Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 36 .:. Запитань у базі: 38526
   


Автор запитання: Гліб із міста: Миколаїв :: Запитання: 40478  
Гліб запитує:
Доброго дня! Шановні , допоможіть з пошуками літератури та наукових статей (бажано найбільш актуальних на даний момент), які б дали змогу всебічно ознайомитись з такою темою, як " МОНАРХІЯ ЯК ФОРМА ПРАВЛІННЯ У СУЧАСНОМУ СВІТІ". Дякую!
Наша відповідь:
Доброго дня, Глібе!
Пропонуємо Вам переглянути наступні джерела:
Алєксєєнко І. Г. Форма державного правління як парадигмальна основа розвитку інституційної структури політики : монографія / І. Г. Алєксєєнко ; Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара. - Д. : Пороги, 2011. - 428 c.
Алєксєєнко І. Г. Форми правління в європейських країнах: шлях до уніфікації монархії та республіки / І. Г. Алєксєєнко // Держава і право. Юрид. і політ. науки : зб. наук. пр. - 2010. - Вип. 50. - С. 662-668.
Гришко Л. М. Особливості престолонаслідування в монархіях Арабського Сходу [Електронний ресурс] / Л. М. Гришко // Право і Безпека. - 2011. - № 2. - С. 28-32. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Pib_2011_2_8.
Гришко Л. М. Проблеми реалізації права на свободу віросповідання в монархіях Арабського Сходу [Електронний ресурс] / Л. М. Гришко // Форум права. - 2014. - № 4. - С. 93–98. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/FP_index.htm_2014_4_19.
Гришко Л. М. Чинники модернізації державного ладу монархій Арабського Сходу [Електронний ресурс] / Л. М. Гришко // Форум права. - 2015. - № 2. - С. 24–31. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/FP_index.htm_2015_2_6.
Колисенко А. І. Особливості інституту контрасигнування в монархічних державах [Електронний ресурс] / А. І. Колисенко // Право і суспільство. - 2015. - № 6(2). - С. 10-16. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Pis_2015_6(2)__4.
Литвинов О. М. Республіканська форма правління: особливості інтерпретації в сучасних умовах [Електронний ресурс] / О. М. Литвинов // Форум права. - 2013. - № 1. - С. 607-612. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/FP_index.htm_2013_1_102.
Марчук Р. П. Поняття конституції та її види: політико-юридичний аспект [Електронний ресурс] / Р. П. Марчук // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України. Серія : Політичні науки. - 2015. - № 4. - С. 11-16. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vnaduppu_2015_4_4.
Матлай Л. Особливості зовнішньої політики урядового кабінету Народної партії Іспанії (2011–2014 рр.) [Електронний ресурс] / Л. Матлай // Українська національна ідея: реалії та перспективи розвитку. - 2015. - Вип. 27. - С. 122-128. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Unir_2015_27_21.
Ніколаєнко Н. В. Форми правління в умовах конституціоналізму: історична ретроспектива та сучасний стан [Електронний ресурс] / Н. В. Ніколаєнко // Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України. - 2014. - № 2. - С. 26-31. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nzizvru_2014_2_8.
Полянська В. Ю. Репрезентація монархії і республіки естетичними засобами [Електронний ресурс] / В. Ю. Полянська // Вісник Дніпропетровського університету. Серія : Філософія. Соціологія. Політологія. - 2015. - № 4. - С. 81-89. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vdufsp_2015_4_14.
Серьогіна С. Г. Повноваження органів державної влади в законодавчій сфері за монархічної форми правління [Електронний ресурс] / С. Г. Серьогіна // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія : Право. - 2015. - Вип. 30(1). - С. 95-101. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/nvuzhpr_2015_30(1)__25.
Серьогіна С. Г. Форма правління: питання конституційно-правової теорії та практики : монографія / С. Г. Серьогіна ; Нац. ун-т "Юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого". - Харків : Право, 2011. - 764 c.
Сухонос В. В. Державне правління: еволюція сучасних форм : монографія / В. В. Сухонос ; ДВНЗ "Укр. акад. банк. справи Нац. банку України". - Суми : Унів. кн., 2013. - 310 c.
Сухонос В. В. Монархія як державна форма: історико-теоретичний та конституційно-правовий аспекти : монографія / В. В. Сухонос ; Укр. акад. банк. справи Нац. банку України. - Суми : Мрія-1, 2010. - 368 c.
Черінько І. П. Дуалістична монархія як різновид конституційно- монархічного політичного режиму (переважно на прикладі Королівства Тонга) [Електронний ресурс] / І. П. Черінько // Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса. - 2011. - Вип. 4. - С. 285-295. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nzipiend_2011_4_30.
Шпак Ю. О. Місцеве самоврядування Саудівської Аравії та Султанату Оману в умовах модернізації абсолютних монархій Аравійського півострова [Електронний ресурс] / Ю. О. Шпак // Державне будівництво та місцеве самоврядування. - 2013. - Вип. 26. - С. 228-238. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/dbms_2013_26_20.
На жаль, це все, що вдалося знайти у доступних нам джерелах.

.: Розділ: Держава і право :: 22.03.2017 17.11.51 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Юрій із міста: Чернівці :: Запитання: 40471  
Юрій запитує:
Доброго дня, допоможіть знайти літературу для написання магістерської на тему" Гласність судового процесу: забезпечення та підстави обмеження"
Наша відповідь:
Доброго дня, Юрію!
Пропонуємо Вам переглянути наступні джерела:
Бондарчук С. А. Гласність та відкритість судового процесу як гарантії доступу до правосуддя [Електронний ресурс] / С. А. Бондарчук // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2010. - № 4(2). - С. 6-11. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/VKhnuvs_2010_4(2)__3.
Гончар В. П. Гласність судового процесу: теоретико-прикладний аналіз : монографія / В. П. Гончар. - Київ : Логос, 2015. - 207 c.
Гончар В. П. Мета та підстави обмеження гласності судового процесу [Електронний ресурс] / В. П. Гончар // Вісник Академії адвокатури України. - 2014. - Т. 11, № 1. - С. 70-77. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vaau_2014_11_1_11.
Городовенко В. В. Принцип гласності та відкритості у вітчизняному судочинстві: проблеми реалізації [Електронний ресурс] / В. В. Городовенко // Вісник Верховного Суду України. - 2011. - № 9. - С. 38-43. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vvsu_2011_9_10.
Гутник П. М. Сучасні проблеми гласності судового розгляду з позицій практикуючого адвоката [Електронний ресурс] / П. М. Гутник // Адвокат. - 2010. - № 7. - С. 20-22. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/adv_2010_7_3.
Іванчулинець Д. В. Законне представництво у цивільному процесі : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.03 / Д. В. Іванчулинець ; НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького. - Київ, 2012. - 20 с.
Коляденко П. Л. Про співвідношення понять "гласність судового провадження" та "повне фіксування його технічними засобами" [Електронний ресурс] / П. Л. Коляденко // Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е. О. Дідоренка. - 2014. - Вип. 3-4. - С. 130-138. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vlduvs_2014_3-4_18.
Кондратенко В. М. Зарубіжний досвід правової регламентації гласності та відкритості в адміністративному судочинстві [Електронний ресурс] / В. М. Кондратенко // Право та державне управління. - 2014. - № 1-2. - С. 40-43. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Ptdu_2014_1-2_10.
Кондратенко В. М. Місце гласності та відкритості серед принципів адміністративного судочинства України [Електронний ресурс] / В. М. Кондратенко // Держава та регіони. Сер. : Право. - 2014. - № 2. - С. 27-30. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/drp_2014_2_7.
Кондратенко В. М. Принципи гласності та відкритості в адміністративному судочинстві України : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.07 / В. М. Кондратенко ; Нац. авіац. ун-т. - Київ, 2013. - 20 c.
Король В. В. Засада гласності кримінального судочинства України: поняття, зміст, підстави обмеження : [монографія] / В. В. Король ; Прикарпат. ун-т ім. Василя Стефаника. - Івано-Франківськ : Плай, 2003. - 221 с.
Король В. В. Засада гласності та її обмеження в кримінальному судочинстві України : автореф. дис... канд. юрид. наук : 12.00.09 / В. В. Король ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. - Київ, 2002. - 19 c. - Режим доступу: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=ARD&P21DBN=ARD&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Z21ID=&Image_file_name=DOC/2002/02kvvksu.zip.
Король В. В. Організаційні передумови реалізації засади гласності і відкритості судового провадження [Електронний ресурс] / В. В. Король // Право і суспільство. - 2015. - № 3. - С. 202-209. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Pis_2015_3_37.
Кузьменко О. Т. Принцип гласності кримінального судочинства і формування довіри громадян до суду [Електронний ресурс] / О. Т. Кузьменко, Н. Л. Дроздович // Вісник Верховного Суду України. - 2015. - № 10. - С. 31-36. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vvsu_2015_10_6.
Мілієнко О. А. Питання про відкритість чи закритість судових засідань як складова змісту принципу гласності адміністративного судочинства [Електронний ресурс] / О. А. Мілієнко // Прикарпатський юридичний вісник. - 2015. - Вип. 1. - С. 74-79. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Pjuv_2015_1_19.
Мірінович У. А. Принципи (засади) організації судової влади, що закріплені в спеціальному законодавстві України про судоустрій : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.10 / У. А. Мірінович ; ПВНЗ "Львів. ун-т бізнесу та права". - Львів, 2012. - 20 с.
Овсяннікова О. О. Генезис принципу гласності судової влади [Електронний ресурс] / О. О. Овсяннікова. // Часопис Національного університету "Острозька академія". Сер. : Право. - 2013. - № 2. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Choasp_2013_2_26.
Тарасова І. В. Реалізація конституційного принципу гласності судового процесу в новому Кримінальному процесуальному кодексі України [Електронний ресурс] / І. В. Тарасова, Ю. В. Шеляженко // Правничий вісник Університету "КРОК". - 2013. - Вип. 15. - С. 135-142. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Pvuk_2013_15_23.
Ткаченко И. Ю. Освещение в СМИ судебных процессов как средство обеспечения открытости и гласности судопроизводства [Електронний ресурс] / И. Ю. Ткаченко // Управління розвитком. - 2014. - № 6. - С. 22-23. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Uproz_2014_6_11.

.: Розділ: Держава і право :: 21.03.2017 18.33.08 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Андрій із міста: Чернівці :: Запитання: 40470  
Андрій запитує:
Доброго дня. Допоможіть, будь ласка, з літературою для написання магістерської роботи на тему:«Право на працю як об’єкт кримінально-правової охорони».
Наша відповідь:
Андрію, для вас підібрані такі джерела інформації:

Андрушко П. П. Об’єкт кримінально-правової охорони, об’єкт злочину, об’єкт злочинного посягання та об’єкт злочинного впливу: основний зміст понять та їх співвідношення / П. П. Андрушко // Адвокат. – 2011. – № 12. – С. 3–10.

Андрушко П.П. Кримінально-правова охорона прав інтелектуальної власності в Україні / Андрушко П.П. – К.: Форум, 2004. – 161 с.

Болотіна Н.Б. Трудове право України : Підручник / Болотіна Н.Б. – 4-те вид. – К. : Вікар, 2006. – 725 с.

Борисов В.І. Злочини проти безпеки виробництва: поняття та види. Кримінальна відповідальність за порушення правил ядерної або радіаційної безпеки : Монографія / Борисов В.І., Пашенко О.О. – Харків: Вид-во СПД ФО Вапнярчук Н.М., 2006. – 224 c.

Борисов В. І. Основні напрямки розвитку Особливої частини законодавства України про кримінальну відповідальність / В. І. Борисов // 10 років чинності Кримінального кодексу України: проблеми застосування, удосконалення та подальшої гармонізації із законодавством європейських країн : матеріали міжнар. наук.-практ. конф., 13–14 жовт. 2011 р. / [редкол. : В. Я. Тацій (голов. ред.), В. І. Борисов (заст. голов. ред.) та ін.]. – Х. : Право, 2011. – С. 280–283.

Борисов В. І. Основні тенденції розвитку Особливої частини кримінального законодавства України / В. І. Борисов // Кримінальний кодекс України 2001 р.: проблеми застосування і перспективи удосконалення : матеріали міжнар. наук.-практ. конф., 7–8 квіт. 2006 р. – [у 2 ч.]. – Львів : Львів. держ. ун-т внутр. справ, 2006. – Ч. 1. – С. 26–30.

Борисов В. І. Норми Особливої частини КК, їх види та розвиток / В. І. Борисов // Кримінальний кодекс України 2001 р.: проблеми застосування і перспективи удосконалення : матеріали міжнар. наук.-практ. конф., [Львів, 13–15 квіт. 2007 р.]. – [у 2 ч.]. – Львів : Львів. держ. ун-т внутр. справ, 2007. – Ч. 1. – С. 17–20.

Борисов В. І. Системний підхід при визначенні підстав кримінально-правової заборони / В. І. Борисов // Методологічні проблеми правової науки : матеріали міжнар. наук. конф., Харків, 13–14 груд. 2002 р. – Х. : Право, 2003. – С. 287–289.

Кримінальне право України: Особлива частина: Підручник / Ю.В.Баулін, В.І.Борисов, В.І.Тютюгін та ін.; за заг. ред. В.В.Сташиса. В.Я.Тація. – 4-те вид., переробл. та доп. – Х.: Право, 2010. – 456 с.

Лихова С.Я. Злочини у сфері реалізації громадянських, політичних та соціальних прав і свобод людини громадянина (розділ V Особливої частини КК України) : Монографія / Лихова С.Я. – К.: Видавничо-поліфічний центр «Київський університет», 2006. – 573 с.

Музика А.А., Лащук Є.В. Предмет злочину: теоретичні основи пізнання: монографія / А.А.Музика, Є.В.Лащук. – К.: Паливода В.А., 2011. – 192 с.

Орлеан А.М. Експлуатація людини: поняття та класифікація основних видів (кримінально-правовий аспект) // Вісник Національної академії прокуратури України. – 2011. - №4. – С. 50-54.

Орлеан А.М. Кримінально-правова охорона людини від трудової експлуатації: аналіз матеріалів практики // Вісник прокуратури. - 2012. - №7. – С.57-66.

Павликівський В.І. Практика захисту трудових прав громадян кримінальним законодавством: Наук.-практ. посібник / Павликівський В.І. – Харків : Харків юридичний, 2005. - 224 с.

Пащук Т. Теорія юридичних засобів: концептуально-методологічний аспект // Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні. Матеріали ХІ регіональної науково-практичної конференції. – Львів, Львівський національний університет ім. І.Франка. Юридичний факультет, 2005. – С. 20.

Про практику застосування судами України законодавства у справах про злочини проти безпеки виробництва : постанова Пленуму Верховного Суду України № 7 від 12.06.2009 // Вісник Верховного Суду України – 2009. - №8. – С. 15-19.

Сердюк П. П. Теоретичні й методологічні проблеми сучасного кримінального права: монографія / П. П. Сердюк. – Запоріжжя: АкцентІнвест-Трейд, 2012. – С. 235.

Українське кримінальне право. Загальна частина : підручник / зар ред. В. О. Навроцького. – К.: Юрінком Інтер, 2013.

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВОЇ ОХОРОНИ
http://bo0k.net/index.php?p=achapter&bid=11045&chapter=1

Загальна характеристика об’єкта та предмета дослідження кримінально-правової охорони громадського порядку та моральності
http://diplomukr.com.ua/news/2014/09/22/7195

Кириченко О. ГРОМАДСЬКА БЕЗПЕКА ЯК ОБ’ЄКТ КРИМІНАЛЬНО-
ПРАВОВОЇ ОХОРОНИ
http://pravoisuspilstvo.org.ua/archive/2012/3_2012/38.pdf

Оцяця А. ОБ'ЄКТ КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВОЇ ОХОРОНИ
http://apdp.in.ua/v32/43.pdf

Поняття, об'єкт, суб'єкти, форми та зміст кримінально-правових відносин
https://studme.com.ua/108108065685/pravo/vozniknovenie_ugolovnoy_otvetstvennosti.htm

Тихонова О. В. ОБ’ЄКТ КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВОЇ ОХОРОНИ ТА
ОБ’ЄКТ ЗЛОЧИНУ: СПІВВІДНОШЕННЯ ПОНЯТЬ
http://journal.lvduvs.edu.ua/visnyky/nvsy/02_2014/14tovzsp.pdf

.: Розділ: Держава і право :: 21.03.2017 15.05.37 :.
.: Черкаська обласна бібліотека для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Антон із міста: Київ :: Запитання: 40461  
Антон запитує:
Вітаю" Допоможіть, будь ласка, з науковими джерелами для наукової статті на тему: ''Сучасні проблеми організації заробітньої плати в Україні''. Дякую!
Наша відповідь:
Доброго дня, Антоне! Радимо Вам переглянути наступні джерела інформації, а також звернути увагу на списки використаної літератури після статей.

Грушева, Алла. Диференціація заробітної плати: проблеми, чинники, аналіз вітчизняних реалій та зарубіжний досвід [Текст] / Алла Грушева // Світ фінансів : науковий журнал. - 2014. - № 4. - С. 136-140. - Бібліогр. в кінці ст.

Звягільський, Ю. Проблеми державного регулювання заробітної плати в Україні [Текст] / Ю. Звягільський // Економіка України. - 2011. - № 5. - С. 65-74. - Бібліогр. в підрядк. прим.

Касатонова, Інна. Організація обліку заробітної плати на підприємстві та її нормативне забезпечення [Текст] / І. Касатонова // Бухгалтерський облік і аудит. - 2016. - № 9. - С. 18-25. - Бібліогр. с. 25 (12 назв).

Мороз, О. В. Основні проблеми тінізації заробітної плати в Україні / О. В. Мороз, В. М. Семцов // Економіка АПК. - 2013. - № 3. - С. 94-101 : рис. - Бібліогр. в кінці ст.

Афанасьєва О. В. Проблеми державного регулювання заробітної плати http://www.kbuapa.kharkov.ua/e-book/conf/2014-2/doc/2/01.pdf

Базалійська Н. П. Сучасні проблеми оплати праці в Україні в умовах кризи національної економіки http://dspace.kntu.kr.ua/jspui/bitstream/123456789/821/1/41.pdf

Заробітна плата як основна форма доходів населення http://www.student-works.com.ua/kursovi/bjd/918.html

Івашина О. Чинники та проблеми формування механізму державного регулювання оплати праці в Україні http://www.dridu.dp.ua/vidavnictvo/2012/2012_02(13)/12ioyopu.pdf

Левченко О. П. Проблеми організації обліку оплати праці http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=31

Проблеми з оплати праці в Україні. Реферат http://osvita.ua/vnz/reports/econom_pidpr/18903/

Савка Т. М. Проблеми оплати праці в Україні та шляхи їх вирішення http://www.rusnauka.com/2_KAND_2012/Economics/10_99164.doc.htm

Сердюк І. В. Сучасні проблеми державного регулювання заробітної плати в Україні http://www.sworld.com.ua/index.php/uk/economy-411/mechanism-of-regulation-of-the-economy-411/11089-411-0049

Тибінка Г. І. Організаційно-економічний механізм регулювання оплати праці в господарській системі України : [дисертація] http://www.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2015/03/dis_Tybinka.pdf

Чорний А. Н. Аналіз організації заробітної плати http://dspace.nbuv.gov.ua/bitstream/handle/123456789/34987/16-Chornuy.pdf?sequence=1

Шевчук Л.П. Шляхи вирішення проблем оплати праці в Україні http://nauka.kushnir.mk.ua/?p=30811

Шляга О.В. Проблеми заробітної плати в Україні та шляхи їх вирішення http://www.zgia.zp.ua/gazeta/evzdia_6_044.pdf

Юр’єва І. А. Проблеми організації обліку операцій із заробітної плати та шляхи їх вирішення http://www.kpi.kharkov.ua/archive/Works/Наука і освіта – запорука розвитку/2013/S1/ПРОБЛЕМИ ОРГАНІЗАЦІЇ ОБЛІКУ ОПЕРАЦІЙ.pdf

.: Розділ: Держава і право :: 19.03.2017 14.03.54 :.
.: Черкаська обласна бібліотека для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Наталія із міста: Чернівці :: Запитання: 40456  
Наталія запитує:
Доброго дня! Підскажіть будь ласка літературу до наукової роботи на тему "Нетипові форми зайнятості населення". Буду вдячна за Вашу відповідь!
Наша відповідь:
Шановна Наталія! Пропонуємо Вам скористатися наступними матеріалами:
Давидюк, Л. П. Нестандартні форми зайнятості в системі трансформації міжнародного ринку праці [Текст] / Людмила Петрівна Давидюк // Економічний аналіз : зб. наук. праць / Тернопільський національний економічний університет; редкол. : В. А. Дерій (голов. ред.) та ін. – Тернопіль : Видавничо-поліграфічний центр Тернопільського національного економічного університету “Економічна думка”, 2015. – Том 20. – С. 30-34.

Гаврюшенко Г. В. Надомна форма організації праці – шлях до підвищення рівня зайнятості осіб з інвалідністю [Текст] / Г. В. Гаврюшенко // Демографія та соціальна економіка. – 2008. – № 2. – С. 170–178.

Дідух, А. О. Неформальна зайнятість як соціально-економічне явище / А. О. Дідух, І. М. Кравець // Вісник Хмельницького національного університету, 2014. – № 3. – Том 2. – С. 79-83.

Ємельяненко, Л. М. Формування та регулювання новітніх форм зайнятості в Україні /Л. М. Ємельяненко // Український соціум. – 2015. - № 1 (52). – С. 82-89.

Жадан, О. В. Причини та наслідки поширення нестандартної зайнятості на національному ринку праці [Електронний документ]. – Режим доступу: http://www.kbuapa.kharkov.ua/e-book/tpdu/2014-3/doc/2/02.pdf

Зайнятість населення: форми та структура [Електронний документ]. – Режим доступу:http://pidruchniki.com/1328102262155/politekonomiya/zaynyatist_naselennya_formi_struktura

Іванова, Л. В. Застосування нестандартних форм зайнятості на сучасному ринку праці /Л. В. Іванова, В. Г. Никифоренко // Вісник соціально-економічних досліджень. - Випуск 2 (49), Ч. 1. - 2013 р. – С.109-115. – Режим доступу: http://dspace.oneu.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/2283/1/Застосування нестандартних форм зайнятості на сучасному ринку праці.pdf

Каленюк, І. С. Новітні тенденції у сфері зайнятості в Україні / І. С. Каленюк // Чернігівський науковий часопис: Серія 1, Економіка і управління. - №1 (3). – 2012. – С. 168-172.

Костюченко, О. Є. Нетипові форми зайнятості у контексті соціально-економічного розвитку України / О. Є. Костюченко [Електронний документ]. – Режим доступу:http://www.nbuv.gov.ua/old_jrn/Soc_Gum/Vnyua_etp/2012_1/KostiuchenkoOE.pdf

Кохан, В. П. Нестандартна зайнятість в Україні: виклики часу [Електронний документ]. – Режим доступу: http://ndipzir.org.ua/wp-content/uploads/2013/04/Kokhan.pdf

Лагутіна, І. В. Нестандартні форми зайнятості та особисті немайнові трудові права працівників [Електронний документ]. – Режим доступу:
http://dspace.onua.edu.ua/bitstream/handle/11300/2875/Лагутіна І.В._НЕСТАНДАРТНІ ФОРМИ ЗАЙНЯТОСТІ ТА ОСОБИСТІ НЕМАЙНОВІ ТРУДОВІ ПРАВА ПРАЦІВНИКІВ.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Лучик, С. Д. Нетипові форми зайнятості населення: види та перспективи розвитку в Україні / С. Д. Лучик, М. В. Лучик // Людина і праця в економіці регіону : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф., 31 жовт. 2016 р. – Кропивницький, 2016. – Ч. 1 : Актуальні проблеми соціально-трудових відносин. – С. 22 -25. – Режим доступу: http://dspace.kntu.kr.ua/jspui/handle/123456789/5509

Про зайнятість населення [Текст] : Закон України від 05.07.2012 р. № 5067-VI //Офіційний вісник України. – 2012. – № 63. – Ст. 256.

Ринок праці та зайнятість населення: проблеми теорії та виклики практики
[Текст] : кол. моногр. / ред.-координатор М. В. Туленков. – К. : ІПК ДСЗУ, 2010. – 363 с.

.: Розділ: Держава і право :: 17.03.2017 13.37.33 :.
.: Днепропетровская централизованная система библиотек для детей :.
.: Версія для друку :.
 


Generated in 0.441407 seconds