Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 32 .:. Запитань у базі: 44199
   


Автор запитання: Світлана із міста: Бориспіль :: Запитання: 44510  
Світлана запитує:
Доброго дня! Підберіть літературу за темою: Стилістичні функції антонімів у поезії Б.-І. Антонича
Наша відповідь:
Доброго дня, Світлано! Пропонуємо Вам переглянути наступні джерела:
Бахтіарова Т. В. Міфологема міста у поетичному доробку М. Вінграновського та Б.-І. Антонича / Т. В. Бахтіарова // Філол. трактати. - 2013. - 5, № 1. - С. 21-27.
Василенко В. М. Непогасна зоря Антонича : літературозн. есе / В. М. Василенко ; Львів. музей історії релігій. - Вид. 2-е, допов. - Львів : Друкарські куншти, 2011. - 152, [12] с.
Гажева І. Міфопоетична символіка дерев у ліриці Б.І. Антонича / І. Гажева // Молодь і ринок. — 2013. — № 5 (100) - С. 95-99.
Дмитрів І. "Сад божественних пісень" Г. Сковороди І "Велика гармонія" Б.-І. Антонича: спроба компаративного аналізу [Електронний ресурс] / І. Дмитрів // Філологічні науки. - 2012. - Вип. 3. - С. 44-52. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Fil_Nauk_2012_3_9.pdf.
Дмитрів І. І. Символ серця у творчості Богдана Ігоря Антонича [Електронний ресурс] / І. І. Дмитрів // Наук. праці [Чорномор. держ. ун-ту імені Петра Могили комплексу "Києво-Могилянська академія"]. Сер. : Філологія. Літературознавство. - 2012. - Т. 192, Вип. 180. - С. 48-51. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Npchdufl_2012_192_180_13.pdf.
Дмитрів І. І. Символіка Пресвятої Трійці у "Великій гармонії" Б.-І. Антонича [Електронний ресурс] / І. І. Дмитрів // Наук. записки Харків. нац. педагог. ун-ту ім. Г. С. Сковороди. Сер. : Літературознавство. - 2011. - Вип. 4(2). - С. 42-49. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Nzl_2011_4(2)__8.pdf.
Дуброва О. В. Творчі паралелі: Волт Вітмен та Богдан-Ігор Антонич [Текст] : монографія / О. В. Дуброва ; Бердян. держ. пед. ун-т, Ін-т філол. та соц. комунікацій. - Донецьк : ЛАНДОН-XXI, 2012. - 166 с.
Зубрицька М. Поетика "зеленого" часо-простору в творчості Б.-І. Антонича та Б. Лесьмяна: спроба порівняльного аналізу [Електронний ресурс] / М. Зубрицька // Парадигма. - 2009. - Вип. 4. - С. 81-87. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/paradig_2009_4_8.pdf.
Ільницький М. Богдан-Ігор Антонич : нарис життя і творчості / М Ільницький. — Київ : Рад. письменник, 1991. — 205, [3] с. — (Час і доля).
Ільницький М. М. На перехрестях віку : у 3 кн. / М. Ільницький. — Київ : Києво-Могил. акад., 2008-. Кн. 2 : Кн. 2 : [про Б.-І. Антонича, І. Калинця], 2008. — 702, [1] с.
Ільницький М. Пейзажі з вікна (віконна призма в поезії Б.-І. Антонича) [Електронний ресурс] / М. Ільницький // Парадигма. - 2009. - Вип. 4. - С. 88-100. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/paradig_2009_4_9.pdf.
Калинець І. Знане і незнане про Антонича : матер. до біогр. Богдана Ігоря Антонича / І. Калинець ; Міжнар. ін-т освіти, культури та зв'язків з діаспорою Нац. ун-ту "Львів. політехніка". - 2-ге вид., виправ. і допов. - Львів : Друкарські куншти, 2011. - 276 с.
Кирильчук О. М. Рецептивні моделі творчості Богдана-Ігоря Антонича : автореф. дис. канд. філол. наук: 10.01.01 / О. М. Кирильчук ; Харк. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна. — Харків, 2007. — 18 с. – Режим доступу: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=ARD&P21DBN=ARD&Z21ID=&Image_file_name=DOC/2007/07kombia.zip&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1.
Колтакова Н. Антиномічна колористика в жанрі "книги віршів” у Б. І. Антонича [Електронний ресурс] / Н. Колтакова // Питання літературознавства. - 2012. - Вип. 85. - С. 77-84. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Pl_2012_85_13.pdf.
Колтакова Н. Г. Лінгвокультурема "прозорості" в художніх світах Б. І. Антонича та В’яч. Іванова [Електронний ресурс] / Н. Г. Колтакова // Мова і культура. - 2013. - Вип. 16, т. 4. - С. 64-71. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Mik_2013_16_4_14.pdf.
Матвійчук У. Фонічний рівень вияву музичності у поетичній творчості Богдана-Ігоря Антонича [Електронний ресурс] / У. Матвійчук // Українське літературознавство. - 2013. - Вип. 77. - С. 196-206. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Ul_2013_77_18.pdf.
Мафтин Н. На березі вічності: модель художнього світу Б.-І. Антонича / Н. Мафтин // Слово і час. - 2008. - № 6. - С. 51-56.
Павличко Д. В. Перстень життя : літерат. портрет Богдана-Ігоря Антонича / Д. В. Павличко. - Ктїв : Веселка, 2003. - 47 с. - (Урок літератури).
Пономаренко О. Б. Міфосвіт поезії Б.-І. Антонича й естетичні традиції Т.Шевченка [Текст] : аспект художнього образу-символу / О. Б. Пономаренко. - Вінниця : Континент-ПРИМ, 2006. - 176 с.
Пономаренко О. Б. Національний міфосвіт поезії Б.-І. Антонича: аспект художнього образу-символу : автореф. дис... канд. філол. наук: 10.01.01 / О. Б. Пономаренко ; НАН України, Ін-т л-ри ім. Т. Г. Шевченка. - Київ, 2007. - 21 с.
Рубан Я. Г. Поезія Богдана-Ігоря Антонича: особливості авторської свідомості, жанрово-стильові домінанти [Електронний ресурс] : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.01.01 / Я. Г. Рубан ; Дніпропетр. нац. ун-т ім. О.Гончара. — Д., 2010. — 19 с. – Режим доступу: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=ARD&P21DBN=ARD&Z21ID=&Image_file_name=DOC/2010/10RYAOAS.zip&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1.
Салига Т. Богдан-Ігор Антонич: сецесія і контекст / Т. Салига // Слово і Час. - 2010. - № 2. - С. 3-15.
Скрипник І. І. Б.-І. Антонич та П. Тичина: типологія збігів [Електронний ресурс] / І. І. Скрипник // Питання літературознавства. - 2009. - Вип. 77. - С. 256-263. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Pl_2009_77_33.pdf.
Соловей Е. С. Українська філософська лірика : навч. посіб. із спецкурсу / Е. С. Соловей ; ред.: О. Жупанський; Міжнар. фонд "Відродження". - Київ : Юніверс, 1998. - 368 c. - (Прогр. "Трансформація гуманіт. освіти в Україні").
Стефановська Л. Антонич. Антиномії / Л. Стефановська ; Укр. наук. ін-т Гарвардського ун-ту, Інститут критики. - Київ : Критика, 2006. - 312 с. - (Серія "Критичні студії").
Якубчак Н. В. Поетика ліричного циклу Б.-І. Антонича / Н. В. Якубчак // Наук. зап. НаУКМА. Сер. Філол. науки. - 2005. - Т. 48. - С. 24-31.

.: Розділ: Мовознавство :: 13.07.2020 13.04.41 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
   

Generated in 0.207084 seconds