Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 35 .:. Запитань у базі: 45805
   


Автор запитання: Олена із міста: Березно :: Запитання: 38174  
Олена запитує:
Добрий день!Допоможіть знайти курсову роботу "Інтерактивні методи на уроках математики". Дякую.
Наша відповідь:
Доброго дня! Пропонуємо скористатися наступною інформацією:
1. Андросова Н. Компетентнісний підхід до впровадження інтерактивних технологій навчання [Електронний ресурс] / Н. Андросова // Наукові записки [Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка]. Сер. : Педагогічні науки. - 2014. - Вип. 125. - С. 44-48. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nz_p_2014_125_13
2. Білецька Л. Особливості використання інноваційних технологій під час вивчення математики у початковій школі [Електронний ресурс] / Л. Білецька, Р. Білецький // Молодь і ринок. - 2014. - № 9. - С. 39-44. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Mir_2014_9_11
3. Білецька, Любов. Особливості використання інноваційних технологій під час вивчення математики у початковій школі / Л. Білецька, Р. Білецький // Молодь і ринок : щомісяч. наук.-пед. журн. - 2014. - № 9. - С. 39-44. - Бібліогр.: 9 назв. . - ISSN 2308-4634
4. Білецька, Т. В. Лото "Забава" на уроках математики : [використ. технології інтерактив. навчання на уроці алгебри за темою "Рівняння. Розв'язування рівнянь, що зводяться до квадратних", 8 кл.] / Т. В. Білецька // Математика в шк. України. - 2008. - N 26. - С. 9-
5. Василенко Л. Психолого-педагогічні основи інтерактивної взаємодії вчителя і учнів на уроках математики [Електронний ресурс] / Л. Василенко, І. Василенко // Наукові записки [Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка]. Сер. : Педагогічні науки. - 2012. - Вип. 109. - С. 176-182. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nz_p_2012_109_26
6. Воєвода А. Л. Застосування методу проектів у процесі навчання алгебри і початків аналізу [Електронний ресурс] / А. Л. Воєвода, М. С. // Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання у підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми. - 2014. - Вип. 38. - С. 213-217. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Sitimn_2014_38_46
7. Вонсул, Ярослава. Використання інтерактивних ігрових технологій на уроках / Я. Вонсул // Початкова школа : Науково-методичний журнал. - 2011. - N 12. - С. 32-34 . - ISSN 0131-5358
8. Дудар, І. Й. Активізація мислення учнів за допомогою інтерактивних технологій навчання : [теорет. положення, розробки уроків за темою "Розкладання многочленів на множники"] / І. Й. Дудар // Математика в школах України. - 2008. - N 1. - С. 18-19. - Закінчення. Початок в № 33, 2007.
9. Дудник, І. А. Застосування інтерактивних форм і методів роботи на уроках математики / І. А. Дудник // Пед. вісн. : наук.-метод. журн. - 2012. - № 3. - С. 89-90. - Бібліогр.: 4 назви.
10. Зеленська О. Використання інноваційних технологій на уроках у початкових класах [Електронний ресурс] / О. Зеленська // Початкова школа. - 2013. - № 9. - С. 47-48. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Psh_2013_9_18
11. Іванова О.В. Інтерактивна дошка на уроках математики / О.В. Іва-нова // Математика в школах України (Осн.). – 2013. – №31. – С. 6-10.
12. Інтерактивні принципи й підходи до організації навчально-пізнавальної діяльності учнів: теоретичні основи й практика / уклад. Л. П. Ампілогова // Математика в шк. України. - 2008. - N 35. - С. 2-6. - Бібліогр. в кінці ст.
13. Інтерактивні технології навчання в початковій школі : навчальний посібник / О. І. Пометун, Г. І. Коберник, О. А. Комар та ін. – Умань : РВЦ «Софія». – 2009. – 264 с.
14. Каменєва, Олена. Об'єм кулі та її частин: 11 кл. : [урок геометрії з використ. інтерактив. технологій] / О. Каменєва // Математика : газ. для вчителів математики. - 2008. - Січ. (№ 3). - С. 15-19.
15. Моцик Н. Д. Інтерактивне навчання на уроках математики в початкових класах [Електронний ресурс] / Н. Д. Моцик, Б. В. Моцик // Педагогічна освіта: теорія і практика. - 2011. - Вип. 8. - С. 299-303. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/znppo_2011_8_53
16. Моцик, Неоніла Дмитрівна. Інтерактивне навчання на уроках математики в початкових класах / Н. Д. Моцик, Б. В. Моцик // Педагогічна освіта: теорія і практика : зб. наук. пр. / Кам'янець-Поділ. нац. ун-т ім. Івана Огієнка, Ін-т педагогіки АПН України. - Кам'янець-Подільський : Зволейко Д. Г., 2011. - Вип. 8. - С. 299-303 : іл. - Бібліогр.: с. 303 (5 назв)
17. Новицька, Л. Б. Інтерактивні методи навчання математики : практ. посіб. : [розробки уроків з використ. технології коопер., колективно-груп. навчання, опрацювання дискус. питань, алгебра та геометрія, 8-11 кл.] / Л. Б. Новицька // Математика в шк. України. - 2008. - N 3. - С. 5-9. - Бібліогр. в кінці ст.
18. Освітні інновації: філософія, психологія, педагогіка : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф., 18 - 19 квіт., 2007 р., Суми / ред.: В. Ф. Живодьор; Центр. ін-т післядиплом. пед. освіти, Сум. обл. ін- т післядиплом. пед. освіти, Ін-т вищ. освіти АПН України, Сум. держ. пед. ун-т ім. А.С.Макаренка, "Освітні інновації: філософія, психологія, педагогіка", Всеукраїнська науково-практична конференція (2007 Суми). - Суми : ВТД "Унів. кн.", 2007. - 144 c. - укp. - Висвітлено психолого-педагогічні проблеми сучасних освітніх інновацій, ноосферний аспект змісту освітніх програм, роль мотиваційного компонента у процесі адаптації студентів до майбутньої професії, особливості педагогічного менеджменту, можливості застосування здоров'язберігальних заходів в системі освіти. Розглянуто методики використання комп'ютера як засобу навчання на уроках хімії, інтерактивних технологій на уроках "Веселої математики".
19. Павловська, Надія Федорівна. Упровадження інтерактивних технологій навчання на уроках математики для активізація пізнавальної діяльності учнів / Н. Ф. Павловська // Таврійський вісник освіти. - 2012. - N 1. - С. 254-261. - Бібліогр.: 3 назви
20. Пєрмінова, Ірина. Урок математики у 2 класі з використанням інтерактивних технологій : за новою програмою та підручником Богдановича М. В., Лишенка Г. П. / І. Пєрмінова, М. Карпова // Початкова школа : Науково-методичний журнал. - 2014. - N 10. - С. 14-17 . - ISSN 0131-5358
21. Покатіло, С. І. Нестандартні уроки у початкових класах : активні та інтерактивні форми організації роботи учнів / С. І. Покатіло // Почат. навчання та виховання : наук.-метод. журн. - 2012. - № 16/18. - С. 35-40. - Бібліогр.: 13 назв.
22. Резанко, В. М. Особливості викладання математичних дисциплін для нематематичних спеціальностей при дистанційній формі навчання / В. М. Резанко // Нові технології навчання : наук.-метод. зб. / МОН України. Ін-т інновац. технологій і змісту освіти. - [Київ] : [б. в.], 2010. - Вип. 63, Ч. 1. - С. 52-54. - Бібліогр.: с. 54 (4 назви)
23. Рибалко О. О. Алгоритми та математика у початковій школі [Електронний ресурс] / О. О. Рибалко // Комп'ютер у школі та сім'ї. - 2014. - № 3. - С. 26-29. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/komp_2014_3_7
24. Романишин Р. Застосування технологічного підходу на уроках математики у початковій школі [Електронний ресурс] / Р. Романишин // Психолого-педагогічні проблеми сільської школи. - 2011. - № 37. - С. 127-132. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Ppps_2011_37_20
25. Руденко Н. М. Використання інтерактивних технологій навчання у формуванні математичного мислення студентів коледжу [Електронний ресурс] / Н. М. Руденко // Освітологічний дискурс. - 2014. - № 2. - С. 171-184. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/osdys_2014_2_19
26. Свєтлова, Т. В. Технології навчання : дидактична абетка / Т. В. Свєтлова ; // Математика в школах України : науково-методичний журнал. Заснований у серпні 2002 р. - 2012. - № 32. - С. 11-12. - Бібліогр. : 7 назв
27. Сергеєв, Я. Б. Про деякі інтерактивні прийоми навчання під час змін міні-лекції на уроках математики / Я. Б. Сергеєв // Наукова скарбниця освіти Донеччини : наук.-метод. журн. - 2008. - № 2. - С. 59-62. - Бібліогр.: 6 назв.
28. Сімакова, Л. М. Урок математики з елементами інтерактивних технологій у 2 класі / Л. М. Сімакова // Почат. навчання та виховання : наук.-метод. журн. - 2010. - № 28. - С. 4-6.
29. Стрилюк О. Використання інформаційних та інтерактивних технологій при вивченні математики / О. Стрилюк // Пед. пошук. - 2007. - № 1. - С. 8-10. - Бібліогр.: 18 назв. - укp.
30. Сучасний урок. Інтерактивні технології навчання : науково-методичний посібник / О. І. Пометун, Л. В. Пироженко / за ред. О. І. Пометун. – Київ : видавництво А.С.К., 2003 – 192 с.
31. Сьоміна, О. О. Вправи і задачі на додавання та віднімання, пов'язані з нумерацією чисел. Задачі на знаходження третьо го доданка : інтерактивний урок математики у 2-му класі / О. О. Сьоміна // Почат. навчання та виховання : наук.-метод. журн. - 2011. - № 30. - С. 8-12.
32. Федосєєв С. Е. Інтерактивне навчання математики: ключові поняття [Електронний ресурс] / С. Е. Федосєєв // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології. - 2014. - № 5. - С. 382-391. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/pednauk_2014_5_48
33. Фролова, В. Г. Стимулювання креативності учнів засобами інтерактивних технологій : з досвіду роботи / В. Г. Фролова // Почат. навчання та виховання : наук.-метод. журн. - 2014. - № 31/32. - С. 9-18.
34. Чуманська С. О. Використання інноваційних технологій на уроках математики як умова соціалізації учнів [Електронний ресурс] / С. О. Чуманська // Таврійський вісник освіти. - 2015. - № 1. - С. 178-183. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Tvo_2015_1_31
35. Шилова, Любовь Ивановна. Проблемы использования интерактивных методов при обучении математическим дисциплинам / Л. И. Шилова // Науковий вісник Південноукраїнського національного педагогічного університету ім. К. Д. Ушинського : зб. наук. пр. / Держ. закл. "Південноукр. нац. пед. ун-т ім. К. Д. Ушинського". - Одеса : ПНПУ ім. К. Д. Ушинського, 2011. - Спецвип. : Сучасні тенденції у педагогічній освіті і науці України та Ізраїлю: шляхи до інтеграції. - С. 239-244. - Библиогр.: с. 244 (5 назв.)

.: Розділ: Математика :: 22.01.2016 19.33.36 :.
.: Донецкая областная универсальная научная библиотека им. Н.К. Крупской :.
   

Generated in 0.25008 seconds