Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 34 .:. Запитань у базі: 39606
   


Автор запитання: Олександр із міста: Чернівці :: Запитання: 41574  
Олександр запитує:
Допоможіть знайти літератури для написання курсової "Адміністративна опіка в Румунії"
Наша відповідь:
Доброго дня, Олександре!
На жаль, конкретної відповіді за запитом нам знайти не вдалося (у доступних нам джерелах). Деяку інформацію можна переглянути в наступних джерелах:
1. Адміністративне право : навч. посіб. для здобувачів вищ. освіти / [Ю. П. Битяк та ін.] ; за заг. ред. д-ра юрид. наук, проф. В. М. Гаращука . - Харків : Право, 2017. - 172 с.
2. Адміністративне право зарубіжних країн : курс лекцій / [Кузьменко О. В. та ін.] ; за ред. О. В. Кузьменко, д-ра юрид. наук, проф. ; Нац. акад. внутр. справ. - Київ : Юрінком Інтер, 2014. - 524 с.
3. Бурдяк В. І. Громадянське суспільство і соціальний капітал у нових країнах-членах Європейського Союзу : [монографія] / В. І. Бурдяк, І. В. Бутирська, М. Г. Герман, Т. П. Федорчак ; Чернів. нац. ун-т ім. Ю. Федьковича. - Чернівці : Технодрук, 2015. - 335 c.
4. Горват Л. -І.В. Соціально-економічний, політичний і культурний розвиток українців Мараморщини (Румунія) в 1918 - 1945 рр. : монографія / Л. -І.В. Горват ; Ужгород. держ. ун-т. - Ужгород, 1998. - 171 c.
5. Малюська А. Л. Суперечності розвитку співробітництва України з Румунією в контексті забезпечення прав національних меншин двох держав [Електронний ресурс] / А. Л. Малюська // Науковий вісник Дипломатичної академії України. - 2009. - Вип. 15. - С. 206-213. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvdau_2009_15_30.
6. Моторна І. В. Політика румунської адміністрації щодо молдован та українців в Трансністрії (1941 – 1944 рр.): процеси румунізації та асиміляції [Електронний ресурс] / І. В. Моторна // Записки історичного факультету. - 2015. - Вип. 26. - С. 133-143. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/zif_2015_26_11.
7. Попок Е. А. Інституційне забезпечення етнополітики країн Центральної та Східної Європи (на прикладі Болгарії, Румунії та Словацької Республіки): досвід для України [Електронний ресурс] / Е. А. Попок // Актуальні проблеми державного управління. - 2016. - № 1. - С. 184-189. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/apdy_2016_1_33.
8. Попок Е. Порівняльний аналіз нормативно-правової бази забезпечення освітніх потреб національних меншин в країнах Центральної та Східної Європи (на прикладі України, Румунії, Угорщини та Словаччини) [Електронний ресурс] / Е. Попок // Актуальні проблеми державного управління. - 2015. - Вип. 1. - С. 127-129. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/apdyo_2015_1_30.
9. Правове забезпечення ефективного виконання рішень і застосування практики Європейського суду з прав людини : матеріали Другої міжнар.наук.-практ. конф., присвяч. 60-річчю набуття чинності Конвенції про захист прав людини і основополож. свобод 1950 р., що проводиться під егідою Ген. секретаря Ради Європи пана Турбйорна Ягланда, 20 - 21 верес. 2013 р., Одеса / ред.: С. В. Ківалов ; Нац. ун-т "Одес. юрид. акад.", ВР України, Півд. регіон. центр Нац. акад. прав. наук України. - ОДЕСА : Фенікс, 2013. - 484 c.
10. Рендюк Т. Г. Українці в Румунії та румуни в Україні: проблеми минулого та сучасне становище / Т. Г. Рендюк ; НАН України, Ін-т історії України. - Київ, 2011. - 293 c.
11. Скляр А. В. Питання забезпечення прав національних меншин як приклад асиметричності взаємин у двосторонніх відносинах між Україною та Румунією [Електронний ресурс] / А. В. Скляр // Науковий вісник Дипломатичної академії України. - 2009. - Вип. 15. - С. 214-220. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvdau_2009_15_31.
12. Халавка Т. Нормативно-правове регулювання забезпечення прав етнічних громад Румунії та Республіки Молдови [Електронний ресурс] / Т. Халавка // Актуальні проблеми державного управління. - 2013. - Вип. 2. - С. 140-143. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/apdyo_2013_2_40.
13. Цибанюк О. О. Нормативно-правове забезпечення шкільного (студентського) фізичного виховання та масового спорту сучасної Румунії [Електронний ресурс] / О. О. Цибанюк // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія : Педагогіка. Соціальна робота. - 2015. - Вип. 37. - С. 193-195. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvuuped_2015_37_64.
14. Шимон С. І. Цивільне та торгове право зарубіжних країн : навч. посіб.: (Курс лекцій) / С. І. Шимон ; Київський національний економічний ун-т. - Київ : КНЕУ, 2004. - 220 с.
15. Система захисту дітей в Румунії. – Режим доступу: http://www.webtools.com.ua/wp-content/uploads/2017/03/Аналіз_Румунія.pdf.
16. Адміністративне право зарубіжних країн. – Режим доступу: http://pidruchniki.com/1584072058730/pravo/administrativne_pravo_zarubizhnih_krayin.

.: Розділ: Держава і право :: 22.01.2018 19.13.32 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: ВІкторія із міста: Івано - Франківськ :: Запитання: 41573  
ВІкторія запитує:
Доброго дня ! Допоможіть знайти літературу до теми магістерського дослідження "Соціально - психологічні засоби профілактики вживання наркотиків серед підлітків"
Наша відповідь:
Доброго дня.
Пропонуємо переглянути наступні посилання. Звернути увагу на список використаних джерел
1. http://elibrary.kubg.edu.ua/4129/1/Т_Zhuravel_V_Samus_K_Sergeieva_PVNSSUM_KSP&SR_IL.pdf – Журавель Т. В. Профілактика вживання наркотиків серед учнівської та студентської молоді. Методичний посібник.
2. http://dspace.tneu.edu.ua/bitstream/316497/1308/1/чорняк.pdf – Чорняк Ю. І. Соціально-психологічні засоби профілактики наркотичної залежності студентів.
3. http://stud24.ru/psychology/proflaktika-narkotichno-zalezhnost-sered-uchnv/435854-1637749-page1.html - Профілактика наркотичної залежності серед учнів, молоді у роботі соціального педагога.
4. http://library.udpu.org.ua/library_files/psuh_pedagog_probl_silsk_shkolu/52/36.pdf - Яценко Т. Профілактика наркоманії серед дітей підліткового віку.
5. http://visnyk.chnpu.edu.ua/?wpfb_dl=2022 – Грищенко С. В. Профілактика вживання психоактивних речовин серед учнівської молоді.
6. https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/bitstream/lib/11702/1/ДЕЯКІ ОСОБЛИВОСТІ ПРОФІЛАКТИКИ ВЖИВАННЯ ПСИХОАКТИВНИХ РЕЧОВИН СЕРЕД МОЛОДІ.pdf – Козубовський Р. В. Деякі особливості профілактики вживання психоактивних речовин серед молоді.
7. https://www.unicef.org/ukraine/ukr/Analiz-Faktoriv-vjivannia-narkotikiv.pdf - Аналіз факторів, що спричиняють початок вживання наркотичних речовин ін’єкційним шляхом. Аналітичний звіт ЮНІСЕФ
8. http://nvd.luguniv.edu.ua/archiv/NN12/10lnavps.pdf - Литвинова Н. А. Історико-культурологічний аналіз профілактики наркоманії в підлітковому середовищі.
9. http://uaeq.info/alkogolizm-2/prichini-i-naslidki-pidlitkovoi-narkomanii-za/ - Причини і наслідки підліткової наркоманії за підручником Галагузова
10. http://virt.ldubgd.edu.ua/pluginfile.php/14595/mod_folder/content/0/Сірко Роксолана Іванівна/СОЦІАЛЬНІ ТА ПСИХОЛОГІЧНІ ФАКТОРИ ВИНИКНЕННЯ АДИКТИВНОЇ ПОВЕДІНКИ.pdf?forcedownload=1 – Слободяник В., Сірко Р. Соціальні та психологічні фактори виникнення адиктивної поведінки.
11. http://www.kbuapa.kharkov.ua/e-book/conf/2012-2/doc/1/11.pdf - Робоча Г. М. Державна політики у сфері профілактики наркоманії у молодіжному середовищі.
12. http://dspace.snu.edu.ua:8080/jspui/bitstream/123456789/645/1/176-179.pdf - Пищик Д. А. Дослідження факторів наркотизації молоді.
13. http://moodle.socosvita.kiev.ua/moodledata/filedir/7e/ef/7eef2468fde80b86dfa5cbd6ee6cf0cb06b6a957 - Лютий В. П. Соціальна профілактика негативних явищ у дитячому і молодіжному середовищі. Навчальний посібник.
14. http://vestnik.yspu.org/releases/pedagoka_i_psichologiy/31_5/ - Михайловський А. А. Профилактика употребления психоактивных веществ среди учащейся молодежи в процессе ее социального закаливания.
15. http://la-strada.org.ua/ucp_file.php?c=f3Bcuq9ZMIaWoF3yuCdvrnEWxNg83y – Навчально-методичний посібник
16. https://rm.coe.int/16800930de - Дитинство без насилля: суспільство, школа і сім’я на захисті прав дітей. Збірник матеріалів міжнародної науково-практичної конференції.
17. http://194.44.187.2/eljourn/1/psyxaktyvn.pdf – Підготовка соціального педагога до профілактики вживання психоактивних речовин. Наукво-допоміжний бібліографічний показжик.

.: Розділ: Педагогіка. Психологія :: 22.01.2018 16.54.40 :.
.: Одеська Центральна міська бібліотека для дорослих ім. І. Я. Франка :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Наталія із міста: Івано-Франківськ :: Запитання: 41572  
Наталія запитує:
Добридень! Допоможіть знайти літературу для магістерської роботи з менеджменту "Управління навчальним закладом" на ТЕМУ: "Розробка стратегії розвитку навчального закладу за інноваційними методиками". Дякую!
Наша відповідь:
Доброго дня, Наталіє! Радимо Вам попрацювати з наступними посиланнями: – http://static.klasnaocinka.com.ua/uploads/editor/6227/440188/sitepage_95/files/strategiya.docx
http://undip.org.ua/photo/koncepciya_innovaciynogo_rozvytku_ZNZ.pdf
http://cmsps.edukit.kr.ua/Files/downloads/планування.doc
http://ru.osvita.ua/school/method/1308/
file:///C:/Users/User/Desktop/apdyptp_2013_2_50.pdf
– mila-school5.edukit.ck.ua/innovacijna_diyaljnistj/
file:///C:/Users/User/Desktop/Npd_2017_1_5.pdf
file:///C:/Users/User/Desktop/94490-199241-1-SM.pdf
http://umo.edu.ua/images/content/nashi_vydanya/stud_almanah/v_1/34.pdf
– Даниленко Л.І. Управління інноваційною діяльністю в загальноосвітньому навчальному закладі : монографія. – Київ : Міленіум, 2004. – 352 с.
– Мармаза О. І. Теоретико-прикладний аспект стратегічного управління розвитком навчального закладу / О. І. Мармаза // Управління школою. – 2013. – № 7/9. - С. 2-9.
– Боришова Л. В. Концепція розвитку навчального закладу / Л. В. Боришова // Управління школою. – 2013. – № 7/9. - С. 18-29.
– Котламіна Н. Складання програми розвитку загальноосвітнього навчального закладу / Н. Котламіна, Н. Солодовник // Практика упр. закл. освіти. - 2011. - № 10. - С. 10-26.
– Кириленко С. Моделювання діяльності загальноосвітнього навчального закладу як стратегія його інноваційного розвитку / С. Кириленко // Рідна школа. – 2015. – № 7/8 . - С. 8-11.
– Рижко А. А. Система планування роботи загальноосвітнього навчального закладу / А. А. Рижко // Управління школою. – 2016. – № 1/3 . - С. 44-57.
– Тягай Н. А. Стратегія розвитку школи як філософія бачення майбутнього / Н. А. Тягай, Г. О. Сиротенко // Постметодика. - 2010. - № 3. - С. 14-18.
– Щекатунова Г. Д. Модель інноваційного загальноосвітнього навчального закладу: інваріантні характеристики / Г. Д. Щекатунова // Постметодика. – 2010. – № 3. - С. 2-13.
– Остапчук О. Стратегія розвитку навчального закладу / О. Остапчук // Директор школи. Шкільний світ. - 2012. - № 12. - С. 4-11.
– Сорочан Т.М. Стратегія розвитку навчального закладу: розробка, планування, реалізація : навч. посіб. / Т. Сорочан, І. Цимбал ; Упр. освіти і науки Луган. облдержадмін, Луган. обл. ін-т післядиплом. пед. освіти. - Луганськ : Рєзніков В. С., 2011. - 149, [3] с. : рис., табл..

.: Розділ: Інше :: 22.01.2018 16.00.53 :.
.: Хмельницька обласна бібліотека для дітей ім. Т.Г.Шевченка :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Олена із міста: Покровськ :: Запитання: 41571  
Олена запитує:
Добрий вечір! Допоможіть зашифрувати за УДК Талеб Насім Чорний лебідь. Про (не)ймовірне у реальному житті. Складний випадок
Наша відповідь:
Добрий вечір, шифр книги 336.11:14.

Проставлені НБУ для дітей індекси УДК на книги, отримані за державною програмою, Ви можете переглянути у веб-каталозі: http://www.chl.kiev.ua/Catalog.aspx
Ми віднесли цю книгу до розділу 316 Соціологія.

Наступного разу, будь ласка, подавайте Ваше трактування індексу, інакше відповідь надаватися не буде.

.: Розділ: УДК в бібліотеках для дітей :: 22.01.2018 16.00.09 :.
.: Кіровоградська обласна універсальна наукова бібліотека ім. Д.І.Чижевського :.
.: Додаткова інформація від :.
.:  Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Олена із міста: Покровськ :: Запитання: 41570  
Олена запитує:
Доброго дня!Допоможіть, будь ласка, зашифрувати книгу за УДК Волинь: енциклопедія, казка, гра. Чи вірно буде 913(477.82)(031)(0.053.5”465*10/*11”). Книга зашифрована 087.5:908(477.82)(031)
Наша відповідь:
Доброго дня!
Ми для даної серії книг використовуємо індекс 908 Краєзнавство - документи загального характеру, що комплексно висвітлюють історію, географію, етнографію, культуру та економіку окремої місцевості, області, країни.
Для довідкових видань ми також використовуємо загальний індекс (03), але при потребі Ви можете виокремлювати енциклопедії - (031).
Індекс 087.5 Публікації для молоді в даному випадку не потрібний, оскільки прописаний відповідний віковий визначник документа.

Таким чином, в нашому каталозі книга має індекси:
віковий визначник і поличний індекс - с 908(477) (прописуються на книзі і використовуються для розставновки у фонді)
каталожний індекс - 908(477.82)(03)(0.053.5”465*10/*11”).

.: Розділ: УДК в бібліотеках для дітей :: 22.01.2018 09.42.36 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 


Generated in 0.728145 seconds