Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 32 .:. Запитань у базі: 39046
   


Автор запитання: Оксана із міста: Ужгород :: Запитання: 40999  
Оксана запитує:
Добрий вечір! Допоможіть знайти матеріал на тему "Розвиток садово-паркового мистецтва Ужгорода". Буду вдячна за допомогу
Наша відповідь:
Доброго дня, Оксано!
Пропонуємо Вам переглянути наступні джерела:
Актуальні питання досліджень рослинного світу Карпат: ретроспектива та сучасність : зб. тез Міжнар. наук. конф., присвяч. світлій пам'яті викладачів-дослід. каф. ботаніки Ужгород. нац. ун-ту проф. В. І. Комендаря, проф. В. Ю. Мандрик, доц. Ю. Ю. Петруса, 8 - 9 грудня 2016 р. / ред.: Я. С. Гасинець, Л. М. Фельбаба-Клушина, О. А. Кравець ; ДВНЗ "Ужгород. нац. ун-т". - Ужгород : Говерла, 2016. - 80 c.
Ващенко П. Т. Природні ресурси західних районів УРСР : економ.-геораф. нарис / П. Т. Ващенко. - Львів : Кн.-журн. вид-во, 1959. - 130 с.
Два сторіччя дослідження рослинного покриву Карпат : матеріали міжнар. наук. конф. присвяч. 130-річчю від дня народж. А. Маргіттая, 16 - 18 верес. 2010 р., Мукачево - Берегово / Ужгород. нац. ун-т, Закарпат. Угор. ін-т ім. Ф. Ракоці II, Угор. природознав. музей АН Угорщини, НАН України, Ін-т ботаніки ім. М.Г. Холодного, Мукачів. міськрада. - Ужгород : Карпати, 2010. - 239 c.
Зачаровані Карпати : заповідники та національні природні парки Закарпаття: Фотокнига / ред.-упоряд. Л. Д. Годований ; заг. наук. ред. Ф. Д. Гамор, В. І. Комендар ; фотоіл. Д. О. Биков [та ін.]. - Ужгород : Карпати, 2005. - 320 с.
Зізда Ю. Розподіл кольорових форм вивірки звичайної та окремі аспекти їх поведінки у парках м. Ужгород / Ю. Зізда // Вісн. Львів. ун-ту. Сер. біол.. - 2009. - Вип. 51. - С. 93-101.
Клименко Ю. О. Загальне паркознавство (історичні, біолого-екологічні, ландшафтно-лісівничі підходи та методи) : [монографія] / Ю. О. Клименко, С. І. Кузнецов ; НАН України, Нац. ботан. сад ім. М. М. Гришка. - Київ : Компринт, 2015. - 414 c.
Кобаль Й. В. Ужгород відомий і невідомий [Текст] / Й. В. Кобаль. - Вид. 2-ге, випр. - Л. : Світ, 2008. - 196 с.: іл. - (Серія "Історичні місця України").
Михайлович Н. В. Структурний аналіз видового складу дендроекзотів ботанічного саду Ужгородського Національного університету [Електронний ресурс] / Н. В. Михайлович // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України. Серія : Лісівництво та декоративне садівництво. - 2015. - Вип. 229. - С. 179-186. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/nvnau_lis_2015_229_27.
Охорона та раціональне використання природних ресурсів українських Карпат : тези доп. регіон. наук.-практ. конф., присвяч. 25-річчю біобази УжНУ в с. Колочава та памяті її фудатора В. Ю. Штаєра (23-25 травня 2008 року, с.Колочава, Міжгірський р-н Закарпатської області) / Ужгород. наці. ун-т, Нац. природ. парк "Синевир". - Ужгород : [б. и.], 2008. - 132 с.
Петровці М. М. Стан та шляхи поліпшення використання природних ресурсів Закарпаття : монографія / М. М. Петровці. - Ужгород : ПП Повч, 2007. - 236 с.
Поп С. С. Природні ресурси Закарпаття : навч. посіб. / С. С. Поп ; М-во освіти і науки України, Ужгород. нац. ун-т. – Вид. 3-тє, допов. і змін. – Ужгород : Карпати, 2009. – 340 с.
Природні скарби Закарпаття. Їх використання і охорона : бібліогр. покажч. Вип. 2 / уклад. М. Ю. Рущак ; відп. за вип. В. Г. Лехцер. - Ужгород : [б. в.], 1991. - 88 с.
Природні багатства Закарпаття / упоряд. В. Л. Боднар ; ред. Є. Д. Лозинська. - Ужгород : Карпати, 1987. - 288 с.
Терлецький В. К. Ботанічні скарбниці Карпат / В. К. Терлецький, С. С. Фодор, Я. Д. Гладун. – Ужгород : Карпати, 1985. – 136 с.
Трапезнікова Л. В. Комплексна оцінка якості води озера парку перемоги м.Ужгород [Електронний ресурс] / Л. В. Трапезнікова, Л. П. Плиска, О. О. Куцин // Науковий вісник Ужгородського університету. Серія : Хімія. - 2009. - Вип. 21-22. - С. 166-172. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvuuchem_2009_21-22_35.
Федака С. Д. Ужгород крізь віки : нариси з історії Ужгорода / С. Д. Федака. - Ужгород : Патент, 2010. - 295 c.
http://www.lucanus.org.ua/articles/vertebr/15-zoo-stankiewicz-(birds_of_uzhgorod).pdf
http://www.lucanus.org.ua/articles/vertebr/stankevich-2008-rare-aves-uzhgorod.pdf
https://t-heritage.com.ua/uzhhorodskyi-alpinaryi/
Додатково пропонуємо звернутися до бібліотек Вашого міста.

.: Розділ: Культура. Мистецтво. Преса :: 23.09.2017 21.46.22 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Олена із міста: Дніпро :: Запитання: 40962  
Олена запитує:
Добрий день! Допоможіть, будь ласка підібрати інформацію до реферату на тему: Які громадські звичаї Українського народу?
Наша відповідь:
Доброго дня, Олено. Скористайтеся, будь-ласка, наступною інформацією:
1.Українські традиції і звичаї: Для дітей середнього шкільного віку/Авт.- упорядники В. М. Скляренко, А. С. Шуклінова, В. В. Сядро; Художник – оформлювач Л. Д. Киркач - Осипова.-Харків:Фоліо, 2008.-318 с. – (Дитяча енциклопедія).
2. Рай – поле: Фольклор і сучасна народна творчість Придніпров’я/ Упорядники: К. П. Фролова, М. М. Марфобудінова, - Дніпропетровськ: Дніпрокнига, 2001. – 272 с.
3. Українська культура: Лекції за редакцією Дмитра Антоновича/ Упорядники:С. В. Ульяновська; Вст. ст. І. М. Дзюби; Перед. слово М. Антоновича; Додатки С. В. Ульяновської, В. І. Ульяновського. – К.: Либідь, 1993. – 592 с.; іл. («Пам’ятки історичної думки України»)
4. Закувала зозуленька. Антологія української народної творчості: Пісні, прислів’я, загадки, скоромовки: Для ст. шк. віку. [Упоряд., передм. та прим. Н. С. Шумади; худож. оформл. В. П. Вересюка. Упоряд. граф. Матеріалу С. М. Музиченка]. – К.: Веселка, 1989. -606 с.: іл.
5. Скуратівський В. Т. Місяцелік : Укр. нар. Календар. – К.: Мистецтво, 1992. – 208 с.: іл.
6. Супруненко В.П.
Ми – українці. Енциклопедія українознавства., У 2 кн.: Дніпропетровськ: ВАТ “ Дніпрокнига “, 1999. Кн. 2. -144 с.: іл.
http://www.nbuv.gov.ua/node/2982
http://pidruchniki.com/istoriya/zvichayi_obryadi_ukrayinskogo_narodu
http://brovary-cbs.edukit.kiev.ua/podii/2015/gromadsjki_zvichai_ukrainciv/
http://spadok.org.ua/tradytsionalizm/zvycha-skarb-ukra-nskogo-narodu

.: Розділ: Культура. Мистецтво. Преса :: 13.09.2017 18.35.33 :.
.: Днепропетровская централизованная система библиотек для детей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Марина із міста: Рахів :: Запитання: 40837  
Марина запитує:
Доброго дня, допоможіть будь ласка знайти матеріали з даної теми "Декоративно-ужиткове мистецтво як складова української культури". Щиро дякую за допомогу!
Наша відповідь:
Доброго дня, Марино!
Маємо Вам запропонувати наступний перелік джерел:
https://msn.khnu.km.ua/pluginfile.php/295859/mod_resource/content/1/тема 1.pdf
Тема 1. Декоративно-прикладне мистецтво як частина духовно-матеріальної культури і творчості народу
http://storage.library.opu.ua/online/periodic/a-1(42)2015/6.pdf
УСТИНОВ, С. ТРАДИЦІЙНЕ ДЕКОРАТИВНО-УЖИТКОВЕ МИСТЕЦТВО В СИСТЕМІ НАРОДНОЇ ХУДОЖНЬОЇ КУЛЬТУРИ: СУЧАСНІ ВИКЛИКИ
http://eprints.zu.edu.ua/3066/1/Maslowska_M.W..pdf
Масловська М.В. ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНЕ МИСТЕЦТВО У ПОЛІКУЛЬТУРНОМУ ПРОСТОРІ УКРАЇНИ
http://etnolog.org.ua/doc/specrada/grushkina_dys.pdf
ГРУШКІНА С. В. ЖАНРОВО-ВИДОВА СПЕЦИФІКА МИСТЕЦТВ ЗАПОРІЗЬКОГО ПРИАЗОВ'Я В УЛЬТУРНОМУ ПРОСТОРІ РЕГІОНУ (ОСТАННЯ ТРЕТИНА ХХ – ПОЧАТОК ХХІ СТ.)
https://goo.gl/O3sQp7
Портал:Декоративно-ужиткове мистецтво/Література про бароко/Архів
http://estetica.etica.in.ua/dekorativno-uzhitkove-mistetstvo-vidi-ta-osoblivosti/
Декоративно-ужиткове мистецтво. Види та особливості
http://esu.com.ua/search_articles.php?id=21350
ДЕКОРАТИ?ВНО-УЖИТКО?ВЕ МИСТЕ?ЦТВО – стаття з Енциклопедії сучасної України
https://goo.gl/aexdqp
НАРОДНЕ МИСТЕЦТВО — НЕВІД'ЄМНА СКЛАДОВА ЧАСТИНА МАТЕРІАЛЬНО-ДУХОВНОЇ, ХУДОЖНЬОЇ КУЛЬТУРИ НАРОДУ
***************
1. Антонович Є.А. Декоративно-прикладне мистецтво [Текст] : Навч. посібник для вузів / Є.А. Антонович, Р.В. Захарчук-Чугай, М.Є. Станкевич, 1992. - 270 с.
2. Вишивка козацької старшини XVII-XVIII століть [Текст] : каталог колекції Чернігівського обласного історичного музею ім. В.В.Тарновського, 2001. - 199 с.
3. Ганжа П. Таємниці українського рукомесла [Текст] / П.Ганжа, 1996. - 191 с.
4. Гарькава Т.А. Петриківський декоративний розпис [Текст] / Т. А. Гарькава ; авт.передм. Л. Тверська, 2006. - 17 с.
5. Гоберман Д.Н. Искусство гуцулов [Текст] : альбом / Д.Н. Гоберман; Фотограф Д. Гоберман, Фотограф В. Прийменко, Фотограф В. Анферов, 1980. - 52 с.
6. Греченко В.А. Історія української культури [Текст] : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / В. А. Греченко, К. В. Кислюк, 2016. - 352 с. (Введено оглавление)
7. Гуцульські вишивки Карпат [Текст] : мистецтво орнаменту (Івано-Франківщина). Т. 2, Ч. 1 / упор., ред. І. Свйонтек, 2005. - 284 с.
8. Захарчук-Чугай Р.В. Українська народна вишивка: Західні області УРСР [Текст] / Р. В. Захарчук-Чугай, 1988. - 191 с.
9. Знаки: 155 стародавніх українських вишивок [Текст] : альбом / упор. Т. О. Островська, 1992. - 70 с.
10. Історія української культури [Текст] : У 5-ти т. Т. 4. Кн. 2. Українська культура другої половини ХІХ століття / Ред. Б.Є. Патон, Ред. тома Г.А. Скрипник, 2005. - 1293 с.
11. Кара-Васильєва Т.В. Декоративне мистецтво України ХХ століття: У пошуках "Великого стилю" [Текст] / Т. В. Кара-Васильєва, З. А. Чегусова, 2005. - 280 с.
12. Кара-Васильєва Т.В. Історія української вишивки [Текст] / Т. В. Кара-Васильєва, 2008. - 464 с.
13. Кириченко М.А. Український народний декоративний розпис [Текст] : навч. посібник / М.А. Кириченко, 2006. - 228 с.
14. Константинова С.С. История декоративно-прикладного искусства [Текст] : Конспект лекций / С.С. Константинова, 2004. - 187 с.
15. Корчинова О.В. Декоративно-прикладное творчество в детских дошкольных учреждениях [Текст] / О.В. Корчинова, 2002. - 320 с.
16. Культура та інформаційне суспільство XXI століття [Текст] : матеріали конференції / Наукова конференція молодих учених "Культура та інформаційне суспільство XXI століття" (22-23 квітня 2004 р.), 2004. - 249 с.
17. Леонова С.М. Відродження забутого мистецтва: українське художнє різьблення по кістці та рогу [Текст] : навч. посібник / С. М. Леонова , 2006. - 88 с.
18. Музей українського народного декоративного мистецтва [Текст] : альбом / авт. тексту, упор. А. Ф. Вялець, ред. Л. С. Білоус, худож. М. П. Буркута, пер. О. К. Бодшибіткіна, 2009 352
19. Ніколаєва Т.О. Український костюм. Надія на ренесанс [Текст] / Т. О. Ніколаєва, 2005. - 318 с.
20. Райко П. Дорога до раю [Текст] : каталог робіт / фотогр. М. Афанасьєв, 2005. - 128 с.
21. Світ української писанки [Текст] : науково-популярне видання / упор. С. П. Сітько, 2005. - 96 с.
22. Тимченко М.К. Малярство. Розпис. Фарфор [Текст] : альбом-каталог / М. К. Тимченко ; упор. Є. Шевченко ; авт.передм.: Є. Шевченко, В. Щербак ; пер. на англ. І. Пошивайло, 2007. - 152 с.
23. Українська вишивка [Текст] : альбом / упор. Т. В. Кара-Васильєва, 1993. - 264 с.
24. Українська вишивка. Білий [Текст] : Мистецтво вишивки. Таємниця кольору. Мова орнаменту / ред. В. Чорній, 2013. - 96 с.
25. Українська вишивка. Синій [Текст] : Мистецтво вишивки. Таємниця кольору. Мова орнаменту / ред. В. Чорній, [2015]. - 96 с.
26. Українська керамологія [Текст] : Нац.-науковий щорічник. Кн. 2 / Ред. О. Пошивайло, 2002. - 480 с.
27. Українська старовина із приватних збірок [Текст] : Мистецтво Гуцульщини та Покуття: Каталог: Ікони на склі. Кахлі. Миски. Хрести. Свічники., 2002. - 356 с.
28. Федорук О.К. Маестро художнього скла Андрій Бокотей [Текст] / О. К. Федорук, 2008. - 320 с.
29. Чегусова З.А. Декоративне мистецтво України кінця XX століття. 200 імен [Текст] : альбом-каталог / З. А. Чегусова, 2002. - 511 с.
30. Чегусова З.А. Людмила Жоголь. Чарівниця художнього текстилю [Текст] / З. А. Чегусова, Т. В. Кара-Васильєва, Т. О. Придатко, 2008. - 264 с.
31. Черепанова С.О. Філософія родознавства [Текст] / С. О. Черепанова, 2007. - 460 с.
32. Черепанова С.О. Філософія родознавства [Текст] : навчальний посібник / С. О. Черепанова, 2008. - 461 с.
33. Шпак О. Українська народна гравюра XVII-XIX століть [Текст] / О. Шпак, 2006. - 224 с.
***
1. Атлантова Л. Магія української писанки [Текст] / Л. Атлантова // Народне мистецтво. - 1997. - №2.- С.4-6.
2. Білокур К. "...Тільки й мрію, щоб стати художником" (Фрагменити біографії) [Текст] / К. Білокур // Культура і життя. - 2006. - №3-4 (25 січня).- С.2.
3. Государская И. Заработать на народе [Текст] : исторические центры народного промысла в Украине / И. Государская // Инвестгазета. - 2008. - №26(7-13 июля) . - С. 30-34.
4. Давидюк Н. Між брилами Епох: Про Власенко П.І. [Текст] / Н. Давидюк // Київ. - 2004. - N10. - С. 187-192.
5. Дюдюх-Богатько Н. Декоративна зброя на Гуцульщині у 18-19 ст. (історія, типологія) [Текст] / Н. Дюдюх-Богатько // Народна творчість та етнографія. - 2008. - N 1. - С. 31-37.
6. Заєць В. Геній, народженний у Богданівці, колись Богом забутий, а нині світові знаний. І приходять мальви на поклін (До 105 річниці з дня народження Катерини Білокур) [Текст] / В. Заєць // Культура і життя. - 2006. - №3-4 (25 січня).- С.1-2.
7. Кара-Васильєва Т. Гаптування кінця XVII — початку XVIII століття [Текст] / Т. Кара-Васильєва // Народна творчість та етнографія. - 1994. - N 1. - С. 9-15.
8. Кара-Васильева Т. Історія декоративного мистецтва України [Текст] / Т. Кара-Васильева // Народне мистецтво. - 2008. - N 3/4. - С. 88.
9. Клименко О. Українська мальована миска [Текст] / О. Клименко // Народне мистецтво. - 2008. - N 3/4. - С. 28-33.
10. Коновець С. Чарівний світ творчості й краси [Текст] / С. Коновець // Мистецтво та освіта. - 2008. - N 1. - С. 58-62.
11. Кормакова Т. Українські народні розписи. Марія Приймаченко [Текст] / Т. Кормакова // Мистецтво та освіта. - 2011. - N 2. - С. 48-50.
12. Коротницька Н. У просторі модерної стилістики [Текст] / Н. Коротницька // Образотворче мистецтво. - 2009. - N 3. - С. 45.
13. Косміна Т. Про історію української вишивки [Текст] / Т. Косміна // Народне мистецтво. - 2009. - N 1/2. - С. 85.
14. Кравченко М. Мистецтво художньої емалі. Станіслав Вольський [Текст] / М. Кравченко // Образотворче мистецтво. - 2009. - N 3. - С. 46-47.
15. Лащук Ю. Величне, осяяне тисячоріччями. Про витоки і вселюдські явища українського народного мистецтва [Текст] / Ю. Лащук // Народне мистецтво. - 2000. - №1/2.- С.36-37.
16. Найден О. Народна іграшка: традиції, образні особливості [Текст] / О. Найден // Позакласний час. - 2009. - N 3/4. - С. 103-106.
17. Найден О. Українське народне мистецтво XX ст. [Текст] / О. Найден // Народне мистецтво. - 2002. - №1-2.- С.12-13.
18. Нестеркова О. Рушникові сади [Текст] / О. Нестеркова // Народне мистецтво. - 2000. - №3-4.- С.41-42.
19. Омелянчук І. Народження металевого серця [Текст] : в Рівному пройшов перший Всеукраїнський фестиваль ковальського мистецтва / І. Омелянчук // Урядовий кур’єр. - 2012. - 1 вересня (№157). - С. 17.
20. Онищенко В. У ії творчості - історія України [Текст] / В. Онищенко // Образотворче мистецтво. - 2009. - N 3. - С. 22-23.
21. Пікуш А. Основа національної культури. Про збереження та розвиток осередку петриківського декоративного малярства [Текст] / А. Пікуш // Народне мистецтво. - 2003. - №3-4.- С.2-5.
22. Пекарчук В. Розвиток фольклору та декоративно-прикладного мистецтва етноменшин України: тенденції 1990 – 2000-х років [Електронний ресурс] / В. Пекарчук // Грані : наук.-теорет. і громад.-політ. альманах. - 2015. - N 1. - С. 158-162.
23. Придатко Т. Народне декоративне мистецтво як феномен культури України [Текст] : на допомогу вчителям з українознавства середніх шкіл / Т. Придатко // Українознавство. - 2008. - N 4. - С. 207-217.
24. Роготченко О. Сьогодення українського ковальства [Текст] / О. Роготченко // Образотворче мистецтво. - 2009. - N 3. - С. 26-27.
25. Савчук С.В. Художні промисли України [Текст] / С. В. Савчук // Все для вчителя. - 2015. - N 12. - С. 17-18.
26. Смолій Ю. Петриківське малювання [Текст] / Ю. Смолій // Народне мистецтво. - 1997. - №2.- С.9-12.
27. Смолій Ю. Петриківський цвіт на володимирській гірці [Текст] / Ю. Смолій // Народне мистецтво. - 2001. - №1-2.- С.16-19.
28. Сташук З. Відроджені через століття [Текст] / З. Сташук // Народне мистецтво. - 2008. - N 3/4. - С. 82-85.
29. Стельмашук Г. Українське декоративно-ужиткове мистецтво. Бути чи не бути? [Текст] / Г. Стельмашук, М. Білан // Образотворче мистецтво. - 2009. - N 3. - С. 28-31.
30. Танадайчук С. Витинанки [Текст] / С. Танадайчук // Народне мистецтво. - 2000. - №3-4.- С.48-49.
31. Ткачук Я. Писанка. Великодні традиції [Текст] / Я. Ткачук // Музеї України. - 2011. - N 3. - С. 9-12.
32. Угренюк Н. Українські народні ремесла [Текст] : українське декоративно-прикладне мистецтво / Н. Угренюк // Шкільна бібліотека. - 2009. - N 7. - С. 89-101.
33. Українські народні майстри [Текст] // Позакласний час. - 2012. - N 13/14. - С. 84-85.
34. Фоменко І. Давні рушники і їх символіка [Текст] / І. Фоменко // Народне мистецтво. - 1999. - №3-4.- С.7
Успіхів бажаємо!

.: Розділ: Культура. Мистецтво. Преса :: 14.06.2017 07.38.16 :.
.: Центральна бібліотека ім. М.Л.Кропивницького ЦБС для дорослих м. Миколаєва :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Христина із міста: Львів :: Запитання: 40776  
Христина запитує:
Доброго дня! Порадьте будь ласка літературатуру для курсової роботи на тему:Оперний театр. Дякую!
Наша відповідь:
Христино, добрий день! Скористайтеся, будь ласка, такими джерелами інформації:

Богуцький Ю. П. . Національний академічний театр опери та балету України імені Тараса Шевченка // Енциклопедія історії України : у 10 т. / редкол.: В. А. Смолій (голова) та ін. ; Інститут історії України НАН України. — К., 2010. — Т. 7 : Мл — О. — С. 309.

Вечерський, В. Перлина Одеси : одеському оперному театру - 200 років / В. Вечерський // Культура і життя. - 2009. - 9-18 жовтня. - С. 8

Воронков В. Музичне серце Одеси (театр України; одеський оперний театр) / В. Воронков, О. Владимирський // Віче. - 2007. - № 21/22 . - С. 78-79

Гозенпуд А.А. Русский оперный театр между двух революций 1905-1917. - Л.: Музыка. Ленингр. отд-ние, 1975. - 368. - (Ленингр. гос. ин-т театра, музыки и кинематографии)

Голинська, Ольга. Національна опера України: підсумки і перспективи [Текст] / О. Голинська // Культура і життя. - 2011. - 21 жовтня.

Горицвіт, Сергій. "Карміна Бурана" під небом Одеси [Текст] / Сергій Горицвіт // Культура і життя. - 2013. - 28 червня. - С. 6.

Горович Б. Оперный театр. - Л.: Музыка, 1984. - 224: ил

Гудима, М.Одеський театраріум: двісті років разом [Текст] : [цього тижня одеській опері виповнилося 200 років] / М. Гудима // Дзеркало тижня. - 2010. - 13-19 лютого. - С. 13

Державний театр опери і балету УРСР ім. Т.Г. Шевченка [Текст]. — К., 1991. — 63 : іл.

Іванова, І. Л.Історія опери: Західна Європа. XVII-XIX століття [Текст] : навч. посіб. / І. Л. Іванова, Г. В. Куколь, М. Р. Черкашина ; за ред. М. Черкашиної. - К. : Заповіт, 1998. - 383 с.

Каравацкая Л.И. Оперный хор в исторических реалиях становления и развития Киевского оперного театра // Вісник Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв. - Київ: [Міленіум], 2014. - № 4. - С. 122-133.

Каравацька Л.І. Оперний хор у контексті творчої діяльності київського оперного театру (1917-1955 рр.): традиції та новаторство // Вісник КНУКіМ. Мистецтвознавство. - Київ: Вид. центр КНУКіМ, 2015. - Вип. 32. - С. 44-52.

Київський державний ордена Леніна та ордена Трудового Червоного Прапора академічний театр опери та балету УРСР ім. Т.Г. Шевченка: Фотонарис. - К.: Мистецтво, 1977. - 26: a-іл

Кіпушева, Т. В.Найбільші оперні театри світу / Т.В. Кіпушева // Мистецтво в школі. - 2013. - № 4. - С. 21-28.

Клімова, Наталія Іванівна. Оперний театр Клода Дебюссі: символістські аспекти організації [Текст] : автореф. дис. ... канд. мистецтвознавства : 17.00.03 / Клімова Наталія Іванівна ; Нац. муз. акад. України ім. П. І. Чайковського. - Київ, 2014. - 18 с.

Кириченко А.Д. Концепція "світового театру" в оперній творчості німецьких композиторів другої половини ХХ - початку ХХІ століття: автореф. дис. ... канд. мистецтвознавства : 17.00.03 "Музичне мистецтво" / наук. керівник Д. В. Андросова ; офіц. опоненти: О. В. Козаренко, О. Л. Зосім ; Одеська нац. муз. акад. ім. А. В. Нежданової. - Одеса, 2016. - 16 с.

Коваленко Ю.Б. Оперний театр Сергія Слонимського у взаємодії з художньою традицією: Автореф. дис... канд. мистецтв.: (17.00.03). - Харків, 2009. - 19 с.

Конен В.Д. Театр и симфония: Роль оперы в формировании классич.симфонии. - 2-е изд. - М.: Музыка, 1975. - 376: нот

Красильникова О.В. Історія українського театру ХХ сторіччя: Монографія. - К.: Либідь, 1999. - 206: іл

Латчук Б.А. Жанр дитячого мюзиклу в музично-театральному мистецтві України останньої третини XX - початку XXI століть // Національні оперні і балетні традиції у європейському контексті. - Київ: [б. в.], 2015. - С. 25-31.

Львівський національний академічний театр опери та балету ім. С. Крушельницької (1900 - 2014 рр.) / А. О. Корнутяк // Укр. культура: минуле, сучасне, шляхи розвитку : зб. наук. пр. - 2014. - Вип. 20, т. 1. - С. 131-135.

Національна опера України 2001-2011 / Ю. О. Станішевський ; [авт. і кер. проекту П. Чуприна ; ред. О. Голинська]. – К. : Муз. Україна, 2012. – 304 с. : іл.

Одесский театр оперы и балета [Текст] : Фотоочерк: (На рус. и англ. языках). — Одесса : Маяк, 1977. — 43 : a-ил.

Остроухова Н.В. Хронологічні та жанрово-стильові параметри діяльності Одеського національного театру опери та балету: до проблеми музикознавчої праксеології: Автореф. дис. ... канд. мистецтв. :(17.00.03). - Одеса, 2010. - 18 с.

Паламарчук О. Львівська опера / Паламарчук О., Пилип'юк В.. — Львів : Світло й тінь, 2000. — 155 с.

Петрушенко В.В. Семен Бутовський та становлення українського оперного театру // Вісник Державної академії керівних кадрів культури і мистецтв. - Київ: [Міленіум], 2005. - № 3. - С. 66-69.

Потьомкіна О.М. Творчий початок Луганського державного театру опери і балету // Хореографічна та театральна культура України: педагогічні та мистецькі виміри. - К.: КНУКіМ, 2013. - Ч. 1. - С. 172-176.

Солов’яненко А.А. Українська оперна режисура в контексті одеських музично-театральних традицій // Вісник Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв. - Київ: Міленіум, 2013. - № 1. - С. 160-163.

Солов’яненко А.А. Закладення прогресивних традицій у Донецькому академічному державному театрі опери та балету імені Анатолія Солов’яненка: роль Йосипа Лапицького // Сучасні соціокультурні та політичні процеси в Україні. - Київ, 2013. - С. 87-88.

Станішевський Ю.О. Оперний театр Радянської України: Історія і сучасність. - К.: Муз. Україна, 1988. – 248 с.

Таміліна, Ілона Євгенівна. Київський оперний театр у 80-і роки XIX століття: антрепренери, репертуар, трупа [Текст] : автореф. дис. ... канд. мистецтвознав. : 17.00.03 / Таміліна Ілона Євгенівна ; Нац. муз. акад. України ім. П. І. Чайковського. - К., 2013. - 17 с.

Терещук, Надія. Акорди ХІІ Міжнародного фестивалю оперного мистецтва імені С. Крушельницької [Текст] / Надія Терещук // Просценіум : театрознавчий журнал. - 2013. - № 1/3. - С. 53-57 : фотогр.

Ту Д. Паралелі художнього розвитку оперного театру Європи та Китаю: Автореф. дис. ... канд. мистецтв.: (17.00.03). - Одеса, 2010. – 16 с.

Туркевич В. Венецінські дзеркала чекають (історія українського театру; київський оперний театр; Національна опера України) / В. Туркевич. // Віче. - 2007. - № 23/24. - С. 75-77

Ущапівська О.М. Донецький театр опери та балету як територія невідчуженої комунікації // Мистецтвознавчі записки. - Київ: Міленіум, 2014. - Вип. 26. - С.123-130.

Хілобок Н.А. До проблеми сценічного втілення опери у сучасному режисерському оперному театрі // Мистецтвознавчі записки. - Київ: [Міленіум], 2014. - Вип. 25. - С. 191-198.

Чжан Кай Сучасний оперний театр як художнє явище та категорія музикознавчого дискурсу [Текст] : автореф. дис. ... канд. мистецтвознавства : 17.00.03 / Чжан Кай ; Одес. нац. муз. акад. ім. А. В. Нежданової. - Одеса, 2017. - 18 с.

Чуприна, П. Міжнародні маршрути театру [Текст] / П. Чуприна // Музика. - 2004. - № 4/5. - С. 10-11

Шукайло, В. Яскрава сторінка мистецького літопису України / В.Шукайло // Вітчизна. - 2002. - № 7-8 . - С. 126-127

Щукіна, Юлія.Відпусти народ мій [Текст] / Юлія Щукіна // Український театр : Науково-популярний журнал з питань театрального мистецтва. - 2016. - № 4. - С. 14-17 : іл.

Львівський національний академічний театр опери та балету імені Соломії Крушельницької
http://opera.lviv.ua/

Найвідоміші театри світу
http://senfil.net/index.php?newsid=67

Оперний театр
https://uk.wikipedia.org/wiki/Оперний_театр

Оперні театри світу
https://uk.wikipedia.org/wiki/Оперні_театри_світу

Що таке опера? Оперне мистецтво – особливості та характеристики.
http://www.yusypovych.com/ukr/scho-take-opera

.: Розділ: Культура. Мистецтво. Преса :: 24.05.2017 08.35.58 :.
.: Черкаська обласна бібліотека для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Ольга із міста: Одеса :: Запитання: 40764  
Ольга запитує:
Допоможіть, будь-ласка, знайти доступні джерела інформації та літературу з питання: Культура поляків, німців, болгар, кримських татар на території України в період Другої світової війни.
Наша відповідь:
Доброго дня, Ольго! На жаль, є дуже мало інформації на цю тему.
Національні процеси в Україні .В 2 ч : Історія і сучасність : документи і матеріали : довідник. Ч.2 / упоряд.: І. О. Кресіна та ін . - Київ : Вищ.шк., 1997. – 704 с.
Наулко, В. І. Хто і відколи живе в Україні / В. І. Наулко. - Київ : Гол.спец.ред.літ.мовами нац.меншин України, 1998. – 80 с.
Миколаївщина в новітній історії : 70-річчю утворення Миколаївської області присвячується: навч. посібник / редкол.: О. М. Гаркуша та ін. - Миколаїв : ПП Шамрай, 2007. - 280 с. :
Етнонаціональна структура українського суспільства : довідник / Київ.нац. ун-т ім. Т. Шевченка. Фак-т соціології та психології ; автори: К. Б. Євтух, В. П. Трощинський, К. Ю. Галушко [та ін]. - Київ : Наукова думка, 2004. - 343 с.
Даниленко, Віктор. Етнополітика в СРСР та УРСР у 40-80-ті роки ХХ ст. / В. Даниленко // Історія України (Шкільний світ). - 2011. - № 1. - С. 3-7.
Зіятдінова, Еміне. Новий кримський стиль : кримським татарам вдалося ледь не з нуля відновити народне мистецтво, втрачене під час депортації. / Е. Зіятдінова // National Geographic. - 2014. - № 5. - С. 24-33.
Рафальський О.О. Національні меншини України у ХХ ст.: історіографічний нарис. - Київ, 2000.- 446с.
Етнополітика в Укарїні: історія та сучасний стан // http://history.org.ua/JournALL/journal/1999/4/2.pdf
Освіта й виховання в роки Другої світової війни та у повоєнні роки // http://subject.com.ua/psychology/history_pedagog
Якубова Л.Д. НАЦІОНАЛЬНІ МЕНШИНИ УКРАЇНИ [Електронний ресурс] // Енциклопедія історії України: Т. 7: Мі-О / Редкол.: В. А. Смолій (голова) та ін. НАН України. Інститут історії України. - К.: В-во "Наукова думка", 2010. - 728 с.: іл. – Режим доступу: http://www.history.org.ua/?termin=Natsionalni_menshyny (останній перегляд: 22.05.2017)
Національні меншини України http://resource.history.org.ua/cgi-bin/eiu/history.exe?&I21DBN=EIU&P21DBN=EIU&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=eiu_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=TRN=&S21COLORTERMS=0&S21STR=Natsionalni_menshyny
Етнiчний склад населення України. Нацiональнi меншини України: особливостi їх pозселення та чисельність // http://bookster.com.ua/etnichnyj-sklad-naselennya-ukrayiny-natsionalni-menshyny-ukrayiny-osoblyvosti-yih-pozselennya-ta-chyselnist/
Етносоціокультурна еволюція кримськотатарського народу в ХХ ст. www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?.
Як повернути на батьківщину історико-культурну спадщину корінних народів Криму https://day.kyiv.ua/uk/article/istoriya-i-ya/teritoriya-vtrat

.: Розділ: Культура. Мистецтво. Преса :: 22.05.2017 11.10.13 :.
.: Львівська обласна бібліотека для дітей :.
.: Версія для друку :.
 


Generated in 0.999732 seconds