Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 36 .:. Запитань у базі: 44535
   


Автор запитання: Юлія із міста: м.Львів :: Запитання: 36187  
Юлія запитує:
Чи можети ви підшукати літературу до теми "Музична культура в Україні:суспільно-географічний аналіз" Якщо так ,прошу скинути список рекомендованої вами літератури.
Наша відповідь:
Доброго дня, Юліє!
Пропонуємо Вам переглянути наступні джерела:
Байло Н. Основні цілі і пріоритетні завдання державного управління розвитком музичної культури в Україні / Н. Байло // Ефективність державного управління. — Львів, 2010. — Вип. 23. — С. 50-57.
Бєлікова В. Періодизація розвитку української музичної культури / В. Бєлікова // Імідж сучасного педагога . - 2014. - № 5. - С. 62.
Горенко-Баранівська Л. І. Особливості культурно-музичного життя в Україні кінця XVIII – середини XIX ст. / Л. І. Горенко-Баранівська // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції «Духовна культура як домінанта українського життєтворення». — К., [2005]. — Ч. 2. — С. 55-59.
Грачова О. Модерністські аспекти формування української музичної культури [Електронний ресурс] / О. Грачова // Вісник КНУКіМ. Сер. : Соціальні комунікації. - 2013. - Вип. 2. - С. 123-129. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Vknukim_sk_2013_2_21.pdf.
Ігнатова Л. Українці-холмщаки в контексті становлення сучасної музичної культури Волині [Електронний ресурс] / Л. Ігнатова // Українознавчий альманах. - 2010. - Вип. 2. - С. 170-173. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Ukralm_2010_2_54.pdf.
Карась Г. В. Музична культура української діаспори у світовому часопросторі XX століття / Г. В. Карась. — Івано-Франківськ : Тіповіт, 2012. — 1162 с.
Карчова Ю. І. Історична еволюція форм побутування пісенного фольклору в українській музичній культурі XIX - XX століть [Електронний ресурс] / Ю. І. Карчова // Вісник Харківської державної академії дизайну і мистецтв . Мистецтвознавство. Архитектура. - 2011. - № 3. - С. 175-179. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/had_2011_3_45.pdf.
Кияновська Л. О. Українська музична культура : навч. посіб. / Л. О. Кияновська. — Львів : Тріада плюс, 2009. — 354, [1] с.
Корній Л. Історія української музичної культури : до 100-річчя Нац. муз. акад. України ім. П. І. Чайковського / Л. Корній, Б. Сюта ; [відп. ред. Гнатюк Л. А.]. — К. : НМАУ ім. П. І. Чайковського, 2011. — 719 с.
Корній Л. Українська музична культура. Погляд крізь віки [Текст] : [монографія] / Л. Корній, Б. Сюта. - Київ : Музична Україна, 2014. - 589, [16] с.
Кучменко Е. М. Історико-педагогічний огляд особливостей розвитку музичної культури в Україні (друга половина XIX – початок XX ст.) / Е. М. Кучменко // Наука і сучасність. — К., 2000. — Вип. 1, ч. 1. — С. 40-46.
Лященко І. Прояви національної ідентичності в сучасній українській масовій та елітарній музичній культурі [Електронний ресурс] / І. Лященко // Наукові записки [Національного університету "Острозька академія"]. Сер. : Культурологія. - 2010. - Вип. 5. - С. 232-234. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Nznuoakl_2010_5_30.pdf.
Мартинюк Т. В. Історико-теоретичні аспекти взаємовідношень географічного і соціокультурного чинників у явищі регіональної музичної культури (на прикладі Північного Приазов'я XIX - XX ст.): Автореф. дис... д-ра мистецтвознав.: 17.00.01 / Т. В. Мартинюк ; Нац. муз. акад. України ім. П. І. Чайковського. — К., 2004. — 42 с. – Режим доступу: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=ARD&P21DBN=ARD&Z21ID=&Image_file_name=DOC/2004/04mtvpps.zip&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1.
Смаглій Г. А. Основи теорії музики : підруч. для навч. закл. освіти, культури і мистец. / Г. А. Смаглій, Л. В. Маловик. - 2-е. вид., допов. і переробл. - Х. : Факт, 2001. - 384 c.
Уманець О. В. Музична культура України другої половини XX століття : навч. посіб. / О. В. Уманець. — Х. : Регіон-інформ, 2003. — 187 с.
Шульгіна В. Інтеграційні процеси в розвитку української музичної культури XXI століття / В. Шульгіна // Традиції та новації у вищій архітектурно-художній освіті. — Х., 2009. — Вип. 5. — С. 72-74.
Шульгіна В. Д. Нариси з української музичної культури: джерелознавчий пошук / В. Д. Шульгіна ; Держ. акад. керів. кадрів культури і мистецтв. — К., 2007. — 275 с.
Якщо наша відповівідь Вас не задовольнить, задайте питання більш конкретно.

.: Розділ: Музика :: 24.02.2015 19.58.13 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
   

Generated in 0.209082 seconds