Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 36 .:. Запитань у базі: 40882
   


Автор запитання: Ксенія із міста: Чернівці :: Запитання: 42832  
Ксенія запитує:
Доброго Дня! Допоможіть будь ласка знайти літературу на тему "Фінансовий капітал та інжиніринг у підприємництві". Дуже вдячна за відповідь.
Наша відповідь:
Шановна Ксеніє, пропонуємо Вам переглянути наступні джерела:
Алексеєнко Л. М. Ринок фінансового капіталу: становлення, перспективи розвитку : монографія / Л. М. Алексеєнко. - Київ : Максимум ; Тернопіль : Економічна думка, 2004. - 424 с. – Режим доступу: http://library.tneu.edu.ua/files/EVD/Proba.pdf
Білоченко A. M. Фінансовий капітал в Україні: особливості формування та перспективи розвитку / А. М. Білоченко // Фінанси України. - 2008. - № 3. - С. 95.
Герасименко А. Г. Концепція капіталу: сутність та основні форми реалізації / А. Г. Герасименко // Фінанси України. - 2005. - № 10. - С. 116-123.
Герасимович, І. А. Фінансовий інжиніринг як об’єкт обліку інновацій / І. А. Герасимович // Науковий вісник Ужгородського університету. - Серія "Економіка". – 2015. - Випуск 1 (45). - Т. 2 – Режим доступу: https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/bitstream/lib/4218/1/ФІНАНСОВИЙ ІНЖИНІРИНГ ЯК ОБ’ЄКТ ОБЛІКУ ІННОВАЦІЙ.pdf
Дісяк О. М. Фінансовий капітал підприємства та джерела його формування : Перша міжнародна науково-практична конференція «Качество экономического развития» (24-25 травня 2007 р.) / О. М. Дісяк. – Режим доступу: http://www.confcontact.com/2007may/5_disyak.php
Забедюк, М. С. Фінансовий капітал: зміст та джерела формування / М. С. Забедюк. – Економічний форум. – 2016. - № 4. - С.213-218. - Режим доступу: http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/ecfor_2016_4_32.pdf
Кириленко В. В. Ринок фінансового капіталу : курс лекцій: навч. посіб. для вузів / В. В. Кириленко ; за ред. O. P. Дивеєва-Кириленка. – Тернопіль : ТДУ, 2006. - 272 с.
Кожушко Л. Ф. Підприємницький інжиніринг у водному господарстві / Л. Ф. Кожушко, В. П. Окорський, Р. М. Костюкевич // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". – 2001. – № 417: Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. – С. 112–118.
Кравченко В. Ф. Стан та перспективи розвитку фінансового інжинірингу / В. Ф. Кравченко, Л. Фільштейн // Вісник економічної науки України. – 2012. – № 2. – С. 50-52. – Режим доступу: http://dspace.nbuv.gov.ua/bitstream/handle/123456789/45057/13-Kravchenko.pdf?sequence=1
Маршалл Д. Ф. Финансовая инженерия : полное руководство по финансовым нововведениям : пер. с англ. / Д. Ф. Маршалл, В. К. Бансал. – М. : ИНФРА-М, 1998. – 784 с.
Міщенко Я. О. Статистичний аналіз фінансового стану малих підприємств України / Я. О. Міщенко // Ефективна економіка. – 2010. - № 4. – Режим доступу: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=189
Рябоконь М. В. Роль інжинірингових шкіл у функціонуванні науково-технологічного міжнародного бізнесу / М. В. Рябоконь // Економіка та держава. – 2018. - № 1. – С. 124-128. – Режим доступу: http://www.economy.in.ua/pdf/1_2018/27.pdf
https://pidruchniki.com/1593110662110/politekonomiya/finansoviy_kapital_sutnist_mehanizmi_formuvannya
http://www.geograf.com.ua/geoinfocentre/20-human-geography-ukraine-world/270-ref22041104
https://pidruchniki.com/74251/informatika/biznes-inzhiniring_reinzhiniring_biznes-protsesiv
http://bibliograph.com.ua/vneshneeconomicheskie-svyazi/70.htm
https://studopedia.com.ua/1_53919_novi-vidi-pidpriiemnitskoi-diyalnosti.html

.: Розділ: Економіка. Фінанси :: 15.02.2019 12.22.13 :.
.: Днепропетровская централизованная система библиотек для детей :.
.: Додаткова інформація від :.
.:  Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Інна із міста: Київ :: Запитання: 42828  
Інна запитує:
Допоможуть знайти літературу за темою: Механізм інноваційної політики в Україні
Наша відповідь:
Доброго дня, Інно! Перегляньте наступні джерела:
Алимов О. М. Перший етап модернізації економіки України: досвід та проблеми : моногр. / О. М. Алимов, І. Є. Алфьорова, Б. М. Андрушків, В. П. Антонюк, О. І. Амоша; ред.: В. І. Ляшенко; НАН України, Ін-т економіки пром-сті, Класич. приват. ун-т, Акад. екон. наук України. - Запоріжжя : Класич. приват. ун-т, 2014. - 796 c.
Андросова О. Ф. Трансфер технологій як інструмент реалізації інноваційної діяльності : моногр. / О. Ф. Андросова, А. В. Череп. - Київ : Кондор, 2007. - 356 с.
Башук Г. О. Державна інноватика щодо регулювання економічного комплексу України / Г. О. Башук // Інвестиції: практика та досвід. - 2013. - № 2. - С. 41-44.
Близнюк В. В. Інноваційна перспектива у стратегії національної консолідації в Україні : аналіт. доп. / В. В. Близнюк, Г. І. Зеленько, М. С. Кармазіна, О. В. Кот, О. М. Майборода; ред.: О. М. Майборода; НАН України, Ін-т політ. і етнонац. дослідж. ім. І.Ф. Кураса. - Київ : ІПіЕНД ім. І.Ф. Кураса НАН України, 2013. - 275 c.
Кризська Р. Ю. Механізми державного регулювання інвестиційно-інноваційних процесів в Україні : автореф. дис. ... канд. наук з держ. упр. : 25.00.02 / Р. Ю. Кризська; Нац. акад. держ. упр. при Президентові України . - Київ, 2012. - 20 c.
Орлюк О. П. Економіко-правові теоретичні та практичні аспекти переходу економіки України на інноваційну модель розвитку : моногр. / О. П. Орлюк, О. Б. Бутнік-Сіверський, Н. М. Мироненко, С. Ф. Ревуцький, В. І. Нежиборець; Акад. прав. наук України, НДІ інтелект. власності. - Київ, 2010. - 412 c.
Саблук П. Т. Шляхом модернізації : вибр. ст. з питань аграр. економіки. Кн. 3 / П. Т. Саблук. - Київ : Ін-т аграр. економіки, 2011. - 515 c.
Стратегічні імперативи сучасного менеджменту : зб. матеріалів Міжнар. наук.-практ. конф., 2-3 лют. 2012 р., м. Київ / ред.: С. М. Соболь, Т. О. Соболєва, Т. В. Омеляненко; ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана". - Харків : ХНЕУ, 2012. - 282 c.
Черваньов Д. М. Система інноваційного менеджменту: теорія і практика : підруч. для студ. ВНЗ / Д. М. Черваньов ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. - Київ, 2012. - 1391 c.
Юринець З. В. Прогнозування обсягу реалізованої інноваційної продукції із застосуванням екстраполяційних методів та експертних оцінок / З. В. Юринець, Р. В. Юринець // Екон. вісн. ун-ту : зб. наук. пр. - 2014. - Вип. 23/1. - С. 34-40.
Буторіна В. Б. Механізм здійснення інноваційної політики в Україні у частині інноваційного забезпечення наукоємної індустрії / В. Б. Буторіна // Вісник Кам’янець-Подільського нац. університету імені Івана Огієнка. Серія: Економічні науки. – 2015. – Вип. 10. -C. 24-30. - Режим доступу:http://nbuv.gov.ua/UJRN/vkpnuen_2015_10_5.
Інформаційне забезпечення інноваційного розвитку: світовий та вітчизняний досвід [Електронний ресурс] : [моногр.] / Т. В. Писаренко, Т. К. Кваша, Н. В. Березняк [та ін.] ; М-во освіти і науки України, Укр. ін-т наук.-техн. і екон. інформації. - Електрон. текстові дані. - Київ : УкрІНТЕІ, 2015. - 1 ел. опт. диск (CD-ROM). - Систем. требования: CDFS. - Назва з етикетки диску та титул. екрану. - Бібліогр.: с. 224-239.
Йохна М. А. Економіка і організація інноваційної діяльності : навч. посіб. / М. А. Йохна, В. В. Стадник. - Київ : Академія, 2005. - 400 с. - (Альма-матер).
Національна економіка [Електронний ресурс] : навч. посібник / [В. В. Білоцерківець, О. О. Завгородня, В. К. Лебедєва та ін.] ; за ред. В. М. Тарасевича ; М-во освіти і науки України, Нац. металургійна академія України. - Електронні текстові дані. - Київ : Центр учбової літератури, 2009. - 1 ел. опт. диск (CD-ROM). - (Електронні видання : центр учбової літератури).
Никифоров А. Є. Інноваційна діяльність: теорія і практика державного управління : монографія / А. Є. Никифоров ; М-во освіти і науки України, ДВНЗ "Київський нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана". - Київ : КНЕУ, 2010. - 420 с. - Бібліогр.: с. 401-420.
Соціально-економічна безпека : навч. посібник / [О. О. Бєляєв, Л. П. Бортнікова, В. І. Кириленко та ін.] ; за заг. ред. О. О. Бєляєва, В. І. Кириленка ; М-во освіти і науки України, ДВНЗ "Київський нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана". - Київ : КНЕУ, 2010. - 316 с.

.: Розділ: Економіка. Фінанси :: 14.02.2019 16.21.16 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Костянтин із міста: Київ :: Запитання: 42813  
Костянтин запитує:
Доброго дня. Підскажіть будь-ласка літературу на тему "Недоліки інтегрованої звітності". З повагою, Костянтин.
Наша відповідь:
Доброго дня, Костянтине! Радимо Вам попрацювати з наступними посиланнями: – file:///C:/Users/User/Desktop/VNULPM_2014_794_27.pdf
http://global-national.in.ua/archive/17-2017/177.pdf
http://konf.amsfo.com.ua/integrovana-zvitnist-v-sistemi-upravlinnya-pidpriyemstv/
http://eztuir.ztu.edu.ua/bitstream/handle/123456789/6406/62.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://ev.nmu.org.ua/docs/2013/1/EV20131_065-072.pdf
https://essuir.sumdu.edu.ua/bitstream/123456789/52635/7/Gritsenko_corporate_responsibility.doc.pdf
http://molodyvcheny.in.ua/files/journal/2014/6/62.pdf
https://pidruchniki.com/68791/buhgalterskiy_oblik_ta_audit/integrovana_zvitnist_nova_paradigma_rozvitku_buhgalterskoyi_zvitnosti
http://msfz.ligazakon.ua/ua/magazine_article/FZ001253
http://repository.kpi.kharkov.ua/bitstream/KhPI-Press/22544/1/Davydiuk_Rol_upravlinskoho_2016.pdf
http://ppv.net.ua/uploads/work_attachments/Integral_Reporting__UA_.pdf
https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/bitstream/lib/4359/1/ІНТЕГРОВАНА ЗВІТНІСТЬ У ЗАБЕЗПЕЧЕННІ КОРПОРАТИВНОЇ СОЦІАЛЬНОЇ.pdf
file:///C:/Users/User/Desktop/Методологічні підходи до визначення мети інтегрованої звітності підприємства.pdf
http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=3926
http://ep3.nuwm.edu.ua/2025/1/Сікорська Т.С. - Звітність підприємств в умовах.pdf
file:///C:/Users/User/Desktop/35178-66561-1-PB.pdf
http://www.visnyk-econom.uzhnu.uz.ua/archive/12_2_2017ua/36.pdf
file:///C:/Users/User/Desktop/5026-10096-1-SM.pdf
https://www.inter-nauka.com/uploads/public/15449577024153.pdf
file:///C:/Users/User/Desktop/integrovana-zvitnist-jak-instrument-zabezpechennja-stalogo-rozvitku-subektiv-gospodarjuvannja.pdf
– Король С. Нефінансова звітність підприємства / С. Король // Вісник КНТЕУ. – 2013. – № 6. – С. 102-113.
– Костирко Р. Інтегрована звітність – інструмент соціально відповідального бізнесу / Р. Костирко // Часопис економічних реформ. – 2014. – № 1(13). – С. 49–54.
– Лоханова Н. Інтегрована звітність як продукт цілісної обліково-аналітичної системи / Н. Лоханова // Вісник соціальноекономічних досліджень. – 2015. – Вип. 4(47). – С. 50–56.
– Орлова Н. Нефинансовая отчётность как важный элемент корпоративной социальной ответственности / Н. Орлова // Економічний часопис – ХХІ. – 2014. – № 05–06(1). – С. 41–44.
– Проданчук М. Інтегрована звітність – інструмент управління підприємством / М. Проданчук // Бухгалтерський облік і аудит. – 2014. – № 2. – С. 24-31.
– Інтегрована звітність підприємств : монографія / В. В. Євдокимов [та ін.] ; Житомир. держ. технол. ун-т. - Житомир : ЖДТУ, 2014. - 178 с.
– Нестеренко О.О. Інтегрована звітність: теорія, методологія, практика : монографія / О. О. Нестеренко ; Харків. держ. ун-т харчування та торгівлі. - Харків : Іванченко І. С., 2018. - 409 с. : рис., табл.
– Безверхий К. Інтегрована звітність підприємства: удосконалення організації і методики іі скликання / К. Безверхий // Бухгалтерський облік і аудит. - 2014. - № 5. - С. 23-28.
– Куцик П. Інтегрована звітність, як нова парадигма розвитку бухгалтерської звітності / П. Куцик, М. Корягін // Бухгалтерський облік і аудит. - 2015. - № 5. - С. 11-18.
– Костирко Р. О. Інтегрована модель звітності компаній: передумови, принципи, складові / Р. О. Костирко // Економіка України. - 2013. - № 2. - С. 18-28.
– Шевчук Н. С. Інтегрована звітність: поняття та економічна сутність / Н. С. Шевчук // Економіка АПК. - 2018. - № 12. - С. 95-102.
– Льюїс С. Що добре для бізнесу, або Перспективи розвитку нефінансової звітності / Сара Льюїс // Аудитор України. - 2016. - № 6. - С. 26-27.
– Ерлі К. Аудит інтегрованої звітності: нові виклики та можливості // Аудитор України. – 2015. – № 6. – С. 19-23.
– Єфименко Т. І. Запровадження інтегрованої звітності та реформування бухгалтерського обліку в умовах євроінтеграції // Фінанси України. – 2014. – № 10. – С. 7-23.
– Малишкін О. І. Нефінансова звітність компаній України // Актуальні проблеми економіки. – 2016. – № 11. – С. 401-407.
– Романенко О.В. Стратегічний аналіз діяльності інтегрованих підприємств : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.09 - бухгалтерський облік, аналіз та аудит (за видами економічної діяльності). – Київ : КНЕУ ім. В. Гетьмана, 2015. – 20 с.
– Безверхий К. Економетрична модель оцінки якості інтегрованої звітності / К. Безверхий // Вісник Тернопільського національного економічного університету. – Тернопіль, 2018. – № 3. – С. 96-104.

.: Розділ: Економіка. Фінанси :: 12.02.2019 14.23.25 :.
.: Хмельницька обласна бібліотека для дітей ім. Т.Г.Шевченка :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Олексій із міста: Київ :: Запитання: 42812  
Олексій запитує:
Допоможуть знайти літературу за такою темою: Економічна рента, сутність та місце у системі економічних відносин
Наша відповідь:
Доброго дня, Олексію! Перегляньте наступні джерела:
Грушко О. В. Теорія політичної ренти [Електронний ресурс] / О. В. Грушко // Вісник Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : Економічні науки. – 2015. – № 10. – С. 36-42. – Режим доступу: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/vkpnuen_2015_10_7.pdf.
Економічна теорія. Політекономія [Електронний ресурс] : підручник / за ред. В. Д. Базилевича ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. — 9 вид., доповн. — Київ : Знання, 2014. — 710 с. — (Класичний університетський підручник). – Режим доступу: http://www.library.univ.kiev.ua/ukr/host/10.23.10.100/db/ftp/elib/economics_f/bazylevych_ekonomichna_2014.pdf.
Жулавський А. Ю. Рента в системі економічних відносин [Електронний ресурс] / А. Ю. Жулавський, Н. В. Сидоренко // Вісник СумДУ. Серія Економіка. – 2012. - №2. – С. 131-137. – Режим доступу: https://essuir.sumdu.edu.ua/bitstream/123456789/29853/1/Zhulavskyy_Sydorenko.pdf.
Земельна рента, її сутність, види і механізм утворення [Електронний ресурс] // Навчальні матеріали онлайн : [веб-сайт]. – Електронні дані. – Режим доступу: https://pidruchniki.com/1115121239962/politekonomiya/zemelna_renta_sutnist_vidi_mehanizm_utvorennya.
Маршалл А. Принципы экономической науки [Електронний ресурс] / А. Маршалл. - М., 1993. - Т. 1. - С. 135. – Режим доступу: http://eteor.at.ua/_ld/0/20_HFk.pdf.
Особливості функціонування капіталу в сільському господарстві. Земельна рента [Електронний ресурс] // Навчальні матеріали онлайн : [веб-сайт]. – Електронні дані. – Режим доступу: https://pidruchniki.com/1333122262111/politekonomiya/osoblivosti_funktsionuvannya_kapitalu_silskomu_gospodarstvi_zemelna_renta.
Рикардо Д. Начала политической экономии [Електронний ресурс] / Д. Рикардо ; пер. Н. В. Фабриканта. – Москва : Издание К. Т. Солдатенкова, 1895. – XXXV, 290 с. – (Библиотека экономистов ; вып. 2). – Режим доступу: http://193.110.163.10:8888/Legacy/pdf/rikardo.pdf.
Смит А. Исследования о богатстве народов [Електронний ресурс] / Адам Смит ; пер. М. Щепкина. – Москва : Издание К. Т. Солдатенкова, 1895. – 3–16, XXXII, 289 с. – (Библиотека экономистов). – Режим доступу: http://193.110.163.10:8888/Legacy/pdf/Smith_issledovavie.pdf.
Яковенко Р. В. Основи теорії економіки для технічних спеціальностей [Електронний ресурс] : навч. посіб. – Кіровоград : Поліграф-Сервіс, 2009. – 120 с.: іл. – Режим доступу: http://dspace.kntu.kr.ua/jspui/bitstream/123456789/2748/1/Yakovenko 2.pdf.

.: Розділ: Економіка. Фінанси :: 12.02.2019 13.32.38 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Олексій із міста: Київ :: Запитання: 42811  
Олексій запитує:
Електронні гроші: проблеми обігу та емісії
Наша відповідь:
Доброго дня, Олексію! Перегляньте наступні джерела:
Махаєва О. Електронні гроші : стан європейського ринку та його регулювання / О. Махаєва // Вісник Національного банку України.– 2006.– №8. – С. 30–34.
Міщенко В. Електронні гроші: поняття, стан українського ринку та перспективи розвитку / А. Міщенко, О. Махаєва // Банківська справа. – 2007.– №3. – С. 3-19.
Алексеєнко М. Д. Електронні гроші: сутність і види [Електронний ресурс] / М. Д. Алексеєнко, А. В. Ярова // Фінанси, облік і аудит : зб. наук. пр. / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана" ; відп. ред. А. М. Мороз. – Київ : КНЕУ, 2012. – Вип. 19. – С. 9-15. - Режим доступу: http://ir.kneu.edu.ua/bitstream/2010/3332/1/Alekseenko.pdf.
Барабан Л. М. Електронні гроші: можливості, тенденції та перспективи розвитку в Україні [Електронний ресурс] / Л. М. Барабан // Фінансовий простір. - 2014. - № 3. - С. 10-17. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Fin_pr_2014_3_3.
Батракова Т. І. Проблеми та перспективи розвитку електронних грошей в Україні / Т. І. Батракова, А. Ю. Грінченко [Електронний ресурс] // Економіка і суспільство. – 2016. – Вип. 7. – С. 702-706. – Режим доступу: http://economyandsociety.in.ua/journal/7_ukr/118.pdf.
Вавдіюк Н. С. Електронні гроші: види, функції і значення в грошовому обороті [Електронний ресурс] / Н. С. Вавдіюк // Економічні науки. Cерія : Облік і фінанси. - 2016. - Вип. 13(2). - С. 15-24. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ecnof_2016_13(2)__4.
Вигівська І. М. Електронні гроші в системі управління фінансовими ресурсами підприємства: облікові аспекти [Електронний ресурс] / І. М. Вигівська, В. С. Семйон // Наук. вісник Ужгородського університету. Сер. : Економіка. - 2014. - Вип. 3. - С. 173-175. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvuuec_2014_3_40.
Войтенко О. О. Сучасний стан електронних грошей в Україні / О. О. Войтенко. – С. 229-232. - Режим доступу: https://ukrlogos.in.ua/documents/17_11_2015_95.pdf.
Грицюк П. Ю. Електронні гроші - нове досягнення криптографії та інформаційних технологій [Електронний ресурс] / П. Ю. Грицюк, Ю. І. Грицюк // Наук. вісник НЛТУ України. - 2013. - Вип. 23.1. - С. 339-347. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/nvnltu_2013_23.
Дерев'янко С. І. Електронні гроші: сучасний стан та перспективи розвитку [Електронний ресурс] / С. І. Дерев'янко // Екон. вісн. ун-ту : зб. наук. праць - 2014. - Вип. 22/1. - С. 138-143. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ecvu_2014_22(1)__26.
Кравчук І. С. Особливості емісії та обігу електронних грошей в Україні [Електронний ресурс] / І. С. Кравчук // Актуальні проблеми економіки. – 2012. - №8 (134). – С. 263-271. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ape_2012_8_34.
Куцевол М. А. Поняття та економічна природа криптовалюти / М. А. Куцевол, О. А. Шевченко-Наумова // Молодіжний економічний дайджест [Електронний ресурс] : наук. електр. журн. / М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана», Наук. студентське т-во ; редкол.: О. І. Олексюк (голова) [та ін.]. – Електрон. текст. дані. – Київ : КНЕУ, 2015. – № 4. – С. 79–85. – Режим доступу: http://ir.kneu.edu.ua/bitstream/2010/16391/1/79-85.pdf.
Ласукова А. С. Електронні гроші як інструмент оптимізації грошового обігу [Електронний ресурс] / А. С. Ласукова // Вісник Університету банківської справи Національного банку України. - 2014. - № 1. - С. 190-193. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/VUbsNbU_2014_1_38.
Пантєлєєва Н. М. Електронні гроші як фінансова інновація: практика екстенсії та нормативно-правове регулювання / Н. М. Пантєлєєва // Міжнародна економічна політика. – 2012. – Спец. вип. : у 2 ч. – Ч. 2. – С. 252-260. – Режим доступу: http://ir.kneu.edu.ua/bitstream/2010/2540/1/Pantelejeva.pdf.
Перспективы электронных денег [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://www.arteconomics.ru/ elektronnye-dengi/perspektivyelektronnyx-deneg/.
Сенищ П. М. Світовий досвід і перспективи розвитку електронних грошей в Україні : наук.-аналіт. матеріали [Електронний ресурс] / П. М. Сенищ, В. М. Кравець ; Нац. банк України. – Київ : Національний банк України : Центр наукових досліджень, 2008. – 145 с. -Режим доступу : https://www.bank.gov.ua/doccatalog/document?id=70690.
Шишкова Н. Л. Електронні гроші: сутність та проблеми використання в Україні [Електронний ресурс] / Н. Л. Шишкова, Є. Ю. Мороз // Економічний вісник Національного гірничого університету. - 2017. - № 4. - С. 39-51. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/evngu_2017_4_7.
Ярош В. І. Електронні гроші: переваги та недоліки [Електронний ресурс] / В. І. Ярош, Ю. А. Романовська // Молодий вчений. - 2017. - № 5. - С. 793-796. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/molv_2017_5_178.

.: Розділ: Економіка. Фінанси :: 11.02.2019 16.20.43 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 


Generated in 0.801587 seconds