Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 36 .:. Запитань у базі: 41844
   


Автор запитання: Дар'я із міста: м. Київ :: Запитання: 43792  
Дар'я запитує:
Доброго дня! Пишу магістерську роботу та потребую допомогу у підборі джерел за темою "Медична книга в документно-інформаційному потоці". Дякую за відповідь.
Наша відповідь:
Дар'є, добрий день! За вашим запитом підібрано такі джерела інформації:

Артамонова Н. О. Система інформаційно-бібліотечного та патентного забезпечення медичної науки України: генезис, структура, стратегії розвитку : дис. на здобуття наук. ступеня д-ра наук із соц. комунікацій: спец. 27.00.03 / Н. О. Артамонова ; Харківська держ. акад. культури. – Харків, 2013. – 485 с.

Бібліотечно-інформаційна інфраструктура медичної, фармацевтичної галузі України: традиційний та інноваційний шляхи розвитку Матеріали міжнародної науково-практичної конференції Харків, 26-27 травня 2011р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу:
http://lib.nuph.edu.ua/files/exhibitions/materiali_konf.pdf

Гриценко Н. О.МЕДИЧНА ТЕМАТИКА У ЗАГАЛЬНОДЕРЖАВНІЙ РЕФЕРАТИВНІЙ БАЗІ ДАНИХ «УКРАЇНІКА НАУКОВА» // Бібліотека. Наука. Комунікація: формування національного інформаційного простору : матеріали Міжнар. наук. конф. (Київ, 4–6 жовт. 2016 р.) / НАН України,Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського, Асоц. б-к України, Рада дир. б-к та інформ.центрів – членів МААН. – Київ, 2016. – С. 616-618.
https://tsdea.archives.gov.ua/wp-content/uploads/pages/mtr_06102016.pdf

EMCMED. Медична інформаційна система [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://mcmed.ua/.Заголовок з екрану.

Олексієнко М.М. Інформаційна система прогнозування захворювання населення під впливомшкідливих домішок оточуючого середовища / М.М. Олексієнко // Управління розвитком складних систем. Зб. наук. праць. – Вип. 7, 2011.- С. 106-112.

Застосування МІС «Доктор Елекс» для автоматизації та управління діяльністю медичної установи: Методичні рекомендації 2008 / МОЗ України, Український інститут стратегічних досліджень МОЗУкраїни. — К., 2008.

Книга і періодика в дисертаційних дослідженнях назалежної України: соціокомунікаційний аспект : монографія / Олена Пастушенко ; відп. ред. Л. А. Дубровіна ; НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. – Київ, 2016. – 564 c.

Міжрегіональна корпоративна система каталогізації медичної періодики [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://library.vsmu.edu.ua/index.php?option=com_content&task=view&id=10&Itemid=51&limit=1&limitstart=5/

Качмар В. О. Медичні інформаційні системи – стан розвитку в Україні / В. О. Качмар // Український журнал телемедицини та медичної телематики. – 2010. – Т. 8., №1.- С.12-17.

Литвинська С.В. ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ДОКУМЕНТУВАННІ МЕДИЧНОЇ ІНФОРМАЦІЇ [Електронний ресурс].- Режим доступу: https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=17&ved=2ahUKEwj4nca3z6PnAhUv_SoKHZxOA3QQFjAQegQICBAB&url=http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/bdi_2013_3_11.pdf&usg=AOvVaw2II1mGCg7hm8tWV8Syf-QY

Олексієнко М.М.ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ВПРОВАДЖЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ В МЕДИЧНУ ПРАКТИКУ
http://urss.knuba.edu.ua/files/zbirnyk-12/133-136.pdf


Слободяник М. С. Галузеве документознавство: перспективні напрями досліджень / М. С. Слободяник // Матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Документознавство. Бібліотекознавство.
Інформаційна діяльність: проблеми науки, освіти, практики», (Київ, 17–
18 травня 2005 р.). – Київ, 2005. – Ч. 1. – С. 5–8.

Слободяник М. С. Сутнісні функції документа / М. С. Слободяник //
Матеріали VІІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Інформаційна
освіта та професійно-комунікативні технології ХХІ століття», (Одеса, 10–
12 вересня 2015 р.). – Одеса : ФОП Гаража, 2015. – С. 42–43.

ФІЛІППОВА Наталя. До питання визначення об’єкта, предмета, функцій та структури медичного документознавства / /Інформаційна діяльність, документознавство, бібліотекознавство:історія, сучасність, перспективи : матеріали IV Всеукр. наук.-практ. конф.,Київ, 30–31 трав. 2018 р. / М-во освіти і науки України, М-во культури України, Нац. акад. керів. кадрів культури і мистецтв, Нац. б-ка України ім.Ярослава Мудрого; [редкол.: С. Х. Литвин (голова) та ін. ; упоряд.: О. М. Збанацька]. – Київ Ю, 2018. – С. 105-108.

Чурпій І.К. Сучасний стан інформатизації в медицині / І.К. Чурпій, Н.В. Чурпій, В.Д. Скрипко // Буковинський медичний вісник. - 2011. - Т. 15, N 1. - С. 171-173.

.: Розділ: Біологія. Медицина :: 25.01.2020 17.58.32 :.
.: Черкаська обласна бібліотека для дітей :.
   

Generated in 0.266761 seconds