Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 36 .:. Запитань у базі: 44545
   


Автор запитання: Наталія із міста: Конотоп :: Запитання: 39273  
Наталія запитує:
Допоможіть знайти інформацію для курсової роботи на тему:Соціальна робота з особами без певного місця проживання.
Наша відповідь:
Доброго дня, Наталіє!
Пропонуємо Вам переглянути наступні джерела:
1. Бандура Р. Соціальна робота з мігрантами [Електронний ресурс] / Р. Бандура // Нова педагогічна думка. - 2014. - № 1. - С. 81-84. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Npd_2014_1_25.
2. Боделан М. В. Вулична соціальна робота: сутність і специфіка / М. В. Боделан // Наука і освіта. - 2016. - № 1. - С. 28-31.
3. Віннікова Л. В. Нові проблеми й шляхи надання соціальної допомоги безпритульним в Україні [Електронний ресурс] / Л. В. Віннікова. // Науковий вісник Донбасу. - 2013. - № 3. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/nvd_2013_3_17.
4. Герасимова Е. М. Соціальна робота зі спеціальними групами клієнтів : навч. посіб. / Е. М. Герасимова, Н. Є. Доній, О. В. Тополь. - Чернігів : ЧНТУ, 2015. - 153 c.
5. Гудзь А. О. Соціальні послуги бездомним особам та безпритульним дітям за законодавством України [Електронний ресурс] / А. О. Гудзь // Митна справа. - 2013. - № 6(2.1). - С. 320-325 . - Режим доступу: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=njuu_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21COLORTERMS=0&S21P03=I=&S21STR=Ж16417/2013/6(2.1).
6. Гудзь А. О. Становлення та розвиток законодавства про соцiальний захист бездомних осiб i безпритульних дiтей [Електронний ресурс] / А. О. Гудзь // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Юриспруденція. - 2013. - Вип. 5. - С. 88-92. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvmgu_jur_2013_5_22.
7. Давидюк О. О. Проблемні аспекти реінтеграції бездомних осіб, які втратили житло внаслідок позбавлення волі [Електронний ресурс] / О. О. Давидюк // Демографія та соціальна економіка. - 2015. - № 2. - С. 129-140. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/dse_2015_2_12.
8. Дубович О. В. Сутність явища бездомності та його соціально-правова оцінка: історія та сучасність [Електронний ресурс] / О. В. Дубович // Питання боротьби зі злочинністю. - 2013. - Вип. 25. - С. 209-219 . - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Pbzz_2013_25_20.
9. Євтух М. Б. Соціальна робота в зарубіжних країнах : навч. посіб. / М. Б. Євтух, М. О. Носко, С. В. Грищенко. - Київ : Чалчинська Н. В., 2014. - 303 c.
10. Іваненко Ю. Л. Бродяжництво як маргінальне соціально негативне явище у суспільстві [Електронний ресурс] / Ю. Л. Іваненко // Право і суспільство. - 2012. - № 3. - С. 197-201. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Pis_2012_3_43.
11. Ільчук Л. І. Соціальні послуги в Україні: теоретичні та практичні аспекти : монографія / Л. І. Ільчук, Н. П. Баранова, В. М. Балаценко, В. В. Болюбах, О. О. Давидюк; ред.: І. І. Тарабукіна, Л. І. Ільчук ; Центр персп. соц. дослідж. М-ва соц. політики України та НАН України. - Київ : Журавель, 2011. - 359 c.
12. Кабаченко Н. В. Дитяча бездомність в Україні / Н. В. Кабаченко // Наук. зап. НаУКМА. Сер. Пед., психол. науки та соц. робота. - 2010. - Т. 110. - С. 60-65.
13. Кабаченко Н. В. Політика щодо бездомних: теорія та практика : [монографія] / Н. В. Кабаченко ; Нац. ун-т "Києво-Могилян. акад.". - Київ : НаУКМА, 2014. - 252 c.
14. Калашник Л. С. Соціальне сирітство як невизнана проблема сучасної педагогічної науки в КНР [Електронний ресурс] / Л. С. Калашник // Наука і освіта. - 2014. - № 1. - С. 86-90. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/NiO_2014_1_19.
15. Кожура Л. О. Адміністративно-правовий захист бездомних осіб і безпритульних дітей : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.07 / Л. О. Кожура ; Нац. акад. внутр. справ. - Київ, 2013. - 18 c.
16. Мамай Н. М. Соціально-економічні та психологічні фактори існування осіб без певного місця проживання [Електронний ресурс] / Н. М. Мамай, А. З. Шайхатдінов // Наукові праці [Чорноморського державного університету імені Петра Могили]. Сер. : Соціологія. - 2010. - Т. 146, Вип. 133. - С. 40-45. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Npchdusoc_2010_146_133_10.
17. Рекомендації по організації соціальної роботи з бездомними громадянами в регіонах / ред.: Л. І. Ільчук, О. В. Суліма ; М-во праці та соц. політики, НАН України, Центр перспект. соц. дослідж. М-ва праці та соц. політики України та НАН України. - Київ : Вишемирський В.С., 2009. - 210 c.
18. Рябчук А. М. Структурні чинники відтворення та соціальної репрезентації бездомності : автореф. дис. ... канд. соцiол. наук : 22.00.03 / А. М. Рябчук ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. - Київ, 2013. - 18 c.
19. Суханова А. Є. Критерії ефективності процесу соціально-педагогічної реабілітації безпритульних підлітків [Електронний ресурс] / А. Є. Суханова // Вісник Харківської державної академії культури. - 2012. - Вип. 36. - С. 287-293. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/hak_2012_36_34.
20. Тихолоз В. В. Історія соціальної роботи : навч.-метод. посіб. для студентів спец. "Соціальна робота" / В. В. Тихолоз ; Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького. - Черкаси, 2014. - 407 c.
21. Тищенко О. В. Сутність соціальної роботи як складової соціального забезпечення [Електронний ресурс] / О. В. Тищенко // Юридичний вісник. Повітряне і космічне право. - 2013. - № 3. - С. 97-101. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Npnau_2013_3_21.
22. Якубова Л. А. Особливості соціально-педагогічної роботи з бездоглядними та безпритульними дітьми та молоддю [Електронний ресурс] / Л. А. Якубова // Педагогічний дискурс. - 2012. - Вип. 13. - С. 432-436. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/0peddysk_2012_13_102.

.: Розділ: Соціологія :: 15.09.2016 10.25.22 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
   

Generated in 0.271964 seconds