Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 32 .:. Запитань у базі: 45520
   


Автор запитання: Олеся із міста: Дніпро :: Запитання: 45221  
Олеся запитує:
Допоможіть знайти матеріали за темою "Технологія очищення стоків на основі метанового бродіння".
Наша відповідь:
Доброго дня, Олесю. Пропонуємо вам переглянути наступні джерела:
Бабаев В.Н. Энергетический потенциал метанообразования при мезофильном анаэробном разложении органической составляющей отходов / В. Н. Бабаев, Н. П. Горох, И. В. Коринько / Восточно-Европейский журнал передовых технологий. – 2011. – № 6. - Т. 4. – С. 59–65.
Бондарь С. М. Исследование процесса получения биогаза из отходов плодоконсервного производства / С. М. Бондарь // Екологічна безпека. – 2008. - № 2. – С. 68-72. – Режим доступу: http://www.kdu.edu.ua/EKB_jurnal/2008_2(2)/68.pdf
Гаркавий С. І. Застосування симбіотехнології для очищення жировмісних стічних вод / С. І. Гаркавий, А. О. Рибак, Н. В. Грищенко, О. Є. Шаповал // Сборник трудов ІХ международной научно-технической конференции “Экология и здоровье человека. Охрана водного и воздушного бассейнов. Утилизация отходов. – Харків, 2001. – Том 3. - С. 638–641.
Дичко А. О. Біотехнологія локального очищення жировмісних стічних вод : автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук / А. О. Дичко. – К., 2002. – 20 с. – Режим доступу: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=ARD&P21DBN=ARD&Z21ID=&Image_file_name=DOC/2002/02daojsv.zip&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1
Іванова Т. В. Біотехнологічні особливості очищення стічних вод Сумської області / Т. В. Іванова, М. В. Кокошко, Т. В. Тарасюк. – Режим доступу: file:///C:/Users/master/Desktop/9834-20998-2-PB.pdf
Іванова Т. В. Екологічні біотехнології: теорія і практика : навчальний посібник / М. Д. Мельничук, О. Л. Кляченко. – Вінниця : Нілан-ЛТД, 2015. – 254 с.
Крусір Г. В. Дослідження процесу метанового бродіння стоків / Г. В. Крусір, О. В. Севастьянова, Я. П. Русєва, К. І. Дерюгіна // Харчова наука і технологія. – 2014. - № 1. – С. 105-108. – Режим доступу: file:///C:/Users/master/Desktop/Khnit_2014_1_24.pdf
Куріс Ю. В. Метаногенез і технологічні схеми отримання біогазу / Ю. В. Куріс. – Режим доступу: file:///C:/Users/master/Desktop/21982-Текст статті-35200-1-10-20140223.pdf
Розробка заходів екологізації технології очищення концентрованих стічних вод харчових виробництв [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://onaft.edu.ua/download/Winning-entries-TZNS.pdf
Салюк А. І. Біологічне очищення стічних вод оліє-жирових підприємств / А. І. Салюк, А. О. Рибак, О. Р. Товстуха // Тези доповідей ІІ Всеукраїнської науково-методичної конференції з міжнародною участю “Екологія та інженерія. Стан, наслідки, шляхи створення екологічно чистих технологій”. – Дніпродзержинськ : ДДТУ. – 1998. – С. 196.
Шаманський С. Й. Екологічно безпечний процес утилізації осадів стічних вод авіапідприємств із отриманням біогазу / С. Й. Шаманський, С. В. Бойченко // Нафтова галузь України. – 2016. - № 3. – С. 38-42. – Режим доступу: https://core.ac.uk/download/pdf/84122479.pdf
Шаманський С. Й. Науково-технологічні засади удосконалення екологічно безпечних процесів водовідведення : дисертація на здобуття наукового ступеня доктора технічних наук за спеціальністю 21.06.01 Екологічна безпека / С. Й. Шаманський. – Київ, 2019. – Режим доступу: https://nau.edu.ua/site/variables/news/2019/5/disertation Shamanskii.pdf
Швед О. М. Нові підходи до біологічного очищення стічних вод міста Львова / О. М. Швед, О. К. Видринська, В. Г. Червецова та ін. – Режим доступу: http://ena.lp.edu.ua:8080/bitstream/ntb/18689/1/36-145-152.pdf
http://elartu.tntu.edu.ua/bitstream/lib/33258/2/Chaikivskyi_Robota.pdf
http://eco.com.ua/content/metanove-brodinnya-–-yak-efektivnii-sposib-oderzhannya-biogazu-iz-zabrudnenikh-stichnikh-vod
file:///C:/Users/4227~1/AppData/Local/Temp/9834-20998-2-PB.pdf

.: Розділ: Екологія. Охорона природи :: 9.03.2021 22.31.13 :.
.: Днепропетровская централизованная система библиотек для детей :.
   

Generated in 0.391982 seconds