Виртуальная библиографическая справка. Объединенная справочная служба публичных библиотек Украины
     
   
     
Привет, Гость :: Вход
українська мова     русский язык

Лимит вопросов на сегодня: 36 .:. Вопросов в базе: 44553
   


Автор вопроса: Яна из города: Зіньків :: Вопрос: 34520  
Яна спрашивает:
Доброго вечора! Знайдіть, будь ласка, всі підручники з методики навчання астрономії в школі. Дякую!
Наш ответ:
Шановна, Яно! Ознайомтеся з наданою інформацією :
Астрономія. Методика викладання література 39 назв. . - Режим доступу:
http://www.fiz-metodika.kiev.ua/index.php/astronomy/111-astro-metodika.html
Воронцов-Вельямінов Б. О. Астрономія [Підручник 10 клас] (1982) [djvu] |. - Режим доступу:
http://toloka.hurtom.com/viewtopic.php?t=54718
Гладушина Н.О. Методика викладання астрономії в 10 класі. - Режим доступу:
http://www.twirpx.com/file/359047/
ЗАГАЛЬНА МЕТОДИКА ВИКЛАДАННЯ АСТРОНОМІЇ . - Режим доступу:
http://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0CCkQFjAA&url=http://yuriy-myroshnichenko.edukit.kiev.ua/Files/downloads/%D0%A3%D0%94%D0%9A%2052.doc&ei=Z_92U8ncLKSM0AX_r4DwBQ&usg=AFQjCNF2YMW6gYjFOQqOJzQ2b8YCFwKcew&bvm=bv.66917471,d.bGE
Інструктивно-методичні рекомендації щодо вивчення шкільних дисциплін у основній та старшій школі у 2011/12 навчальному році. - Режим доступу:
http://fizika.net.ua/index.php?newsid=747
Інтернет-підтримка вивчення шкільного курсу астрономії. - Режим доступу:
http://www.astroosvita.kiev.ua/infoteka/articles/astroedu_net.pdf
Климишин І. А., Крячко I. П.K49 Астрономія: Підручник для 11 класу загальноосвітніхнавчальних закладів.— К.: Знання України, 2002.— 192 с. . - Режим доступу:
http://shkola.ua/ru/book/view/99
Курс загальної астрономії :навч. Посібник/Андрієвський С. М. . - Режим доступу:
http://lib.if.ua/files/maket_isp.pdf
Мамадазимов, Мамадмуса. Теоретические основы содержания и методики обучения астрономии в системе непрерывного образования : Автореф. дис… д-ра пед. наук : 13.00.02. / Ташкент. гос. пед. ун-т им. Низами. — Ташкент, 2005. — 43 с. . - Режим доступу:
http://catalogue.nplu.org/
Методичні рекомендації щодо викладання навчальних предметів «Фізика» та «Астрономія» у 2013-2014 навчальному році. - Режим доступу:
http://zavantag.com/docs/2002/index-320122.html
«Навчання ресурсів мережі Інтернет за методикою викладання астрономії» на курсах підвищення кваліфікації вчителів фізики й астрономії Перелік видів діяльності дистанційних вчителів. - Режим доступу:
http://ua.convdocs.org/docs/index-238286.html
Особливості викладання фізики та астрономії у 2013-2014 н.р. . - Режим доступу:
http://volrmk.at.ua/offdocs/recom2013/fizuka.pdf
Підвищення ефективності шкільної освіти з астрономії (інтерактивні форми і методи навчання на уроках астрономії із використанням ІКТ)
http://pedvistavka.at.ua/publ/kompetentnisna_osvita/fizika_astronomija/7
Пришляк М. П.Астрономія: підручник для 11 класу (стандарт, академ.) Видавництво: Ранок Рік: 2011 (Українська мова навчання) . - Режим доступу:
http://portfel.at.ua/load/11_klas/astronomija/prishljak/173-1-0-178
http://www.subject.com.ua/textbook/astronomy/11klas/index.html
Скачать: Учебники по астрономии.
Учебные пособия, лекции, доклады.
http://studentam.net/content/category/1/99/109/
Сучасні освітні технології на уроках фізики та астрономії
http://pedvistavka.at.ua/publ/kompetentnisna_osvita/fizika_astronomija/suchasni_osvitni_tekhnologiji_na_urokakh_fiziki_ta_astronomiji/7-1-0-120

**************
Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського . - Режим доступу:
http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_all/cgiirbis_64.exe
Обласна універсальна наукова бібліотека імені Н.К. Крупської . - Режим доступу:
http://www.library.donetsk.ua; ЕК -http://www.library.donetsk.ua/catalog/new/index.php
Аніщенко, Валерій Олексійович. Астрономія [Текст] : метод. матеріали та завдання для самостійної роботи студ. физ.- матем. ф-ту ун-ту (спец. "Математика і фізика", "Математика та основи інформатики", "Математика та основи економіки") / В. О. Аніщенко ; Ніжинський держ. педагогічний ун-т ім. Миколи Гоголя. - Ніжин : Редакційно-видавничий відділ НДПУ, 2001. - 19 с.
Астрономія [Текст] : метод. рек. / Чернів. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича ; уклад.: Гуцул Василь Іванович, Тіщенко Михайло Григорович. - Чернівці : Чернів. нац. ун-т, 2013. - 31 с. : рис. - Бібліогр.: с. 31. - 60 экз.
АТКИНСОН С. АСТРОНОМИЯ. - М.:РОСМЭН, 1999. - 47 С.
Бакулин, П.И. Курс общей астрономии : для вузов по спец. "Астрономия". - М.:Наука, 1977. - 543 с.
Бойко, Григорій Миколайович. Зоряна та позагалактична астрономія [Текст] : лабораторний практикум / Г. М. Бойко, О. П. Ващенко ; Національний педагогічний ун-т ім. М.П.Драгоманова. - К. : НПУ, 2006. - 118 с.: рис. - Бібліогр.: с. 98.
Бугайов, Олександр Іванович. Фізика. Астрономія [Текст] : пробн. підручник для 8 кл. серед. шк. / О. І. Бугайов [та ін.]. - К. : Освіта, 1996. - 367 с
Воронцов-Вельяминов, Б.А. Астрономия : учебник для 10 кл. ср. шк.. - М.:Просвещение, 1987. - 158 с.
Головко, Микола Васильович. Астрономія. 11 клас [Текст] : підручник : рівень стандарту / М. В. Головко, В. С. Коваль, І. П. Крячко. - К. : Знання України, 2013. - 215 с. : кольор. іл., табл. - 5000 экз.
КЛИМИШИН, I.А. АСТРОНОМIЯ : ПРАКТИКУМ. - ЛЬВIВ : СВIТ, 1996. - 244 С.
Климишин, Іван Антонович. Астрономія [Текст] : підручник для 11 класу загальноосвітніх навч. закладів / І. А. Климишин, І. П. Крячко. - К. : Знання України, 2002. - 192 с.: ил. дод.
Климишин, Іван Антонович. Астрономія [Текст] : підручник для 11 кл. загальноосвітніх навч. закл. / І. А. Климишин, І. П. Крячко. - К. : Знання України, 2003. - 191с.: іл. 1 карта. - Бібліогр.: с. 190.
Климишин, Іван Антонович. Астрономія Астрономія [Текст] : практикум / І. А. Климишин. - Львів : Світ, 1996. - 248 с.
Костюк, Андрій Йосипович. Контрольні, самостійні та практичні роботи з астрономії. 11 клас [Текст] / А. Й. Костюк. - Т. : Підручники і посібники, 2004. - 24 с.: рис. карта. - Альтернативна назва : Астрономія. 11 клас. Контрольні, самостійні та практичні роботи/ Андрій Костюк. Навчально-методичний посібник з курсу "Спеціальні функції" для студентів III курсу фізичного факультету спеціальності "Астрономія" [Текст] / уклад. В. А. Позігун ; Одеський національний ун-т ім. І.І.Мечникова. - О. : Астропринт, 2002. - 112 с. - Бібліогр.: с. 111.
Костюк, Андрій Йосипович. Тематично-поурочне планування з фізики та астрономії [Текст] / А. Й. Костюк. - Т. : Підручники & посібники, 2002. - 30 с. - Альтернативна назва :
Костюк, Андрій. Астрономія. 11 клас [Текст] : відповіді на питання державної підсумкової атестації / А. Костюк. - Т. : Підручники & посібники, 2003. - 64 с.: рис. - (Державна атестація).
Курышев, В.И. Практикум по астрономии : учеб. пособие. - М.:Просвещение, 1986. - 141 с.
Левитан, Е.П. Астрономия : учеб. пособие для ПТУ. - М.:Высш. школа, 1983. - 136 с.378.1
Левитан, Е.П. Основы обучения астрономии : [метод. пособие]. - М.:Высш. шк., 1987. - 135 с.
Малахова, Г.И. Дидактический материал по астрономии : пособие для учителя. - М.:Просвещение, 1989. - 94 с.
Перельман, Я. І.. Цікава астрономія [Текст] / Я. І. Перельман ; пер. з 4-го рос. перероб. і доп. вид. В. Г. Карий ; ред. Б. А. Воронцов-Вельямінов. - К. ; Львів : Радянська школа, 1949. - 243 с.: іл. - (Шкільна бібліотека).
Порфирьев, В.В. Астрономия : проб. учеб. для 10 кл. ср. шк.. - М.:Просвещение, 1987. - 159 с.
Пришляк, Микола Павлович. Астрономія. 11 [Текст] : підручник для загальноосвіт. навч. закл. / М. П. Пришляк. - Х. : Ранок, 2005. - 143 с.: іл.
Разбитная, Е. П Программированные задания по астрономии : пособие для учителей. - М. : Просвещение, 1981. - 80 с.
С56 Совершенствование преподавания физики, астрономии и общетехнических дисциплин в педагогическом институте : сб. статей. - Свердловск:Свердл. пед ин-т, 1976. - 254 с.
Совершествование форм и методов преподавания астрономии в педвузе и школе : сб. науч. тр.. - Свердловск:СГПИ, 1990. - 128 с.
Сокол, Ігор Васильович. Морехідна астрономія у задачах: методичні рекомендації до розв'язування задач з морехідної астрономії [Текст] / І. В. Сокол ; Херсон. держ. мор. акад., Мор. коледж. - Херсон : Грінь Д. С., 2011. - 102 с. : рис., табл. - Бібліогр.: с. 69. - 300 экз.
Шевченко, В.Г. Комп'ютерні технології у навчальному процесі на кафедрі астрономії// Проблеми сучасної освіти : зб. наук.-метод. праць. - Вип. 3. Ч. 1. - С.120-132
Щенников, Володимир Іванович. Астрономія [Текст] : енциклопедія знань для школярів / В. І. Щенников ; пер. з рос. І. Г. Данилюк. - Донецьк : БАО, 2007. - 318 с.
Юрисов, В. А. Учебно-методическое руководство по курсу "Астрономия" : [для студентов-заочников IV - V курсов физ.-мат. фак. пед. ин-тов]. - М. : Моск. заоч. пед. ин-т, 1979. - 48 с.

.: Раздел: Астрономия. Космонавтика :: 16.05.2014 22.11.22 :.
.: Донецкая областная универсальная научная библиотека им. Н.К.Крупской :.
.: Печатная версия :.
 

Автор вопроса: Олександр из города: Зіньків :: Вопрос: 34453  
Олександр спрашивает:
Добрий день! Знайдіть, будь ласка, всі підручники з астрономії для 11 класу. Дякую!
Наш ответ:

.: Раздел: Астрономия. Космонавтика :: 10.05.2014 12.56.15 :.
.: Краматорська центральна міська публічна бібліотека ім. М.Горького :.
.: Печатная версия :.
 

Автор вопроса: Яна из города: Сумы :: Вопрос: 34165  
Яна спрашивает:
Розробка конспектів уроків з предмету "Астрономія" для 11 класу по темі «Сонячна система».
Наш ответ:
Шановна Яно! Пропонуємо переглянути наступну інформацію:
Астрономія. Конспекти та розробки уроків. – Режим доступу: http://e-ua.info/eori/astronomy/
Астрономія. Методичний портал. – Режим доступу: http://metodportal.net/taxonomy/term/268
Астрономія 11 клас. – Режим доступу: http://school.xvatit.com/index.php?title=Астрономія_11_клас
Конспект урока астрономии. Тема: «Природа тел Солнечной системы», 11 класс. – Режим доступа: http://www.konspekt.org/fizika/fizika_11/konsp_fzk_11/6135-konspekt-uroka-astronomii-temapriroda-tel.html
Конспект урока по астрономии в школе в 11 классе по теме "Происхождение солнечной системы". – Режим доступа: http://astr.uroki.org.ua/course40.html
Методична розробка уроку астрономії з мультимедійним супроводом до розділу «Сонце». – Режим доступу: http://osvita.ua/doc/files/news/37/3773/Solnce.doc
План-конспект урока "Планеты Солнечной системы" (11 класс). – Режим доступа: http://nsportal.ru/shkola/materialy-k-attestatsii/library/plan-konspekt-uroka-planety-solnechnoi-sistemy
План-конспект уроку на тему: «Земля — планета Сонячної системи. Форма та розміри Землі. Обер¬тання Землі навколо своєї осі». – Режим доступу: http://kuchka.info/zemlya-planeta-sonyachnoji-systemy-forma-ta-rozmiry-zemli-ober­tannya-zemli-navkolo-svojeji-osi.html
Розробка уроку астрономії на тему: «Малі тіла Сонячної системи. Формування Сонячної системи». – Режим доступу: http://lib.znaimo.com.ua/docs/323/index-973531.html
СОНЯЧНА СИСТЕМА: розробки уроків, презентації. – Режим доступу: http://oipopp.ed-sp.net/component/option,com_dcr/catid,3796/Itemid,50/
Сонячна система: учнівські презентації з астрономії. – Режим доступу: http://myfizika.files.wordpress.com/2011/01/d181d0bed0bdd18fd187d0bdd0b0-d181d0b8d181d182d0b5d0bcd0b0.ppt
Урок астрономії (11-клас). Тема уроку: Малі тіла Сонячної системи. – Режим доступу: http://dgerela.at.ua/publ/astronomija/urok_astronomiji_11_klas/18-1-0-32
Александров Ю.В. Астрономія. 11 клас: книга для вчителя / Ю. В. Александров, А. М. Грецький, М. П. Пришляк. — X. : Веста: Видавництво "Ранок", 2005. — 256с.

.: Раздел: Астрономия. Космонавтика :: 5.04.2014 21.56.25 :.
.: Донецкая областная универсальная научная библиотека им. Н.К.Крупской :.
.: Печатная версия :.
 

Автор вопроса: Олександр из города: Зіньків :: Вопрос: 33276  
Олександр спрашивает:
Доброго вечора! Допоможіть,будь ласка, підібрати літерату для написання курсової роботи з теми: "Активізація пізнавальної діяльності учнів при вивченні астрономії". Дякую.
Наш ответ:
Доброго дня, Олександре! Радимо Вам опрацювати наступні матеріали:
– Мартинюк М. Інноваційні підходи у вивченні астрономії в умовах функціонування навчально-виховного центру "Планетарій" / М. Мартинюк; І. Ткаченко // Фізика та астрономія в школі. - 2008. - № 3. - С. 14-17.
– Крячко І Цілі та задачі навчання астрономії в старшій загальноосвітній школі / І. Крячко // Фізика та астрономія в школі. - 2011. - № 5. - С. 23-26
– Ткаченко, І. А. Засоби навчання астрономії у формуванні сучасного навчально-виховного середовища / І. А. Ткаченко // Збірник наукових праць. Ч. 2 / Уман. держ. пед. ун-т ім. Павла Тичини ; [редкол.: В. Г. Кузь та ін. ; голов. ред. М. Т. Мартинюк]. - Умань : [Б. в.], 2007.С .214-219.
– Ткаченко, Ігор. Активізація навчально-пізнавальної діяльності в умовах впровадження новітніх педагогічних технологій навчання астрономії / Ігор Ткаченко // Психолого-педагогічні проблеми сільської школи : наук. зб. Вип. 23 / Уман. держ. пед. ун-т ім. Павла Тичини ; [редкол.: Побірченко Н. С. (голов. ред.), Коберник О. М. (заст. голов. ред.) та ін.]. - Умань : Жовтий, 2007. – С .95-100.
– Недбаєвська Л. Використання гіпотези як засобу мотивації й активізації пізнавальної діяльності учнів / Л. Недбаєвська, С. Сущенко // Фізика та астрономія в школі. - 2005. - № 6. - С. 23-26 : табл.
http://lvivedu.com/uk/article/kreativna-skladova-shkilnogo-kursu-astronomiyi.html
http://library.udpu.org.ua/library_files/psuh_pedagog_probl_silsk_shkolu/23/visnuk_17.pdf
http://ito.edu.ru/2004/Moscow/II/1/II-1-4142.html
http://www.dissercat.com/content/sochetanie-nablyudenii-i-izucheniya-teoreticheskogo-materiala-v-kurse-astronomii-srednei-shk
http://www.astronet.ru/db/msg/1177124/44.html
http://www.astronet.ru/db/msg/1177124
http://cat.convdocs.org/docs/index-111672.html?page=3

.: Раздел: Астрономия. Космонавтика :: 14.01.2014 18.32.29 :.
.: Хмельницька обласна бібліотека для дітей ім. Т.Г.Шевченка :.
.: Печатная версия :.
 

Автор вопроса: Василь из города: Чернівці :: Вопрос: 30429  
Василь спрашивает:
Доброго дня вам!Допоможіть, будь ласка, з темою "Особливості сучасної імміграції в Канаду" (від 50-60х рр.ХХст. і по сьогодення)
Наш ответ:

.: Раздел: Астрономия. Космонавтика :: 30.01.2013 14.22.35 :.
.: Центральная детская библиотека им. А.П.Гайдара г. Севастополь :.
.: Печатная версия :.
 


Generated in 0.314204 seconds