Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 34 .:. Запитань у базі: 41649
   


Автор запитання: Аня із міста: Дрогобич :: Запитання: 43606  
Аня запитує:
Доброго дня. Допоможіть, будь ласка, знайти підручники з курсу "Теорія прав людини". Можливо, Ви зможете знайти посилання на підручник Мартинюк Р.С. "Теорія прав людини" в онлайн доступі. Дякую
Наша відповідь:
Доброго дня, Аню. Пропонуємо Вам переглянути наступні посилання:
Волинка К. Г. Теорія держави і права : навч. посіб. - К. : МАУП, 2003. - 240 с. - Бібліогр.: с. 229–232. – Режим доступу: http://personal.pu.if.ua/depart/Iryna.Malynovska/resource/file/Волинка - Теорія держави та права, 2003.pdf
Загальна теорія держави і права : підручник / М. В. Цвік, О. В. Петришин, Л. В. Авраменко та ін. ; Нац. ун-т "Юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого". - Харків : Право, 2009. - 584 с. – Режим доступу: http://library.nlu.edu.ua/POLN_TEXT/KNIGI_2009/TEorijaDerjav_2009.pdf
Кельман М. С. Загальна теорія держави і права : підручник / М. С. Кельман. – Режим доступу: https://javalibre.com.ua/java-book/book/2908586
Мартинюк Р. С. Теорія прав людини : навчальний посібник / Р. С. Мартинюк. – Острог : Видавництво Національного університету “Острозька академія”, 2009. – 218 с. – Режим доступу: https://lib.oa.edu.ua/files/funds/vudavnutstvo/Teoriya_prav_ludyny_Martynuk.pdf
Машков А. Д. Теорія держави і права : підручник / А. Д. Машков. – Київ : ВД Дакор, 2016. – 492 с. – Режим доступу: https://dakor.kiev.ua/wp-content/uploads/teoriia-derzhavy-i-prava.pdf
Скакун О. Ф. Теорія держави і права : підручник / О. Ф. Скакун. – Харків : Консум, 2001. – 656 с. – Режим доступу: http://www.dut.edu.ua/uploads/l_948_39072050.pdf
Теорія держави і права : підручник / О. В. Петришин, С. П. Погребняк, В. С. Смородинський та ін. ; за ред. О. В. Петришина. – Х. : Право, 2015. – 368 с. – Режим доступу: https://pravo-izdat.com.ua/image/data/Files/126/1-30.pdf

.: Розділ: Держава і право :: 26.11.2019 16.56.30 :.
.: Днепропетровская централизованная система библиотек для детей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Інна із міста: Київ :: Запитання: 43424  
Інна запитує:
Допоможіть знайти інформацію для реферату за темою:Розвиток політичної журналістики. Дякую
Наша відповідь:
Доброго дня, Інно! Перегляньте наступні джерела:
Дуцик Д. Політична журналістика / Д.а Дуцик. — Київ : ВД «Києво-Могилян. академія», 2005. — 138 с.
Карпенко В. Журналістика : вступ до фаху: [навч. посіб.] / В. Карпенко. – Київ : Україна, 2011. – 195 с.
Воронова М. Ю. Політична журналістика як особливий різновид професійної діяльності [Електронний ресурс] / М. Ю. Воронова // Наук. записки Ін-ту журналістики. – 2013. - Том 50. – Січень-березень. – С. 197-201. – Режим доступу: http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/Nzizh_2013_50_40.pdf.
Громадська Н. А. Теоретичні основи дослідження політичної журналістики [Електронний ресурс] / Н. А. Громадська, К. О. Висоцька // Наук. праці. Сер. Політологія. – 2016. - Т. 284. – Вип. 272. – С. 17-20. – Режим доступу: http://politics.chdu.edu.ua/article/download/107056/102028.
Дмитерко Ю. Ю. Відображення дійсності у ЗМІ: державно-правовий аспект журналістики [Електронний ресурс] / Ю. Ю. Дмитерко // Ефективність державного управління. – 2014. – Вип. 38. – С. 361-367. – Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/efdu_2014_38_45).
Коваленко І. Незалежна журналістика як засіб контролю громадянського суспільства за здійсненням політичної влади (функціональний аспект) [Електронний ресурс] / І. Коваленко // Вісник Харків. держ. академії культури. – 2013. – Вип. 41. – С. 241-246. – Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/hak_2013_ 41_32.
Литвинова М. К. Політична журналістика в Україні в Україні: деякі аспекти теорії і практики [Електронний ресурс] / М. К. Литвинова. – Режим доступу: http://journlib.univ.kiev.ua/index.php?act=article&article=1520.
Три гріхи політичних журналістів [Електронний ресурс] / підгот. М. Дорош // Detector.media : [веб-сайт]. – Електрон. дані. - Режим доступу: https://ms.detector.media/trends/mediacriticism/tri_grikhi_politichnikh_zhurnalistiv/.

.: Розділ: Держава і право :: 3.10.2019 15.32.54 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Олексій із міста: Київ :: Запитання: 43403  
Олексій запитує:
Доброго дня. Будь-ласка, допоможіть з інформацією стосовно теми:"Громадянське суспільство в Україні"
Наша відповідь:
Лоброго дня, Олексій! Перегляньте наступні джерела:
Громадянське суспільство: політичні та соціально-правові проблеми розвитку / за ред. М. П. Требіна. – Харків : Право, 2013. – 536 с.
Громадянська освіта : інтегрований курс / Т. В. Бакка, Л. В. Марголіна, Т. В. Мелещенко. – Київ : УОВЦ «Оріон», 2018. – 240 с.
Публічне управління : термінол. слов. / уклад. : В. С. Куйбіда, М. М. Білинська, О. М. Петроє та ін. ; за заг. ред. В. С. Куйбіди, М. М. Білинської, О. М. Петроє. – Київ : Вид-во НАДУ, 2018. – 224 с.
Скиба М. В. Формування інституційних передумов ефективної діяльності громад в Україні / М. В. Скиба // Вісник НАДУ. – 2010. – № 1. – С. 152–159.
Цокур Є. Етапи становлення громадянського суспільства в Україні в контексті забезпечення легітимності політичної влади // Політичний менеджмент. – 2009. – №3. – С. 129-136.
Чувардинський О. Г. Громадянське суспільство в Україні: становлення, функціонування, перспективи розвитку : автореф. дис... д-ра політ. наук: 23.00.02 / О. Г. Чувардинський ; Львів. нац. ун-т ім. І. Франка. – Львів, 2008. - 31 с.
Громадський супровід реалізації Національної стратегії сприяння розвитку громадянського суспільства на 2016-2020 роки на регіональному рівні [Електронний ресурс] : інфографіка // Україна : UNDP : [веб-сайт]. – Електрон. дані. – Режим доступу: http://www.ua.undp.org/content/ukraine/uk/home/library/democratic_governance/the-implementation-of-the-national-strategy-for-CS-development-2016-2020.html. – Назва з екрану.
Громадянське суспільство України: сучасні практики та виклики розвитку» : аналітична доповідь, 2018 р. [Електронний ресурс] // Фонд «Демократичні ініціативи імені Ілька Кучеріва» : [веб-сайт]. – Електрон. дані. – Режим доступу: https://dif.org.ua/article/gromadyanske-suspilstvo-ukraini-suchasni-praktiki-ta-vikliki-rozvitku-analitichna-dopovid. – Назва з екрану.
Національна стратегія сприяння розвитку громадянського суспільства в Україні [Електронний ресурс] // Білоцерківська районна державна адміністрація : [веб-сайт]. – Електрон. дані. –Режим доступу: https://bcrda.gov.ua/dovidkova-informaciya-10-03-45-06-09-2018/.- Назва з екрану.
Розвиваємо громадянське суспільство [Електронний ресурс] // Єднання : [веб-сайт]. – Електрон. дані. – Режим доступу: http://ednannia.ua/our-programs-and-activities/rozvyvaiemo-hromadianske-suspilstvo. – Назва з екрану.
Скиба М. В. Теоретичні аспекти дослідження розвитку громадянського суспільства [Електронний ресурс] / М. В. Скиба, В. Я. Шелудько // Державне управління: удосконалення та розвиток . – 2019. – № 2. – Режим доступу: http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=1389.
Структура Основні визначення Принципи Стратегії сприяння розвитку громадянського суспільства в Україні [Електронний ресурс] : презентація. – Режим доступу: http://www.oda.te.gov.ua/data/upload/publication/zabarazka/ua/32111/114.pdf.
Тренди розвитку на 2019 рік: 10 трендів розвитку громадянського суспільства [Електронний ресурс] // Єднання : [веб-сайт]. – Електрон. дані. – Режим доступу: http://ednannia.ua/177-vektor/12008-trendy-rozvytku-na-2019-rik. – Назва з екрану.

.: Розділ: Держава і право :: 29.09.2019 16.29.27 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Олена із міста: м. Херсон :: Запитання: 43394  
Олена запитує:
Доброго дня! Допоможіть будь ласка знайти літературу для курсової роботи за темою "Адміністративно-правова охорона довкілля"
Наша відповідь:
Доброго дня, Олено! Радимо Вам попрацювати з наступними посиланнями: – http://www.nvppp.in.ua/vip/2017/2/27.pdf
http://vjhr.sk/archive/2017_2/part_2/16.pdf
http://www.lp.edu.ua/sites/default/files/dissertation/2019/12558/dysertaciyna_robota_na_zdobutya_naukovogo_stupenya_kandydata_yurydychnyh_nauk_slyvky_mariyi_myroslavivny.pdf
file:///C:/Users/User/Desktop/Ms_2015_1_14.pdf
file:///C:/Users/User/Desktop/Vlduvs_2015_1_20.pdf
https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/bitstream/lib/16581/1/ПРИНЦИПИ АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВОЇ ОХОРОНИ.pdf
http://pravoisuspilstvo.org.ua/archive/2016/5_2016/part_1/20.pdf
http://pgp-journal.kiev.ua/archive/2017/7/13.pdf
file:///C:/Users/User/Desktop/eMifHiDTG_Xe9indZYlxF7p4BaKmY6vh.pdf
http://science.lpnu.ua/sites/default/files/journal-paper/2018/jun/13190/163-169.pdf
http://www2.lvduvs.edu.ua/documents_pdf/visnyky/nvsy/01_2018/23.pdf
http://uu.edu.ua/upload/universitet/Osobisti_zdobutki/Zahist_disertaciy_I_R/Lazarenko_aref.doc
http://uu.edu.ua/upload/universitet/Osobisti_zdobutki/Zahist_disertaciy_S_Ya/Himich_aref.doc
http://www.lj.kherson.ua/pravo06/part_2/15.pdf
http://phd.znu.edu.ua/page/aref/07_2018/Leheza_aref.pdf
http://www.visnyk-juris.uzhnu.uz.ua/file/No.47/part_2/24.pdf
– Золотарьова Н.І. Адміністративна діяльність правоохоронних органів у механізмі правової охорони навколишнього природного середовища / Н.І.Золотарьова // Вісник НТУУ «КПІ». – 2013. – Вип. 1 (17 – С. 101-104.
– Бомба М. М. Взаємодія міліції та органів місцевого самоврядування в процесі адміністративно-правової охорони навколишнього природного середовища / М.М.Бомба // Митна справа. – 2012. – № 4 (82). Ч. 2. Кн. 1. – С. 330-335.
– Сливка М. М. Реалізація повноважень органів місцевого самоврядування в сфері взаємодії суб’єктів охорони навколишнього середовища / М.М.Сливка // Митна справа. – 2013. – № 5 (89). Ч. 2. Кн. 1. – С. 284-288.
– Сливка М. М. Навколишнє природне середовище як об’єкт адміністративно-правової охорони / М.М.Сливка // Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Юридичні науки». – 2013. – Вип.6. Т. 2. – С. 56-59.
– Тринько Р. І., Бомба М. Я., Сливка М. М. Адміністративно-правові заходи з охорони навколишнього природного середовища / Р.І.Тринько, М.Я.Бомба, М.М.Сливка // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ. Серія юридична. – 2018. – Вип. 1. – С. 182-189.
– Сливка М. М. Адміністративно-правове регулювання охорони навколишнього природного середовища / М.М.Сливка // Адміністративне право та процес України: пріоритетні напрями розвитку в умовах демократизації : тези доповідей ІІ Міжнар. наук.-практ. конф. пам’яті доктора юридичних наук, професора, заслуженого діяча України Л.В. Коваля (Запоріжжя, 6-7 березня 2015 р.). – Запоріжжя, 2015. – С. 79-83.
– Гетьман А.П. Організаційно-правовий механізм охорони навколишнього природного середовища / А. П. Гетьман // Проблеми законності : зб. наук. пр. – Харків, 2014. – Вип. 125. – С. 119-128.
– Лазор О.Я. Адміністративно-правові засади державного управління у сфері реалізації екологічної політики в Україні : Автореф. дис... д-ра наук з держ. упр: 25.00.02 / О.Я. Лазор / Нац. акад. держ. упр. при Президентові України. – Київ, 2004. – 36 с.
– Лазаренко В.А. Економіко-правові методи боротьби з екологічними правопорушеннями / В.А. Лазаренко // Південноукраїнський правничий часопис. – 2007. – № 2. – С. 75-81.
– Лазаренко В.А. Адміністративно-правове забезпечення моніторингу довкілля в Україні / В.А. Лазаренко // Південноукраїнський правничий часопис. – 2008. – № 3. – С. 98-101.
– Лазаренко В.А. Генезис адміністративно-правового регулювання екологічної безпеки в Україні / В.А. Лазаренко // Кримський юридичний вісник 2010. № 1. (8). – С. 122-132.
– Лазаренко В.А. Правова основа адміністративно-правового забезпечення охорони навколишнього природного середовища в Україні // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Адміністративна реформа та проблеми вдосконалення діяльності правоохоронних органів» (11-12 грудня 2008 р.) – Сімферополь, КЮІ ОДУВС, 2008.
– Лазаренко В.А. Чинники, що впливають на ефективність адміністративно-правового регулювання екологічної безпеки в Україні // Матеріали VII Всеукраїнської науково-практичної конференції «Молодь: освіта, наука, духовність» (17 квітня 2008 р.) – Київ, Університет «Україна», 2008.
– Джерелій В. В. Правова охорона навколишнього природного середовища в містах : автореф. дис. … канд. юрид. наук : 12.00.06 / В.В.Джерелій ; М-во освіти і науки України, Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2019. – 20 с.
– Єршова В.С.Адміністративно-правова охорона навколишнього природного середовища в Україні : автореф. дис. … канд. юрид. наук : 12.00.07 / В.С.Єршова ; М-во освіти і науки України, Нац. авіац. ун-т. – Київ, 2014. – 20 с.
– Матвійчук В.К. Кримінально-правова охорона навколишнього природного середовища : (Кримін.-прав. та кримінол. дослідж.) / В.К.Матвійчук – Київ : Азимут-Україна, 2005. – 463 с.
– Матвійчук В.К. Кримінально-правова охорона навколишнього природного середовища: проблеми законодавства, теорії та практики : дис. ... д-ра юрид. наук : 12.00.08 / В.К.Матвійчук ; Вищ. навч. закл. "Нац. акад. упр.". – К., 2008. – 511 арк.
– Єршова В.С. Адміністративно-правова охорона навколишнього природного середовища в Україні : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.07 / В.С.Єршова ; Нац. авіац. ун-т. - Київ, 2014. - 20 с.
– Гавриш С.Б. Кримінально-правова охорона довкілля в Україні : проблеми теорії, застосування і розвитку кримінального законодавства / С. Б. Гавриш ; Верховна Рада України. Інститут законодавства. – Київ : [б.в.], 2002. – 634 с.: іл. – (На терезах вічності).
– Правова охорона довкілля: сучасний стан та перспективи розвитку : монографія / [А. П. Гетьман та ін.] ; за ред. д-ра юрид. наук, проф., акад. Нац. акад. прав. наук України А. П. Гетьмана ; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого. – Харків : Право, 2014. – 783 с. - (Харківська наукова школа екологічного права).

.: Розділ: Держава і право :: 24.09.2019 18.21.38 :.
.: Хмельницька обласна бібліотека для дітей ім. Т.Г.Шевченка :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Софія із міста: Дніпро :: Запитання: 43297  
Софія запитує:
Допоможіть знайти цікаві матеріали до Дня Незалежності України.Дякую.
Наша відповідь:

.: Розділ: Держава і право :: 16.08.2019 09.57.33 :.
.: Днепропетровская централизованная система библиотек для детей :.
.: Версія для друку :.
 


Generated in 0.733169 seconds