Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 35 .:. Запитань у базі: 44823
   


Автор запитання: Андрій із міста: Київ :: Запитання: 38698  
Андрій запитує:
Доброго дня, допоможіть , будь ласка, знайти інформації по темі "Безробіття як ризико - утворюючий чинник в системі соціальної відповідальності держави". Дуже дякую за допомогу
Наша відповідь:
Доброго дня, Андрію!
Пропонуємо Вам переглянути наступні джерела:
Агарков О. А. Безробіття як соціальна проблема та об’єкт соціальної роботи: регіональний аспект [Електронний ресурс] / О. А. Агарков // Соціальні технології: актуальні проблеми теорії та практики. - 2013. - Вип. 59-60. - С. 77-85. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/stapttp_2013_59-60_11.
Безусий В. В. До вивчення закордонного досвіду в сфері забезпечення зайнятості населення [Електронний ресурс] / В. В. Безусий // Форум права. - 2010. - № 4. - С. 54-57. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/FP_index.
Білан Ю. В. Державна політика у сфері зайнятості населення [Електронний ресурс] / Ю. В. Білан, П. Г. Байдецький // Наукові праці Національного університету харчових технологій. - 2015. - Т. 21, № 1. - С. 60-67. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Npnukht_2015_21_1_10.
Бріль М. С. Проблеми реформування ринку праці в Україні [Електронний ресурс] / М. С. Бріль, Т. Є. Калашник // Інноваційна економіка. - 2013. - № 2. - С. 182-185. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/inek_2013_2_41.
Галицький В. М. Інститут зайнятості в умовах трансформації соціальної політики в Україні: автореф. дис... канд. соціол. наук: 22.00.04 / В. М. Галицький ; Ін-т соціол. НАН України. - Київ, 2008. - 16 с. . – Режим доступу: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=ARD&P21DBN=ARD&Z21ID=&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=DOC/2008/08gvmspu.zip.
Геєць В. М. Інститути зайнятості та безробіття: сучасні тенденції та виклики для України : наук. доп. / В. М. Геєць, А. А. Гриценко, О. М. Бородіна, В. В. Близнюк, О. М. Балакірєва; ред.: В. М. Геєць, А. А. Грищенко ; НАН України, Ін-т економіки та прогнозування. - Київ, 2013. - 247 c.
Денисюк М. Щодо питання про законодавче поняття безробіття [Електронний ресурс] / М. Денисюк // Вісник Львівського університету. Сер. : Юридична. - 2014. - Вип. 59. - С. 250-257. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vlnu_yu_2014_59_37.
Зайцев Ю. К. Системна організація соціально відповідальної діяльності партнерів у сфері зайнятості [Електронний ресурс] / Ю. К. Зайцев, Я. В. Ільніцький // Соціально-трудові відносини: теорія та практика . - 2013. - № 1. - С. 72-79. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/stvttp_2013_1_12.
Іванченко А. В. Оцінювання дії механізмів державного регулювання зайнятості населення в Україні [Електронний ресурс] / А. В. Іванченко // Держава та регіони. Сер. : Державне управління. - 2013. - № 1. - С. 77-82. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/drdu_2013_1_16.
Коваленко С. О. Державна політика України у сфері соціального захисту безробітних: поняття та загальна характеристика [Електронний ресурс] / С. О. Коваленко // Наукові праці [Чорноморського державного університету імені Петра Могили комплексу "Києво-Могилянська академія"]. Сер. : Державне управління. - 2011. - Т. 165, Вип. 153. - С. 35-39. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Npchdu_2011_165_153_8.
Коваленко С. Розвиток державної політики України у сфері соціального захисту безробітних: можливості впровадження зарубіжного досвіду [Електронний ресурс] / С. Коваленко // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України. - 2013. - № 1. - С. 231-239. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vnadu_2013_1_31.
Літинська В. А. Державне регулювання зайнятості населення в Україні / В. А. Літинська // Екон. вісн. Донбасу. - 2013. - № 3. - С. 260-263.
Логвинчук К. В. Безробіття в Україні та напрями його подолання [Електронний ресурс] / К. В. Логвинчук // Управління розвитком. - 2014. - № 8. - С. 50-52. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Uproz_2014_8_22.
Маршавін Ю. М. Ринок праці України і державна служба зайнятості в умовах динамічних змін: матеріали досліджень / Ю. М. Маршавін. - КИЇВ : Альтерпрес, 2011. - 483 c.
Машика Ю. В. Зайнятість та безробіття в постіндустріальній економіці [Електронний ресурс] / Ю. В. Машика // Науковий вісник НЛТУ України. - 2015. - Вип. 25.3. - С. 278-282. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/nvnltu_2015_25.
Машика Ю. В. Стан та проблеми безробіття в Україні [Електронний ресурс] / Ю. В. Машика, О. І. Бобруйко // Економічний простір. - 2013. - № 74. - С. 122-130. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ecpros_2013_74_15.
Мельник О. Г. Маркетингові дослідження ринку праці України / О. Г. Мельник, Н. І. Горбаль, А. В. Гривнак // Вісн. Нац. ун-ту "Львів. політехніка". - 2014. - № 789. - С. 92-99.
Могильний О. М. Інституціональні ознаки сільського безробіття в контексті невідкладних завдань державної політики зайнятості [Електронний ресурс] / О. М. Могильний // Ринок праці та зайнятість населення. - 2013. - № 3. - С. 5-10. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/rpzn_2013_3_3.
Москаленко О. В. До питання про загальнообов'язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття [Електронний ресурс] / О. В. Москаленко // Актуальні проблеми держави і права. - 2012. - Вип. 63. - С. 356-361. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/apdp_2012_63_53.
Нікулін В. В. Дослідження основних проблем безробіття в Україні та можливих шляхів їх вирішення [Електронний ресурс] / В. В. Нікулін // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. - 2015. - № 5(1). - С. 63-66. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vchnu_ekon_2015_5(1)__14.
Пастухова А. А. Фактори, що впливають на безробіття в Україні [Електронний ресурс] / А. А. Пастухова // Управління розвитком. - 2013. - № 16. - С. 36-38. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Uproz_2013_16_16.
Рожко В. І. Безробіття в Україні як показник соціального розвитку країни [Електронний ресурс] / В. І. Рожко // Вісник Національного технічного університету "ХПІ". Сер. : Технічний прогрес та ефективність виробництва. - 2013. - № 20. - С. 70-76. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vcpitp_2013_20_13.
Собченко В. В. Наукові засади реформування управління соціальним захистом населення в сучасних умовах [Електронний ресурс] / В. В. Собченко // Актуальні проблеми державного управління. - 2012. - № 1. - С. 54-63. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/apdy_2012_1_9.
Соціологія праці та зайнятості: шляхи інституціоналізації і перспективи розвитку : зб. наук. пр. VI Міжнар. наук.-практ. конф. / ред.: М. П. Лукашевич, М. В. Туленков ; Держ. служба зайнятості України, Ін-т підгот. кадрів держ. служби зайнятості України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. - Київ, 2015. - 351 c.
Стадник А. Г. Безробіття як соціальна проблема [Електронний ресурс] / А. Г. Стадник // Соціальні технології: актуальні проблеми теорії та практики. - 2013. - Вип. 58. - С. 183-187. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/stapttp_2013_58_25.
Чепурко Г. І. Зайнятість населення України: зміни і тенденції : монографія / Г. І. Чепурко; Ін-т соціол. НАН України. - Київ, 2007. - 411 c.
Шабанов Р. І. Концептуальні засади соціального захисту від безробіття : монографія / Р. І. Бабанов ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди. - Харків : ХНАДУ, 2015. - 359 c.
Янченко Н. В. Проблема безробіття в Україні та шляхи її вирішення [Електронний ресурс] / Н. В. Янченко, Л. В. Юрченко // Вісник економіки транспорту і промисловості. - 2014. - Вип. 47. - С. 168-172. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vetp_2014_47_36.

.: Розділ: Соціологія :: 29.03.2016 19.52.08 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
   

Generated in 0.22559 seconds