Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 33 .:. Запитань у базі: 41791
   


Автор запитання: Ірина із міста: Конотоп :: Запитання: 43765  
Ірина запитує:
Доброго дня! Допоможіть будь-ласка знайти матеріали (наукові статті, аналітики, закони, положення, постанови, книги) не раніше 2015 року випуску на тему для написання магістерської роботи "Особливості впровадження електронногодокументообігу в місцевих органах виконавчої влади". Дякую!
Наша відповідь:
Ірино, добрий день! За вашим запитом підібрано такі джерела інформації:

Деякі питання документування управлінської діяльності: постанова Кабінету Міністрів України від 17 січня 2018 року № 55 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/55-2018-п

Електронний документообіг та захист інформації: навч. посіб. / О.Б. Кукарін / За заг. ред. д. держ. упр., професора Н.В. Грицяк. – К.: НАДУ, 2015. – 84 с. http://academy.gov.ua/infpol/pages/dop/2/files/dcc74a43-a939-4314-8f50-f6b1e80cf498.pdf

Електронне урядування та електронна демократія : навч. посіб.: у 15 ч. / за заг. ред. А.І. Семенченка, В.М. Дрешпака. – К., 2017.

Частина 9.: Електронний документообіг. Реінжиніринг адміністративних процесів в органах публічної влади / [С.П. Кандзюба, Р.М. Матвійчук, Я.М. Сидорович, П.М. Мусієнко]. – К.: ФОП Моска ленко О. М., 2017. – 64 с.
Електронний документообіг як елемент електронного урядування // «DOKUMENT», 2018 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://opu.ua/upload/files/hsf/dsia/5.pdf

Клюцевський В. Механізми впровадження електронного документообігу в місцевих органах виконавчої влади : автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата наук з державного управління / Клюцевський Володимир Іванович. – Одеса, 2019. – 23 с. – Режим доступу: http://www.oridu.odessa.ua/8/4/doc/aref_kluc.pdf

Клюцевський В.І. Модернізація механізмів електронного документообігу в органах місцевої виконавчої влади // Державна політика щодо місцевого самоврядування: стан, проблеми та перспективи: матеріали 9-ї Всеукр. наук.-практ. конф.(Херсон, 19 жов.2018 р.). - Херсон: НТУ, 2018. С.65–70.

Клюцевський В.І. Використання сучасних цифрових технологій при наданні адміністративних послуг на регіональному рівні // Децентралізація влади в Україні: гуманітарний та соціально-політичний аспекти: монографія / кол. авт.: Іжа М.М., Бакуменко В.Д., Попов С.А. та ін.; за ред. Іжі М.М., Бакуменка В.Д., Попова С.А. - Одеса, 2019.- 285–296.

Про затвердження Вимог до форматів даних електронного документообігу в органах державної влади : наказ державного агенства з питань електронного урядування України від 07.09.2018 № 60. – Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1309-18

Про затвердження Змін до Порядку обміну електронними документами з контролюючими органами: наказ міністерства фінансів України від 22.10.2019 № 444. – Режим доступу:
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1202-19

Про схвалення Концепції розвитку електронного урядування в Україні [Електронний ресурс]: розпорядження Кабінету Міністрів України від 20 вересня 2017 р. № 649-р. – Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/649-2017-р/paran92#n92

Деякі питання документування управлінської діяльності : Постанова Кабінету Міністрів України від 17.01.2018 р. № 55
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/55-2018-п

Деякі питання підготовки проектів актів законодавства в електронній формі: постанова Кабінету Міністрів України від 27.05.2015р. № 351
https://www.kmu.gov.ua/npas/250210535

Лопушинський І.П. «Цифровізація» як основа державного управління на шляху трансформації та реформування українського суспільства //Теорія та практика державного управління і місцевого самоврядування: електр. наук. фах. вид. Херсонського національного технічного університету / голов. ред. проф. Лопушинський І.П. – 2018. – №2. – Режим доступу: http://www.srbss-nbuv.ua/ - Назва з екрана.

Лопушинський І. П. «Цифрові робочі місця» державних службовців як вагома складова електронного урядування в Україні //Теорія та практика державного управління і місцевого самоврядування: електр. наук. фах. вид. Херсонського національного технічного університету / голов. ред. проф. Лопушинський І.П. – 2018. – № 1. – Режим доступу: http://www.srbss-nbuv.ua/-Назва з екрана.

Наконечна О. А., Петрук С. В. Моделювання ефективного електронного документообігу для управління діяльністю органів державної влади. Вісник Східноєвропейського університету економіки і менеджменту. Серія : Економіка і менеджмент. 2015. № 2. С. 169-181. URL: http://nbuv.gov.ua/ UJRN/ Vsuem_2015_2_20
.
Про схвалення Концепції розвитку електронного урядування в Україні: розпорядження Кабінету Міністрів України від 20 вересня 2017 року № 649-р [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/649-2017-р

Про добровільне об’єднання територіальних громад: закон України від 05.02.2015 р. № 157-VIII.URL: http://www.rada.gov.ua
10. Про внесення змін до деяких постанов КМ України: постанова КМ України від 03 лютого 2017 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/48-2016-п

Про затвердження Правил з організації діловодства та архівного зберігання документів удержавних органах, органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах і організаціях : наказ Міністерства юстиції України від 18.06.2015 р., № 1000/5. URL: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/ show/z0736-15. (дата звернення: вересень 2018).

Про затвердження Вимог до форматів даних електронного документообігу в органах державної влади : наказ державного агенства з питань електронного урядування України від 07.09.2018 № 60. – Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1309-18

Про схвалення Концепції розвитку електронного урядування в Україні [Електронний ресурс]: розпорядження Кабінету Міністрів України від 20 вересня 2017 р. № 649-р. – Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/649-2017-р/paran92#n92

Федченко Л., Козіна В. Організація діловодства та забезпечення обігу інформації в органах місцевого самоврядування. - Харків, 2016. - 160 с.

.: Розділ: Держава і право :: 16.01.2020 12.51.10 :.
.: Черкаська обласна бібліотека для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Алла із міста: Конотоп :: Запитання: 43745  
Алла запитує:
Доброго дня, допоможіть, будь ласка, підібрати літературу для написання дипломної роботи на тему: "Організація роботи зі зверненнями громадян в органах місцевого самоврядування"
Наша відповідь:
Доброго дня Алло! Пропонуємо переглянути такі посилання по вашому питанню:
Братель С. Права громадян під час звернення до органів державної влади та органів місцевого самоврядування: порівняльно-правовий аналіз [Електронний ресурс] / С. Братель // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія : Юриспруденція. - 2014. - Вип. 9-2(1). - С. 66-68. - Режим доступу:http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvmgu_jur_2014_9-2(1)__19. — Назва з екрана. — Дата звернення 15.01.2020.

Зеленіна С. Визначення поняття ”звернення громадян” до органів державної влади / С. Зеленіна // Право і суспільство. — 2013. — № 2. — С. 122-128.

Зеленіна С. Правові питання удосконалення порядку розгляду звернень громадян в органах місцевого самоврядування[Електронний ресурс] / С. Зеленіна // Право і суспільство. - 2013. - № 5. - С. 99-105. - Режим доступу:http://nbuv.gov.ua/UJRN/Pis_2013_5_19. — Назва з екрана. — Дата звернення 15.01.2020.

Коваленко В. Робота зі зверненнями громадян, які надходять до юридичної служби органів місцевого самоврядування: питання сьогодення [Електронний ресурс] / В. Коваленко // Європейські перспективи. - 2013. - № 3. - С. 74-78. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/evpe_2013_3_15. — Назва з екрана. — Дата звернення 15.01.2020.

Лазаренко Л. Забезпечення Кабінетом Міністрів України конституційного права громадян на звернення / Л. Лазаренко // Право і суспільство. — 2012. — № 4. — С. 37-42.

Марковець О. Моделювання процесів опрацювання електронних звернень громадян до органів місцевого самоврядування за допомогою засобів GPSS на основі консолідованої інформації [Електронний ресурс] / О. Марковець, І. Олійник // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". Інформаційні системи та мережі. - 2014. - № 783. - С. 385-396. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/VNULPICM_2014_783_43. — Назва з екрана. — Дата звернення 15.01.2020.
Петрова І. Організація роботи зі зверненнями громадян в органах місцевого самоврядування: перспективи розвитку [Електронний ресурс] / І. О. Петрова // Вісник Маріупольського державного університету. Сер. : Філософія, культурологія, соціологія. - 2012. - Вип. 3. - С. 87-93. - Режим доступу:http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vmdu_fks_2012_3_16. — Назва з екрана. — Дата звернення 15.01.2020.

Соболь В. Звернення громадян як механізм взаємодії держави та суспільства : автореф. дис. ... канд. наук з держ. упр. : 25.00.02 / В. Соболь; Нац. акад. держ. упр. при Президентові України. - Київ, 2014. - 20 c.

Цимбалюк В. Звернення громадян як важлива складова захисту прав і свобод людини та громадянина в Україн / В. І. Цимбалюк, К. О. Кісілевич //Молодий вчений. — 2017. — 5.1, спецвипуск. — С. 149-154.

Цимбалюк В. Поняття права громадян на звернення до органів місцевого самоврядування / В. Цимбалюк // Митна справа. — 2012. — № 4; Ч. 2; Кн.1 (82). — С. 147-152.

Цимбалюк В. Право громадян на звернення до публічної адміністрації / В. Цимбалюк // Науковий вісник Національної академії внутрішніх справ. — 2012. — № 4. — С. 125-132.

Цимбалюк В. Сутність права громадян на звернення до публічної адміністрації / В. Цимбалюк // Право і суспільство. — 2012. — № 2. — С. 88-92.

Щерба А. Робота зі зверненнями громадян як напрям діяльності органів місцевого самоврядування в Україні [Електронний ресурс] / А. В. Щерба // Актуальні проблеми державного управління. - 2008. - № 2. - С. 276-283. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/apdy_2008_2_37. — Назва з екрана. — Дата звернення 15.01.2020.

Юськов Г. Гарантії права звернення громадян до державних органів влади в Україні / Г. Юськов // Інвестиції: практика та досвід. — 2019. — № 22. — С. 117-120.

.: Розділ: Держава і право :: 10.01.2020 19.28.36 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Олена із міста: м . Кривий Ріг :: Запитання: 43740  
Олена запитує:
Доброго дня! Допоможіть, будь ласка знайти літературу для теми дипломної роботи:Правовий статус Європолу. Дякую
Наша відповідь:
Доброго дня, Олено! Радимо Вам попрацювати з наступними посиланнями: – https://studfile.net/preview/5129580/page:32/
http://www.pravnuk.info/2013-12-27-15-13-14/309-pravovij-status-pravooxoronnix-organiv-yevropejskogo-soyuzu.html
http://international-relations-tourism.karazin.ua/resources/99783cecb8d244eebc3a6e2b374429f7.pdf
https://studopedia.su/13_164932_osoblivosti-statusu-ustanov-yevropeyskogo-soyuzu-pravoviy-status-yevropeyskogo-politseyskogo-vidomstva-yevropol.html
http://ena.lp.edu.ua:8080/bitstream/ntb/37425/1/53_353-360.pdf
http://www.apdp.in.ua/v68/24.pdf
https://arm.naiau.kiev.ua/books/eulaw/info/lec7.html
https://pidruchniki.com/78734/pravo/pravovi_mehanizmi_spivrobitnitstva_ramkah_yevropeyskogo_politseyskogo_ofisu
http://web.znu.edu.ua/herald/issues/archive/articles/2724.pdf
http://www.pap.in.ua/4_2017/112.pdf
http://dspace.onua.edu.ua/bitstream/handle/11300/4849/24(1).pdf?sequence=1&isAllowed=y
– Войников В.В. Европейское полицейское ведомство (Европол): история, задачи, структура / В.В. Войников // Российская юстиция. – 2005. – № 2.
– Проневич О.С. Європол : правові та організаційні засади участі у боротьбі з транснаціональною злочинністю / О.С. Проневич // Вісник Запорізького державного університету. – 2003. – № 1. – С. 147-151.
– Грибовская Н.Н. Сфера деятельности Европейского полицейского ведомства /Н.Н. Грибовская // Российский следователь. – 2006. – № 10. – С. 47–48.
– Сорочик Ю.Ю. Європол: новітні тенденції у протидії організованій злочинності / Ю.Ю. Сорочик // Південноукраїнський правничий часопис. – 2009. – № 1. – С. 162-164.
– Проневич О. С. Європол: правові та організаційні засади участі в боротьбі з транснаціональною злочинністю / О. С. Проневич // Проблеми правознавства та правоохоронної діяльності. 2002 р. № 3. - Донецьк : ДІВС / Донецький інститут внутрішніх справ при Донецькому державному університеті, 2002. - С. 179-187.

– Щокін Ю. Міжнародна правосуб'єктність Європолу / Ю. Щокін // Український Часопис Міжнародного Права. - 2003. - № 3. - С. 100-106.
– Лапкін А.В. Правові основи організації і діяльності органів координації боротьби зі злочинністю в Європейському Союзі (на прикладі Європол та Євроюст) [Текст] / А. В. Лапкін // Мова і сучасні тенденції юридичної науки очима молодих вчених : [Зб. тез допов. та наук. повідомл. круглого столу], 16 квіт. 2009 р. - Харків : Нац. юрид. акад. України ім. Я. Мудрого / за заг. ред.: А. П. Гетьман, юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого Нац., 2009. - С. 35-39.

– Макаруха З.М. Правові механізми боротьби зі злочинністю та запобігання їй у рамках Європейського Поліційного Офісу (Європолу) / З. М. Макаруха // Актуальні проблеми держави і права : зб. наук. пр. / Одеська нац. юрид. акад. - О. : Юрид. літ., 2010. - Вип. 55. - С. 535-541.

– Форманюк В.В. Європейське поліцейське відомство: поняття, завдання та функції / В.В. Форманюк // Правове життя сучасної України : у 2 т. : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. (Одеса, 17 трав. 2019 р.). 2019. : Т. 1 . 2019 . - 722 с. - С. 422-426. Макаруха З. М. Правові засади еволюції поліційного співробітництва в рамках Європейського Союзу / З.М. Макаруха // Порівняльне правознавство : зб. наук. праць : сучасний стан і перспективи розвитку. 2010. - С. 230-233.

.: Розділ: Держава і право :: 9.01.2020 16.05.28 :.
.: Хмельницька обласна бібліотека для дітей ім. Т.Г.Шевченка :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Оксана із міста: Конотоп :: Запитання: 43690  
Оксана запитує:
Допоможіть, будь ласка, підібрати матеріали для дипломної роботи на тему"Удосконалення організації доступу до публічної інформації органів місцевого самоврядування"
Наша відповідь:
Добрий день, Оксано! Перегляньте наступні джерела:
Забезпечення доступу до публічної інформації в контексті впровадження європейських стандартів відкритості та прозорості : матер. круглого столу в режимі відеоконференцзв’язку, Київ – Дніпропетровськ – Львів – Одеса – Харків, 08.02.2012 р. / за заг. ред. Ю. В. Ковбасюка. – Київ : НАДУ, 2012. – 80 с.
Абетка з доступу до публічної інформації: навчально-методичний посібник / за ред. Д. М. Слизьконіc, В. В. Тарана ; авт.-уклад. Р. В. Балабан та ін. – Київ : Центр Політ. студій та аналітики, 2012. – 88 с.
Грицяк Н. В. Державна політика у сфері надання доступу до публічної інформації [Електронний ресурс] : навч.-метод. матеріали / Н. В. Грицяк. – Київ : НАДУ, 2013. – 32 с. – Режим доступу: http://academy.gov.ua/NMKD/library_nadu/Navch_Posybniky/995fca05-97c4-4d8b-9b38-db66c1465fbf.pdf.
Гурняк І. Л. Системна потужність і громадянська ефективність як критерії оцінки функціонування територіальних громад [Електронний ресурс] / І. Л. Гурняк, О. І. Яремчук // Теорія та практика державного управління. – 2015. – № 1 – Режим доступу : http://www.kbuapa.kharkov.ua/ebook/tpdu/2015-1/index.html.
Доступ до публічної інформації: найчастіші запитання та відповіді [Електронний ресурс] / за заг. ред. В. Андрусіва, Д. Котляра ; Укр. незалеж. центр політ. дослідж. – Київ : [Агентство «Україна»], 2012. – 64 с. – Режим доступу: http://access-info.org.ua/wp-content/uploads/2015/12/184.pdf.
Електронне урядування та електронна демократія: навч. посіб. [Електронний ресурс] : у 15 ч. / за заг. ред. А. І. Семенченка, В. М. Дрешпака. – Ч. 11: Доступ до публічної інформації / [Ю.Б. Пігарєв, В.М. Дрешпак, І.С. Куспляк]. – Київ : ФОП Москаленко О. М., 2017. – 60 с. – Режим доступу: https://onat.edu.ua/wp-content/uploads/2018/05/Part_011_Feb_2018.pdf.
Красюк Н. І. Деякі питання адміністративно-правового регулювання доступу до публічної інформації у сфері земельних відносин в Україні [Електронний ресурс] / Н. І. Красюк // Вісник Харків. нац. ун-ту внутрішніх справ. – 2014. –№ 2 (65). – С. 131-141. – Режим доступу: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/VKhnuvs_2014_2_18.pdf.
Лише 5 органів місцевого самоврядування із 96 мають високий рівень доступу до інформації [Електронний ресурс] // Ейдос : центр політ. Студій та аналітики : [вебсайт]. – Електрон. дан. – Режим доступу: https://eidos.org.ua/novyny/lyshe-5-orhaniv-mistsevoho-samovryaduvannya-iz-96-mayut-vysokyj-riven-dostupu-do-informatsiji/. – Назва з екрану.
Любченко П. М. Відкритість та гласність у сфері місцевого самоврядування [Електронний ресурс] / П. М. Любченко // Держ. будівництво та місцеве самоврядування. – 2013. – Вип. 25. – С. 88-101. – Режим доступу: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/dbms_2013_25_10.pdf.
Методичні рекомендації щодо практичного впровадження Закону України «Про доступ до публічної інформації» [Електронний ресурс] / [М. В. Лациба, О. С. Хмара, В. В. Андрусів [та ін.]; Укр. незалеж. центр політ. дослідж., 2-е вид. допов. – Київ : [Агентство «Україна»], 2012. – 164 с. – Режим доступу: https://cedem.org.ua/wp-content/uploads/2012/02/access_info_2012.pdf.
Олексюк Л. Механізми правового забезпечення електронного доступу до публічної інформації та відкритих даних: стан і тенденції розвитку [Електронний ресурс] / Л. Олексюк // Держ. управління. – 2016. – Вип. 3(30). – С. 92-99. – Режим доступу: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/dums_2016_3_15.pdf.
Рейтинг відкритості офіційних веб-сайтів центральних органів виконавчої влади України 2013 р. [Електронний ресурс] : аналіт. звіт. – Режим доступу : https://irrp.org.ua/wpcontent/uploads/2014/02/ MainReportNED_1-67_prynt.pdf.
Тітов С. В. Web-сайти органів місцевого самоврядування як складова впровадження е-урядування в Україні [Електронний ресурс] / С. В. Тітов, О. В. Тітова // Вісник Харк. держ. академії культури. – 2013. – Вип. 39. – С. 144-153. – Режим доступу: http://openarchive.nure.ua/handle/document/5306.
Шотурма Н. Доступ до публічної інформації як засіб громадського контролю органів місцевого самоврядування [Електронний ресурс] / Н. Шотурма // Вісник Прикарпат. ун-ту. Серія: Політика. – 2015. – № 9. – С. 38-44. – Режим доступу: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/Vpu_Polit_2015_9_9.pdf.

.: Розділ: Держава і право :: 17.12.2019 09.21.52 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Аня із міста: Дрогобич :: Запитання: 43606  
Аня запитує:
Доброго дня. Допоможіть, будь ласка, знайти підручники з курсу "Теорія прав людини". Можливо, Ви зможете знайти посилання на підручник Мартинюк Р.С. "Теорія прав людини" в онлайн доступі. Дякую
Наша відповідь:
Доброго дня, Аню. Пропонуємо Вам переглянути наступні посилання:
Волинка К. Г. Теорія держави і права : навч. посіб. - К. : МАУП, 2003. - 240 с. - Бібліогр.: с. 229–232. – Режим доступу: http://personal.pu.if.ua/depart/Iryna.Malynovska/resource/file/Волинка - Теорія держави та права, 2003.pdf
Загальна теорія держави і права : підручник / М. В. Цвік, О. В. Петришин, Л. В. Авраменко та ін. ; Нац. ун-т "Юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого". - Харків : Право, 2009. - 584 с. – Режим доступу: http://library.nlu.edu.ua/POLN_TEXT/KNIGI_2009/TEorijaDerjav_2009.pdf
Кельман М. С. Загальна теорія держави і права : підручник / М. С. Кельман. – Режим доступу: https://javalibre.com.ua/java-book/book/2908586
Мартинюк Р. С. Теорія прав людини : навчальний посібник / Р. С. Мартинюк. – Острог : Видавництво Національного університету “Острозька академія”, 2009. – 218 с. – Режим доступу: https://lib.oa.edu.ua/files/funds/vudavnutstvo/Teoriya_prav_ludyny_Martynuk.pdf
Машков А. Д. Теорія держави і права : підручник / А. Д. Машков. – Київ : ВД Дакор, 2016. – 492 с. – Режим доступу: https://dakor.kiev.ua/wp-content/uploads/teoriia-derzhavy-i-prava.pdf
Скакун О. Ф. Теорія держави і права : підручник / О. Ф. Скакун. – Харків : Консум, 2001. – 656 с. – Режим доступу: http://www.dut.edu.ua/uploads/l_948_39072050.pdf
Теорія держави і права : підручник / О. В. Петришин, С. П. Погребняк, В. С. Смородинський та ін. ; за ред. О. В. Петришина. – Х. : Право, 2015. – 368 с. – Режим доступу: https://pravo-izdat.com.ua/image/data/Files/126/1-30.pdf

.: Розділ: Держава і право :: 26.11.2019 16.56.30 :.
.: Днепропетровская централизованная система библиотек для детей :.
.: Версія для друку :.
 


Generated in 0.924605 seconds