journals/2018/3_08_uk/20.pdf
3. Петрова І.Л. Стратегічне управління людськими ресурсами - https://library.krok.edu.ua/media/library/category/navchalni-posibniki/petrova_0003.pdf
4. Вінограновська О.М., Шевченко В.С., Вінограновська Н.С. Тексти лекцій з курсу «Управління персоанлом» - http://eprints.kname.edu.ua/15875/1/СЮ_печ_вар_2010_ЛЕКЦИИ-УП-1.pdf
5. Никифоренко В.Г. Стратегічне управління людськими ресурсами - http://dspace.oneu.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/2279/1/Стратегічне управління людськими ресурсами.pdf
6. Касич А.О.,Бурба О.А. Інноваційні підходи в практиці упрпвління персоналом конкурентноспроможного підприємства - http://www.visnyk-econom.uzhnu.uz.ua/archive/16_1_2017ua/31.pdf
7. Матвіїшин Є.Г. Стратегічне управління людськими ресурсами - http://academy.gov.ua/NMKD/library_nadu/Biblioteka_Magistra/5af22f60-d3a1-4d94-af68-9487ea73621f.pdf
8. Левицька О. Кадрова політика у системі охороні здоров’я регіону: напрямки формування та реалізації - http://ird.gov.ua/irdp/p20120801.pdf
9. Сучасні технології роботи з персоналом: Наукова розробка - http://derzhava.in.ua:8081/upr_fundament_doslidzhen/DocLib4/2010/ДРІДУ/Сучасні технології роботи з персоналом.pdf
10. Збірник наукових праць за результатами ІІІ Всеукраїнської наук-практичної конференції «Організаційно-управлінські та соціально-економічні аспекти функціонування сучасного ринку праці України в умовах інституційних трансформацій» - http://ipk.edu.ua/journal/ZNP 280314.pdf
11. Сучасні напрями розвитку економіки, підприємниства, технологій та їх правового забезпечення - http://www.lute.lviv.ua/fileadmin/www.lac.lviv.ua/data/pidrozdily/Naukovo_Doslidna_Chastyna/Docs/2019.05.15_ConfStudZbir.pdf
12. Управління персоналом і економіка праці: теорія та практика: Монографія - http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/15381/1/ypravlinpersonal.pdf
13. Д’яченко Ю.Ю. Розвиток персоналу промислових підприємств в умовах євроінтеграції - https://snu.edu.ua/docs/science/dissertation/Dyachenko.pdf

.: Розділ: Економіка. Фінанси :: 29.10.2019 14.38.24 :.
.: Одеська Центральна міська бібліотека для дорослих ім. І. Я. Франка :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Людмила із міста: Київ :: Запитання: 43462  
Людмила запитує:
Допоможіть підібрати літературу за темою "Поняття "вексель" в сучасній науковій думці". Дякую
Наша відповідь:
Доброго дня, Людмило! Перегляньте наступні джерела:
Гуткевич С. О. Вексель в системі цінних паперів: проблеми становлення та розвитку: навч. посіб. / С. О. Гуткевич, М. Д. Корінько. – Київ : Вид-во Європейського університету, 2004. – 119 с.
Кравченко Ю. Я. Ринок цінних паперів : навч. посіб. / Ю. Я. Кравченко ; М-во освіти і науки України. - 2-ге вид., змін. та допов. - Київ : Дакор : КНТ, 2009. - 672 с.
Павлов, В. І. Цінні папери в Україні : навч. посіб. / В. І. Павлов, І. І. Пилипенко, І. В. Кривов'язюк ; Держ. акад. статистики, обліку та аудиту,Тернопіл. акад. нар. госп-ва. - Київ : Кондор, 2009. - 400 с.
Посібник з лізингу / [Д. О. Богодухов, С. П. Кисіль, Ю. М. Луців [та ін] ; наук. ред. Л. Я. Снігір. - Київ : Поліграф плюс, 2009. - 388 с.
Старинський М. В. Правове регулювання відносин у сфері випуску та обігу цінних паперів в Україні : навч. посіб. / М. В. Старинський, Ж. В. Завальна. - Суми : Універс. кн., 2007. - 404 с.
Вавженчук С. Я. Вексель як інтегральний елемент системи об’єктів цивільних прав [Електронний ресурс] / С. Я. Вавженчук // Вісник господарського судочинства. – 2014. - № 1. – С. 152-156. – Режим доступу: http://www.center-social-law.com/bitstream/123456789/226/1/Вексель як інтегральний елемент системи об’єктів цивільних прав.pdf.
Вексель [Електронний ресурс] // ДТКД: Все о бухгалтерском учете : [вебсайт]. – Електрон. дані. - Режим доступу: https://dt-kt.net/articles/article-11/. – Назва з екрану.
Галушка Н. Вексель в обліково-аналітичній практиці [Електронний ресурс] / Н. Галушка // Галицький економічний вісник. — 2013. — № 2 (41). — С.110-118. – Режим доступу: http://galicianvisnyk.tntu.edu.ua/pdf/41/327.pdf.
Грудницька С. М. Шляхи удосконалення правового регулювання обігу векселів у сфері господарювання [Електронний ресурс] / С. М. Грудницька, А. С. Ємельянов // Вісник Донецького нац. ун-ту. Сер. В: Економіка і право. – 2009. - Вип.1. – Режим доступу: http://dspace.nlu.edu.ua/bitstream/123456789/13687/1/Hrudnytska_Yemelianov_469-477.pdf.
Драбовський А. Г. Роль та місце векселя в сучасній системі фінансово-кредитних відносин [Електронний ресурс] / А. Г. Драбовський
Щетинін А. І. Гроші та кредит [Електронний ресурс] : підручн. / А. І. Щетинін. – Вид. 4-е, перероб. та доповн. – Київ : Центр учбової літ., 2010. – 440 с. – Режим доступу: http://flightcollege.com.ua/library/ 6 ОБЩЕСТВЕННЫЕ НАУКИ/65 ЭКОНОМИКА/Гроші та кредит/Groshi_ta_kredit_Shchetinin2010.pdf.

.: Розділ: Економіка. Фінанси :: 16.10.2019 13.53.43 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 


Generated in 0.360391 seconds