Виртуальная библиографическая справка. Объединенная справочная служба публичных библиотек Украины
     
   
     
Привет, Гость :: Вход
українська мова     русский язык

Лимит вопросов на сегодня: 36 .:. Вопросов в базе: 44830
   


Автор вопроса: Юлія из города: Луцьк :: Вопрос: 45551  
Юлія спрашивает:
Доброго дня! Дуже потрібні джерела по історії освіти Рівненщини 60-80 років ХХ століття, про школи та ВНЗ. Дуже дякую)
Наш ответ:
Юліє, добрий день! Радимо використати такі джерела інформації:

Баран В.К. Україна в умовах системної кризи (1946–1980-і рр.) / Баран В.К., ДаниленкоВ.М. - Київ: видавничий дім «Альтернативи», 1999. - 304 с.
Березівська Л.Д. Наслідки та досвід реформування шкільної освіти в Україні у ХХ ст.// Рідна школа.- 2010. - No 1/2.- С.45–49.

Березівська Л.Д. Реформування шкільної освіти в Україні у ХХ столітті: монографія. - Київ: СПД А.М.Богданова, 2008.- 405 с.

Брехунець Н.С. Навчальні заклади освіти України 50–80-х років ХХ ст.: історіографія: автореф. дис. ... канд. іст. наук: 07.00.06. Київський нац. ун-тім.Тараса Шевченка. -Київ, 2006. - 19 с.

Вища педагогічна освіта і наука України: історія, сьогодення та перспективи розвитку. Рівненська область / ред. рада В.Г.Кремень та ін.- Київ: Знання України, 2010.- 383 с.

Гудовсек О. Система позашкільної освіти дітей і молоді Рівненщини в другій половині ХХ ст. [Електронний ресурс] / О. Гудовсек // Інноватика у вихованні. - 2020. - Вип. 11(1). - С. 92-99. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/inuv_2020_11(1)__13

Єфімчук Ф. Нарис історії Дерманських шкіл.- Рівне: Волинські обереги, 2013.- 244 с.

Жабенко О.В. Особливості й тенденції розвитку державного управління освітою в Україні (1946–2001 рр.): автореферат дис. ... канд. наук з державногоуправління: 25.00.01/Нац. акад. держ. упр. при Президентові України. -Київ, 2003.- 20 с.

З історії методичних служб Рівненщини : інформ. зб. / Рівнен. обл. ін-т післядиплом. пед. освіти ; за заг. ред. М. А. Віднічука. - Рівне : Волин. обереги, 2012. - 142 с.

Історія міст і сіл Української РСР: в 26 т. Ровенська область / гол. редкол. А.В. Мяловицький.- Київ: Голов. ред. УРЕ АН УРСР, 1973. - 680 с.

Кобетяк А.Р.Реалізація антирелігійної кампанії радянської влади на Острожчині у 50-80-х рр. ХХ ст. // Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія: Історичне релігієзнавство.-2011. -Вип. 4. С. - 99–110.

Майборода В.К. Вища педагогічна освіта в Україні: історія, досвід, уроки (1917–1985).- Київ: Либідь, 1992. - 196 с.

Майборода В.К. Історія становлення і розвитку національної школи в Україні // Вісник Академії педагогічних наук України: щокварт.науково-теорет.та інформ.часопис.-Київ.- 1993. -Вип. 1. -С. 71 –79.

Майборода В.К. Становлення і розвиток національної вищої педагогічної освіти в Україні (1917–1992 рр.): автореф. дис. ... доктора пед. наук: 13.00.01/ Інст. п-ки АПН України. -Київ,1993.- 58 с.

Мащенко, Н. В.Шкільна освіта в Ровенській області у 1944-1964 рр. : автореф. дис. ... канд. іст. наук : 07.00.01 / Н. В. Мащенко. - Рівне : Волин. обереги, 2018. - 20 с.

Остапук, В. П.Перша школа в Здолбунові : іст. - краєзн. мемуар.-біограф. нарис : 75-й річниці заснування ЗОШ №1 м. Здолбунова присвячується / В. П. Остапук. - Рівне : Овід, 2013. - 400 с. : іл.

Острозька академія: історія та сучасність культурно-освітнього осередку [Текст] : енциклопед. вид. / Нац. ун-т "Острозька акад." ; голов. ред. І. Пасічник. - Вид. 3-тє, допов. і перероб. - Острог : Вид-во Нац. ун-ту " Острозька академія", 2019. - 719 с.

Петренко О. Б. Рівненський державний гуманітарний університет як суб’єкт педагогічної освіти регіону / О. Б. Петренко // Вісник Львівського університету. Серія педагогічна. - 2017. - Вип. 32. - С. 84-92. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/VLNU_Ped_2017_32_12

Прищепа О. Вища педагогічна освіта на Рівненщині: віхи історії (1944-60-і рр.) [Електронний ресурс] / О. Прищепа // Наукові записки [Національного університету "Острозька академія"]. Історичні науки. - 2009. - Вип. 14. - С. 143-156. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nznuoai_2009_14_15

Реабілітовані історією. Рівненська область. Кн. 2 / упоряд. А.Жив’юк. - Рівне: ВАТ «Рівненська друкарня», 2009. - 612 с.

Ретроспективний погляд: історія і сучасність [Текст] : здолбунів. ЗОШ № 5 крізь призму десятиліть / авт. : О. Г. Козачок, В. П. Остапук, М. В. Погонський. - Здолбунів : [б. в.], 2019. - 22 с.

Рівненський державний гуманітарний університет: історія та розвиток (1940–2010 рр.)/ О.П.Прищепа, В.А.Доброчинська, В.М.Шеретюк та ін. ; за ред. Р.М.Постоловського. –Рівне: Волин. обереги, 2012. – 315 с.
Ровенський державний педагогічний інститут (1940–1965) / [Упоряд. П.В.Йова, П.Я.Лещенко]. –Львів: Каменяр, 1966. –172 с.

Ровенський державний педагогічний інститут ім.Д.З.Мануїльського : реклам. просп. / ред. коміс.: Б.С.Колупаєв, А.М.Воробйов, В.І.Тищук та ін.; відп. за вип. Г.Й.Шенгера; М-во нар. освіти УРСР. – Ровно : Облполіграфвидав, 1990. –24 с.

Ровно 700 років. 1283–1983: Збірник документів і матеріалів. –К.: Наук. думка, 1983. –171 с.

Сворак С.Народна освіта західноукраїнського регіону : історія та етнополітика (1944–1964 рр.) / С.Сворак. – Київ: Правда Ярославичів, 1998. –С. 58–63.

Сворак С.Д. Освіта в західноукраїнському регіоні в 1944–1964 роках:Деякі аспекти історії, політики і педагогіки. - Київ: Правда Ярославичів, 1998.- 40 c.

Сворак С.Д. Загальноосвітня школа західноукраїнського регіону в контексті суспільно-політичного життя другої половини 40-х–першій половині 60-х років ХХ століття: дис. ... д-ра іст. наук: 07.00.01/Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова.- Київ, 1999. -381 с.

Сорочинська Т. Реформування професійної підготовки майбутніх вчителів початкових класів у педагогічних закладах Рівненщини: автореф. дис. ... канд.пед. наук:13 00.01/ Рівненський держ. гуманітарний ун-т.- Рівне. 2015. - 20 с.

Сторінками історії: Рівненський державний гуманітарний університет у книгах та періодичних виданнях (1940–2015) / Режим доступу: http://library.rshu.edu.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=533:storinkamy-istorii&catid=34:zagalnyj-rozdil .

Томашенко В. Державна освітня політика в Україні (1961–1985 роки) / Томашенко В., Жабенко О. Вісник УАДУ.- Київ. -2002.-No 2.- С. 147–155.

Цецик Я. П. Документи державних архівів Волинської, Житомирської та Рівненської областей як джерело дослідження діяльності закладів освіти на Волині на початку ХХ ст. [Електронний ресурс] / Я. П. Цецик // Вісник Маріупольського державного університету. Серія : Історія. Політологія. - 2019. - Вип. 24. - С. 143-149. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vmdu_ip_2019_24_16

Шишко І. Незабутні уроки: історико-краєзнавчий нарис про школу в с. Липки Гощанського району Рівненської області.- Рівне: Перспектива, 2002.- 44 с.

.: Раздел: История :: 20.05.2021 18.09.12 :.
.: Черкаська обласна бібліотека для дітей :.
   

Generated in 0.230136 seconds