Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 34 .:. Запитань у базі: 41207
   


Автор запитання: Лілія із міста: Львів :: Запитання: 43125  
Лілія запитує:
Законодавча влада в Україні
Наша відповідь:
Доброго дня, Ліліє! Перегляньте наступні джерела:
Аляєв Г. Є. Політологія : підруч. для студентів вищ. навч. закл. / Г. Є. Аляєв ; відп. ред. А. Є. Конверський ; грав. Р. Кента. - Вид. 3-є, випр. та допов. - Полтава : АСМІ, 2012. - 319 с. - (Bibliotheca Studiorum).
Політологія : підручник / Нац. ун-т "Юридична академія України ім. Я. Мудрого" ; за ред. М. П. Требіна. - Харків : Право, 2013. - 414 с.
Словська І. Законодавча влада: тлумачення дефініції та суб’єкти / І. Словська // Юридична Україна. – 2011. - № 11. – С. 100-117.
Теліпко В. Загальна теорія держави і права : [навч. посіб.] / В. Теліпко. – Київ : Центр учбової літ., 2009. – 576 с.
Хаустова М. Правова система України серед правових систем сучасності / М. Хаустова // Проблеми законності. – 2013. - № 123. – С. 23-33.
Законодавча влада в Україні [Електронний ресурс] // Studfiles.net : [веб-сайт]. – Електронні текстові дані. – Режим доступу: https://studfiles.net/preview/5424043/page:20/. – Назва з екрану.
Законодавча влада в Україні. Конституційна природа парламенту [Електронний ресурс] // Studies.in.ua : [веб-сайт]. – Електронні текстові дані. – Режим доступу: http://studies.in.ua/shpora-konst_pravo/380-zakonodavcha-vlada-v-ukrayin-konstitucyna-priroda-parlamentu.html. – Назва з екрану.
Законодавча влада [Електронний ресурс] // Гетьманчук М. П. Політологія : навч. посіб. / М. П. Гетьманчук, В. К. Грищук, Я. Б. Турчин. - Київ: Знання, 2010. – Режим доступу: http://politics.ellib.org.ua/pages-8458.html.
Законодавча влада: українські реалії та доктринальні проблеми [Електронний ресурс] // Віче. – 2010. - № 23. – Режим доступу: http://veche.kiev.ua/journal/2306/.
Законодавча, президентська, виконавча та судова влада в Україні [Електронний ресурс] // Навчальні матеріали онлайн : [веб-сайт]. – Електронні текстові дані. – Режим доступу: https://pidruchniki.com/1499052836371/politologiya/zakonodavcha_prezidentska_vikonavcha_sudova_vlada_ukrayini. – Назва з екрану.
Ковальчук А. Ю. Місце законодавчої влади в системі забезпечення національної безпеки [Електронний ресурс] // Наук. вісник Ужгород. Нац. ун-ту. Сер. Право.– 2017. – Вип.. 46. Т. 1. – С. 149-152. – Режим доступу: http://www.visnyk-juris.uzhnu.uz.ua/file/No.46/part_1/35.pdf.
Крига А. А. Модель взаємодії законодавчої і виконавчої гілок влади в Україні [Електронний ресурс] : механізми держ. управління / А. А. Крига // Інвестиції: практика та досвід. -2011. - № 19. – С. 130-132. – Режим доступу: http://www.investplan.com.ua/pdf/19_2011/35.pdf.
Тимченко І. Законодавча влада в Україні [Електронний ресурс] : інтерв’ю академіка І. Тимченка гол. ред. журналу «Право України», проф. О. Святоцькому // Право України. – 2009. - № 11. – С. 81-91. – Режим доступу: http://dspace.nbuv.gov.ua/bitstream/handle/123456789/28730/11-Timchenko.pdf?sequence=1.

.: Розділ: Держава і право :: 16.05.2019 22.54.22 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Моніка із міста: Чоп :: Запитання: 43075  
Моніка запитує:
Доброго дня, допоможіть мені будь ласка, знайдіть літературу за темою: сили і засоби цивільного захисту, їх характеристика і призначення.Дякую
Наша відповідь:
Доброго дня. Пропонуємо вам переглянути наступні джерела:
Склад та завдання сил цивільного захисту
https://pidruchniki.com/86938/bzhd/tsivilniy_zahist
Сили цивільного захисту
https://pidruchniki.com/16280414/bzhd/sili_tsivilnogo_zahistu
https://studopedia.info/6-82967.html
http://studepedia.org/index.php?vol=1&post=3750
3.3. Характеристика сил цивільного захисту
http://univer.nuczu.edu.ua/tmp_metod/2221/Posibn.OPA_EDSCZ.pdf
Оперативно-рятувальна служба цивільного захисту
https://protocol.ua/ua/kodeks_tsivilnogo_zahistu_ukraini_stattya_24/
http://www.wikiwand.com/uk/Оперативно-рятувальна_служба_цивільного_захисту_України
Положення про Оперативно-рятувальну службу цивільного захисту Державної служби України з надзвичайних ситуацій
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0853-14
Положення про єдину державну систему цивільного захисту
https://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/11-2014-п
Види засобів індивідуального захисту
http://occ.kharkov.ua/sites/default/files/personal-protection-equipment.pdf
Засоби протипожежного захисту
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/TM029430.html
Захист населення і територій від надзвичайних ситуацій
https://pidruchniki.com/1584072021204/bzhd/tsivilna_oborona_ta_tsivilniy_zahist
Засоби колективного захисту
https://ccz.in.ua/biblioteka/zasobi-kolektivnogo-zakhistu.html
Засоби індивідуального захисту
https://pidruchniki.com/1379091238303/bzhd/zasobi_individualnogo_zahistu
https://ccz.in.ua/biblioteka/zasobi-individualnogo-zakhistu.html

.: Розділ: Держава і право :: 29.04.2019 19.19.45 :.
.: Краматорська центральна міська публічна бібліотека ім. М.Горького :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Анастасія із міста: Київ :: Запитання: 43060  
Анастасія запитує:
Доброго ранку, прошу допомогти із темою "Бюджетно-процесуальні норми у різних країнах світу".Дякую.
Наша відповідь:
Доброго дня, Анастасіє! Радимо Вам попрацювати з наступними посиланнями: – http://euinfocenter.rada.gov.ua/uploads/documents/28825.pdf
file:///C:/Users/User/Desktop/Еко/upotreblenie-zhargonnyh-slov-v-reklamnom-tekste.pdf
http://uabs.sumdu.edu.ua/images/stories/docs/SVR/Chernadchuk_VD.pdf
http://www.problecon.com/export_pdf/problems-of-economy-2012-4_0-pages-73_77.pdf
http://global-national.in.ua/archive/7-2015/136.pdf
http://ir.nusta.edu.ua/jspui/bitstream/doc/2112/1/2087_IR.pdf
https://arm.naiau.kiev.ua/books/finansove_pravo/lekcia4.html
http://www.kse.org.ua/download.php?downloadid=381
https://arm.naiau.kiev.ua/books/finansove_pravo/lekcia2.html
http://papers.univ.kiev.ua/1/jurydychni_nauky/articles/pryshva-n-y-the-role-of-procedural-provisions-in-regulating-of-financial-and-leg_17972.pdf
https://studopedia.su/2_628_byudzhetni-sistemi-u-rozvinenih-zarubizhnih-krainah.html
https://pidruchniki.com/1280052846053/ekonomika/byudzhetniy_protses_zarubizhnih_krayinah
http://iepjournal.com/journals/22/2015_1_Poruchnik_Kudlai.pdf
– Волик Н. Особливості бюджетного процесу в зарубіжних країнах / Н. Волик, О. Бугаєнко // Держава та регіони. – 2006. – № 4 . - С. 71-74.
– Притула Т. М. До питання моніторингу структури та динаміки бюджету ЄС: статистичний підхід / Т. М. Притула // Економіка та держава. – 2010. – № 4. - С. 90-93.
– Затонацька Т. Г. Зарубіжний досвід середньострокового планування в бюджетному процесі / Т. Г. Затонацька, О. А. Шаманська // Фінанси України. - 2011. - № 8. - С. 90-100.
– Пасічник Ю.В. Бюджетна система України : навч. посіб. / Ю. В. Пасічник. - 2-ге вид., перероб. і доп. – Київ : Знання, 2008. - 670 с. - (Вища освіта XXI століття).
– Бюджетна система : підручник / [В. В. Бабіченко, С. В. Бойко, С. О. Булгакова та ін.] ; за наук. ред.: В. М. Федосова, С. І. Юрія. - Київ : Центр учб. літ. ; Тернопіль : Екон. думка, 2017. - 871 с. : табл.
– Пасічник Ю. В. Бюджетна система України та зарубіжних країн : навч. посіб. / Ю. В. Пасічник. - Київ : Знання-Прес, 2002. - 495 с. - (Вища освіта XXI століття).
– Фінанси : конспект лекцій / І. Б. Медведєва, Л. С. Мартюшева, Л. О. Меренкова [та ін.] ; [відп. за вип. Л. С. Мартюшева ; відп. ред. Л. М. Сєдова] ; М-во освіти і науки України, Харків. нац. екон. ун-т. - Харків : ХНЕУ, 2008. - 358 с.
– Кондратюк С. Я. Генезис бюджету у Великобританії крізь призму конституційної історії та парламентаризму / С. Я. Кондратюк // Фінанси України. - 2015. - № 8. - С. 114-127.
– Заїчко І. В. Оцінка зарубіжного досвіду реалізації бюджетної політики у сфері міжбюджетних відносин / І. В. Заїчко // Статистика України. - 2018. - № 1. - С. 40-46.
– Боярко І. Аналіз бюджетної політики країн ЄС та України у сфері формування та використання державних видатків / І. Боярко, Н. Дехтяр, О. Дейнека // Вісник Національного банку України. - 2013. - № 9. - С. 17-21.
– Жибер Т. В. Теоретичні аспекти бюджетного устрою / Т.В. Жибер // Фінанси України. - 2003. - № 11. - С. 11-15
– Чернадчук В. Щодо класифікаційних ознак бюджетно-процесуальних правовідносин / Віктор Чернадчук // Підприємництво, господарство і право. - 2005. - № 9. - С. 25-29.

.: Розділ: Держава і право :: 24.04.2019 09.11.27 :.
.: Хмельницька обласна бібліотека для дітей ім. Т.Г.Шевченка :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Анастасія із міста: Київ :: Запитання: 43054  
Анастасія запитує:
Доброго дня, потрібні міжнародні статті по темі "Процесуальні норми у бюджетному праві".Дякую.
Наша відповідь:
Доброго дня.
Пропонуємо переглянути наступні посилання:
1. Монаєнко А. поняття бюджетно-процесуального права - http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/vapny_2012_4_27.pdf
2. Музика-Стефанчук О. А. Бюджетні правовідносини у сучасній науці фінансового права - http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/FP_index.htm_2011_1_112.pdf
3. Подорожна Т.С. Правовий порядок: теоретико-методологічні засади конституціоналізації - http://idpnan.org.ua/files/podorojna-t.s.-pravoviy-poryadok-_teoretiko-metodologichni-zasadi-konstitutsionalizatsiyi_-_d_.pdf
4. Подорожна Т. С. Вплив концепції верховенства конституції на теорію конституціоналізму як необхідна умова забезпечення правопорядку в державі - http://www.lsej.org.ua/1_2014/12.pdf
5. Гетманець О. П. Бюджетне законодавство України як об’єкт бюджетного контролю - http://univd.edu.ua/science-issue/issue/2194
6. Коробцова Д., Кисилева К. Изменение валютного курса в зависимости от платежного баланса страны - http://dspace.univd.edu.ua/xmlui/bitstream/handle/123456789/3265/Izmenenie valyutnogo kursa v zavisimosti ot sostoyaniya platezhnogo balansa stranyi_ Korobtsova_ Kisileva_2018.pdf?sequence=1
7. Вакарюк Л. В. Правова природа бюджетного права з позицій системного підходу - https://drive.google.com/file/d/0B0L3j-lsnD70RG9FZmdaYi0xbEE/view
8. Перощук З. І. Класифікація бюджетних правовідносин - http://www.pap.in.ua/6_2014/66.pdf
9. Теремцова Н. В. Актуальні питання дослідження поняття стадії бюджетного процесу в Україні - https://core.ac.uk/download/pdf/47219458.pdf
10. Касьяненко Л. М. Процесуальні норми у фінансово-правовому регулюванні - http://ndi-fp.nusta.com.ua/files/doc/finansove-pravo/2011/2011_4kasyanenko.pdf
11. Василенко Н. В. Джерела процесуальних норм податкового права - http://www.vestnik-pravo.mgu.od.ua/archive/juspradenc16/part_1/26.pdf
12. Якимчук Н. Сучасні підходи до визначення предмета правового регулювання та структури системи бюджетного права -http://www.yourfuture.org.ua/ua/pb/2011/2/yakimchuk.pdf
13. Довідник із застосування статті 6 Європейської конвенції з прав людини - https://www.echr.coe.int/Documents/Guide_Art_6_criminal_UKR.pdf
14. Вдовічен В. Суб’єктний склад правовідносин виконання бюджетів за доходами - http://pgp-journal.kiev.ua/archive/2016/01/24.pdf
15. Попадюха Н. Функції, права та обов’язки головних розпорядників коштів як учасників бюджетних правовідносин - http://pbo.ztu.edu.ua/article/download/66265/61813
16. Васюта В.Б., Галайта Т. О., Чорногорська Н. В. Розроблення та впровадження раціональних змінних режимів праці та відпочинку працівників - http://77.121.11.9/bitstream/PoltNTU/3808/1/Vas_Gal_Hcorn.pdf
17. Мітал О. Г. Місце бюджетного права у правовому полі України - http://dspace.tneu.edu.ua/bitstream/316497/19425/1/Тези_Теор підгр розв пенс страх_2016.pdf#page=66
18. Ярема О. Г. Система відносин, що складають предмет бюджетно-правового регулювання - http://www.pap.in.ua/4_2015/91.pdf

.: Розділ: Держава і право :: 23.04.2019 11.59.45 :.
.: Одеська Центральна міська бібліотека для дорослих ім. І. Я. Франка :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Максим із міста: Тернопіль :: Запитання: 43017  
Максим запитує:
Доброго дня, допоможіть підібрати літературу на тему магістерської роботи:"Гуманізація кримінального права". Дякую
Наша відповідь:
Доброго дня, Максиме! Пропонуємо Вам переглянути наступні джерела:
Актуальні проблеми кримінального права : навч. посібник / В. М. Попович та ін. – Київ : Юрінком Інтер, 2009. – С. 163.
Актуальні проблеми кримінального права: Навч. посібник / В. М. Попович та ін. – С. 164.
Великий тлумачний словник сучасної української мови // голов. ред. В. Т. Бусел. – Київ ; Ірпінь : Перун, 2005. – 1728 с.
Висновок Головного науково-експертного управління ВРУ на проект Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо гуманізації відповідальності за правопорушення у сфері господарської діяльності» [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb_n/webproc4_1?id=&pf3511=41271.
Гель А. Кримінальний кодекс України та його роль в реалізації правової політики держави / А. Гель, Т. Ігнатенко, А. Мацько, О. Нагорний // Економіка. Фінанси. Право. – 2002. – № 2. – С. 24.
Зауваження Головного юридичного управління Апарату ВРУ до проекту Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо гуманізації відповідальності за правопорушення у сфері господарської діяльності» [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb_n/webproc4_1?id=&pf3511=41271.
Книженко О. Процес гуманізації кримінальної відповідальності в Україні [Електронний ресурс] / О. Книженко // Форум права. – 2008. – № 1. – С. 225-228. – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/FP/2008-1/08 koovvu.pdf/.
Княженко О. О. Процес гуманізації кримінальної відповідальності в Україні / О. О. Княженко // Форум права. – 2008. – № 1. – С. 225-228.
Ковальський В.С. Гуманізація чи лібералізація кримінального закону // Юридичний вісник України. – 2008. – № 38 (690). – С. 8.
Маляренко В. Гуманізація кримінального покарання / В. Маляренко // Вісник Центру суддівських студій. – 2004. – № 2-3. – С. 3-5.
Пепеляєв С. Європейський правовий гуманізм як чинник реформування кримінально-процесуального права України : автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.12 / С. Пепеляєв; Національна академія внутрішніх справ України. – Київ, 2005. – 17 с.
Пепеляєв С. Європейський правовий гуманізм як чинник реформування кримінально-процесуального права України : дис... канд. юрид. наук: 12.00.12 / С. Пепеляєв ; Національна академія внутрішніх справ України. – Київ, 2005. – 193 с.
Пояснювальна записка до проекту Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо гуманізації відповідальності за правопорушення у сфері господарської діяльності» [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb_n/webproc4_1?id=&pf3511=41271
Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо гуманізації відповідальності за правопорушення у сфері господарської діяльності : Закон України від 15 листопада 2011 р. № 4025-VI // Відомості Верховної Ради України. – 2012. – № 25. – Ст. 263.
Про внесення змін до Кримінального та Кри мінально-процесуального кодексів України щодо гуманізації кримінальної відповідальності : Закон України від 15 квітня 2008 р. № 270-VI // Відомості Верховної Ради України. – 2008. – № 24. – Ст. 236.
Резнік Ю. Принцип гуманізму та його реалізація в кримінальному праві України : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.08 / Ю. Резнік; НАН України, Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького. – Київ, 2017. – 20 с.
Семенов С. Гуманность нового уголовного закона / С. Семенов // Законность. - 2002. - № 1. - С. 15.
Фріс П. Кримінально-правова політика Української держави: теоретичні, історичні та правові проблеми : монографія / П. Фріс. – Київ : Атіка, 2005. – 332 с.

.: Розділ: Держава і право :: 9.04.2019 10.00.53 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 


Generated in 0.828552 seconds