Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 36 .:. Запитань у базі: 39980
   


Автор запитання: Богдан із міста: суми :: Запитання: 41931  
Богдан запитує:
доступ до правосуддя (міжнародниц аспект) курсова
Наша відповідь:
Доброго дня, Богдане! Радимо Вам скористатися наступними посиланнями: – http://legalactivity.com.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=1419:081216-22&catid=171:6-1216&Itemid=212&lang=ru
http://library.nlu.edu.ua/POLN_TEXT/KNIGI/MonoOvcharenko.pdf
http://pidruchniki.com/78371/pravo/dostupnist_pravosuddya
http://uristinfo.net/grazhdanskij-protsess/259-kurs-tsivilnogo-protsesu-vv-komarov/8280-dostupnist-pravosuddja-i-pravo-na-spravedlivij-sudovij-rozgljad.html?start=1
http://dspace.onua.edu.ua/bitstream/handle/11300/2450/Гловюк доступ.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=9&ved=0ahUKEwjq2Lj30cPaAhUBPFAKHRv6A50QFgiCATAI&url=http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_low/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=ARD&P21DBN=ARD&Z21ID=&Image_file_name=DOC/2006/06snypcs.zip&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&usg=AOvVaw39tISCavRx5m6qkjj1gsdG
http://old.minjust.gov.ua/6738
http://old.minjust.gov.ua/7474
https://www.osce.org/uk/ukraine/232716?download=true
http://www.vestnik-pravo.mgu.od.ua/archive/juspradenc17/part_1/13.pdf
http://khpg.org/index.php?id=1008954601
http://virtuni.education.zp.ua/info_cpu/sites/default/files/diss_Verba.PDF
http://yur-gazeta.com/publications/practice/inshe/-mizhnarodni-standarti-nadannya-pravovoyi-dopomogi-porivnyalniy-analiz.html
http://nsj.gov.ua/files/1397569500принципи_крим_пров.pdf
https://helsinki.org.ua/wp-content/uploads/2017/05/Tekst-monohrafiji-perehidne-pravosuddya.pdf
http://lsej.org.ua/3_2017/48.pdf
http://science.lpnu.ua/sites/default/files/journal-paper/2017/jun/4881/gren0.pdf
https://lj.oa.edu.ua/articles/2015/n1/15miynta.pdf
http://ekmair.ukma.edu.ua/bitstream/handle/123456789/3261/Medvedieva_Realizatsiia_mizhnarodnykh_standartiv .pdf
file:///C:/Users/User/Desktop/Dubovyk_O.I..pdf
https://vkksu.gov.ua/userfiles/doc/perelik-dokumentiv/EU_Standarts_book_web-1.pdf
http://kafedr.at.ua/_bd/4/442.pdf
https://lawbook.online/protses-ukrajini-tsivilniy/dostupnist-pravosuddya-yak-mijnarodniy-57238.html
http://pravoisuspilstvo.org.ua/archive/2013/6-2_2013/86.pdf
– Грищенко К. Міжнародний кримінальний суд - універсальний механізм міжнародного карного правосуддя / К. Грищенко // Український Часопис Міжнародного Права. - 2003. - № 4. - С. 9-13.
– Чернецька О. Міжнародний досвід у сфері конституційного правосуддя / О. Чернецька // Актуальні проблеми управління та службово-оперативної діяльності органів внутрішніх справ у сучасний період розвитку державності України: Матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. , Київ, 26 жовт. 2007 р. - К.иїв: МП "Леся" / під заг. ред.: В. Д. Гвоздецкий, упр. МВС Акад., 2008. - С. 227-229.
– Журавський О. А. Міжнародний досвід спеціалізації органів правосуддя в контексті податкових правовідносин / О. А. Журавський // Інноваційна та фіскальна політика держави у природоресурсних галузях. Процесуально-правове регулювання відносин, які виникають при вирішенні податкових спорів за участю органів ДПС. Використання моделей у процесі розподілу бюджетних призначень органами ДП. - Ірпінь : Нац. ун-т ДПС України, 2008. - С. 30-33.
– Попко В. В. Правові наслідки приєднання України до Гаазької конвенції про міжнародний доступ до правосуддя 1980 р. / В. В. Попко, І. А. Комарук // Держава і право: de lege praeterita, instante, futura : тези міжнар. наук.-практ. конф., 27-28 листоп. 2009 р. - Миколаїв : Іліон / уклад.: І. Г. Оборотов, Р. І. Обручков, 2009. - С. 368-369.
– Кройтор В. А. Доступність правосуддя як певний міжнародний стандарт спаведливого правосуддя / В. А. Кройтор // Актуальні проблеми приватного права : матеріали міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. 92-й річниці з дня народж. д-ра юрид. наук, проф., чл.-кор. АН УРСР В. П. Маслова, 28 лют. 2014 р. / Нац. юрид. акад. ім. Ярослава Мудрого, Нац. акад. прав. наук України, Харк. обл. осередок всеукр. громад. орг. "Асоціація цивілістів України". - Харків : [б. в.], 2014. - С. 61-65.
– Тлепова М. І. Забезпечення державою права на доступ до правосуддя та справедливе поводження як міжнародний стандарт захисту прав осіб, потерпілих від кримінальних правопорушень / М. І. Тлепова // Правова доктрина - основа формування правової системи держави : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. 20-річчю НАПрН України та обговоренню п'ятитом. моногр. "Правова доктрина України", Харків, 20-21 листоп. 2013 р. / Національна академія правових наук України. - Харків : Право, 2013. - С. 978-981.
– Базов О. В. Міжнародне кримінальне правосуддя та міжнародний правопорядок / О. В. Базов // Юридична Україна. - 2017. - № 7/8. - С. 75-78.
– Полешко А. Правові проблеми доступу до інформації і правосуддя у контексті міжнародних конвенції (з науково-практичної конференції) / А. Полешко // Право України. - 2002. – 1№ 1. - С. 156-157.
– Марочкін І. Є. Доступність правосуддя та гарантії його реалізації / І. Є. Марочкін // Судова реформа в Україні: проблеми і перспективи: Матеріали науково-практичної конференції, 18-19 квітня 2002 р., м. Харків. - Київ : Юрінком Інтер / Нац. юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого, Харків. центр вивч. організ. злочинності, Ін-т вивч. проблем злочинності, 2002. - С. 31-34.
– Соловйов О. В. Право на доступ до правосуддя у практиці Європейського Суду з прав людини: (У контексті п. 1 ст. 6 Конвенції про захист прав і основних свобод людини) / О. В. Соловйов // Бюлетень Міністерства юстиції України. - 2005. - № 6. - С. 68-75.
– Баженова Б. Доступ до правосуддя у Великобританії / Б. Баженова // Право України. - 2006. -№ 1 ( полнотекст. док.). - С. 142-145.
– Кройтор В. А. Стандарти Європейського Союзу в сфері цивільного судочинства і проблеми доступу до правосуддя / В. А. Кройтор, Т. В. Степаненко // Наукові записки. 2005. №1(2). Право, економіка, гуманітаристика. - Харків : ХЕПУ / економіко-правовий університет Харківський ; голова редкол. О. М. Кривуля, 2005. - С. 64-76.
– Гусаров К. В. Європейські стандарти доступності правосуддя на стадіях апеляційного й касаційного перегляду судових рішень / К. В. Гусаров // Проблеми законності. Вип. 99. – Харків : Нац. юрид. акад. України ім. Я. Мудрого / відп. ред. В. Я. Тацій ; ред. кол. А. П. Гетьман [та ін.] , 2008. - С. 153-162.
– Ткач К. В. Рух "доступ до правосуддя" - загальна передумова реформування цивільного судочинства в європейських країнах / К. В. Ткач // Проблеми законності. Вип. 109. - Харків : Нац. юрид. акад. України ім. Я. Мудрого / відп. ред. В. Я. Тацій ; редкол. А. П. Гетьман [та ін.] , 2010. - С. 212-222.
– Харль-Волш Т. Доступ до правосуддя і наявність умов прийняття касаційних скарг у судовій системі Люксембурга з огляду на практику Європейського суду з прав людини / Т. Харль-Волш // Право України. - 2012. - № 11/12. - С. 223-225.
– Шевчук С. Р. Теоретико-правові засади та міжнародні стандарти доступу до правосуддя в господарських справах / С.Р.Шевчук // Вісник господарського судочинства. - 2013. - № 3. - С. 45-47.
– Гнап Д. Доступ до правосуддя в адміністративному процесі за стандартами рішень Європейського суду з прав людини / Д. Гнап // Захист прав людини в адміністративному судочинстві: сучасний стан і перспективи розвитку в Україні : до 10-ї річниці процес. діяльності адм. судів України : збірник матеріалів міжнар. наук. конф., м. Київ, 1-2 жовт. 2015 р. / ред. О. М. Нечитайло. - Київ : ВАІТЕ, 2015. - С. 193-197.
– Погорецький М. А. Доступ до правосуддя у практиці Європейського Суду з прав людини / М. А. Погорецький // Організація роботи та адміністрування в господарських судах України : матеріали наук.-практ. конф. (Харків, 23-24 квіт. 2013 р.) / Вищий господар. суд України, Харк. апеляц. господар. суд. - Харків : б. в., 2013. - С. 123-129.
– Шевчук С. Р. Теоретико-правові засади та міжнародні стандарти доступу до правосуддя в господарських справах / С. Р. Шевчук // Організація роботи та адміністрування в господарських судах України : матеріали наук.-практ. конф. (Харків, 23-24 квіт. 2013 р.) / Вищий господар. суд України, Харк. апеляц. господар. суд. - Харків : б. в., 2013. - С. 142-145.
– Гріненко О. О. Доступ до правосуддя з питань, що стосуються довкілля, в контексті законодавства України та європейських стандартів / О. О. Гріненко // Київський університет права НАН УКраїни. Інститут держави і права ім. В. М. Корецького. Часопис Київського університету права. - 2016. - № 3. - С. 364-370.
– Матат Ю. І. Право на доступ до правосуддя: європейський досвід та проблеми забезпечення в Україні / Ю. І. Матат // Модернізація правових інститутів: вимоги часу : зб. матеріалів Міжнар. юрид. наук.-практ. конф. : тези наук. доп. (8 груд. 2016 р.) / Міжнар. юрид. наук.-практ. Інтернет-конф. "Актуальна юриспруденція". - Київ : АртЕк, 2016. - С. 244-249.
– Балов О. В. Поняття та генезис міжнародного кримінального правосуддя / О. В. Балов
// Юридична Україна. - 2017. - № 5/6. - С. 75-83.
– Сироїд Т. Л. Роль міжнародного співтовариства у забезпеченні міжнародного кримінального правосуддя / Т. Л. Сироїд // Вісник Харківського національного університету ім. В. Н. Каразіна. Серія: "Право" : [збірник статей] . 2000-. - 2009. - Вип. 6 (№ 872) . - С. 171-175.

.: Розділ: Держава і право :: 18.04.2018 13.29.14 :.
.: Хмельницька обласна бібліотека для дітей ім. Т.Г.Шевченка :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Тимофій із міста: Чернівці :: Запитання: 41880  
Тимофій запитує:
Потрібні джерела на тему курсової "Викуп земельної ділянки з мотивів супспільної необхідності,як підстава припинення права власності".
Наша відповідь:
Доброго дня, Тимофію! Радимо Вам використати наступні посилання: – http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/1559-17
http://www.amm.org.ua/ua/study-book/7-land-acquisition/70-expropriation
http://www.vru.gov.ua/content/article/visnik15_02.pdf
http://pidruchniki.com/2000031557827/pravo/vikup_zemelnih_dilyanok_dlya_suspilnih_potreb
http://dspace.nbuv.gov.ua/bitstream/handle/123456789/64467/75-Danylko.pdf?sequence=1
http://www.scourt.gov.ua/clients/vs.nsf/81b1cba59140111fc2256bf7004f9cd3/efeef4c6a91292c5c22575990025128d?OpenDocument
http://www.big-lib.com/book/10/997_42_Vikyp_zemelnih_dilyanok_privatnoi_vlasnosti_dlya_syspilnih_potreb_ta_z_motiviv_syspilnoi_neobhidnosti
http://textbooks.net.ua/content/view/1233/18/
https://zsu.org.ua/andrij-martin/69-2011-01-12-16-01-54
http://dspace.onua.edu.ua/bitstream/handle/11300/1925/ .pdf?sequence=1
file:///C:/Users/User/Desktop/sre_2013_3_43.pdf
http://www.pilga.in.ua/node/1249
http://pgp-journal.kiev.ua/archive/2016/06/21.pdf
– Туцький Ю. В. Суспільна потреба та суспільна необхідність: проблеми законодавчого розуміння підстави викупу земельної ділянки / Ю. В. Туцький // Актуальні проблеми юридичної науки : зб. тез міжнар. наук. конф. "Десяті осінні юрид. читання" (м. Хмельницький, 18-19 лист. 2011 р. / Хмельницький ун-т упр. та права. - Хмельницький : Хмельниц. ун-т управ. та права, 2011. - Ч. 2. - С. 294-296.
– Туцький Ю. Поняття та загальна характеристика земельної ділянки як об'єкта правовідношення викупу для суспільних потреб / Ю. Туцький // Київський національний університет ім. Т. Шевченка. Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Юридичні науки / Київський національний університет ім. Т. Шевченка. - К. : ВПЦ "Київ. ун-т", 2011. - Вип. 88. - С. 76-79.
– Базикіна Я. Щодо питання припинення права оренди земельної ділянки державної та комунальної власності у зв'язку з необхідністю її використання для суспільних потреб / Янна Базикіна // Землевпорядний вісник. - 2012. - № 6. - С. 33-36. -
– Кузьменко Н. Правове регулювання викупу земельних ділянок для суспільних потреб: проблеми та перспективи вдосконалення / Наталія Кузьменко // Підприємництво, господарство і право. - 2016. - № 6. - С. 98-103.
– Туцький Ю. Поняття та загальна характеристика земельної ділянки як об"єкта правовідношення викупу для суспільних потреб // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 77-79. – (Юридичні науки ; Вип. 88).

.: Розділ: Держава і право :: 2.04.2018 11.17.40 :.
.: Хмельницька обласна бібліотека для дітей ім. Т.Г.Шевченка :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Софія із міста: Житомир :: Запитання: 41859  
Софія запитує:
Доброго дня! Допоможіть, будь ласка, підібрати джерела на тему "Правові основи діяльності журналіста". Дякую.
Наша відповідь:
Доброго дня, Софіє! Радимо Вам попрацювати з наступними посиланнями: – http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/n0062323-11
http://studway.com.ua/prava-zhurnalistiv-v-ukraini/
https://works.doklad.ru/view/P2_F9tp-BwQ/all.html
http://pravo-media.at.ua/publ/5-1-0-36
http://ua-referat.com/Правові_основи_журналістики
http://osvita.ua/vnz/reports/journalism/25655/
http://old.minjust.gov.ua/8393
http://studies.in.ua/inf-pravo-seminar/2157-pravove-regulyuvannya-dyalnost-drukovanih-zasobv-masovoyi-nformacyi.html
http://uastudent.com/zakonodavche-reguljuvannja-zhurnalistskoi-dijalnosti-v-ukraini/
http://politics.ellib.org.ua/pages-8899.html
http://journlib.univ.kiev.ua/index.php?act=article&article=2322
https://irrp.org.ua/wp-content/uploads/2012/08/2.-Pravovyj-status.pdf
http://www.uapp.org/search/6245.html
http://pidruchniki.com/13340203/zhurnalistika/ukrayinske_zakonodavstvo_schodo_diyalnosti_zasobiv_masovoyi_informatsiyi
file:///C:/Users/User/Desktop/bmju_2011_10_24.pdf
http://esnuir.eenu.edu.ua/bitstream/123456789/9033/1/Terebus_R.PDF
http://science.lpnu.ua/sites/default/files/journal-paper/2017/may/2142/vnulpurn201480116.pdf
http://nauka.nlu.edu.ua/wp-content/uploads/2017/07/07_Pop.pdf
http://dspace.univer.kharkov.ua/bitstream/123456789/7354/2/Lavrik. Osnovy gurn..pdf
https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/bitstream/lib/6529/1/ОКРЕМІ АСПЕКТИ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ.pdf
file:///C:/Users/User/Desktop/61469.pdf
– Гнатів К. Права журналістів на доступ до інфомації / К. Гнатів // Юридична Газета. - 2016. - № 34-35 (30 серпня). - С. 33
– Добірка статей про захист прав журналістів // Свобода висловлювань і приватність. - 2000. - № 3.
– Костенко О. Деякі проблеми кримінально-правової охорони законної діяльності журналістів та прав авторів в Україні / О. Костенко // Право України. - 2010. - № 9. - С. 256-262.
– Токарська А. С. Комунікативна компетентність у співпраці юристів і журналістів / А. С. Токарська // Життя і право. - 2004. - № 2. - С. 83-87.
– Марущак А. Доступ журналістів до інформації: особливості правового статусу / А. Марущак // Юридичний журнал. - 2007. - № 4. - С. 63-65.
– Сапожнікова О. Загальна кримінально-правова характеристика перешкоджання законній професійній діяльності журналістів (ст.171 Кримінального кодексу України) / О. Сапожнікова // Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні : Матеріали ХІ регіон. наук.-практ. конф. (3-4 лют. 2005 р.). - Львів : ЛДУ, 2005. - С. 336-338.
– Костянчук С. Захист авторських прав журналістів за українським законодавством / С. Костянчук // Юридичний Радник. - 2008. - № 2. - С. 69-74.
– Марущак А. Особливості правового статусу журналістів щодо отримання інформації / А. Марущак // Юридичний Радник. - 2007. - № 2. - С. 61-64.
– Костенко О. Деякі проблеми кримінально-правової охорони законної діяльності журналістів та прав авторів в Україні / О. Костенко // Право України. - 2010. - № 9. - С. 256-262.
– Демчук О. С. Правові засади діяльності журналістів в Україні / О. С. Демчук // Бюлетень Міністерства юстиції України. - 2011. - № 10. - С. 148-151.
– Пушенко О. Г. Захист прав журналістів / О. Г. Пушенко, М. А. Підченко // Бюлетень Міністерства юстиції України. - 2013. - № 8. - С. 98-103.
– Павликівський В. І. Кримінально-правовий захист свободи слова та професійної діяльності журналістів в Україні / В. І. Павликівський // Актуальні проблеми кримінальної відповідальності : матеріали міжнар. наук.-практ. конф., 10-11 жовт. 2013 р. / Нац. ун-т "Юрид. акад. України ім. Я. Мудрого", НДІ вивч. пробл. злочинності ім. акад. В. В. Сташиса НАПрН України, Всеукр. громад. орг. "Асоц. кримінал. права". - Харків : Право, 2013. - С. 401-404.
– Макеєва О. М. Правова культура журналістів (теоретико-правові аспекти) : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.01 - Теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень / О. М. Макеєва ; кер. роботи Н. М. Оніщенко ; офіц. опон.: В. С. Ковальський, О. М. Ковальчук ; Інститут держави і права ім. В. М. Корецького НАН України. - Київ : [б. в.], 2015. - 20 с.
– Павликівський В. Сучасні напрями реформування кримінального законодавства У сфері правового забезпечення свободи слова та професійної діяльності журналістів / В. Павликівський // Публічне право. - 2015. - № 2. - С. 170-176.
– Медицький І. Б. Професійна діяльність журналістів: конституційні приписи та кримінально-правові гарантії реалізації / І. Б. Медицький // Кримінальна юстиція в Україні: виклики та перспективи в світлі конституційної реформи : зб. тез перш. Львів. форуму з кримін. юстиції : (Львів, 18-19 верес. 2015 р.) / ОБСЄ. - Київ : ВАІТЕ, 2015. - С. 127-131.
– Тодорова О. Г. Деякі проблемні питання перешкоджання законній професійній діяльності журналістів в Україні / О. Г. Тодорова // Особливості формування законодавства України: філософсько-правові, історичні та прикладні аспекти : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. (6 берез. 2014 р.) / М-во освіти і науки України, Івано-Франк.ун-т права ім. короля Д. Галицького, Тернопіл. нац. економ. ун-т, Івано-Франків. обл. осередок Асоц. кримін. права України. - Івано-Франківськ : б. в., 2014. - С. 423-427.
– Павликівський В. І. Кримінально-правове забезпечення свободи слова та професійної діяльності журналістів : автореф. дис. ... д-ра юрид. наук : 12.00.08 - Кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право / В. І. Павликівський ; наук. конс. О. М. Литвинов ; офіц. опон.: Н. О. Гуторова, П. В. Хряпінський, О. М. Храмцов ; Харків. нац. ун-т внутріш. справ. - Харків : [б. в.], 2017. - 36 с.
– Павликівський В. І. Кримінально-правове забезпечення свободи слова та професійної діяльності журналістів в Україні : монографія / В. І. Павликівський ; наук. конс. О. М. Литвинов. - Харків : Панов, 2016. - 488 с.
– Безпала Я. С. Перешкоджання законній професійній діяльності журналістів у механізмі корупційних відносин / Я.С.Безпала // Кримінально-правові та кримінологічні засади протидії корупції в Україні : матеріали наук.-практ. конф., 19 квіт. 2013 р. / МВС України, ХНУВС, Кримінолог. асоц. України. - Харків : Золота миля, 2013. - С. 43-46.
– Безпала Я. С. Соціально-правова обумовленість встановлення кримінальної відповідальності за перешкоджання законній професійній діяльності журналістів / Я. С. Безпала // Вісник Кримінологічної асоціації України : зб. наук. пр. / Харків. нац. ун-т внутр. справ, Кримінол. асоц. України. - Харків : ХНУВС, 2013. - 2013. № 5. - С. 185-192.
– Права та обов'язки журналіста : матеріали до правозахисного семінару (Одеса, 30 жовтня 2003 р.) / ред. кол. М. В. Аксанюк. - Одеса : УКРМОРМЕДІНФОРМ, 2003. - 96 с.

.: Розділ: Держава і право :: 26.03.2018 09.01.19 :.
.: Хмельницька обласна бібліотека для дітей ім. Т.Г.Шевченка :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Юлія із міста: Равенна Італія :: Запитання: 41829  
Юлія запитує:
Доброго вечора!Допоможіть з написанням магістерської роботи на тему "право збройних конфліктів". Співробітництво держав у сфері збройних конфліктів, і все що зв'язане по цій темі, окрім російськомовних. Надзвичайно дякую!!!
Наша відповідь:
Юліє, добрий день! Для вас підібрані такі джерела інформації:
Антипенко А. В. Антитерористична складова права збройних конфліктів / А. В. Антипенко // Наук. пр. Нац. авіац. ун-ту. Серія "Юридичний вісник. Повітряне і космічне право". - Київ, 2013. - № 1. - С. 135-139.

Безкоровайний С. Я. Види збройних конфліктів та їх правове регулювання / С. Я. Безкоровайний // Юридична наука. - 2014. - № 3. - С. 116-126.

Білоцький С. Д. Міжнародне-правове регулювання співробітництва регіональних організацій колективної безпеки з ООН (на прикладі миротворчих операцій НАТО в Південно-Східній Європі) : автореф. дис. канд. юрид. наук : 12.00.11 / С. Д. Білоцький ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. - Київ, 2008. - 18 с.

Бруз В. С. Роль ООН у врегулюванні міжнародних конфліктів і в боротьбі проти тероризму / В. С. Бруз ; Київ. славіст. ун-т. - Київ : Експрес-Поліграф, 2010. - 223 с.

Гнатовський М. М. Кваліфікація міжнародних збройних конфліктів у практиці міжнародних судових установ / М. М. Гнатовський // Актуальні проблеми держави і права : зб. наук. пр. / Нац. ун-т "Одеська юридична академія". - Одеса, 2012. - Вип. 65. - С. 139-146.

Гончаренко І. О. Діяльність ООН та ОБСЄ у врегулюванні конфліктів на пострадянському просторі (90-ті роки ХХ століття) : дис. канд. іст. наук : 07.00.02 / І. О. Гончаренко ; Дипломат. акад. України при М-ві закордон. справ України. - Київ: Б.в., 2009 . – 15 с.

Градецька Н. М. Проблеми дітей та захист їх прав у збройних конфліктах / Н. М. Градецька // Держава та регіони. Серія: Право / Гуманіт. ун-т "Запоріз. ін-т держ. та муніцип. упр.". - Запоріжжя, 2012. - Вип. 2. - С. 232-237.

Гутник В. В. Кримінально-процесуальні гарантії учасників міжнародних збройних конфліктів (міжнародно-правовий аспект) : автореф. дис. канд. юрид. наук : 12.00.11 / В. В. Гутник ; Нац. ун-т "Одес. юрид. акад.". - Одеса, 2010. - 18 с.

Доді К. В. Розвиток міжнародно-правових норм, що стосуються збройних конфліктів неміжнародного характеру : автореф. дис. канд. юрид. наук : 12.00.11 / К. В. Доді ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. - Київ, 2011. - 21 с.

Жаровська І. М. Міжнародне гуманітарне право : навч. посіб. / І. М. Жаровська. - Київ: Атіка, 2010. - 280 с.

Карпенко В. В. Застосування повітрянодесантних підрозділів провідними країнами світу у війнах (збройних конфліктах) кінця XX - початку XXI сторіччя / В. В. Карпенко // Збірник наукових праць. Серія "Військові та технічні науки" / Нац. акад. Держ. прикорд. служби України ім. Б. Хмельницького. - Хмельницький, 2012. - № 57. - С. 27-31.

Лясковський В. І. Правова регламентація збройних конфліктів на сучасному етапі та особливості застосування в них міжнародного гуманітарного права / В. І. Лясковський //Юридична наука. - 2013. - № 5. - С. 111-124.

Приліпко А. В. Правовий статус іноземних підрозділів військово-морських сил під час конфліктів неміжнародного характеру / А. В. Приліпко // Держава і право. Юридичні і політичні науки : зб. наук. пр. / Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького НАН України. - Київ, 2011. - Вип. 51. - С. 636-640.

Стасюк С. В. Історико-правова традиція регулювання збройних конфліктів : автореф. дис. канд. юрид. наук : 12.00.01 / Стасюк Сергій Васильович ; Ін-т законодавства Верховної Ради України. - Київ, 2011. - 20 с.

Стасюк С. В. Особливості регулювання сучасних збройних конфліктів: проблеми та перспективи / С. В. Стасюк // Юридична наука. - 2011. - № 1. - С. 206-210.

Додатковий протокол до Женевських конвенцій від 12 серпня 1949 року, що стосується захисту жертв міжнародних збройних конфліктів (Протокол I), від 8 червня 1977 року [Електронний ресурс]: - Режим доступу: http://zakon4.rada.gov. ua/laws/show/995_199/page.

Женевські конвенції про поводження з військовополоненими [Електронний ресурс]: - Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/995_153.
Міжнародне гуманітарне право та його норми про захист жертв війни [Електронний ресурс]: - Режим доступу: http://subject.com.ua/textbook/protection/10klas/6.html.

Міжнародне право в період збройних конфліктів // http://metodkabinet.in.ua/pravo/mijnarodne-pravo-1/mijnarodne-pravo-v-period-zbroynih-konfliktiv--galuz-mijnarodnogo-prava

Міжнародне гуманітарне право (право збройних конфліктів) // http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/TM056956.html

.: Розділ: Держава і право :: 20.03.2018 21.59.22 :.
.: Черкаська обласна бібліотека для дітей :.
.: Додаткова інформація від :.
.:  Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Олег із міста: Кривий Ріг :: Запитання: 41777  
Олег запитує:
Підберіть літературу "Регулювання податкове регіонального розвитку"
Наша відповідь:
Доброго дня, Олег! Ми вже відповідали на подібне запитання: Віртуальна бібліографічна довідка – Розширений пошук – Пошук за: Номером запитання – № 41774.

.: Розділ: Держава і право :: 12.03.2018 13.43.13 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 


Generated in 0.720706 seconds