Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 32 .:. Запитань у базі: 41085
   


Автор запитання: Ольга із міста: Київ :: Запитання: 43062  
Ольга запитує:
Допоможіть знайти літературу до курсової роботи за темою: Механізми прийняття управлінських рішень
Наша відповідь:
Доброго дня, Ольго! Перегляньте наступні джерела:
Биктяков К. С. Управление на практике / К. С. Биктяков // Вопросы эконом. наук. - 2018. - № 1. - С. 28-31.
Голов С. Ф. Управлінський облік : підручник для вищ. навч. закл. / С. Ф. Голов. - Київ : Лібра, 2003. - 703 с.
Гриджук Д. М. Основні центри відповідальності та види фінансових ризиків в комерційному банку / Д. М. Гриджук // Формування ринкових відносин в Україні : зб. наук. пр. / Держ. н.-д. ін-т інформатизації та моделювання економіки ; [редкол.: С. В. Захарін (голов. наук. ред.) та ін.]. - Київ, 2017. - № 11. - С. 31-36.
Диба О. М. Інноватизація виробництва: теоретичні основи та прикладний аспект / О. М. Диба // Інвестиції: практика та досвід. - 2017. - № 22. - С. 27-31.
Ігнатова Ю. В. Методи дескриптивної статистики та факторного аналізу в оцінюванні результативності використання сучасних фінансово-кредитних інструментів у реалізації інноваційних проектів / Ю. В. Ігнатова, Є. А. Поліщук, Ю. В. Василишен // Інвестиції: практика та досвід. - 2017. - № 24. - С. 5-11.
Ильина Е. П. Экспертно-аналитический процесс выбора управляющих организационных воздействий с использованием корпоративного знания. Ч. 1: Формальный анализ системы целей / Е. П. Ильина // Проблеми програмування = Problems in programming. - 2017. - № 4. - С. 79-88.
Кігель В. Р. Методи і моделі підтримки прийняття рішень у ринковій економіці : монографія / В. Р. Кігель. - Київ : Центр навч. літ., 2003. - 202 с.
Осовська Г. В. Основи менеджменту : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закладів / Г. В. Осовська. - Київ : Кондор, 2003. - 556 с.
Козаченко А. Ю. Залежність обліку та аудиту невиробничих витрат від організаційних і технологічних особливостей підприємств цукрової галузі / А. Ю. Козаченко // Агросвіт. - 2018. - № 5. - С. 34-41.
Кульбач Ю. О. Механізм управління вартістю підприємства / Ю. О. Кульбач // Інвестиції: практика та досвід. - 2017. - № 23. - С. 82-86.
Омецінська І. Облік як інформаційна база для реалізації соціальної політики в управлінні підприємством / І. Омецінська // Вісник Тернопіл. нац. економ. ун-ту. - 2017. - Вип. 4. - С. 125-137.
Пухкал О. Г. Публічна та державна політика: єдність та відмінності / О. Г. Пухкал, О. В. Гомоляко // Інвестиції: практика та досвід. - 2017. - № 24. - С. 106-112.
Родін, Є. С. Задачі з керування ризиками інформаційної безпеки апарата прийняття рішень / Є. С. Родін // Проблеми програмування = Problems in programming. - 2017. - № 4. - С. 89-97.
Рудич О. О. Теоретичні засади формування ризик-менеджменту підприємства / О. О. Рудич // Інвестиції: практика та досвід. - 2017. - № 24. - С. 56-60.
Савіна С. С. Багатокритеріальні моделі в інтелектуальних системах прийняття рішень : навч. посіб. / С. С. Савіна, Н. В. Даценко, І. І. Стрельченко. - Київ : КНЕУ, 2015. - 275 с.
Чернобровкін В. М. Психологія прийняття педагогічних рішень : монографія / В. М. Чернобровкін ; ДЗ «Луган. нац. ун-т імені Тараса Шевченка». – Луганськ : Вид-во ДЗ «ЛНУ імені Тараса Шевченка», 2010. – 448 с.
Скибюк Д. М. Необхідність впровадження системи фінансового контролінгу в банку / Д. М. Скибюк // Економіка. Фінанси. Право. - 2017. - № 11. - С. 22-26.
Соломіна В. Г. Механізм формування фінансової безпеки підприємства / В. Г. Соломіна // Держава та регіони. Серія: Економіка та підприємництво. - 2017. - № 4-5. - С. 63-67.
Федорчак В. В. Шляхи вдосконалення нормативно-правового механізму державного управління ризиками виникнення надзвичайних ситуацій в Україні / В. В. Федорчак // Інвестиції: практика та досвід. - 2018. - № 5. - С. 90-93.
Чернобровкін В. М. Дослідження прийняття педагогічних рішень як діяльнісного процесу : практична психологія та соціальна робота / В. М. Чернобривкін. – Київ : 2009. – С. 37-48.
Куценко А. В. Організаційно-економічний механізм управління ефективністю діяльності підприємства [Електронний ресурс] : автореф. дис…. канд. економ. наук: спеціальність 08.00.04 / А. В. Куценко. – Полтава, 2007. – 21 с. – Режим доступу: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=ARD&P21DBN=ARD&Z21ID=&Image_file_name=DOC/2007/07kavedp.zip&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1.
Помиткіна Л. В. Психологія прийняття особистістю стратегічних життєвих рішень [Електронний ресурс] : монографія / Л. В. Помиткіна. – Київ : Кафедра, 2013. – 381 с. – Режим доступу: http://dspace.nau.edu.ua/bitstream/NAU/31523/1/моногр.pdf.
Сапа Н. В. Теоретико-методологічні засади механізму антикризового державного управління [Електронний ресурс] / Н. В. Сапа // Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії. – 2009. – Вип. 38. – С. 106-116. – Режим доступу: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/znpgvzdia_2009_38_13.pdf.
Слинько Д. В. Процесуально-правовий механізм формування і прийняття рішень в органах внутрішніх справ [Електронний ресурс] : автореф. дис…. канд. юрид. наук: спеціальність 12.00.01 / Д. В. Слинько. – Харків, 2002. – 15 с. – Режим доступу: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_low/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=ARD&P21DBN=ARD&Z21ID=&Image_file_name=DOC/2002/02sdvovs.zip&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1.

.: Розділ: Економіка. Фінанси :: 24.04.2019 09.16.57 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Світлана із міста: Київ :: Запитання: 43061  
Світлана запитує:
Розшукую літературу за темою: Мисленнєвий експеримент як один із ефективних засобів формування професійної компетеньності фахівців. Дякую
Наша відповідь:
Доброго дня, Світлано! Перегляньте наступні джерела:
Педагогічний експеримент : навч.-метод. посіб. / [уклад. О. Е. Жосан]. – Кіровоград : Вид-во КОІППО імені Василя Сухомлинського, 2008. – 72 с.
Поніманська Т. І. Дошкільна педагогіка : навч. посіб. для студ. вищих навч. закладів / Т. І. Поніманська. – Київ : Академвидав, 2006. – 456 с.
Барна Х. В. Експериментування як засіб організації діяльності дітей у дошкільному навчальному закладі [Електронний ресурс] / Х. В. Барна // Наук. вісник Мукачів. держ. ун-ту. Серія «Педагогіка та психологія». – 2015. - Вип. 2 (2). – С. 89-93. – Режим доступу: https://msu.edu.ua/visn1/wp-content/uploads/02_15/22.pdf.
Биков В. Ю. Теоретико-методологічні засади моделювання навчального середовища сучасних педагогічних систем. Інформаційні технології і засоби навчання : зб. наук. праць / за ред. В. Ю. Бикова, Ю. О. Жука / Ін-т засобів навчання АПН України. – Київ : Атіка, 2005. - 272 с.- Режим доступу: http://lib.iitta.gov.ua/3583/1/1.pdf.
Горбунова В. В. До проблеми методологічних засад експерименту в психології [Електронний ресурс] / В. В. Горбунова // Наукові записки Інституту психології ім. Г. С. Костюка АПН України / за ред. академіка С. Д. Максименка. – Київ : Главник, 2005. – Вип. 26. – Т. 1. – С. 383-386. – Режим доступу: http://eprints.zu.edu.ua/4029/1/11.pdf.
Григор’єв А. М. Мисленнєвий експеримент як один з ефективних засобів формування професійної компетентності фахівців екстремальних видів діяльності [Електронний ресурс] / А. М. Григор’єв, Ю. П. Романюк // Вісник Нац. академії Держ. прикордонної служби України. Сер. Педагогічні науки. – 2010. – Вип. 2. – Режим доступу: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?I21DBN=LINK&P21DBN=UJRN&Z21ID=&S21REF=10&S21CNR=20&S21STN=1&S21FMT=ASP_meta&C21COM=S&2_S21P03=FILA=&2_S21STR=Vnadps_2010_2_8.
Подопригора Н. В. Сучасні засоби експериментування у підготовці майбутнього вчителя фізики [Електронний ресурс] / Н. В. Подопригора, М. І. Садовий, О. М. Трифонова // Дидактика фізики в контексті формування світоглядно-компетентнісних якостей фахівця. – Ч. 3. – С. 154-157. - Режим доступу: http://journals.uran.ua/index.php/2307-4507/article/download/35092/31100.
Ткаченко А. Мислений експеримент як засіб активізації пізнавальної діяльності студентів з фізики [Електронний ресурс] / А. Ткаченко ; Центральноукр. Держ. педагог. ун-т імені Володимира Винниченка // Центральноукр. Держ. педагог. ун-т імені Володимира Винниченка : [веб-сайт]. – Електронні текстові дані. – Режим доступу: https://www.cuspu.edu.ua/ua/iv-a-mizhnarodna-naukovo-praktychna-onlain-internet-konferentsiia-2017/sektsiia-4/6535-myslenyy-eksperyment-yak-zasib-aktyvizatsiyi-piznavalnoyi-diyalnosti-studentiv-z-fizyky. – Назва з екрану.

.: Розділ: Педагогіка. Психологія :: 24.04.2019 09.13.19 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Анастасія із міста: Київ :: Запитання: 43060  
Анастасія запитує:
Доброго ранку, прошу допомогти із темою "Бюджетно-процесуальні норми у різних країнах світу".Дякую.
Наша відповідь:
Доброго дня, Анастасіє! Радимо Вам попрацювати з наступними посиланнями: – http://euinfocenter.rada.gov.ua/uploads/documents/28825.pdf
file:///C:/Users/User/Desktop/Еко/upotreblenie-zhargonnyh-slov-v-reklamnom-tekste.pdf
http://uabs.sumdu.edu.ua/images/stories/docs/SVR/Chernadchuk_VD.pdf
http://www.problecon.com/export_pdf/problems-of-economy-2012-4_0-pages-73_77.pdf
http://global-national.in.ua/archive/7-2015/136.pdf
http://ir.nusta.edu.ua/jspui/bitstream/doc/2112/1/2087_IR.pdf
https://arm.naiau.kiev.ua/books/finansove_pravo/lekcia4.html
http://www.kse.org.ua/download.php?downloadid=381
https://arm.naiau.kiev.ua/books/finansove_pravo/lekcia2.html
http://papers.univ.kiev.ua/1/jurydychni_nauky/articles/pryshva-n-y-the-role-of-procedural-provisions-in-regulating-of-financial-and-leg_17972.pdf
https://studopedia.su/2_628_byudzhetni-sistemi-u-rozvinenih-zarubizhnih-krainah.html
https://pidruchniki.com/1280052846053/ekonomika/byudzhetniy_protses_zarubizhnih_krayinah
http://iepjournal.com/journals/22/2015_1_Poruchnik_Kudlai.pdf
– Волик Н. Особливості бюджетного процесу в зарубіжних країнах / Н. Волик, О. Бугаєнко // Держава та регіони. – 2006. – № 4 . - С. 71-74.
– Притула Т. М. До питання моніторингу структури та динаміки бюджету ЄС: статистичний підхід / Т. М. Притула // Економіка та держава. – 2010. – № 4. - С. 90-93.
– Затонацька Т. Г. Зарубіжний досвід середньострокового планування в бюджетному процесі / Т. Г. Затонацька, О. А. Шаманська // Фінанси України. - 2011. - № 8. - С. 90-100.
– Пасічник Ю.В. Бюджетна система України : навч. посіб. / Ю. В. Пасічник. - 2-ге вид., перероб. і доп. – Київ : Знання, 2008. - 670 с. - (Вища освіта XXI століття).
– Бюджетна система : підручник / [В. В. Бабіченко, С. В. Бойко, С. О. Булгакова та ін.] ; за наук. ред.: В. М. Федосова, С. І. Юрія. - Київ : Центр учб. літ. ; Тернопіль : Екон. думка, 2017. - 871 с. : табл.
– Пасічник Ю. В. Бюджетна система України та зарубіжних країн : навч. посіб. / Ю. В. Пасічник. - Київ : Знання-Прес, 2002. - 495 с. - (Вища освіта XXI століття).
– Фінанси : конспект лекцій / І. Б. Медведєва, Л. С. Мартюшева, Л. О. Меренкова [та ін.] ; [відп. за вип. Л. С. Мартюшева ; відп. ред. Л. М. Сєдова] ; М-во освіти і науки України, Харків. нац. екон. ун-т. - Харків : ХНЕУ, 2008. - 358 с.
– Кондратюк С. Я. Генезис бюджету у Великобританії крізь призму конституційної історії та парламентаризму / С. Я. Кондратюк // Фінанси України. - 2015. - № 8. - С. 114-127.
– Заїчко І. В. Оцінка зарубіжного досвіду реалізації бюджетної політики у сфері міжбюджетних відносин / І. В. Заїчко // Статистика України. - 2018. - № 1. - С. 40-46.
– Боярко І. Аналіз бюджетної політики країн ЄС та України у сфері формування та використання державних видатків / І. Боярко, Н. Дехтяр, О. Дейнека // Вісник Національного банку України. - 2013. - № 9. - С. 17-21.
– Жибер Т. В. Теоретичні аспекти бюджетного устрою / Т.В. Жибер // Фінанси України. - 2003. - № 11. - С. 11-15
– Чернадчук В. Щодо класифікаційних ознак бюджетно-процесуальних правовідносин / Віктор Чернадчук // Підприємництво, господарство і право. - 2005. - № 9. - С. 25-29.

.: Розділ: Держава і право :: 24.04.2019 09.11.27 :.
.: Хмельницька обласна бібліотека для дітей ім. Т.Г.Шевченка :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Кіра із міста: Сміла :: Запитання: 43058  
Кіра запитує:
Добрий день. Мені потрібна інформація про правила поведінки дитини в полікліниці, в церкві, в кафе, на вулиці і т.п.
Наша відповідь:
Шановна Кіра. Зверніть увагу на ці джерела інформації.
Бугайова, Є. В. Етикет на кожний день : навч. посібник / [ред. В. Маловик]. - Дніпропетровськ : Дніпрокнига, 2007. - 224 с
Енциклопедія для дівчат / Авт.-упоряд. Н.М.Волчек. - К. : Школа, 2004. - 589 с.
Петрович, Ясмінка. Правила доброго тону / [пер. із серб.: М. Василишина, Х. Стельмаха]. - Харків : Ранок, 2010. - 96 с.
Етикет від А до Я : для дітей і дорослих / [авт.-упоряд. Н.В.Чудакова ; іл. В.Л.Гальдяєва]. - К. : Школа, 2000. - 111 с.
Снегирева, Алена. Школа юных леди и джентльменов / [гл. ред. О. В. Трифонова]. - М.: АСТ, 2001. - 400 с
Хаткина, М. А. Веселые уроки кота Этикета : [правила поведения дома, в школе, театре, кино, зоопарке] / [худож. Е. В. Зарби-Гальчук ; ред. О. В. Марчукова]. - Донецк : БАО, 2007. - 416 с.
Шалаєва, Г. П. Правила поведінки для вихованих дітей / пер. з рос. В.Бойко та Б.Бойко. - К. : Країна мрій, 2005. - 160 с.
http://proba.plast.te.ua/responsibilities/pravyla-dobroji-povedinky/
http://metodichka.com.ua/ZOJ_etiket_u_vracha.htm
http://ped-kopilka.com.ua/vs-ob-yetikete/didakticheskoe-posobie-po-yetiketu-dlja-detei-starshego-doshkolnogo-vozrasta.html

.: Розділ: Етика. Естетика :: 23.04.2019 21.20.25 :.
.: Днепропетровская централизованная система библиотек для детей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Анжела із міста: Київ :: Запитання: 43056  
Анжела запитує:
Допоможіть віднайти літературу за темою розваг до Великодня для дітей дошкільного віку. Щиро дякую
Наша відповідь:
Доброго дня, Анжело! Перегляньте наступні джерела:
[Високе і чисте свято] : [добірка матеріалів до свята Великодня] // Дит. садок (Шк. світ). - 2012. - № 9. - Вкладка. - С. 1-7.
Баршай Н. Разом будем зустрічати Великоднє гарне свято : розвага для старших дошкільнят / Н. Баршай, Л. Целік // Дошк. виховання. - 2009. - № 3. - С. 18-19.
Бургер Г. І. Світле свято Великодня : (сценарій свята для вихованців дитячого садка за участю учнів 5-7-х класів) / Г. І. Бургер // Мистецтво в шк. (музика, образотворче мистецтво, художня культура). - 2012. - № 3. - С. 27-32.
Великдень зустрічаємо, радіємо, співаємо : конструктор для вихователя : [добірка сценаріїв] // Розкажіть онуку. - 2018. - № 3. - С. 23-28.
Демченко В. О. На Великдень червоне яєчко славиться : святкова розвага / В. О. Демченко // Дошк. навч. заклад. – 2019. - № 4. - С. 33-35.
Дмитрук А. П. Пасхальні чудеса : [сценарій свята] / А. П. Дмитрук // Розкажіть онуку. - 2014. - № 3. - С. 107-108.
Зелена казка весни : 15 квітня - Великдень : [добірка статей] // Б-чка вихователя дит. садка. - 2012. - № 5. - С. 114-123.
Країна дошкілля : [добірка сценаріїв, пісень, ігор] // Розкажіть онуку. - 2012. - № 5-6. - С. 103-118.
Кузнецова Л. О. Свято Сонця "Колодій" / Л. О. Кузнецова // Б-чка вихователя дит. садка. - 2012. - № 1. - С. 115-120.
Лисун В. І. Диво писанкове : [інсценівка] / В. І. Лисун, Т. С. Карданова // Розкажіть онуку. - 2015. - № 3. - С. 58-59.
Правда О. П. Великодня казочка : [сценарій] / О. П. Правда // Розкажіть онуку. - 2013. - № 7-8. - С. 131-132.
Пшенична О. І. Великодні дива : свято у середній логопедичній групі / О. І. Пшенична // Дошк. навч. заклад. – 2019. - № 4. - С. 25-29.
Сенченко Г. П. Дзвенять стодзвони у церквах : [сценарій свята] / Г. П. Сенченко // Розкажіть онуку. - 2014. - № 3. - С. 109-110.
Усенко Н. Ю. Весну вітаємо - співаємо, танцюємо, граємо : розвага для дітей середнього дошкільного віку /Н. Ю. Усенко // Дошк. навч. заклад. – 2019. - № 4. - С. 30-32.

.: Розділ: Педагогіка. Психологія :: 23.04.2019 16.27.31 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 


Generated in 0.876875 seconds