Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 33 .:. Запитань у базі: 40698
   


Автор запитання: Штогун Неллі із міста: Рівне :: Запитання: 42660  
Штогун Неллі запитує:
Доброго дня. Для написання кандидатської роботи, мене цікавить вся можлива література на тему: "Функції судової влади"
Наша відповідь:
Шановна Неллі, пропонуємо Вам переглянути наступні матеріали:

Бігун, В. С. Філософія правосуддя : ідея та здійснення : монографія / В. С. Бігун. – К., 2011. – 330 с.

Булкат, М. Система функцій судової влади / М. Булкат. – Режим доступу: http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/pp_2016_4_28.pdf

Гуменний, О. І. Судова влада як арбітр між державою та суспільством / О. І. Гуменний. – Режим доступу: https://lj.oa.edu.ua/articles/2016/n2/16hoidts.pdf

Гусаров, К. В. Правосуддя як ф ункція судової влади / К. В. Гусаров. – Режим доступу: http://dspace.nlu.edu.ua/bitstream/123456789/13321/1/Gusarov_222-223.pdf

Денищук, Ж. Судова влада: її місце і роль у суспільстві / Ж. Денищук // Підприємництво, господарство і право. – 2006. – № 8. – С. 29-30.

Загальна теорія держави і права: підруч. для студентів юридичних вищ. навч. закл. / М. В. Цвік, О. В. Петришин, Л. В. Авраменко та ін.; за ред. д-ра юрид. наук, проф., акад. АПрН України М. В. Цвіка, д-ра юрид. наук, проф., акад. АПрН України О. В. Петришина. – Харків : Право, 2010. – 584 с.

Іванов, Ю. Ф. Судова влада та правоохоронні органи України : навч. посіб. / Ю. Ф. Іванов ; Акад. муніцип. упр. – К. : АМУ ВПЦ, 2010. – 172 с.

Капустинський, В. А. Особливості функціонального призначення судових органів у давніх державах / В. А. Капустинський. – Режим доступу: http://www.vru.gov.ua/content/article/visnik14_04.pdf

Капустинський, В. А. Функції суду : історико-правовий аналіз : монографія / В. А. Капустинський. – К. : Логос, 2015. – 144 с.

Махніцький, О. І. Конституційно-правові принципи судової влади в Україні / О. І. Махніцький. – Режим доступу: http://www.apdp.in.ua/v71/12.pdf

Махніцький, О. І. Судова влада : сутність, зміст та поняття / О. І. Махніцький. – Режим доступу: http://www.apdp.in.ua/v70/3.pdf

Наливайченко, В. О. Функції судової влади та проблеми їх реалізації / В. О. Наливайченко. – Режим доступу: http://dspace.onua.edu.ua/bitstream/handle/11300/10042/8_Наливайченко_323-325.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Прилуцький, С. В. Судова влада і громадянське суспільство: взаємозв’язок, місце та роль у правовій державі / С. В. Прилуцький. – Режим доступу: http://dspace.nbuv.gov.ua/bitstream/handle/123456789/36862/47-Prilutsky.pdf?sequence=1

Притика, Д. М. Правові засади становлення судової влади в Україні / Д.М. Притика, І Д. Кондратова // Вісник господарського судочинства. – 2011. – № 3. – С. 57–72.

Рекецька, І. Р. Судова влада в контексті демократичної трансформації українського суспільства : автореф. дис. канд. політ. наук : 23.00.02 / І. Р. Рекецька ; Одеська націоньна юридична академія. – Одеса, 2003. – 24 с.

Скрипнюк, В. Функції правосуддя в структурі державної влади в Україні / В. Скрипнюк // Юридична Україна. – 2005. – № 2 (26). – С. 70-76.

Стефанюк, В. С. Судова система України та судова реформа / В.С. Стефанюк ; Національний університет «Києво-Могилянська академія». – К. : Юрінком Інтер, 2001. – 176 с.

Ткачук, О. С. Проблеми реалізації судової влади у цивільному судочинстві : монографія / О. С. Ткачук. – Харків : Право, 2016. – 600 с. – Режим доступу: http://pravo-izdat.com.ua/image/data/Files/220/1-21.pdf

Ткачук, О. С. Функції судової влади та сфера цивільного судочинства / О. С. Ткачук // Часопис цивільного і кримінального судочинства. - 2016. - № 3. - С. 77-96.

Фрідманський, Р. М. Судова влада в системі розподілу влад / Р. М. Фрідманський. – Режим доступу: http://www.pap.in.ua/3_2015/19.pdf

Функції судової влади. – Режим доступу: https://pidruchniki.com/1558071756034/pravo/funktsiyi_sudovoyi_vladi

Функції судової влади. – Режим доступу:
http://radnuk.info/pidrychnuku/sydovi-orgonu/502-tuxui/10762-24---.html

Шумський, П. В. Судові і правоохоронні органи України : опорний конспект лекцій / П. В. Шумський. – Тернопіль: ЛІЛЕЯ, 2000, – 186 с.

.: Розділ: Держава і право :: 7.12.2018 09.29.09 :.
.: Днепропетровская централизованная система библиотек для детей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Ірина із міста: Конотоп :: Запитання: 42656  
Ірина запитує:
Доброго дня! Допоможіть будь ласка знайти матеріал для курсової роботи на тему: "Методологічні засади системного підходу" з дисципліни "Дослідження у публічній сфері. Кількісний аналіз та емпіричні методи". Дякую!
Наша відповідь:
Доброго дня, Ірино!
Грищенко У. Основи наукових досліджень: навч. посіб. / У. Грищенко, О. Грищенко, В. Борисенко. — Київ : Слово, 2001. — 250 с.
Ковальчук В. Основи наукових досліджень : навч. посіб. / В. Ковальчук, Л. Моїсєєв. — Вид. 2-ге, перероб. і доп. — Київ : ВД “Професіонал”, 2004. — 208 с.
Лудченко А. Основы научных исследований : учеб. пособ. / А. Лудченко, Я. Лудченко, Т. Примак ; под ред. А. Лудченко. — 2-е изд., стер. — Київ : Знание, 2001. — 113 с.
Основи наукових досліджень. Організація самостійної та наукової роботи студента : навч. посібник / Я. Чорненький, Н. Чорненька, С. Рибак та ін. – Київ : ВД«Професіонал», 2006. – 208 с.
Пушкарь А. Основы научных исследований и организация научноисследовательской деятельности: учеб. пособ. / А. Пушкарь, Л. Потрашкова; Харьковский национальный экономический ун-т. — Х.: ИД "Инжэк", 2006. — 280 с.

.: Розділ: Держава і право :: 6.12.2018 16.00.14 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Аліна із міста: Київ :: Запитання: 42650  
Аліна запитує:
Євроігтеграційна стратегія України її механізми і реалізація
Наша відповідь:
Доброго дня, Аліно! Ми вже відповідали на подібне запитання: Віртуальна бібліографічна довідка — Розширений пошук — Пошук за: Номером запитання — № 42641.

.: Розділ: Держава і право :: 5.12.2018 23.22.33 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Олег із міста: Суми :: Запитання: 42622  
Олег запитує:
Реферат на тему Правові засади бюджетного контролю. Дякую за роботу.
Наша відповідь:
Олеже, для вас підібрано такі джерела інформації:

Бекерская Д. А. Бюджетное право и бюджетный процесс в Украине : Учеб.-метод. пособие / Д. А. Бекерская. - О. : Юрид. л-ра, 2004. - 208 c. - Библиогр.: с. 168-171 - рус.

Воротіна Н. В. Правові засади контролю за дотриманням бюджетного законодавства України з боку Верховної Ради України та її комітетів / Н. В. Воротіна // Держава та регіони. Сер. Право. - 2010. - Вип. 4. - С. 97-101. - Бібліогр.: 10 назв. - укp.

Гетманець, О. Актуальні проблеми правового регулювання бюджетного контролю в Україні / О. Гетманець // Підприємництво, господарство і право. - 2008. - № 6. - С. 91-94. - Бібліогр.: 13 назв

Гетманець, Ольга. Бюджетний контроль як напрям публічної фінансової діяльності [Текст] / Ольга Гетманець // Публічне право : науково-практичний юридичний журнал. - 2016. - № 2. - С. 126-133. - Бібліогр. в кінці ст.

Гетманець О. П. Бюджетний контроль: організаційно-правові засади : монографія / О. П. Гетманець. - Х. : Екограф, 2008. - 307 c. - укp.

Гетманець, О. Місце бюджетного контролю в системі фінансового права / О. Гетманець // Право України. - 2009. - № 9. - С. 148-153. - Библиогр.: с. 153

Григор’єв, Дмитро. Поняття та особливості бюджетного контролю в Україні [Текст] / Дмитро Григор’єв // Підприємництво, господарство і право. - 2018. - № 2. - С. 124-130. - Бібліогр. в кінці ст.

Дибнис Г. И. Организация прозрачного контроля за использованием финансовых средств учредителей в акционерных обществах / Г. И. Дибнис, Р. В. Кох // Економіка. Менеджмент. Підприємництво. - Луганськ, 2000. - № 2. - С. 104-109. - рус.

Діденко, С. В. Реформування державного внутрішнього фінансового контролю в Україні [Текст] / С. В. Діденко // Економіка і регіон : науковий вісник Полтавського НТУ. - 2016. - N 2. - С. 129-133. - Бібліогр. в кінці ст.

Кривенко О. Н. Система финансового контроля в Украине / О. Н. Кривенко // Вч. зап. Харк. гуманіт. ін-ту "Нар. укр. акад.". - 2000. - Т. 6. - С. 324-330. - Библиогр.: 9 назв. - рус.

Ларікова, Т. В. Правове забезпечення бюджетного обліку: місце, роль і складові [Текст] / Т. В. Ларікова, І. С. Шилко // Держава та регіони. Серія: Економіка та підприємництво : науково-виробничий журнал. - 2015. - № 5. - С. 89-95. - Бібліогр. в кінці ст.

Лопушинський І. П. Бюджетний процес в Україні : навч. посіб. / І. П. Лопушинський, Ю. С. Гаврилюк, Я. М. Казюк; МОНМС України, Херсон. нац. техн. ун-т. - Херсон : Вид. Грінь Д.С., 2011. - 363 c. - (Б-ка магістра держ. служби). - укp.

Мех Ю. В. Контроль органів виконавчої влади за дотриманням бюджетного законодавства України : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.07 / Ю. В. Мех; Нац. ун-т "Юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого". - Х., 2011. - 20 с. - укp.

Монаєнко, А. О. Організаційно-правове забезпечення реалізації методів бюджетного контролю як управлінської функції [Текст] / А. О. Монаєнко // Економіка та держава. - 2006. - № 8. - С. 75-78. - Бібліогр.: 8 назв

Олексійчук, Олеся. Бюджетний контроль в Україні: законодавче,організаційне та статистичне забезпечення [Текст] / Олеся Олексійчук // Підприємництво, господарство і право. - 2004. - № 11. - С. 145-147. - Бібліогр.: 11 назв.

Погрібний, М. Удосконалення координації діяльності контролюючих та правоохоронних органів у сфері виконання місцевих бюджетів [Текст] / М. Погрібний // Вісник прокуратури. - 2007. - № 9. - С. 80-84

Солдатенко, Оксана. Актуальні питання вдосконалення бюджетного законодавства України / Оксана Солдатенко, Ірина Науменко // Юридична Україна. -2013. - № 11. - - С.37-42. - Бібліогр. в примітках: с. 41-42.

Теремцова О. М. Правові засади здійснення контролю за дотриманням бюджетного законодавства в Україні / О. М. Теремцова // Європейські перспективи. - 2013. - № 3. - С. 65-69. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/evpe_2013_3_13

Чернадчук, В. Бюджетно-контрольні правовідносини як правова категорія [Текст] / В. Чернадчук // Право України. - 2005. - № 5. - С. 63-65. - Бібліогр.: 4

Чернадчук, Віктор Дмитрович. Особливості бюджетно-контрольних правовідносин залежно від стадії бюджетного процесу / В. Д. Чернадчук // Держава і право. - 2008. - Вип. 39. - С. 432-439. - Бібліогр. в кінці ст.

Чубенко, А. Г. Теоретико-правові засади бюджетного контролю за використанням коштів у сфері цивільного захисту [Текст] / А. Г. Чубенко // Юриспруденція: теорія і практика. - 2010. - № 9 . - С. 36-42. - Бібліогр. с. 42

Шашкевич, Олександр. Нова парадигма контролю за дотриманням бюджетного законодавства в Україні [Текст] / О. Шашкевич // Світ фінансів : науковий журнал. - 2011. - № 4. - С. 101-114. - Бібліогр. в кінці ст.

Яцкін, Р. О. Бюджетний контроль як засіб виявлення і захід попередження порушень бюджетного законодавства України [Текст] / Р. О. Яцкін // Держава та регіони. Серія: Право : науково-виробничий журнал. - 2013. - № 4. - С. 56-61. - Бібліогр. в кінці ст.

Бажаємо успіхів!

.: Розділ: Держава і право :: 29.11.2018 19.29.44 :.
.: Черкаська обласна бібліотека для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Олег із міста: Суми :: Запитання: 42615  
Олег запитує:
Реферат Характеристика системи і моделей дорадчих служб світу. Дякую за працю.
Наша відповідь:

.: Розділ: Держава і право :: 29.11.2018 13.19.20 :.
.: Краматорська центральна міська публічна бібліотека ім. М.Горького :.
.: Версія для друку :.
 


Generated in 1.044282 seconds