Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід

Ліміт запитань на сьогодні: 35 .:. Запитань у базі: 45390
   


Автор запитання: Марина із міста: Львів :: Запитання: 47414  
Марина запитує:
Добрий день! Проаналізуйте причини, які обумовили розвиток управління культурною спадщиною як галуззю знань.
Наша відповідь:
Буковський І. В. Сучасні проблеми управління охороною культурної та історичної спадщини України [Електронний ресурс] / І. В. Буковський // Гілея: науковий вісник. — 2016. — Вип. 112. — С. 95-100. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/gileya_2016_112_23
Горбул Т. О. Культурна спадщина в умовах розвитку сучасної цифрової культури [Електронний ресурс] / Т. О. Горбул // Українська культура: минуле, сучасне, шляхи розвитку. Культурологія. — 2022. — Вип. 43. — С. 55-61. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ukrk_2022_43_11
Єпіфанов О. В. Нормативно-правові засади функціонування системи органів державної влади у сфері управління культурною спадщиною [Електронний ресурс] / О. В. Єпіфанов // Вісник Маріупольського державного університету. Серія : Право. — 2017. — Вип. 14. — С. 123-129. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vmdu_pr_2017_14_17
Мідько А. Деякі аспекти становлення та розвитку державного управління охороною культурної спадщини на початку ХХ ст. (на основі звіту Секції охорони пам’яток старовини і мистецтва за 1919 -1920 рр.) [Електронний ресурс] / А. Мідько // Сіверянський літопис. — 2015. — № 1. — С. 104-108. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/sl_2015_1_12
Осієвська Ю. С. Культурна спадщина як драйвер соціокультурного розвитку на сучасному етапі: ефективність регіональної моделі [Електронний ресурс] / Ю. С. Осієвська // Культура і сучасність. — 2022. — № 1. — С. 99-105. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Kis_2022_1_17
Паньків Н. Вплив культурної спадщини на розвиток туризму в Україні [Електронний ресурс] / Н. Паньків, О. Гаврилишин // Вісник Хмельницького національного університету 2021. — № 6. – Т. 1. – С. 212-224. – Режим доступу: http://journals.khnu.km.ua/vestnik/wp-content/uploads/2022/01/en-2021-6t1-36.pdf
Сухенко С. В. Державне управління у сфері охорони культурної спадщини в Україні: теоретичне осмислення [Електронний ресурс] / С. В. Сухенко // Інвестиції: практика та досвід. — 2018. — № 10. — С. 112-116. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ipd_2018_10_24
Сухенко С. В. Особливості розвитку системи державного управління охороною культурної спадщини в Україні [Електронний ресурс] / С. В. Сухенко // Вчені записки Таврійського національного університету імені В. І. Вернадського. Серія : Державне управління. — 2018. — Т. 29(68), № 3. — С. 6-10. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/sntvupa_2018_29_3_4
Сухенко С. В. Правове забезпечення державного управління у сфері охорони культурної спадщини: сучасний стан та перспективи розвитку [Електронний ресурс] / С. В. Сухенко. // Державне управління: удосконалення та розвиток. — 2018. — № 9. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Duur_2018_9_12
Химинець В. В. Історико-культурна спадщина як чинник стимулювання економічного розвитку регіону [Електронний ресурс] / В. В. Химинець, Г. І. Цімболинець // Регіональна економіка. — 2020. — № 3. — С. 57-64. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/regek_2020_3_8
Юхновська Ю. О. Вплив розвитку культурно-історичної спадщини на економічний розвиток туристичної галузі України [Електронний ресурс] / Ю. О. Юхновська // Держава та регіони. Серія : Економіка та підприємництво. — 2019. — № 6. — С. 55-59. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/drep_2019_6_13

.: Розділ: Культура. Мистецтво. Преса :: 29.09.2023 13.26.38 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Альона із міста: Київ :: Запитання: 47413  
Альона запитує:
Доброго дня! Чи є література на тему "Побудова та інтеграція єдиного інформаційного простору України в світове інформаційне суспільство"? Дякую за відповідь!
Наша відповідь:
Добрий день, Альоно! Радимо Вам використати наступні джерела: – Інтеграція України в Європейське інформаційне суспільство виклики та завдання. – Київ : ФОП Клименко 2014. – 212 с.
– Гриценко О. Природа інформаційного суспільства та розвиток світового ринку мас-медіа / О.Гриценко // Вісник Львівського університету. – 2009. – № 32. – С. 214-222.
– Арістова І. В. Державна інформаційна політика: організаційно-правові аспекти : монографія / І. В. Арістова; [за заг. ред. О. М. Бандурки]. – Харків : Видавництво Університету внутрішніх справ, 2000. – 407 с.
– Флюр О. М. Формування світового інформаційного суспільства / О. М. Флюр // Актуальні проблеми міжнародних відносин : зб. наук. праць. – Вип. 40. Ч. ІI – Київ : Київський національний університет ім. Т. Шевченка, Інститут міжнародних відносин, 2003. – С.32-36.
– Флюр О. М. Інтеграція України у світовий інформаційний простір : дис... канд. політ. наук: 23.00.04 / О.М.Флюр ; Київський національний ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2004.
– Васютіна В. Чинники інтеграції України в європейський інформаційний простір / В. Васютіна // Нова парадигма : Журнал наукових праць: Філософія. Соціологія. Політологія / ред. В.П. Бех. – Київ, 2005. – Вип.49. – С. 158-166.
– Литвиненко О. Інтеграція України у світовий інформаційний простір як невід'ємний чинник цивілізаційного розвитку України / С. Литвиненко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ : Київський університет, 2012. - Серія : Українознавство. Вип. 16. – С. 66-68.
– Гостинщиков В. Узагальнення міжнародного досвіду при визначенні шляхів входження України у світовий інформаційний простір / В. Гостинщиков // Вісник Книжкової палати. – 2010. – № 12. – С. 31-35.
– Швець О. В. Проблеми і перспективи входження України до глобального інформаційного простору / О. В. Швець // Актуальні проблеми міжнародних відносин. Серія "Європейські дослідження" : зб. наук. праць / Київський нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т міжнар. відносин Київського ун-ту ім. Т. Шевченка. – Київ, 2007. – Вип. 71. (У 2 ч.), Ч. 1 . – С. 140-146.
– Березняк Н. В. Тенденції інтегрування інформаційних ресурсів у глобальний інформаційний простір / Н. В. Березняк, Г. В. Новіцька // Науково-технічна інформація : науково-практичний інформаційний журнал. – 2010. – № 2. – С. 32-35.
– Рибаченко В. Імідж України в українському та світовому інформаційному просторі / В. Рибаченко // Український інформаційний простір / Київський нац. ун-т культури і мистецтв, Ін-т журналістики і міжнародних відносин. – Київ, 2013. – № 1: у 2 ч., Ч. 2. – С. 122-130.
– Цимбал І. В. Інформаційний простір демократичних змін: проблемне поле і наукові дослідження у сучасній Україні / І. В. Цимбал, О. Б. Плугова, О. О. Шугалій // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова : [зб. наук. праць] / М-во освіти і науки України, Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова. – Київ : Вид-во НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2016. – Серія 22 : Політичні науки та методика викладання соціально-політичних дисциплін, Вип. 20. – С. 80-87.

https://vo.uu.edu.ua/mod/resource/view.php?id=254079&lang=ru
https://relint.vnu.edu.ua/index.php/relint/article/download/244/238
http://dspace.onua.edu.ua/bitstream/handle/11300/22884/Шмаленко-АПФС-2022.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://journals-lute.lviv.ua/index.php/visnyk-econom/article/view/960/912
https://niss.gov.ua/sites/default/files/2011-02/dubov_infsus-31058.pdf
http://elar.naiau.kiev.ua/bitstream/123456789/4337/1/Інформаційне суспільство.pdf
https://old-zdia.znu.edu.ua/gazeta/VISNIK_43_1.pdf
http://ukrbulletin.univ.kiev.ua/Visnyk-16/Lytvynenko.pdf
http://www.managerhelp.org/hoks-576-1.html
https://mydisser.com/en/catalog/view/12774.html
http://dspace.nbuv.gov.ua/bitstream/handle/123456789/26693/22-Dubas.pdf
https://ir.kneu.edu.ua/bitstream/handle/2010/27436/PS_1_2.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://www.pgp-journal.kiev.ua/archive/2016/04/15.pdf
https://rm.coe.int/168044e7c6

.: Розділ: Держава і право :: 28.09.2023 17.36.39 :.
.: Хмельницька обласна бібліотека для дітей ім. Т.Г.Шевченка :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Оксана із міста: Кременець :: Запитання: 47412  
Оксана запитує:
Статті на тему проблеми розвитку пізнавальних інтересів та активності дошкільників
Наша відповідь:
Добрий день, Оксано! Радимо Вам використати наступний список літератури:– Васько А. М. "Ейдетика для дошкільнят" (програма розвитку пізнавальної активності дошкільників методами ейдетики) / А. М. Васько // Обдарована дитина. – 2013. – № 5. – С. 46-52.
– Ковшар О. В. Формування пізнавальної активності дошкільників засобами ігрових технологій / О. В. Ковшар // Збірник наукових праць. Педагогічні науки / М-во освіти і науки України, Херсонський держ. ун-т. – Херсон, 2010. – Вип. 55. – С. 287-291.
– Якубчик О. Розвиток пізнавальної активності дошкільників у процесі організації пошуково-дослідницької діяльності / О. Якубчик // Вісник інституту розвитку дитини. Серія : Філософія. Педагогіка. Психологія : зб. наук. праць / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова. – Київ, 2011. – Вип. 18. – С. 158-162.
– Лохвицька Л. "Пізнайки" навколо нас: розвиток пізнавальної активності у дошкільників / Л. Лохвицька // Вихователь-методист дошкільного закладу. – 2009. – № 6. – С. 27-34.
– Волкова В. А. Формування творчої активності дошкільників на заняттях з образотворчої діяльності / В. А. Волкова, О. В. Гричик // Науковий часопис Національного педагогічного університету ім. М. П. Драгоманова. Серія 17: Теорія і практика навчання та виховання : зб. наук. праць / М-во освіти і науки України, НПУ ім. М.П. Драгоманова. – Київ, 2007. – Вип. 6. – С. 224-228.
– Безсонова О. Коректурні таблиці як стимул пізнавальної активності дошкільників / О. Безсонова // Вихователь-методист дошкільного закладу. – 2012. – № 12. – С. 60-68.
– Іщенко Л. В. Формування пізнавальної активності дошкільників у процесі навчання дітей елементів математики / Л. В. Іщенко // Наука і освіта. – 2011. – № 4. – С. 169-172.
– Карук І. В. Гра-експериментування як засіб розвитку дослідницької активності дошкільників / І. В. Карук // Інноваційна педагогіка : журнал наукових праць / Причорноморський науково-дослідний інститут економіки та інновацій. – Одеса, 2020. – Вип. 20, Т. 2. – С. 142-145.
– Гудим І. М. Розвиток пізнавальної активності дошкільників з порушеннями зору в процесі формування уявлень про навколишній світ / І. М. Гудим // Соціально-психологічні проблеми тифлопедагогіки : зб. наук. праць / М-во освіти і науки України, Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. – Київ, 2011. – Вип. 4 (12). – С. 265-277.
– Носенко А. С. Творчі завдання як засіб формування пізнавальної активності старших дошкільників / А. С. Носенко // Вісник Черкаського університету : зб. наук. праць / Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України, Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького. – Черкаси, 2016. – Серія : Педагогічні науки, Вип. 4. – С. 85-87.
– Дронова О. О. Педагогічні умови розвитку у старших дошкільників образотворчої активності в просторі художніх матеріалів та технік / О. О. Дронова // Наука і освіта : наук.-практ. журн. Півд. наук. Центру АПН України. – 2011. – № 4. – С. 146-150.
– Салабай О. Розвиток пізнавальної активності у дітей дошкільного віку в різних видах діяльності: теоретичний аспект / О. Салабай // Вісник інституту розвитку дитини (додаток) : зб. наук. праць / [Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова]. – Київ, 2012. – Вип. 3 : матеріали I Міжнар. студ. наук.-практ. конференції "Дитинство. Освіта. Соціум", 23 лют. 2012 р. – С. 387-392.
– Якімова О. О. Методика формування пізнавальної ативності дошкільників шляхом організації пізнавальної активності / О. О. Якімова // Освіта та наука у вимірах XXI століття : матеріали студентської звітно-наукової конференції, 10-12 квіт. 2012 р. / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова. – Київ, 2012. – Вип. 1. – С. 183-184.
– Олійник О. О. Роль пізнавальної активності та мислення у формуванні самооцінки старших дошкільників / О. О. Олійник // Наука і освіта : Науково-практичний журнал Південного наукового Центру АПН України. – 2009. – № 8. – С. 217-219.
– Ткачук Т. Пізнавальна активність: особливості розвитку у дошкільників / Т. Ткачук // Вихователь-методист дошкільного закладу : спеціаліз. журн. – 2012. – № 8. – С. 13-18.
– Тарасун В. В. Вікові симптомокомплекси комунікативно-пізнавальної активності дітей раннього віку / В. В. Тарасун // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 19, Корекційна педагогіка та психологія / М-во освіти і науки України, Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. – Київ, 2010. – Вип. 15 : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції : "Внесок наукових шкіл НПУ імені М. П. Драгоманова у розвиток світової та вітчизняної дефектології", присвяченої 175 річниці НПУ імені М. П. Драгоманова та 70-річчю від Дня народження академіка В. М. Синьова. – С. 257-262.
– Садова Т. А. Формування пізнавальної активності дошкільників як психолого-педагогічна проблема / Т. А. Садова, А. О. Рудакова // Молодий вчений. – 2017. – № 10.1, спецвип. – С. 49-52.
– Товкач І. Є. Майбутнім педагогам про індивідуальні особливості пізнавальної активності старших дошкільників в мовленнєвій діяльності / І. Є. Товкач // Молодий вчений. – 2017. – № 3.2. – С. 71-75.

.: Розділ: Література :: 28.09.2023 16.06.36 :.
.: Хмельницька обласна бібліотека для дітей ім. Т.Г.Шевченка :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Наталія із міста: Павлоград :: Запитання: 47411  
Наталія запитує:
Добрий день! Допоможіть з логопедії знайти статті у фахових виданнях з актуальних проблем методики навчання української мови дітей з різними порушеннями мовлення. Завчасно дякую!
Наша відповідь:
Добрий день, Наталіє! Радимо Вам використати наступні статті: – Чередніченко Н. В. Значення курсу початкового навчання української мови в системі корекційно-розвиваючого навчання дітей із тяжкими порушеннями мовлення / Н. В. Чередніченко // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 19. Корекційна педагогіка та психологія / М-во освіти і науки України, Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. – Київ, 2009. – Вип. 14. – С. 155-159.
– Шеремет М.К. Методи та форми організації корекційно-розвивального навчання дітей раннього віку із затримкою мовленнєвого розвитку / М. К. Шеремет, Н. Манько // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 19. Корекційна педагогіка та психологія : научное издание / М-во освіти і науки України, НПУ ім. М.П. Драгоманова. – Київ, 2008. – Вип. 9 : До 175-річчя НПУ імені М.П. Драгоманова. - С. 150-153.
– Галущенко В. І. Особливості стану та формування емоційної лексики у дітей з порушеннями мовлення / В. І. Галущенко // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова : [зб. наук. праць] / Міністерство освіти і науки України, Національний педагогічний університет ім. М. П. Драгоманова. – Київ, 2018. - Серія 19 : Корекційна педагогіка та спеціальна психологія, Вип. 36. – С. 23-27.
– Галущенко В. І. Аспекти корекційної роботи вдосконалення у дітей з порушеннями психофізичного розвитку навичок керування інтонаційно-мелодійним оформленням висловлювання / В. І. Галущенко // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова : [зб. наук. праць] / М-во освіти і науки України, Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова. – Київ, 2016. – Серія 19 : Корекційна педагогіка та спеціальна психологія, Вип. 32. Ч. 1. – С. 26-32.
– Ласточкіна О. Діагностика зв'язного мовлення у дітей із тяжкими порушеннями мовлення засобами пізнавальних завдань / О. Ласточкіна // Особлива дитина: навчання і виховання. – 2016. – № 1. – С. 47-53.
– Чередніченко Н. В. Теоретичні основи побудови системи навчання рідної мови дітей з тяжкими порушеннями мовлення / Н. В. Чередніченко // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 19 : Корекційна педагогіка та психологія / М-во освіти і науки України, Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. – Київ, 2008. – Вип. 11 : матеріали міжнародної науково-практичної конференції "Тенденції розвитку корекційної освіти в Україні". – С. 242-246.
– Трофименко Л. Специфіка формування граматичної компетенції у дітей із тяжкими порушеннями мовлення / Л. Трофименко // Особлива дитина: навчання і виховання. – 2020. – № 2(94). – С. 64-73.
– Трофименко Л. Формування морфологічних знань у молодших школярів із тяжкими порушеннями мовлення у контексті вивчення теми "Будова слова" / Л. Трофименко // Особлива дитина: навчання і виховання. – 2015. – № 3. – С. 40-48.
– Ільяна В. Особливості організації корекційної роботи вчителя-логопеда з розвитку фонематичних процесів у дітей молодшого шкільного віку з тяжкими порушеннями мовлення / В. Ільяна // Особлива дитина: навчання і виховання. – 2015. – № 2. – С. 45-52.
– Швалюк Т. М. Методика формування складних синтаксичних конструкцій у дітей старшого дошкільного віку з тяжкими порушеннями мовлення / Т. М. Швалюк // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 19 : Корекційна педагогіка та спеціальна психологія : сборник / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова. – Київ, 2011. – Вип. 18. – С. 284-288.
– Махукова Т.В. Формування культури спілкування у дітей молодшого шкільного віку із тяжкими порушеннями мовлення засобами фразеологізмів : автореферат дис. ... канд. пед. наук : 13.00.03 - корекційна педагогіка / Т.В.Махукова ; [наук. керівник Шеремет Марія Купріянівна] ; Нац пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. – Київ, 2012. – 21 с.
– Рєзніченко Н.В. Розвиток мовлення розумово відсталих першокласників на уроках протягом періоду навчання грамоти / Н. В. Рєзніченко // Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка. Педагогічні науки. – 2011. – № 14(3). – С. 139-145.
– Гриненко О.М. Формування знань про будову слова у молодших школярів з тяжкими порушеннями мовлення : автореферат дис... канд. пед. наук ? 13.00.03 ? корекційна педагогіка / О.М. Гриненко. ? Київ, 2014. ? 20 с.

https://enpuir.npu.edu.ua/bitstream/handle/123456789/12005/Lyubchych.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://core.ac.uk/download/pdf/162002327.pdf

.: Розділ: Інше :: 28.09.2023 08.38.08 :.
.: Хмельницька обласна бібліотека для дітей ім. Т.Г.Шевченка :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Тетяна із міста: Кременчук :: Запитання: 47410  
Тетяна запитує:
Добрий день, допоможіть з питанням по темі "Аплікація, як засіб формування естетичної культури учнів початкової школи". Дякую.
Наша відповідь:

.: Розділ: Освіта :: 26.09.2023 15.13.32 :.
.: Хмельницька обласна бібліотека для дітей ім. Т.Г.Шевченка :.
.: Версія для друку :.
 


Generated in 0.272846 seconds