Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 36 .:. Запитань у базі: 39980
   


Автор запитання: Аліна із міста: Кривой рог :: Запитання: 41911  
Аліна запитує:
Здравствуйте, мне нужны тезы, научные статьи на тему "проблеми розвитку комерційного банку". Если можжно с ссылками, заранее огромное спасибо!
Наша відповідь:
Доброго дня, Аліно! Радимо Вам використати наступні посилання: – http://pidruchniki.com/1221090352589/finansi/komertsiyni_banki_osnovni_operatsiyi
http://osvita.ua/vnz/reports/bank/19635/
https://otherreferats.allbest.ru/bank/00487330_0.html
http://readbookz.net/book/108/2806.html
http://lektsii.com/1-35221.html
http://oldconf.neasmo.org.ua/node/246
http://old.bumib.edu.ua/sites/default/files/visnyk/15_11.pdf
http://soskin.info/userfiles/file/Economic-Annals-pdf/S155-0023(23)105.pdf
http://www.msu.edu.ua/visn/wp-content/uploads/2017/05/1-7-1-2017-34.pdf
file:///C:/Users/User/Desktop/Nv_2014_11_17.pdf
http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=360
http://essuir.sumdu.edu.ua/bitstream/123456789/54871/4/Yurchuk_Komertsiini_banky.pdf
https://www.khai.edu/csp/nauchportal/Arhiv/OIKIT/2011/OIKIT50/p118-124.pdf
– Версаль Н.І. Розвиток системи комерційних банків в Україні та Росії в 2000 - 2006 роках / Н.І. Версаль // Фінанси України. - 2007 . - № 2 . - С. 97-104.
– Худолій Ю.С. Актуальні напрями інноваційного розвитку банківської діяльності: міжнародна практика та перспективи для України / Ю. С. Худолій, В. О. Ільченко // Економіка. Фінанси. Право. - 2017. - № 3. - С. 32-36.
– Климко О. О. Аналіз стратегії територіального розвитку комерційних банків України / О.О. Климко // Український географічний журнал. - 2005. - № 1. - С. 46-54.
– Климко О. О. Аналіз стратегії територіального розвитку комерційних банків України / О.О. Климко // Український географічний журнал. - 2005. - № 1. - С. 46-54.
– Васильчук І. П. Сталий розвиток як нова стратегія комерційних банків / Васильчук І. П. // Економічний часопис - ХХІ = Economic annals - XXI. - 2015. - № 11-12. - С. 105-108.
– Івасів І.Б. Комерційні банки в інфраструктурі фінансового ринку [Рукопис] : дис. ... канд. екон. наук : 08.04.03 / І. Б. Івасів ; Київ. держ. екон. ун-т. - Київ, 1997. - 198 с.
– Єгоричева С.Б. Стратегії інноваційної діяльності комерційних банків : автореферат дис. ... д-ра екон. наук : 08.00.08 / С. Б. Єгоричева ; [наук. керівник Т. С. Смовженко] ; Ун-т банківської справи НБУ. - Київ, 2012. - 36 с.
– Костіна Н.І. Комерційні банки: моделювання діяльності та прогноз : монографія / Н. І. Костіна, С. В. Сучок ; Держ. податкова адмін. України, Нац. ун-т держ. податкової служби України. - Ірпінь : НУДПС України, 2010. - 223 с.
– Васильченко З.М. Комерційні банки: реструктуризація та реорганізація / З. М. Васильченко. - Київ : Кондор, 2007. - 526 с.

.: Розділ: Економіка. Фінанси :: 12.04.2018 10.54.20 :.
.: Хмельницька обласна бібліотека для дітей ім. Т.Г.Шевченка :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: алина із міста: Кривий Ріг :: Запитання: 41866  
алина запитує:
Здравствуйте, мне нужны тезы, статьи на тему: "проблеми інтеграції України у світові товарні ринки", если можно с ссылками заранее спасибо!
Наша відповідь:
Доброго дня. Пропонуємо вам переглянути наступні джерела:
Інтеграція економіки України в глобальне господарство: проблеми та перспективи
http://ua-ekonomist.com/archive/2017/2/kucyk.pdf
Проблеми і перспективи економічного розвитку України в умовах євроінтеграції
http://www.easterneurope-ebm.in.ua/journal/8_2017/07.pdf
Проблеми підвищення міжнародної конкурентоспроможності підприємств України в умовах глобалізації
https://conf.ztu.edu.ua/wp-content/uploads/2017/09/342.pdf
Діагностика товарного ринку в умовах глобалізації вітчизняного бізнесу
http://science.lpnu.ua/sites/default/files/journal-paper/2017/jun/4255/pilipchukvdannikovoivaskoi.pdf
Проблем и експорту вітчизняних товарів для ЄС
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/ecpros_2016_108_7.pdf
Проблеми забезпечення конкурентоспроможності українських підприємств у контексті євроінтеграційних процесів
http://oaji.net/articles/2015/728-1448011302.pdf
Високотехнологічний експорт України на азійських ринках
http://zt.knteu.kiev.ua/files/2017/02(91)/05.pdf
http://molodyvcheny.in.ua/files/journal/2017/1/159.pdf
http://h.ua/story/4320/
http://dspace.oneu.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/4550/1/Україна в сучасних інтеграційних процесах.pdf

.: Розділ: Економіка. Фінанси :: 26.03.2018 22.24.49 :.
.: Краматорська центральна міська публічна бібліотека ім. М.Горького :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Світлана із міста: Одеса :: Запитання: 41848  
Світлана запитує:
Добрий день. Допоможіть, будь-ласка, підібрати необхідну, найновішу літературу та інтернет ресурси (2015р-2018р) для дипломної роботи на тему:" Облік та аудит розрахунків з оплати праці". Дякую!
Наша відповідь:
Доброго дня, Світлано! Пропонуємо Вам переглянути наступні джерела:
Економічні, правові, інформаційні та гуманітарні проблеми розвитку України в умовах економічної нестабільності : зб. матеріалів Всеукр. наук.-практ. конф., 14 квіт. 2010 р., Вінниця / Терноп. нац. екон. ун-т, Вінниц. ін-т економіки. - Вінниця : Крок, 2010. - 124 c.
Забезпечення ресурсами малого і середнього бізнесу в Україні : Матеріали міжвуз. наук.-практ. конф., 21 - 22 берез. 2006 р., м. Херсон / ред.: І. Б. Зазуляк; Херсон. облдержадмін.; Держ. ком. України з питань регулятор. політики та підприємництва в Херсон. обл., Херсон. екон.-прав. ін-т. - Херсон, 2006. - 329 c.
Клименко С. О. Організація обліку та аудиту розрахунків з оплати праці в бюджетних установах [Електронний ресурс] / С. О. Клименко, Л. В. Мікрюкова // Науковий вісник Миколаївського державного університету імені В. О. Сухомлинського. Серія : Економічні науки. - 2014. - Вип. 5.2. - С. 37-40. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/nvmduce_2014_5
Мельник Т. Г. Облік, аналіз та аудит праці і її оплати : Автореф. дис... канд. екон. наук / Т. Г. Мельник; Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка. - К., 2006. - 20 c.
Немодрук Н. М. Удосконалення обліку, аналіз і аудит розрахунків з оплати праці [Електронний ресурс] / Н. М. Немодрук // Економіка та держава. - 2009. - № 8. - С. 36-38. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ecde_2009_8_13
Облік, контроль і аналіз в управлінні підприємницькою діяльністю : зб. наук. праць всеукр. наук.-практ. Інтернет-конф., 28 берез. 2013 р., Вінниця / ред.: Г. В. Блакита, І. О. Гладій, О. М. Денисюк; Київ. нац. торг.-екон. ун-т, Вінниц. облдержадмін., Вінниц. обл. Рада, Упр. освіти і науки Вінниц. облдержадмін., Вінниц. торг.-екон. ін-т КНТЕУ. - Вінниця, 2013. - 381 c.
Проблеми обліку, контролю та аналізу в економіці України : тези доп. Міжнар. студент. наук. конф., 16 - 17 жовт. 2014 р., Львів / Нац. ун-т "Львів. політехніка". - Львів, 2014. - 259 c.
Розвиток системи обліку, аналізу та аудиту в Україні: традиції, проблеми, перспективи : Тези доп. учасн. ІV студ. наук. конф., 2006 р., м. Київ / ред.: В. О. Шевчук; Держ. акад. статистики, обліку та аудиту Держкомстату України. - К., 2006. - 108 c.
Хома Д. М. Проблеми обліку та аудиту розрахунків з оплати праці в умовах економічної кризи [Електронний ресурс] / Д. М. Хома // Наука й економіка. - 2013. - Вип. 3. - С. 73-76. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nie_2013_3_13
Шульга Н. Облік і аудит розрахунків з оплати праці та аналіз ефективності використання трудових ресурсів : автореф. дис... канд. екон. наук: 08.00.09 / Н. Шульга ; Державний вищий навчальний заклад "Київський національний економічний ун-т ім. Вадима Гетьмана". – Київ, 2008. - 20 с.
Шульга Н. Облік і аудит розрахунків з оплати праці та аналіз ефективності використання трудових ресурсів [Текст] : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.09 / Н. Шульга ; ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана". - К., 2008. - 315 арк. : рис., табл.

.: Розділ: Економіка. Фінанси :: 24.03.2018 11.25.34 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Вiкторiя із міста: Очакiв :: Запитання: 41792  
Вiкторiя запитує:
Доброго дня! Допоможіть, будь ласка, підібрати джерела до теми статті в ел. у пошуку інформації для наукової роботи на тему:"Значение хостела в современном мире"
Наша відповідь:
Доброго дня, Вікторіє! Пропонуємо Вам переглянути наступні джерела (зверніть увагу на списки літератури в кінці статей):
1. відповіді – Віртуальна бібліографічна довідка – Розширений пошук – Пошук за: Номером запитання - 41168, 40237, 39599, 39530.
2. ДСТУ 4527:2006. Послуги туристичні [Текст] ; Засоби розміщення. Терміни та визначення / розроб. М. Бойко [та ін.]. - Офіц. вид. - Чинний з 01.10.2006. - Київ : Держспоживстандарт України, 2006. - IV, 24 с. - (Національний стандарт України).
3. Бєляєва С. С. Концептуальні засади діяльності костелів [Електронний ресурс] / С. С. Бєляєва, О. І. Заїка. // Економіка. Управління. Інновації. - 2015. - № 2. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/eui_2015_2_3.
4. Бєляєва С. С. Маркетингова політика костелів [Електронний ресурс] / С. С. Бєляєва, Л. М. Панасенко // Молодий вчений. - 2015. - № 9(1). - С. 41-46. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/molv_2015_9(1)__11.
5. Бєляєва С. С. Інформаційно-комунікативний менеджмент хостелу [Електронний ресурс] / С. С. Бєляєва, О. С. Гуслистий // Молодий вчений. - 2015. - № 10(1). - С. 82-87. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/molv_2015_10(1)__20.
6. Задорожна К. І. Соціальний туризм у системі туристичної галузі: концептуалізація та інтеграція [Електронний ресурс] / К. І. Задорожна // Вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту. Економічні науки. - 2016. - Вип. 2. - С. 17-27. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vchtei_2016_2_4.
7. Кляп М. П. Сучасні різновиди туризму : навч. посіб. / М. П. Кляп, Ф. Ф. Шандор. - Київ : Знання, 2011. - 334 c. - (Вища освіта XXI ст.).
8. Рябєв А. А. Готельні та хостельні мережі: дослідження задоволення споживчого попиту [Електронний ресурс] / А. А. Рябєв // Проблеми і перспективи розвитку підприємництва. - 2016. - № 2(1). - С. 94-101. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/piprp_2016_2(1)__18.
9. Ткаченко Н. В. Особливості молодіжних хостелів-лофтів США [Електронний ресурс] / Н. В. Ткаченко // Теорія та практика дизайну. - 2013. - Вип. 4. - С. 171-178. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/tprd_2013_4_23.
10. Чорненька Н. В. Сучасні тенденції розвитку молодіжного туризму [Електронний ресурс] / Н.В. Чорненька // Географія та туризм. - 2012. - Вип. 20. - С. 66-72. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/gt_2012_20_12.

.: Розділ: Економіка. Фінанси :: 15.03.2018 19.19.14 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: алина із міста: Кривий Ріг :: Запитання: 41787  
алина запитує:
Здравствуйте, мне нужны тезы, статьи на тему "аналіз забезпеченості підприємства виробничими запасами". Если можно с ссылками, заранее большое спасибо!
Наша відповідь:
Доброго дня, Аліно! Пропонуємо Вам переглянути наступну інформацію:
Аналіз забезпеченості та ефективності використання виробничих запасів підприємств гірничорудної промисловості Криворізького басейну / О.В. Коновалова, Г.І. Коровіна // Культура народов Причерноморья. — 2012. — № 234. — С. 57-60.
Бланк И. А. Инвестиционный менеджмент / И. А. Бланк. - М.: Эльга-Н, Ника-Центр, 2001. - 448 с.
Бугай А. В. Анализ запасов товарно-материальных ценностей на примере предприятий машиностроительной отрасли / Бугай А. В. // Вестник Запорожского национального университета, 2009. - № 1 (4). - С. 24-27
Гамова А. В. Учет и анализ эффективного использования производственных запасов на металлургическом предприятии ОАО «днипроспецсталь» / А. В. Гамова // Теоретические и практические аспекты экономики и интеллектуальной собственности, 2011. - С. 76-81.
Мных Е. В. Экономический анализ: учебник. - второй изд., пере. и доп. - М.: Центр учебной литературы, 2005. - 472 с.
Организация и методика экономического анализа: Учебное пособие для бакалавров всех направлений подготовки. – Одесса : ОГЭУ. - 2010 - 351 с.
Экономический анализ: Учеб. пособие / М. А. Болюх, В. С. Бурчевський, М. И. Горбаток и др .; Под ред. акад. НАНУ, проф. Н. Г. Чумаченко. - Изд. 2-е, перераб. и доп. - М.: Финансы, 2003. - 556 с.
http://pidruchniki.com/13560615/ekonomika/analiz_zabezpechenosti_pidpriyemstva_materialnimi_resursami_efektivnosti_vikoristannya

.: Розділ: Економіка. Фінанси :: 14.03.2018 21.31.50 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 


Generated in 0.545536 seconds