Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 32 .:. Запитань у базі: 44390
   


Автор запитання: Богдана із міста: Львів :: Запитання: 45499  
Богдана запитує:
Добрий день. Мене цікавить література про період Гетьманщини. Дякую.
Наша відповідь:
Добрий день, Богдано! Перегляньте такі джерела інформації:
Биркович О. Судова система української держави (Гетьманщини) 1648 – 1657 рр.: Автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.01 / О. Биркович ; Нац. акад. внутр. справ України. — Київ, 2004. — 19 с.
Вовк О. Джерела міського права Гетьманщини другої половини XVII–XVIII століть: історико — правовий аналіз [Електронний ресурс] / О. Вовк // Часопис Київського університету права. — 2019. — № 1. — С. 33 — 42. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Chkup_2019_1_7.
Головко О. Організаційно-правові засади фінансової діяльності Української держави (Гетьманщини) у другій половині XVII — XVIII століть [Електронний ресурс] / О. Головко // Юрист України. — 2011. — № 2. — С. 11 — 18. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/uy_2011_2(15)__2.
Гуржій О. Гетьманщина у відображенні історичних пісень і дум: історіографія та методологія дослідження [Електронний ресурс] / О. Гуржій, Є. Мерімерін // Гілея: науковий вісник. — 2018. — Вип. 134. — С. 134 — 143. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/gileya_2018_134_33.
Журавель М. Генеральний уряд як інститут влади Гетьманщини другої половини XVII — середини XVIII ст.: автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.01 / М. Журавель ; Міжнар. гуманіт. ун — т. — Одеса, 2011. — 22 с.
Кривошея В. Актуальні питання цивілізаційної характеристики Гетьманщини [Електронний ресурс] / В. Кривошея // Наукові записки [Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса НАН України]. — 2006. — Вип. 32. — С. 8 — 25. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nzipiend_2006_32_4.
Куташев І. Державотворчі ідеї у політичній думці доби гетьманщини: автореф. дис... д-ра політ. наук: 23.00.01 / І. Куташев ; Київ. нац. ун — т ім. Т.Шевченка. — Київ, 2008. — 38 с.
Лапшин С. Політичні настрої українського суспільства за умов наступу Російської імперії на автономні права України – гетьманщини (30 - ті рр. XVIIІ ст.) [Електронний ресурс] / С. Лапшин // Наукові записки [Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського]. Серія : Історія. — 2015. — Вип. 23. — С. 14 — 18. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nzvdpu_ist_2015_23_4.
Лапшин C. Реформування державного управління України - Гетьманщини в 1734 – 1750 рр. [Електронний ресурс] / C. Лапшин, О. Конотопенко // Наукові записки [Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського]. Серія : Історія. — 2018. — Вип. 26. — С. 13 — 17. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nzvdpu_ist_2018_26_3.
Ложешник А. Історіографічний аспект вивчення історії Гетьманщини одеськими дослідниками ХІХ – першої третини ХХ ст. (за матеріалами фондів Наукової бібліотеки ОНУ імені І. І. Мечникова) [Електронний ресурс] / А. Ложешник // Вісник Одеського національного університету. Серія : Бібліотекознавство, бібліографознавство, книгознавство. — 2018. — Т. 23, Вип. 2. — С. 98 — 114. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vonu_bbk_2018_23_2_5.
Любич О. Соціально-економічне становище Гетьманщини в часи тимчасового правління Гетьманського уряду (1734–1750 рр.) [Електронний ресурс] / О. Любич // Сіверщина в історії України. — 2014. — Вип. 7. — С. 122 — 126. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/sviu_2014_7_28.
Любченко Д. Розвиток кримінального права Гетьманщини у другій половині XVII — XVIII ст.: Автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.01 / Д. Любченко ; Київ. нац. ун-т внутр. справ. — Київ, 2005. — 25 с.
Медвідь Н. Дипломатичні документи Гетьманщини [Електронний ресурс] / Н. Медвідь // Південний архів. Філологічні науки. — 2018. — Вип. 73. — С. 26 — 30. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Pafn_2018_73_6.
Морозова А. Поповнення джерельної бази з історії Гетьманщини (духівниця бунчукового товариша П. С. Лизогуба) [Електронний ресурс] / А. Морозова // Архіви України. — 2020. — № 1. — С. 198 — 209. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/ay_2020_1_12.
Петреченко І. У центрі уваги — непересічна особа лідера Гетьманщини [Електронний ресурс] / І. Петреченко // Сіверянський літопис. — 2019. — № 2. — С. 169 — 172. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/sl_2019_2_16.
Салагуб Л. Політичні кулуарні інтриги довкола Гетьманщини у 1709 – 1764 рр.: погляд вітчизняних істориків [Електронний ресурс] / Л. Салагуб // Емінак. — 2019. — № 4. — С. 188 — 196. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/eminak_2019_4_20.
Степанчук Ю. Зміни політичних поглядів козацької старшини Гетьманщини в умовах початку наступу російського царату на українську автономію [Електронний ресурс] / Ю. Степанчук // Наукові записки [Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського]. Серія : Історія. — 2012. — Вип. 20. — С. 22 — 28. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nzvdpu_ist_2012_20_6.
Яценюк Г. Українська політична еміграція і Гетьманщина в 1710-1742 рр.: політико- дипломатичний аспект: Автореф. дис... канд. іст. наук: 07.00.01 / Г. Яценюк ; Чернівец. нац. ун-т ім. Ю.Федьковича. — Чернівці, 2005. — 19 с.

.: Розділ: Історія :: 6.05.2021 16.13.19 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
   

Generated in 0.387576 seconds