Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 33 .:. Запитань у базі: 39734
   


Автор запитання: Оксана із міста: Золочів :: Запитання: 41626  
Оксана запитує:
Доброго дня. Підкажіть будь ласка, де шукати будь-яку інформацію про довідкові видання України, що вийшли друком після 2000 року?Дякую.
Наша відповідь:
Доброго дня, Оксано!
Пропонуємо Вам переглянути:
1. Літопис книг = Book chronicle : держ. бібліогр. покажч. України/ Держ. наук. установа "Кн. палата України ім. Івана Федорова" ; голов. ред. М. І. Сенченко
2. Буряк С. Поточна статистика книговидання України - 2006 / С. Буряк // Вісник Книжкової палати. - 2006.- №7. - С.13-14.
3. Буряк С. Поточна статистика книговидання України - 2007 / С. Буряк // Вісник Книжкової палати. - 2007. - № 7. - С. 6-9.
4. Буряк С. Поточна статистика книжкової продукції в 2011 році / С. Буряк // Вісник Книжкової палати. - 2011. - № 12. - С. 7-12.
5. Буряк С. Поточна статистика випуску книг і брошур в Україні у 2014 році : [стан українського книговидання станом на грудень 2014 року] / С. Буряк // Вісник Книжкової палати. - 2014. - № 12. - С. 3-9.
6. Буряк С. Поточна статистика книговидання: перше півріччя 2015 року / С. Буряк // Вісник Книжкової палати. - 2015. - № 7. - С. 3-9.
7. Буряк С. Поточна статистика випуску книг і брошур в Україні у 2015 році / С. Буряк // Вісник Книжкової палати. - 2015. - № 12 . - С. 3-9.
8. Буряк С. Поточна статистика книговидання: перше півріччя 2016 року / С. Буряк // Вісник Книжкової палати. - 2016. - № 7. - С. 3-9.
9. Буряк С. Поточна статистика випуску книг і брошур в Україні у 2016 році (станом на 1 грудня) / С. Буряк // Вісник Книжкової палати. - 2016. - № 12. - С. 3-9.
10. Буряк С. Поточна статистика книговидання: перше півріччя 2017 року / С. Буряк // Вісник Книжкової палати. - 2017. - № 7. - С. 3-10.
11. Воронка Г.В. Історія довідкових видань Європи та України [Електронний ресурс] / Г.В. Воронка // Молодий вчений. - 2015. - № 5(4). - С. 162-168 . - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/molv_2015_5(4)__40.
12. Мураховський А. Поточна статистика книг і брошур у 2012 році / А. Мураховський, С. Буряк // Вісник Книжкової палати. - 2012. - № 12. - С. 3-9.
13. Мураховський А. Поточна статистика книговидання: перше півріччя 2013 року [Електронний ресурс] / А. Мураховський, С. Буряк // Вісник Книжкової палати. - 2013. - № 7. – Режим доступу: http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&Z21ID=&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/vkp_2013_7_2.pdf.
14. Мураховський А. Поточна статистика випуску книг і брошур у 2013 році / А. Мураховський, С. Буряк // Вісник Книжкової палати. - 2014. - № 1. - С. 8-12.
15. Мураховський А. Поточна статистика книговидання: перше півріччя 2014 року : [аналіз стану українського книговидання] / А. Мураховський, С. Буряк // Вісник Книжкової палати. - 2014. - № 7. - С. 9-14.
16. Поточна статистика книговидання України – 2005 // Вісник Книжкової палати. - 2005.- №7. - С.3-4.
17. https://uk.wikipedia.org/wiki/Список_українських_енциклопедій

.: Розділ: Культура. Мистецтво. Преса :: 5.02.2018 17.23.57 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Анна із міста: Вінниця :: Запитання: 41622  
Анна запитує:
Доброго вечора! Допоможіть, будь ласка, підібрати матеріал для курсової роботи на тему "Афоризми у сучасному медійному дискурсі". Якщо можна англійські та українські джерела. Дякую!
Наша відповідь:
Анно, добридень! Радимо опрацювати такі джерела інформації

Бессонова Л. Е. Новое слово в деривационных и текстовых реализациях: семантико-прагматический аспект / Л. Е. Бессонова. Ученые записки ТНУ. Т. 25 (64), No 4, ч. 2. – С. 385-393.

Бірюкова, Олена. Особливості метафоризації концепту "family" в афористичному дискурсі [Текст] / Олена Бірюкова // Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету ім. Михайла Коцюбинського. Серія: Філологія (мовознавство) / Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського. - Вінниця, 2013. - Вип. 17. - С. 169-172. - Бібліогр. в кінці ст.

Григораш А. Літературні цитати і ремінісценції на газетних шпальтах 90-х років // Урок української. – 2001. - No 2. – С. 18-21.

Вакуленко О.Л. Авторские геологизмы, афоризмы и контекстуально-преобразованные фразеологизмы как проблема перевода /на материале англоязычных переводов поэзии В. Маяковского : Дис... канд. филол.наук: 10.02.04 / Вакуленко О. Л.; Львовский ун-т им. И. Франко. – Львов, 1987. –220 с.

Жаровська, Олена. Функціональний потенціал питальних речень у мас-медійному дискурсі [Текст] / Олена Жаровська // Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету ім. Михайла Коцюбинського. Серія: Філологія (мовознавство) / Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського. - Вінниця, 2014. - Вип. 19. - С. 291-297. - Бібліогр. в кінці ст.

Земская Е. А. Словообразование как деятельность / [под общ. ред. Л. А. Новиковой]. – СПб., 2001. – 224 с.

Карпіловська Є. А. Образ держави у мові відкритого суспільства: новомова чи мова нового мислення? / Є. А. Карпіловська // Мова та культура у новій Європі: контакти і самобутність: Збірник наукових доповідей. – К.: Видавничий дім Дмитра Бураго, 2009. – 672 с.

Касьянова Л. Ю. Когнитивно-дискурсивные аспекты словообразовательной неологизации / Л. Ю. Касьянова // Гуманитарные исследования. – No 2(42). – 2012. – С. 83-87.

Клименко Н. Ф. Динамічні процеси в сучасному українському лексиконі: [монографія] / Н. Ф. Клименко, Є. А. Карпіловська, Л. П. Кислюк. – К.: Видавничий Дім Дмитра Бураго, 2008. – С. 127-137.

Кузнєцова О.Д. Засоби й форми сатири та гумору в українській пресі. – Львів, 2003. – 250 с.

Кулик, В.Творення суспільної нормальності в медійному дискурсі: концептуалізація та українська специфіка / В. Кулик // Соціологія: теорія, методи, маркетинг. - 2009. - № 2. - С. 185-201.

Мельник В.И. Средства выражения противопоставления в афоризмах пословичного типа (на материалах французского языка) : Дис...канд. илолог.наук: 10.02.05 / Мельник В.И.; Киевский гос.пед.ин-т иностр.языков. – Киев, 1989. – 171 с.

Мерзлікіна Ольга Вікторівна Комунікативно-прагматичний аспект функціонування прислів’їв у художніх текстах : Дис... канд. філолог.наук: 10.02.05 / Мерзлікіна Ольга Вікторівна; Київський держ.лінгвістичний ун-т. – К., 2001. – 203 с.

Михайлин І.Л. Основи журналістики: Підручник. – К., 2002. – 284 с.

Пазяк М. М. Украинские пословицы и поговорки: (Проблемы генезиса, семантики и жанрово-поэтической структуры) : Дис... доктора филолог.наук: 10.01.09 / Пазяк Михаил Михайлович; КГУ им. Т.Г.Шевченко,филологич. ф-т. – К., 1991. – 432 с.

Романюк Ю. В. Словотворчій потенціал нових засобів номінації у сучасній
українській мові / Ю. В. Романюк // Мова та культура у новій Європі: контакти і самобутність: Збірник наукових доповідей. – К.: Видавничий дім Дмитра Бураго, 2009. – С. 226-233.

Серажим К. С. Лексика та фразеологія політичного дискурсу // Наукові записки Інституту журналістики — К., 2001. — Т. 5 (жовтень-грудень). — С. 70-72.

Стишов О. Нові абревіатури мови мас-медіа кінця ХХ століття // Мовознавство. –2001. -No 1. -С. 33-40.

Цимбалюк, К. А. Експліцитні лексичні засоби реалізації стратегії пом'якшення категоричності висловлення в англомовному медійному дискурсі / К. А. Цимбалюк // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики [Текст] : збірник наукових праць. Вип. 11 / М-во освіти і науки України, Київський нац. ун-т ім. Т. Шевченка ; відп. ред. Н. М. Корбозерова. - Київ : Логос, 2007. - С .371-380.

Ярмиш Ю.Ф. Жанри сатиричної публіцистики: Навчальний посібник. – К., 2003. – 156 с.

Крилаті вислови, афоризми та літературні цитати з журналістики
http://5ka.at.ua/load/zhurnalistika/krilati_vislovi_aforizmi_ta_literaturni_citati_z_zhurnalistiki/21-1-0-25277

ГРИГОРАШ А. ВИКОРИСТАНЯ КРИЛАТИХ ВИСЛОВІВ У СУЧАСНІЙ
ПУБЛІЦИСТИЦІ (НА МАТЕРІАЛІ СУЧАСНОЇ ПРЕСИ УКРАЇНИ)
http://dspace.nbuv.gov.ua/bitstream/handle/123456789/38238/25-Grigorash.pdf?sequence=1

Тіщенко А.О.СТИЛІСТИЧНЕ ВИКОРИСТАННЯ АФОРИЗМІВ (НА МАТЕРІАЛІ ТЕКСТІВ СУЧАСНОЇ ПРЕСИ)
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=9&ved=0ahUKEwjdqoScnI7ZAhXNZFAKHZ3jD0QQFghsMAg&url=http://jrnl.nau.edu.ua/index.php/Fly/article/download/2546/2536&usg=AOvVaw2aBMWLfMtHQPcEAAAy2iC2

Федорченко Ганна. ФРАЗЕОЛОГІЧНЕ НОВАТОРСТВО У СУЧАСНІЙ ПУБЛІЦИСТИЦІ
http://eprints.zu.edu.ua/15578/1/Доброльожа Федорченко.pdf

.: Розділ: Культура. Мистецтво. Преса :: 4.02.2018 22.08.01 :.
.: Черкаська обласна бібліотека для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Світлана із міста: Славута :: Запитання: 41592  
Світлана запитує:
Доброго дня)Допоможіть, будь ласка, із пошуком літератури під час підготовки завдання. 1. Аналіз виступів президентів та інших політичних діячів України, США та Європи. 2. Створення власного тексту публічного виступу кандидата у Президенти України. Чекатиму на відповідь дякую.
Наша відповідь:
Доброго дня.
Пропонуємо переглянути наступні посилання:
1. Колодіна Л. С. Спічрайтінг: методичні рекомендації - http://www.dut.edu.ua/uploads/p_1628_13771705.pdf
2. Мазурок А. І. Інтент-аналіз виступів представників укр. Політики - http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/Usoc_2012_4_6.pdf
3. Публічні виступи -http://kneu.edu.ua/userfiles/Department_of_International_Economics_and_manageme/promova.doc (звернути увагу на список використаної літератури0
4. Сацюк О. В. Вплив античної риторичної науки на сучасні політичні промови - http://academy.gov.ua/ej/ej3/txts/SOCIALNA/06-SACYUK.pdf
5. Бородавко Н. М. Лінгво-прагматичні особливості мовлення політиків - https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/getFile/20981
6. Деренчук Н. Особливості формування маніпулятивної стратегії в українському політичному дискурсі - http://ddpu.drohobych.net/filol_gum/wp-content/uploads/2016/04/2016-40.pdf
7. Нагорська Т. В. Структура текстів політичних промов У. Черчіля: лінгвориторичний підхід - http://dspace.nbuv.gov.ua/bitstream/handle/123456789/55136/20-Nagorska.pdf?sequence=1
8. Вербальне вираження концепту «Мир» у політичних промовах американських президентів - http://www.vestnik-philology.mgu.od.ua/archive/v10/v10-1/53.pdf
9. Заяць А., Романюк А. Аналіз українського дискурсу - http://lib.lp.edu.ua/bitstream/ntb/14656/1/96_204-205_maket-ena-ntb(099).pdf
10. Ткач Я. Мовна особистість у сучасному політичному дискурсі - http://publications.lnu.edu.ua/collections/index.php/teleradio/article/download/1092/1082
11. У. Потятиник Особливості мовної поведінки Д. Трампа - http://www.mediakrytyka.info/ohlyady-analityka/osoblyvosti-movnoyi-povedinky-donalda-trampa.html
12. Канцелярук Б. І. Публічний дискурс у зовнішньополітичній діяльності президетів США -http://theses.oa.edu.ua/DATA/58/Худолій pdf.pdf
13. Українська призма: Зовнішня політика 2016. Аналітичне дослідження - http://library.fes.de/pdf-files/bueros/ukraine/13245.pdf
14. Рудич Ф. Президенти сучасної України - http://www.ipiend.gov.ua/uploads/nz/nz_89/rudych_presydenty.pdf
15. Лакішик Д. М. Еволюція безпекової стратегії США в європейському регіоні - http://journals.iir.kiev.ua/index.php/apmv/article/viewFile/2347/2083
16. Україна на перехресті геополітичних інтересів: актуальні аспекти проблеми - http://www.uzhnu.edu.ua/uk/infocentre/get/3702
17. Тихомирова Є. Зв’язки з громадськістю - http://esnuir.eenu.edu.ua/bitstream/123456789/419/1/PR_Tikhomirova.pdf
18. Сучасний мас-медійний простір: реалії та перспективи розвитку - https://vspu.edu.ua/content/event/years16_17/10_13_confer/dop1.pdf
19. Грицак Я. Нариси з історії України: формування української модерної нації - http://history.franko.lviv.ua/PDF Final/Grycak.pdf
20. Литвин А. В. Історичний аналіз застосування спічрайтингових технологій у політичних комунікаціях - http://horizons.vpi.kpi.ua/article/download/95462/91107
21. Г. Почепцов Коммуникативные технологии ХХ века - http://iub.at.ua/_ld/0/62_____20_.pdf

.: Розділ: Культура. Мистецтво. Преса :: 29.01.2018 10.08.37 :.
.: Одеська Центральна міська бібліотека для дорослих ім. І. Я. Франка :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Тіна із міста: Київ :: Запитання: 41527  
Тіна запитує:
Доброго дня, підкажіть, будь-ласка, джерела до теми, яка може звучати по-різному: "Культурні зв'язки України зі світом", "Культурна дипломатія України", "Зовнішня культурна політика України". Досліджуваний період "1989-2010 роки". Дякую
Наша відповідь:
Доброго дня.
Пропонуємо переглянути наступні посилання:
1. http://dspace.nbuv.gov.ua/bitstream/handle/123456789/12988/18-Terenteva.pdf?sequence=1 – Терентьєва Н. Українсько-грецькі культурні зв’язки: формування та культурне життя діаспори в Греції.
2. http://zakarpattya.net.ua/News/111860-Oleh-Havashi-Ukrainsko-slovatski-vidnosyny-protiahom-ostannoho-chasu-nabuly-oznaky-stratehichnykh/ - Гаваші О. Українсько-словацькі відносини протягом останнього часу набули ознаки стратегічних.
3. http://pidruchniki.com/19310710/kulturologiya/mizhnarodne_kulturne_spivrobitnitstvo - Міжнародне культурне співробітництво.
4. https://mozok.click/312-svtova-prirodna-kulturna-spadschina-v-ukrayin-kulturn-zvyazki-ukrayini-z-krayinami-svtu.html - Світова природна і культурна спадщина в Україні. Культурні зв’язки України з країнами світу.
5. http://egypt.mfa.gov.ua/ua/ukraine-еg/culture - Культурно-гуманітарне співробітництво між Україною та Єгиптом.
6. http://www.canadainternational.gc.ca/ukraine/bilateral_relations_bilaterales/canada_ukraine.aspx?lang=ukr – Пріоритети українсько-канадських відносин. Дорожня карта.
7. http://www.niss.gov.ua/content/articles/files/kultu_dypl-26841.pdf - Розумна О. Культурна дипломатія України: стан, проблеми, перспективи. Аналітична доповідь.
8. https://kennankyiv.org/wp-content/uploads/2016/04/Rozumna_Agora_V16_final-8.pdf - Розумна О. Нова культурна дипломатія України: запит на контент.
9. http://ena.lp.edu.ua:8080/bitstream/ntb/4664/1/73_pdfsam_90830_ntb.pdf - Лунь Ю., Ваховська М. Культурна дипломатія в Україні.
10. http://science.lpnu.ua/sites/default/files/journal-paper/2017/nov/6654/lucishin.pdf - Луцишин Г., Гончарук А. Особливості розвитку культурної дипломатії України в сучасних умовах.
11. http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/Nvdau_2016_23(2)__5.pdf – Процюк М. Публічна та культурна дипломатія як засіб «м’якої сили» України: запозичені моделі, реальні кроки та стратегічні пріоритети.
12. http://www.kultura.org.ua/wp-content/uploads/FINALConcept_Road-Map_UA_Culture-Coding-EaP.pdf - Концепція нової національної культурної політики України.
13. http://mk-eu.at.ua/material/naukpratsi/podaenko.pdf - Подаєнко Ю. Європейський досвід реалізації культурної дипломатії: специфіка та перспективи подальшого розвитку.
14. http://resource.history.org.ua/cgi-bin/eiu/history.exe?C21COM=2&I21DBN=EJRN&P21DBN=EJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/sidptm_2017_28_14.pdf - Віднянський С. Історія дипломатії та зовнішньої політики України як невід’ємна складова вітчизняної історії.
15. http://eprints.oa.edu.ua/5113/1/3.pdf - Атаманенко А. Закордонне українство та Україна: проблеми та перспективи взаємовідносин.
16. http://www.elib.bsu.by/bitstream/123456789/165956/1/Яковенко.pdf – Яковенко Н. Информационно-коммуникационная стратегия культурного имиджа страны.
17. http://politicus.od.ua/2_2016/2_2016.pdf - Науковий журнал Політикус.
18. http://portal.iapm.edu.ua/portal/media/books/fc8e7971-86e1-4de2-b69f-d23eef4d5c41.pdf - Чекаленко Л., Федуняк С. Зовнішня політики України (від давніх часів до наших днів).

.: Розділ: Культура. Мистецтво. Преса :: 4.01.2018 13.29.45 :.
.: Одеська Центральна міська бібліотека для дорослих ім. І. Я. Франка :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Лілія із міста: Київ :: Запитання: 41506  
Лілія запитує:
Доброго дня, допоможіть, будь ласка, підібрати джерела для написання дипломної роботи на тему: "Конференція директорів національних бібліотек: історія та сучасний стан". Дякую!
Наша відповідь:
Ліліє, добридень! Перегляньте, будь ласка, такі джерела інормації:

VII Всеукраїнська науково-практична конференція "Бібліотека і книга в контексті часу", 17-18.04.2013, м.Київ (23.04.2013) // https://ula.org.ua/news/2229-vii-vseukrayinska-naukovo-praktichna-konferenciya-biblioteka-i-kniga-v-konteksti-chasu-17-18042013-mkiyiv

Бібліотека. Наука. Комунікація: формування національного інформаційного простору : матеріали міжнар. наук. конф. (Київ, 4-6 жовт. 2016 р.) / НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського [та ін.] ; [редкол.: В. І. Попик та ін]. - Київ : Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського, 2016. - 640 с.

В ІФНМУ відбулась XVI Міжнародна науково-практична конференція медичних бібліотек
http://www.ifnmu.edu.ua/uk/biblioteka-holovna/616-v-ifnmu-vidbulas-xvi-mizhnarodna-naukovo-praktychna-konferentsiia-medychnykh-bibliotek

Всеукраїнська науково-практична конференція директорів обласних бібліотек для дітей // http://www.chl.kiev.ua/Default.aspx?id=6435

Заради дитини працюємо і творимо! : зб. матеріалів Міжнар. наук.-практ. конференції, 4-7 жовт. 2017 р. : / Нац. б-ка України для дітей ; уклад. Т. М. Кузілова. - Київ, 2017. - 200 с.; Режим доступу http://chl.kiev.ua/mbm/тексти/2017/konferenc_material_2017_www.pdf

"Крым-2010": планы, предложения, перспективы : международные конференции // Библиотека. - 2010. - № 2. - С. 35.

Крым-2013 : международная конференция // http://www.gpntb.ru/win/inter-events/crimea2013/

Міжнародна наукова конференція "Бібліотека. Наука. Комунікація" [доповіді учасників] // http://conference.nbuv.gov.ua/site/reports/id/22

Міжнародна наукова конференція «Бібліотека. Наука. Комунікація. Стратегічні завдання розвитку наукових бібліотек»
http://conference.nbuv.gov.ua/site/reports/id/27

Міжнародна наукова конференція "Місце і роль бібліотек у формуванні національного інформаційного простору"
http://conference.nbuv.gov.ua/site/reports/id/20

Национальные библиотеки Европы: по материалам совещаний 1995-2000 гг. Конференции директоров европейских национальных библиотек (CENL) / отв. сост. и авт. вступ. ст. Н. Ю. Кузина, Л. Н. Михеева ; науч. ред. В. Н. Зайцев ; Российская национальная библиотека. - СПб. : Издательство РНБ, 2002. - 206 с.

Науково-практична конференція"Бібліотеки та інформаційні ресурси в сучасному світі науки, освіти та культури"
бібліотек ВНЗ Київської та Одеської зон.
http://www.library.univ.kiev.ua/ukr/for_lib/konf-2013-3.php3

Національна історична бібліотека України відсвяткувала 75-річний ювілей
http://nbuv.gov.ua/node/1326

Пленарне засідання Міжнародної наукової конференції "Бібліотека. Наука. Комунікація: формування національного інформаційного простору" // http://www.nbuv.gov.ua/node/3141

Попик В. Нові обрії інтеграції національного науково-інформаційного простору
http://nbuviap.gov.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=1560:novi-obriji-integratsiji-natsionalnogo-naukovo-informatsijnogo-prostoru-2&catid=151&Itemid=484

.: Розділ: Культура. Мистецтво. Преса :: 26.12.2017 09.50.39 :.
.: Черкаська обласна бібліотека для дітей :.
.: Версія для друку :.
 


Generated in 0.437294 seconds