Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 35 .:. Запитань у базі: 39391
   


Автор запитання: Аліна із міста: Київ :: Запитання: 41349  
Аліна запитує:
Добрий день. Допоможіть, будь ласка, знайти літературу та джерела для написання курсової роботи на тему: Прес-кліпінг в діяльності інформаційних установ
Наша відповідь:
Доброго дня! Пропонуємо скористатися наданою інформацією:
Воробьева Т. А. PR-сопровождение: понятие и концепция. – Режим доступа: https://cyberleninka.ru/article/v/pr-soprovozhdenie-ponyatie-i-kontseptsiya
Документ крізь віки: актуальні питання документознавства та
інформаційної діяльності: тези доповідей І Міжнародної
науково-практичної конференції викладачів, студентів,
аспірантів і молодих вчених. – Режим доступу: http://kudid.uad.lviv.ua/wp-content/uploads/2015/09/konf_uad_2015.pdf
Моніторинг ЗМІ. – Режим доступу: http://om.net.ua/14/14_8/14_88866_monitoring-interneta.html
Моніторинг преси. – Режим доступу: http://lbicompany.com.ua/ua/monitoring-pressy.html
Пресс-клиппинг. – Режим доступа: http://www.parnas-moscow.ru/service/clipping/
Пресс-клиппинг в Интернете. – Режим доступа: http://bookzie.com/book_1249_glava_80_Press-klipping_v_Internete[32].html
Пресс-клиппинг как PR-технология. – Режим доступа: http://www.bu-bu-bu.ru/publications/probiznes/press-klipping-kak-pr-tehnologiya.html
Танатар Н. В. Интеллектуальные поисково-аналитические системы мониторинга СМИ / Н. В. Танатар, А. Г. Федорчук // Библиотеки национальных академий наук: проблемы функционирования, тенденции развития. - 2008. - вып. 6. - С. 205-219. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/bnan_2008_6_17
Федорчук А. Створення інформаційних ресурсів на основі моніторингу змісту публікацій ЗМІ / А. Федорчук, К. Лобузіна, Н. Танатар // Бібліотечний вісник. - 2011. - № 2. - С. 21-25. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/bv_2011_2_4
Что такое пресс-клиппинг и для чего он нужен? – Режим доступа: http://diastyle.ru/marketing-reklama/press-clipping
Моніторинг та інформаційне моделювання засобів масової інформації : монографія / В. В. Різун, В. Ф. Іванов, Н. П. Шумарова, Т. В. Федорів, Т. В. Скотникова; Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка. - К., 2008. - 272 c. - Бібліогр.: 242 назв.
Танатар Н. В. Методичні особливості технології прес-моніторингу за ключовими фрагментами публікацій / Н. В. Танатар, В. Г. Шишкіна // Наук. пр. Нац. б-ки України ім. В.І. Вернадського. - 2002. - Вип. 8. - С. 304-309. - Бібліогр.: 8 назв.

.: Розділ: Бібліотеки. Архіви :: 20.11.2017 17.34.18 :.
.: Донецкая областная универсальная научная библиотека им. Н.К.Крупской :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Екатерина із міста: Україна, Київ :: Запитання: 41342  
Екатерина запитує:
Доброго дня! Допоможіть, будь-ласка, підібрати матеріали та джерела до курсової роботи на тему: "Історія виникнення та сучасний стан інформаційно-аналітичної діяльності".
Наша відповідь:
Екатерино, доброго ранку! Переглянььте виконані довідки 7089, 9808, 13118, 15398, 20505, 22413, 24632, 27527, 40946.Для вас також підібрані такі джерела інформації:

Андрущенко, В. Б.Інформаційно-аналітична діяльність Державного фонду фундаментальних досліджень – важливий елемент формування національного наукового простору [Текст] / В. Б. Андрущенко // Місце і роль бібліотек у формуванні національного інформаційного простору : матеріали міжнар. наук. конф., Київ, 21-23 жовт. 2014 р. / НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського, Асоц. б-к України, Рада директорів наук. б-к та інформ. центрів - членів МААН. - К., 2014. - С. 208-210

Антоненко, І. П. Роль інформаційно-аналітичних структур у формуванні інформаційного простору в сучасних умовах [Текст] / І. П. Антоненко, А. І. Зеленцова, З. Р. Андрійчук // Місце і роль бібліотек у формуванні національного інформаційного простору : матеріали міжнар. наук. конф., Київ, 21-23 жовт. 2014 р. / НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського, Асоц. б-к України, Рада директорів наук. б-к та інформ. центрів - членів МААН. - К., 2014. - С. 305-308

Березняк, Н. В. Діяльність інформаційно-аналітичних служб для супроводження комерціалізації результатів науково-технічної і інноваційної діяльності [Текст] / Н. В. Березняк, Т. К. Кваша, Г. В. Новіцька // Науково-технічна інформація : Науково-практичний інформаційний журнал. - 2011. - № 4. - С. 3-7 : фот. - Бібліогр. в кінці ст.

Варенко В.М. Інформаційно-аналітична діяльність : навчальний посібник. - К.: Університет «Україна», 2014. - 417 c.
http://nbuviap.gov.ua/images/nak_mon_partneriv/IAD.pdf

Ворошилов, Олег. Інформаційна аналітика як напрям робти сучасної бібліотеки [Текст] / О. Ворошилов // Бібліотечний вісник : науково-теоретичний та практичний журнал. - 2015. - № 3. - С. 12-17. - Библиогр. в конце ст. .

Горенко, Тетяна. Інформаційно-аналітична діяльність як чинник мінімізації інформаційних ризиків розвитку економіки [Текст] / Тетяна Горенко, Олексій Андріяш // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського. - Киiв, 2015. - Вип. 41. - С. 69-79. - Бібліогр. 12 назв

Гранчак, Т. Розвиток інформаційно-аналітичної діяльності в умовах цифрового середовища / Т. Гранчак // Бібліотечний вісник. - 2013. - № 6. - С. 35-36

Грицяк, Н. В.Інформаційно-аналітична діяльність як складова стратегічного управління / Н.В. Грицяк, О.П. Попроцький // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України. - 2013. - № 3. - С. 53-58. - Бібліогр. в кінці ст.

Гуцалюк, О. М. Роль інформаційно-аналітичних ресурсів у фінансовому забезпеченні технологій управління економічною безпекою банківських установ [Текст] / О. М. Гуцалюк // Держава та регіони. Серія: Економіка та підприємництво : науково-виробничий журнал. - 2015. - № 2. - С. 9-12. - Бібліогр. в кінці ст.

ДЯЧЕНКО Н. П. МЕТОДОЛОГІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІВ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ ТА ОРГАНІВ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ
http://ifs.kbuapa.kharkov.ua/e-book/tpdu/2013-4/doc/3/02.pdf

Закони України: «Про інформацію», «Про доступ до публічної інформації»: чинне законодавство зі змінами та допов. Станом на 1 липн.2011р.: (офіц.. текст). – К.: ПАЛИВОДА А. В., 2011. – 32 с.

Дубас О. П. Інформаційний розвиток сучасної України у світовому контексті./ О.П. Дубас ? К.: Генеза, 2004. ? 276 с.

Дубов Д. В., Ожеван О. А., Гнатюк С. Л. Інформаційне суспільство в Україні: глобальні виклики та національні можливості. Аналітична доповідь. - Київ, НІСД, 2010. – 64 с.

Кобєлєв, О. Інформаційно-аналітична діяльність бібліотек як соціокомунікаційний феномен / О. Кобєлєв // Вісник Книжкової палати. - 2009. - № 10. - С. 22 - 25. - Бібліогр. с. 24 - 25 (23 назви)
Ковальчук Т. Т. Сучасний інформаційний ринок. – К.: Знання, 2011. – 255с.

Комарова, Л. О. Інформаційно-аналітична діяльність як шлях забезпечення безпеки прийняття управлінських рішень у кризових ситуаціях [Текст] / Л. О. Комарова // Сучасний захист інформації : науково-технічний журнал. - 2016. - № 2. - С. 10-16 : рис. - Бібліогр. в кінці ст.

Конотопов П.Ю. Аналитика: методология, технология и организация информационно-аналитической работы / П.Ю.Конотопов, Ю.В.Курносов. - М.: РУСАКИ, 2004г. - 512 с.

Кормич Б.А. Організаційно-правові засади політики інформаційної безпеки України [Текст]: монографія / Б.А.Кормич.- Одеса: Юридична література, 2007.- 471с.

Корнєв, Юрій. Інформаційно-аналітична діяльність як сфера бізнесу [Текст] / Юрій Корнєв // Підприємництво, господарство і право. - 2003. - № 12. - С. 123-126. - Бібліогр.: 5 назв. Косинський В.І. Сучасні інформаційні технології: навч. посіб. / В.І. Косинський, О.Ф. Швець. – К.: Знання, 2011. – 318 с.

Кулицький С.П. Основи організації інформаційної діяльності у сфері управління: Навч. посіб./ С.П. Кулицький – К.: МАУП. 2002. – 224 с.

Кулицький, Сергій. Інформаційно-аналітична діяльність бібліотек – складова розвитку економічної аналітики [Текст] / Сергій Кулицький // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського. - Киiв, 2015. - Вип. 41. - С. 331-345. - Бібліогр. 18 назв

Леонов, О. В. Специфічні риси інформаційно-аналітичної роботи в органах державної влади [Текст] / О. В. Леонов // Безпекотворення: питання теорії і практики та правові аспекти. - К. : Вид-во Європ. ун-ту, 2007. - Ч. 1. - С. 340-343

Медведєва, Валентина. Особливості використання інформаційних технологій в інформаційно-аналітичній діяльності наукових бібліотек [Текст] / Валентина Медведєва // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського. - К., 2013. - Вип. 36. - С. 482-488. - Бібліогр. в кінці ст.

Муковський І.Т. Інформаційно-аналітична діяльність у міжнародних відносинах: Навч. посіб./ І. Т. Муковський, А.Г. Міщенко, М.М. Шевченко – К.: Кондор, 2012. – 224с.

Паладченко, О. Ф. Потенціал стратегічних пріоритетних напрямів інноваційної діяльності в Україні та його реалізація [Текст] / О. Ф. Паладченко // Науково-технічна інформація : Науково-практичний інформаційний журнал. - 2016. - № 1. - С. 3-8

Пальчук, Валентина. Інформаційно-аналітична структура сучасної бібліотеки [Текст] / Валентина Пальчук // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського. - 2009. - Вип. 25. - С. 116-124. - Бібліогр. в кінці ст.

Почепцов Г. Г. Чукут С. А. Інформаційна політика. Навч. посібник./ Г.Г.Почепцов, С.А. Чукут ? К.: Знання, 2008. ? 663 с.

Про вдосконалення інформаційно-аналітичного забезпечення Президента України та органів державної влади : Указ Президента України, 14 лип. 2000 р. // Урядовий кур'єр. - 2000.- 18 лип. - С.11.

Про схвалення Концепції створення інтегрованої інформаційно-аналітичної системи "Прозорий бюджет" : розпорядження Кабінету Міністрів України, 1 лют. 2016 р. // Урядовий кур'єр. - 2016. - 24 лют. - С. 12-13.

Стаценко-Сургучова І. С. Організаційно-правові засади інформаційно-аналітичної роботи в органах державної податкової служби України : автореф. дис... канд. юрид. наук / І. С. Стаценко-Сургучова; Нац. ун-т держ. податк. служби України. - Ірпінь, 2008. - 20 c.

Сурмін Ю.П. Аналітична діяльність: Посібник для аналітика неприбуткової організації./ Ю.П. Сурмін – К.: Центр інновацій та розвитку, 2002. – 96с.

Сурмин Ю. П. Теория систем и системный анализ: Учеб. пособие. / Ю.П. Сурмин — К.: МАУП, 2003. — 368 с.

.: Розділ: Бібліотеки. Архіви :: 18.11.2017 20.41.53 :.
.: Черкаська обласна бібліотека для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Наталя із міста: Луцьк :: Запитання: 41332  
Наталя запитує:
Складіть будь ласка список літератури на тему - Реклама бібліотечно-інформаційних послуг бібліотеки
Наша відповідь:
Доброго дня.
Пропонуємо наступний список:
1. Грет М. Реклама бібліотек у блогах // Бібліотечний вісник. – 2015. - № 1. – С.52-57
2. Залевська Л. Портфоліо рекламно-іміджевої продукції бібліотеки // Бібліотечна планета. – 2015. - № 4. – С.19-20
3. Ковальчук Ю. Піар-офіси сучасних бібліотек України // Бібліотечна планета. – 2015. - № 3. – С. 19-20
4. Лазаренко Ю. Рекламна діяльність наукових бібліотек вітчизняних аграрних вишів // Бібліотечний вісник . – 2014. - № 2.- С. 24-29
5. Прохорова Г. Формування нового іміджу бібліотеки в сучасних умовах // Бібліотечний форум України. – 2014. - № 4. – С.33-34
6. Проців О. Створюємо бібліотечні проекти //Бібліотечна робота (ШБІЦ). – 2014. - №6. – С.38-41
7. Іванова Я., Бахметова Н. Створюємо позитивний імідж бібліотеки // Шкільний бібліотечно-інформаційний центр. – Бібліотечна робота. – 2012. - № 10 .- С.35-40
8. Жигалина Л. Анція «Рекламний литопад» // Шкільна бібліотека плюс. – 2012. - № 6. – С.8-11
9. Біловицька Н. Місто, що читає //Урядовий кур’єр. – 2011. - №196. – С. 19
10. Борисова О. Современные методы популяризации библиотеки. – Шкільна бібліотека. – 2011. - №2 .- С.77-80
11. Гречко Г. Имиджевые мероприятия в библиотеке как основная часть репутационного менеджмента //Шкільна бібліотека. – 2009. - №15-16. – С.11-15
12. Соколова Н. Музей библиотечной рекламы в пространственно-временном континууме культуры //Шкільна бібліотека. – 2009. - №15-16. – С.2-5

.: Розділ: Бібліотеки. Архіви :: 16.11.2017 12.12.58 :.
.: Одеська центральна міська бібліотека для дорослих ім. І. Я. Франка :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Ольга із міста: Київ :: Запитання: 41328  
Ольга запитує:
Доброго дня! Я студентка IV курсу, пишу курсову роботу за темою "Інтернет-ресурси бібліотечної системи України: структура, склад та організація доступу". Допоможіть, будь ласка, підібрати літературу.
Наша відповідь:
Доброго дня, Ольго! Радимо Вам використати наступні посилання: – Білик О. Електронні ресурси бібліотек України на допомогу читанню / О. Білик // Бібліотечна планета. - 2017. - № 1. - С. 16-21.
– Біла Л. Провідні освітянські бібліотеки України в інтернет-просторі: сучасний стан та перспективи розвитку / Л. Біла // Вісник Книжкової палати. - 2017. - № 1. - С. 16-19
– Косачова О. Новинна інтернет-журналістика провідних бібліотек України / О. Косачова // Вісник Книжкової палати. - 2016. - № 12. - С. 38-43.
– Ільченко Л. Бібліографічні складові у формуванні патріотичного світогляду юних громадян : (за матеріалами сайтів обл. бібліотек України для дітей0 / Л. Ільченко // Бібліотека у форматі Д. - 2016. - № 3. - С. 15-20.
– Талалаєвська М. Блоги публічних бібліотек України / М. Талалаєвська // Бібліотечна планета. - 2016. - № 3. - С. 19-23.
– Науменко К. Представлення бібліографічної інформації на сайтах ОУНБ / К. Науменко // Бібліотечна планета. - 2016. - № 1. - С. 36-38.
– Красножон В.М. Віртуальні сервіси бібліотек України для дітей у системі сучасного інформаційного простору / В. М. Красножон ; Міністерство культури України ; Національна бібліотека України для дітей // Сучасна дитина та бібліотека: перспективи та проблеми розвитку відносин : матеріали Всеукр. науково-практичної конференції директорів обл. бібліотек для дітей 7-10 жовтня 2014 р. - Київ, 2014. - С. 31-49.
– Дзюба Н.Й. Інформаційне представництво бібліотек України для дітей в мережі Інтернет / Н. Й. Дзюба ; Міністерство культури України ; Нац. бібліотека України для дітей // Сучасна дитина та бібліотека: перспективи та проблеми розвитку відносин : матеріали Всеукр. науково-практичної конференції директорів обл. бібліотек для дітей 7-10 жовтня 2014 р. - Київ, 2014. - С. 26-30.
– Любаренко Л. Нові інформаційні технології в публічних бібліотеках України : за результатами загальнодержавного дослідження, проведеного НПБУ в 2014-2015 рр. / Л. Любаренко // Бібліотечна планета. - 2015. - № 4. - С. 9-14.
– Ільченко А. Особливості подання вебліографічної інформації на сайтах ОУНБ / А. Ільченко // Бібліотечна планета. - 2015. - № 3. - С. 25-27.
– Трачук Л. Електронні бібліотеки та колекції документів на сайтах обласних універсальних наукових бібліотек України / Л. Трачук // Вісник Книжкової палати. - 2015. - № 7. - С. 33-37.
– Політова О. Електронні освітні ресурси з проблем культури та мистецтва на веб-сторінці бібліотеки: питання організації та використання / О. Політова // Вісник Книжкової палати. - 2014. - № 6. - С. 18-20.
– Струнгар В. Інформаційно-пошукова система бібліотеки як інструмент прискорення опрацювання даних / В. Струнгар // Вісник Книжкової палати. - 2013. - № 10. - С. 28-30.
– Трачук Л. Сайти обласних універсальних наукових бібліотек як джерело біобібліографічної інформації / Л. Трачук // Вісник Книжкової палати. - 2013. - № 9. - С. 16-18.
– Вітушко А. Веб-сервіси для підвищення комунікативності бібліотечних сайтів / А. Вітушко, А. Струнгар // Вісник Книжкової палати. - 2013. - № 3. - С. 23-25.
– Швецова-Водка Г. Обласна бібліотека в інтернет-просторі / Г. Швецова-Водка // Бібліотечний форум України. - 2013. - № 1. - С. 15-19.
– Кудлач В. Розширення соціокультурного простору: інновації на сайті бібліотеки / В. Кудлач // Бібліотечний форум України. - 2012. - № 4. - С. 12-14.
– Корисні поради по створенню бібліотечного веб-сайту // Шкільна бібліотека плюс. - 2010. - № 8. - С. 11-14.
– WEB-сайт бібліотеки для юнацтва : метод. поради / підгот. Д. Зубченко, Т. Сопова ; ред. Л. Стахурська ; Державна бібліотека України для юнацтва. - К. : [б.в.], 2002. - 10 с.
– Публічна бібліотека: Веб-сайт: десять років до успіху / Національна парламентська бібліотека України ; пер. з англ. А. Абдуллаєва ; підгот. І. Цуріна, Н. Цуріна. - К. : [б.в.], 2004. - 31 с.: рис. - (Публічні бібліотеки).
– Рекомендації щодо створення та наповнення веб-сайту бібліотеки : метод. поради / Упр. культури, національностей та релігій Хмельниц. облдержадмін., Хмельниц. обл. універс. наук. б-ка ім. Миколи Островського, Хмельниц. обл. від-ня Укр. бібл. асоц. ; [уклад.: Шейчук В. В., Гриняк О. В.]. - Хмельницький : ХОУНБ ім. М. Островського, 2014. - 16 с.
– Лященко Л. INTERNET- ресурси на допомогу підвищенню професійного рівня бібліотекарів / Л.Лященко // Вісник книжкової палати. - 2001. - № 2. - С. 17-19.
– Вітенко В. Електронні ресурси публічних бібліотек Тернопольської області: проблеми створення та використання / В. Вітенко // Бібліотечний форум України. - 2006. - № 4. - С. 23-26.
– Головацька І. Особливості використання Інтернет-ресурсів бібліотеками Галичини / І. Головацька // Вісник Книжкової палати. - 2009. - № 4. - С. 23- 26.
– Пашкова В. Електронні ресурси, доступні для всіх: проект посольства США в Україні " Інтернет для читачів публічних бібліотек" / В. Пашкова // Бібліотечна планета. - 2003. - № 4. - С. 20-22.
– Трачук Л. Ментальні та концептуальні моделі бібліотечних веб-сайтів / Л. Трачук // Бібліотечний вісник. - 2017. - № 4. - С. 8-12.
– Трачук Л. Електронна бібліографічна продукція на сайтах українських бібліотек / Л. Трачук // Бібліотечний вісник. - 2009. - № 3. - С. 6-11.
– Цуріна І. Як зробити веб-сайт публічної бібліотеки успішним / І. Цуріна // Бібліотечна планета. - 2007. - № 2. - С.34-36.
– Шемаєва Г. Електронні ресурси бібліотек України в інформаційному забезпеченні науки: стан та перспективи розвитку / Г. Шемаєва // Вісник Книжкової палати. - 2006. - № 8. - С. 29-32.
– Сокур О. Формування фонду наукових журналів на електронних носіях інформації: проблеми та перспективи / О. Сокур // Бібліотечний вісник. - 2006. - № 2. - С. 8-14.
– Лобузіна К. Шляхи інтеграції бібліотечної діяльності до онлайнового середовища / К. Лобузіна // Вісник Книжкової палати. - 2012. - № 7. - С. 30-34.
– Бобешко Л. Використання документально-інформаційних ресурсів у інформаційному забезпеченні користувачів / Л. Бобешко, О. Андрєєва // Бібліотечний форум України. - 2009. - № 2. - С. 32-36.
– Ярошенко Т. Бібліотека, бібліотекарі та користувачі бібліотек в епоху Веб 2.0: виклики часу / Т. Ярошенко // Бібліотечна планета : Щоквартальний науково-виробничий журнал. - 2011. - № 1. - С. 17-22.
– Вітушко А. Веб-сервіси для підвищення комунікативності бібліотечних сайтів / А. Вітушко, А. Струнгар // Вісник Книжкової палати. - 2013. - № 3. - С. 23-25.
– Хоменко І. Бібліотеки в інтернет-просторі: креативність та творчий пошук / І. Хоменко // Бібліотечний форум України : Інформаційний щоквартальний журнал. - 2013. - № 4. - С. 15-16.
– Ільченко А. Особливості подання вебліографічної інформації на сайтах ОУНБ / А. Ільченко // Бібліотечна планета : Щоквартальний науково-виробничий журнал. - 2015. - № 3. - С. 25-27.
file://server_odb/загальні документи/04_Bibliogr/Конференція 2017/bp_2006_4_6.pdf
file://server_odb/загальні документи/04_Bibliogr/Конференція 2017/EIR0035629.PDF
https://ula.org.ua/fileadmin/uba_documents/GTC/resources/programa_2_modul.doc
http://nbuviap.gov.ua/images/nauk-mon/electroinfo.pdf
http://ru.calameo.com/read/0006329457fd8c88c6cca
http://www.library.univ.kiev.ua/ukr/for_lib/konf-2013-3/konf-2013-3.pdf
http://www.irf.ua/files/ukr/activities_rip_345_ua_res_desc.pdf
http://oldconf.neasmo.org.ua/node/2681

.: Розділ: Бібліотеки. Архіви :: 15.11.2017 16.59.46 :.
.: Хмельницька обласна бібліотека для дітей ім. Т.Г.Шевченка :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Олександра із міста: Рівне :: Запитання: 41320  
Олександра запитує:
Доброго дня, допоможіть будь ласка ,знайти літературу до теми: «Формування бібліотечних фондів як основа бібліотечно-інформаційного забезпечення користувачів»
Наша відповідь:
Доброго дня, Олександро! Ми підібрали для Вас наступні джерела інформації:
Васильченко М. Дефініція "бібліотечний фонд" / Микола Васильченко // Бібліотечний форум України : інформаційний щоквартальний журнал / Т-во з обмеженою відповідальністю "Науково-виробниче підприємство "Ідея". – Донецьк, 2014. – № 3 (45). – С. 2-4.
Васильченко, Микола. Допомога у відродженні та поповненні бібліотечних фондів України [Текст] / Микола Васильченко // Бібліотечний форум України : Інформаційний щоквартальний журнал. - 2015. - № 2. - С. 22-23.
Витяг з Інструкції про порядок комплектування та облік підручників і навчальних посібників у бібліотечних фондах загальноосвятніх, професійно-технічних навчальних закладів та вищих навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації // Шкільна бібліотека. - 2016. - № 12. - С. 95-96.
Володькова, Ольга. Зовнішні чинники формування фондів бібліотек вищих навчальних закладів [Текст] / Ольга Володькова // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського. - Київ, 2001. - Вип. 6. - С. 77-88. - Бібліогр. 12 назв.
Гудимова, Н. Формування фонду періодичних видань у бібліотеці / Н. Гудимова, І. Цуріна // Шкільна бібліотека. - 2010. - № 6. - С. 29-32.
Гуцол, Г. Формування фондів електронних бібліотек: шляхи розв'язання проблеми / Г. Гуцол // Бібліотечна планета. - 2010. - № 4. - С. 7-9.
Жмур, Л. О. Книжковий фонд бібліотеки / Л. О. Жмур, Ю. М. Спащенко // Шкільна бібліотека. - 2011. - № 8. - С. 45-50.
Ибраимова, Ш. Ж. Изучение читательского спроса как основа управления формированием фонда [Текст] : (из опыта ЦНБ НАН Кыргызской Республики) / Ш. Ж. Ибраимова // Библиотеки национальных академий наук: проблемы функционирования, тенденции развития : научно-практический и теоретический сборник. - 2008. - Вып. 6. - С. 223-231. - Библиогр. в конце ст.
Ільїна Л. Комплектування книжкових фондів дитячих бібліотек м. Києва - нова політика партнерства з суб’єктами книжкового ринку : [Центральна бібліотека для дітей ім. Т.Г. Шевченка м. Києва] / Л. Ільїна // Світ дитячих бібліотек. - 2009.- №3. - С.7-8.
Козлова, Е. И. Основные этапы комплектования библиотечных фондов электронными ресурсами / Е. И. Козлова // Библиография : Научный журнал. - 2013. - № 5. - С. 6-11.
Муха Л. Збереження бібліотечних фондів : традиції, інновації, перспективи / Л. Муха, Л. Затока // Бібліотечний вісник : науково-теоретичний та практичний журнал / Нац. акад. наук України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського. – Київ, 2016. – № 6 (236). – С. 42-44.
Олійник, В. І. Збереження бібліотечних фондів: проблеми і першочергові завдання : [із збірки "Книга творить людину"] / В. І. Олійник, С. М. Ходоренко ; Національна бібліотека України для дітей // Шкільна бібліотека. - 2012. - № 21-22. - С. 54-57.
Омеляненко, Т. Комплектування книжкових фондів бібліотек Київщини / Т. Омеляненко // Світ дитячих бібліотек. - 2009. - №2. - С.8-10.
Покровська, Галина. Бібліотечні фонди в структурі національного інформаційного простору [Текст] / Галина Покровська // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського. - К., 2013. - Вип. 36. - С. 170-177. - Бібліогр. в кінці ст.
Полякова, О. Аналіз комплектування періодичними виданнями фондів Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського [Текст] / О. Полякова, Т. Клочок, Є. Білько // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського. - К., 2013. - Вип. 38. - С. 116-130. - Бібліогр. в кінці ст.
Проблеми формування та використання бібліотечних фондів публічних бібліотек України : збірник наукових статей Всеукраїнської науково-практичної конференції директорів державних та обласних універсальних наукових бібліотек м. Севастополь, Автономна Республіка Крим 3-7 вересня 2007 р. / М-во культури і туризму України, Нац. парламентська б-ка України ; [редкол. : Т. Вилегжаніна, Н. Розколуп, З. Савіна].
Тарасенко, Н. В. Соціальні мережі як засіб розкриття бібліотечних фондів та фактор наповнення інформаційного простору [Текст] / Н. В. Тарасенко // Місце і роль бібліотек у формуванні національного інформаційного простору : матеріали міжнар. наук. конф., Київ, 21-23 жовт. 2014 р. / НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського, Асоц. б-к України, Рада директорів наук. б-к та інформ. центрів - членів МААН. - К., 2014. - С. 248-250.
Тарасенко, Наталія. Шляхи вдосконалення комплектування сучасної бібліотеки електронним ресурсом [Текст] / Наталія Тарасенко // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського. - К., 2012. - Вип. 33. - С. 423-432. - Бібліогр. в кінці ст.
Цукерблат, Д. М. Комплектование библиотечного фонда в условиях несовершенства законодательства [Текст] / Д. М. Цукерблат // Научные и технические библиотеки : Ежемесячный научно-практический журнал для специалистов библиотечно-информационной и смежных отраслей. - 2013. - № 6. - С. 43-48.
Черкунова, В. П. Робота з формування бібліотечного фонду : технології роботи шкільної бібліотеки / В. П. Черкунова // Шкільна бібліотека. - 2010. - № 9. - С. 43-44.
Бібліотечний фонд: проблеми формування та збереження на сучасному етапі http://ena.lp.edu.ua:8080/bitstream/ntb/33693/1/45-236-240.pdf (зверніть увагу на список використаних джерел)
Бібліотечні фонди: тенденції формування та організації http://library.lg.ua/upload/files/bib_fondy.pdf
Формування бібліотечного фонду http://ua-referat.com/Формування_бібліотечного_фонду
Формування бібліотечного фонду як технологічний цикл http://moodle.dk.rv.ua/pluginfile.php/735/mod_resource/content/1/БФ 1курс Лекція4 Тема 4.pdf

.: Розділ: Бібліотеки. Архіви :: 13.11.2017 11.32.46 :.
.: Черкаська обласна бібліотека для дітей :.
.: Версія для друку :.
 


Generated in 0.483044 seconds