Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 35 .:. Запитань у базі: 45811
   


Автор запитання: Світлана із міста: Київ :: Запитання: 46732  
Світлана запитує:
Кулінарні тенденції в готельній сфері
Наша відповідь:
Доброго дня, Світлано! Пропонуємо Вам переглянути наступні джерела:
Готельно-ресторанний сервіс та регіональна кухня Поділля : матеріали I міжвуз. наук.-практ. конф., 23 берез. 2017 р., Хмельницький / Громад. спілка «Укр. кулінар. Союз», Поділ. гільдія кулінарів. — Хмельницький : ЦНТІ, 2017. — 90 c.
Інноваційні технології розвитку у сфері харчових виробництв, готельно-ресторанного бізнесу, економіки та підприємництва: наукові пошуки молоді : тези доп. Всеукр. наук.-практ. конф. молодих учених і студентів, 2 квіт. 2015 р., Харків : у 2 ч. Ч. 2 / ред.: О. І. Черевко ; Харків. облдержадмін., Харків. держ. ун-т харчування та торгівлі. — Харків, 2015. — 516 c.
Інтеграційні та інноваційні напрямки розвитку індустрії гостинності : зб. тез доп. IІІ Всеукр. міжвуз. наук. конф. студентів та аспірантів, 13 — 14 листоп. 2013 р., Одеса / ред.: О. В. Дишкантюк, Т. П. Новічкова, К. С. Федосова; Одес. нац. акад. харч. технологій. — Одеса : Фенікс, 2013. — 158 c.
Мазаракі А. А. Організація обслуговування у закладах ресторанного господарства : підручник / А. А. Мазаракі, Н. О. П'ятницька, Г. Т. П'ятницька, Т. Є. Литвиненко, А. М. Расулова; ред.: Н. О. П'ятницька; Київ. нац. торг.-екон. ун-т. — Вид. 2-ге, переробл. і допов. — Київ : Кондор, 2012. — 556 c.
Малюк Л. П. Безпека послуг у готельному і ресторанному бізнесі : навч. посіб. / Л. П. Малюк, Л. М. Варипаєва; Харків. держ. ун-т харчування та торгівлі. — Харків : ХДУХТ, 2015. — 125 c.
Островська Г. Й. Особливості розвитку готельно-ресторанної справи: кухні народів світу : навч. посіб. / Г. Й. Островська ; за наук ред. заслуж. діяча науки і техніки України, д-ра екон. наук, проф. Андрушківа Б. М. ; Тернопіл. нац. техн. ун-т ім. Івана Пулюя, Акад. соц. упр. — Тернопіль : Підручники і посібники, 2018. — 255 с.
Туристичний, готельний і ресторанний бізнес: інновації та тренди : тези доп. Міжнар. наук.-практ. конф., 7 квіт. 2016 р., Київ / ред.: А. А. Мазаракі; Київ. нац. торг.-екон. ун-т, КМДА, Фах. асамблея у сфері туризму України, Громад. спілка «Укр. кулінар. Союз». — Київ, 2016. — 362 c.

.: Розділ: Туризм :: 5.10.2022 13.51.14 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
   

Generated in 0.246426 seconds