Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 32 .:. Запитань у базі: 39046
   


Автор запитання: Катерина із міста: Київ :: Запитання: 41008  
Катерина запитує:
доброго вечора. допоможіть знайти літературу на тему: "правове забезпечення біологічного різноманіття"
Наша відповідь:
Доброго дня!
Див. відповідь на Ваш запит – Віртуальна бібліографічна довідка – Розширений пошук – Пошук за номером запитання - 40981.

.: Розділ: Держава і право :: 25.09.2017 19.46.09 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Ірина із міста: місто Чернівці :: Запитання: 40992  
Ірина запитує:
Доброго дня. Допоможіть,будь ласка,підібрати літературу для теми: "Психологічна діяльність суду присяжних". Дякую
Наша відповідь:
Доброго дня, Ірино!
Пропонуємо Вам переглянути наступні джерела (зверніть увагу на списки літератури в кінці статей):
відповіді – Віртуальна бібліографічна довідка – Розширений пошук – Пошук за номером запитання - 35026, 35961.
Ахтирська Н. М. Становлення суду присяжних в Україні: від конституційного принципу до процесуальної регламентації [Електронний ресурс] / Н. М. Ахтирська // Бюлетень Міністерства юстиції України. - 2012. - № 5. - С. 83-89. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/bmju_2012_5_12.
Бобрик В. Суд присяжних у цивілістичному процесі України: аргументи ”за” і ”проти” / В. Бобрик // Підприємництво, господарство і право. — 2014. — № 5. — С. 49-53.
Волоско І. Р. Процесуальний порядок здійснення кримінального провадження судом присяжних / І. Р. Волоско // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія : Право. - 2014. - Вип. 28(3). - С. 56-59. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/nvuzhpr_2014_28(3)__16.
Леоненко, М. І.Організаційно-правові проблеми функціонування суду присяжних в Україні / М. І. Леоненко, А. О. Войцеховська // Держава та регіони. Серія: Право. — 2015. — № 2. — С. 55-58.
Лосич Т. С. Кримінальна відповідальність за погрозу або насильство щодо судді, народного засідателя чи присяжного : автореф. дис. … канд. юрид. наук : 12.00.08 / Т. С. Лосич ; М-во внутр. справ України, Харків. нац. ун-т внутр. справ. — Харків, 2017. — 16 с.
Лосич Т. С. Особливості суб’єкта злочину за ”погрозу або насильство щодо судді, народного засідателя чи присяжного” (ст. 377 Кримінального кодексу України) / Т. С. Лосич // Проблеми правознавства та правоохоронної діяльності : зб. наук. пр. / Донец. юрид. ін-т. — Кривий Ріг, 2016. — № 2 (56) С. 83-89.
Моргун С. Запозичення французької моделі суду присяжних до українського законодавства: реалії і перспективи [Електронний ресурс] / С. Моргун // Підприємництво, господарство і право. — 2017. — № 3. — С. 268-271. - Режим доступу: http://pgp-journal.kiev.ua/archive/2017/3/61.pdf.
Моргун С. Суд присяжних в Україні: деякі проблеми діяльності [Електронний ресурс] / С. О. Моргун // Право і суспільство. — 2017. — № 1, ч. 2. — С. 252-255. - Режим доступу: http://pravoisuspilstvo.org.ua/archive/2017/1_2017/part_2/58.pdf.
Русанова І. О. Суд присяжних в Україні: проблеми становлення та розвитку / І. О. Русанова ; Нац. юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого. — Харків : ВД «ІНЖЕК», 2005. — 183 с. — (Наукове видання).
Сидорчук О. Повноцінний суд присяжних в Україні: історичний досвід і перспективи / О. Сидорчук // Вісник прокуратури. — 2014. — № 5. — С. 58-66.
Словська І. Є.Суд присяжних: становлення і функціонування (зарубіжний досвід) [Електронний ресурс] / І. Є. Словська // Право і суспільство. — 2015. — № 5 (2), Ч. 1. — С. 72-77. - Режим доступу: http://www.pravoisuspilstvo.org.ua/archive/2015/5_2_2015/part_1/14.pdf.
Совгиря О. В.Реалізація конституційного права громадян на безпосередню участь у здійсненні правосуддя через суд присяжних [Електронний ресурс] / О. В. Совгиря, Ю. А. Дещенко // Молодий вчений. — 2015. — № 5 (Ч. 3). — С. 83-86. - Режим доступу: http://molodyvcheny.in.ua/files/journal/2015/5/102.pdf.
Солодков А. А. Окремі питання здійснення провадження в суді присяжних / А. А. Солодков // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія : Право. - 2014. - Вип. 27(3). - С. 131-134. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/nvuzhpr_2014_27(3)__34.
Судова психологія : навчальний посібник / М. В. Костицький, В. Я. Марчак та ін. – Чернівці : Чернівецький нац. ун-т, 2013.
– 453 с.
Шкребець Д. В. Суд присяжних у цивільному процесі [Електронний ресурс] / Д. В. Шкребець // Часопис Київського університету права. — 2016. — № 3. — С. 220-224. - Режим доступу: http://kul.kiev.ua/images/chasop/2016_3/CHAS16_3.pdf.
Шувальська Л. Р. Генеза інституту суду присяжних України [Електронний ресурс] / Л. Р. Шувальська // Європейські перспективи. - 2016. - Вип. 1. - С. 173-178. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/evpe_2016_1_28.
Шувальська Л. Р. Особливості правового статусу присяжного як суб'єкта кримінального судочинства України [Електронний ресурс] / Л. Р. Шувальська // Наше право. - 2015. - № 6. - С. 162-169. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nashp_2015_6_29.
Шувальська Л. Р. Особливості правового статусу присяжного як суб'єкта кримінального судочинства України [Електронний ресурс] / Л. Р. Шувальська // Європейські перспективи. - 2015. - Вип. 6. - С. 179-186. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/evpe_2015_6_30.
Шувальська Л. Р. Суд присяжних як форма народовладдя у демократичній державі [Електронний ресурс] / Л. Р. Шувальська // Право.ua. - 2015. - № 3. - С. 167-172. - Режим доступу: http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/pravo_2015_3_31.pdf.
Щерба В. М. До питання про обов'язки присяжних за кримінальним процесуальним кодексом України [Електронний ресурс] / В. М. Щерба // Митна справа. - 2014. - № 1(2.1). - С. 170-175. - Режим доступу: http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/Ms_2014_1(2.1)__30.pdf.

.: Розділ: Держава і право :: 21.09.2017 12.14.01 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Діана із міста: Хмельницький :: Запитання: 40979  
Діана запитує:
доброго дня... допоможіть будь ласка підібрати література за 2015-2017 рр, для напи сання курсової на тему "Новий публічний менеджмент як модель публічного адміністрування. дякую
Наша відповідь:
Доброго дня, Діано! Пропонуємо Вам переглянути наступні джерела:
Кучеренко І. М. Організаційно-правові форми юридичних осіб приватного права / І. М. Кучеренко. – Київ : ІДіП, ДП «Юридичне видавництво «Аста», 2004. – 328 с.
Підходи, інструменти та моделі менеджмент-орієнтованої діяльності в публічному адмініструванні [Текст] : наук. розроб. / [Ю. П. Шаров та ін.] ; Нац. акад. держ. упр. при Президентові України, Упр. орг. фундамент. та приклад. дослідж., Дніпропетр. регіон. ін-т держ. упр. - Київ : НАДУ, 2011. - 62 с. : рис., табл. - (Бібліотека слухача НАДУ. Публічне адміністрування).
Розроблення підходів та моделей адаптації системи управління місцевим розвитком до стандартів Європейського Союзу [Текст] : наук. розробка / [Ю. А. Шаров та ін.] ; Нац. акад. держ. упр. при Президентові України, Упр. орг. фундам. та приклад. дослідж., Дніпропетр. регіон. ін-т держ. упр. - К. : [НАДУ], 2010. - 35 с. : рис. - (Бібліотека слухача НАДУ. Публічне адміністрування).
Солових В. П. Новий публічний менеджмент як одна із моделей організації системи державного управління / В. П. Солових. // Державне будівництво. - 2009. - № 2. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/DeBu_2009_2_7
http://vestnikzgia.com.ua/article/view/102146
http://academy.gov.ua/ej/ej12/txts/10bozuds.pdf
http://zakon3.rada.gov.ua/laws

.: Розділ: Держава і право :: 18.09.2017 16.10.33 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Анастасія із міста: Чернівці :: Запитання: 40975  
Анастасія запитує:
Доброго вечора, можете знайти це джерело? матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції, 27-28 верес- ня 2013 року. – Івано-Франківськ: Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника, 2013.
Наша відповідь:
Добридень, Анастасіє! На нашу думку, джерело інформації, яке ви розшукуєте, таке:

Корпоративні правочини [текст]: матеріали Веукраїнської науково-практичної конференції, 27–28 вересня 2013 року. – Івано-Франківськ : Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника, 2013.– 229 с.

Бажаємо успіхів!

.: Розділ: Держава і право :: 16.09.2017 22.02.37 :.
.: Черкаська обласна бібліотека для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Тетяна із міста: Рівне :: Запитання: 40973  
Тетяна запитує:
Доброго дня. Допоможіть знайти інформацію на таку тему:" Суб'єкти адміністративно-юрисдикційних правовідносин ". Дякую!
Наша відповідь:
Доброго вечора,Тетяно!
Пропонуємо Вам переглянути наступні джерела:
- Гусаров С. Особливості адміністративної юрисдикції та реалізації відповідних повноважень органами державного управління і посадовими особами в Україні // Право України. - 2009. - № 2. - С. 80-87. - Бібліогр. в кінці ст.
- Коломоєць Т. Адміністративно-юрисдикційний процес - сфера об'єктивізації участі особи у відносинах з органами публічної адміністрації (доктринальний аналіз проблемних питань) // Підприємництво, господарство і право. - 2010. - № 2. - С. 43-47. - Бібліогр.: 12 назв.

- Коломоєць Т. Проблеми правового розмежування адміністративної та господарської юрисдикції: аналіз передумов виникнення та можливі шляхи їх вирішення // Право України. - 2009. - № 10. - С. 175-181. - Бібліогр. в кінці ст.

- Пасенюк О. Розмежування конституційної та адміністративної юрисдикцій // Право України. - 2016. - № 2. - С. 38-44. - Бібліогр. в кінці ст.

- Пасенюк, Олександр.
Колізії між адміністративною та господарською юрисдикцією: шляхи її подолання // Юридичний Вісник України. - 2011. - № 28 (Липень). - С. 4-5

- Педько Ю. Адміністративна юстиція і адміністративна юрисдикція: деякі теоретичні та практичні питання співвідношення // Право України. - 2001. - № 10. - С. 72-75. - Бібліогр.: 15 назв.
- Савенко, Микола. Проблема встановлення юрисдикції адміністративних судів // Українське право. - 2003. - № 1. - С. 148-158
- Стахурський М. Проблеми реформування адміністративно-юрисдикційного процесу // Право України. - 2002. - № 3. - С. 27-30
- Шестак, Лілія. Класифікація та характеристика суб'єктів адміністративних правопорушень // Підприємництво, господарство і право. - 2013. - № 8. - С. 43-45. - Бібліогр.: 7 назв.

http://veche.kiev.ua/journal/1465/

http://www.pravoznavec.com.ua/books/252/18604/13/

http://www.naiau.kiev.ua/books/admin_prostypku/Files/L1/L1_1.htm

http://adhdportal.com/book_704_chapter_12_Glava_10._ADMNSTRATIVNO-JURISDIKJJNA_DJALNST_ORGANV_VNUTRSHNKH_SPRAV.html

http://pidruchniki.com/1417012057179/pravo/ponyattya_zmist_administrativno-yurisdiktsiynoyi_diyalnosti_militsiyi_gromadskoyi_bezpeki

http://pidruchniki.com/1335102247572/pravo/subyekti_administrativnogo_protsesu

.: Розділ: Держава і право :: 15.09.2017 12.00.10 :.
.: Кіровоградська обласна універсальна наукова бібліотека ім. Д.І.Чижевського :.
.: Версія для друку :.
 


Generated in 0.816799 seconds