Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 33 .:. Запитань у базі: 42335
   


Автор запитання: Катерина із міста: Київ :: Запитання: 41277  
Катерина запитує:
Доброго дня! Допоможіть, будь ласка у написанні реферату з філософії на тему "Позитивізм".Дякую!
Наша відповідь:

.: Розділ: Філософія. Релігія :: 6.11.2017 20.03.53 :.
.: Краматорська центральна міська публічна бібліотека ім. М.Горького :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Лариса із міста: Кременчук :: Запитання: 41093  
Лариса запитує:
Доброго дня,допоможіть у пошуках літератури до теми: Історичні типи образів науковості: від протонауки до постнекласики. Філософія та наука: моделі співіснування, дякую.
Наша відповідь:
Добрий день, Ларисо! Для вас підібрано такі джерела інформації:

Гайденко П. П. К проблеме становления новоевропейской науки / П. П. Гайденко // Вопросы философии. - 2009. - № 5. - С. 80-92.

Добронравова І.С. Новітня філософія науки : підруч. для студ. філос. ф-тів ун-тів і аспірантів (для складання канд. іспиту з філософії та філософії науки)] / І. С. Добронравова, Т. М. Білоус, О. В. Комар. - Київ : Логос, 2009. - 244 с.

Добронравова І. С. Практична філософія науки / І. С. Добронравова - Суми: Університетська книга, 2017. - 351с.

Добронравова І.С. Практична філософія постнеклласичної науки про наукову істину та людську свободу / І. С. Добронравова // Філософія освіти. - 2014. -№ 2. - С. 224-234.

Лекторский В.А. Философия, общество знания и перспективы человека // Вопросы философии. - 2010. - № 8. - Режим доступу : http://vphil.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=186&Itemid=52.

Литовка И. И. История протонауки и теоретические модели развития науки / И. И. Литовка // Философия науки. - 2008. - № 4 (39). - С. 31-48.

Максюта М. Є. Філософія : навч. пос. для студентів ВНЗ. - Київ : Урожай, 2014. - 410 с.

Мітченко І. Г. Епістемологія : основна проблематика і еволюція підходів у філософії науки / І. Г. Мітченко та ін. - Кемерово: Кузбас. держ. техн. ун-т, 2007. - Режим доступу : http://weblib.pp.ua/klassicheskaya-nauka-8189.html

Семенюк Е. П. Філософія сучасної науки і техніки : підруч. для студ. вищ. навч. закл. / Е. П. Семенюк, В. П. Мельник. - Львів : Світ, 2006. - 152 с.

Сидоренко Л. І. Аксіологія постнекласичної науки / Л. І. Сидоренко // Сучасна українська філософія: традиції, тенденції, інновації : зб. наук. праць / відп. ред. А.Є.Конверський, Л.О.Шашкова. - Київ : Вид.-поліграф. центр "Київ. ун-т", 2011 - 304 с.

Рижко Л. В. Науковий простір: проблеми формування та трансформації (філософсько-праксеологічний аспект) : дис. д-ра філос. наук: 09.00.09 / Л. В. Рижко ; Центр досліджень науково-технічного потенціалу та історії науки ім. Г.М.Доброва НАН України. - Київ, 2006. - 456 с. - Бібліогр.: с. 425-456.

Філософія і наука за умов формування інформаційного суспільства: морально-етичні та світоглядні проблеми : тези Всеукр. наук. конф. "ХХІІ Читання, присвячені пам'яті засновника Львівсько-Варшавської філософської школи К. Твардовського", 9-11 лют. 2010 р. / Нац. ун-т "Львів. політехніка", Каф. філософії. - Львів : Вид-во Нац. ун-ту "Львів. політехніка", 2010. - 147 с.

Чекаль Л. Філософія науки та інноваційного розвитку : навч. посіб. / Л. Чекаль. - Київ: Міленіум, 2010. - 340 с.

Юдин Б. Г. Наука в обществе знаний / Б. Г. Юдин // Вопросы философии. - 2010. - № 8. - Режим доступу: http://vphil.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=193&Itemid=52

Класична наука XVIII-XIX століть // https://studme.com.ua/144709245182/filosofiya/klassicheskaya_nauka_xviii-xix_vekov.htm

Наукові революції та зміни типів раціональності // http://stud.com.ua/28910/filosofiya/naukovi_revolyutsiyi_zmini_tipiv_ratsionalnosti

Сидоренко Л. І. Феномен науки / Л. І. Сидоренко // http://www.philsci.univ.kiev.ua/UKR/courses/asp/lecphilsidor.htm

Становлення і закономірності розвитку науки, наукова картина світу і наукова революція // http://pidruchniki.com/17670921/kulturologiya/stanovlennya_zakonomirnosti_rozvitku_nauki_naukova_kartina_svitu_naukova_revolyutsiya

.: Розділ: Філософія. Релігія :: 12.10.2017 08.15.42 :.
.: Черкаська обласна бібліотека для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Софія із міста: Київ :: Запитання: 40861  
Софія запитує:
Добрий день! Допоможіть,знайти літературу на тему "Розвитк зв'язного мовлення для дітей основна їх". Дякую.
Наша відповідь:
Доброго вечора, Софійчико
Дивіться відповідь на Ваш запит: Віртуальна бібліографічна довідка – Розширений пошук – Пошук за: Номером запитання - 40752.

.: Розділ: Філософія. Релігія :: 21.06.2017 00.32.41 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Олена із міста: Миколаїв :: Запитання: 40794  
Олена запитує:
Доброго вечора, допоможіть, будь-ласка, знайти доступні джерела з посиланням на режим доступу з теми: "Поняття практичного розуму в історико-філософській думці: етика Арістотеля, новочасна філософія, практична філософія Канта, сучасна комунікативна практична філософія". Дуже вдячна.
Наша відповідь:
Олено, добрий день! Опрацюйте, будь ласка, такі джерела інформації:

Білобровко, Т. І. Практичний розум як предмет філософського дослідження / Т. І. Білобровко. - С .272-279.

Гудзь, Є. А. Моральне застосування розуму як захисту від авторитаризму в інтерпретації Юргена Габермаса [Текст] / Є. А. Гудзь // Практична філософія : Науковий журнал. - 2008. - N 2. - С. 101-106.

Захара І. Українська філософія / І. Захара. - Львів : ЛНУ ім. І. Франка, 2014. - 354 с.

Зимовець, Р. В. "Постмодерна перспектива" VS. комунікативна теорія: повернення до контроверзи формального та матеріального обгрунтувань моралі [Текст] / Р. В. Зимовець // Практична філософія : науковий журнал. - 2007. - № 3. - С. 29-51. - Бібліогр. в кінці ст.

Бойченко, М. І. Теорія дії та теорія комунікації як граничне обгрунтування системного підходу в соціальному пізнанні [Текст] / М. І. Бойченко // Практична філософія : науковий журнал. - 2010. - № 1. - С. 11-16. - Бібліогр. в кінці ст.

Єрмоленко, А.Філософія - гарант практичного розуму [Текст] / А. Єрмоленко // Філософська думка. - 2003. - № 2. - С. 5-13

Єрмоленко А. М. Комунікативна практична філософія : Підруч. / А. М. Єрмоленко. - К. : Лібра, 1999. - 487 c.

Кант, І. Критика практичного розуму / І. Кант ; пер. з нім., прим., післм. І. Бураковського, наук. ред. А. Єрмоленко. - К. : Юніверс, 2004. - 238 с.

Мінаков, М. А. Два Імануїли. Інтелектуальне довкілля кантівської концепції віри розуму [Текст] / М. А. Мінаков // Практична філософія : науковий журнал. - 2001. - № 1. - С. 57-68. - Бібліогр. в кінці ст.

Ренч, Томас Обгрунтування практичної філософії та сучасність [Текст] / Томас Ренч // Практична філософія : науковий журнал. - 2000. - № 1. - С. 31-48. - Бібліогр. в кінці ст.

Толстоухов, А. В. Наука як сфера практичного розуму / А. В. Толстоухов // Вісник КНУ Шевченка: Сер. Філософія. Політологія. - 2002. - Вип. 38/41. - С. 31-35

Тур, М. Г. Практичний розум І. Канта в модусі дискурсивно-процедурної легітимації соціальних інститутів [Текст] / М. Г. Тур // Практична філософія : науковий журнал. - 2001. - № 1. - С. 78-84. - Бібліогр. в кінці ст.

Арістотель. Нікомахова етика [Електронний ресурс] / переклад Віктора Ставнюка. - К.: Аквілон-Плюс, 2002. 480 с. - Режим доступу:
http://ae-lib.org.ua/texts/aristoteles__nicomachean_ethics__ua.htm

Гомілко О. Повернення Арістотеля: cвітовий філософський конгрес "Філософія Арістотеля" (Афіни, 9 - 15 липня 2016 р.) [Електронний ресурс] / О. Гомілко // Філософія освіти. - 2016. - № 2. - С. 245-256. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/PhilEdu_2016_2_22

Ємець Н. А. Ідея Платона і Арістотеля як теоретичне підгрунтя неосхоластичної філософії доби українського бароко [Електронний ресурс] / Н. А. Ємець // Міжнародний вісник: Культурологія. Філологія. Музикознавство. - 2014. - Вип. 2. - С. 49-56. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/mvkfm_2014_2(3)__10

Захара, І. С. ПРОБЛЕМА РОЗУМУ І ВІРИ В ІСТОРІЇ ФІЛОСОФІЇ [Електронний ресурс] / І. С. Захара. // Вісник Львівського університету. Серія філософські науки. 2015. Випуск 17. С. 138–141– Режим доступу:
http://search.ukr.net/?go=http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/NznuoairD2009_2011_4_11.pdf

Костроміна Г. М. Від Сократа до Арістотеля: удосконалення людини через пізнання і знання [Електронний ресурс] / Г. М. Костроміна // Філософія і політологія в контексті сучасної культури. - 2012. - Вип. 4(2). - С. 84-89. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/filipol_2012_4(2)__18

КРИТИКИ ПРАКТИЧНОГО РОЗУМУ
http://yur.in.ua/1r/te-01068.html

§ 4 «Критика практичного розуму»
http://ibib.ltd.ua/kritika-prakticheskogo-razuma-21124.html

Лисий Василь. ТРАНСЦЕНДЕНТАЛІЗМ Й. ФІХТЕ, ЙОГО ПРАКТИЧНІ
І ТЕОРЕТИЧНІ ПІДСТАВИ: З ЧОГО ЩО ВИПЛИВАЄ? [Електронний ресурс] / Василь Лисий // Вісник Львівського університету. Серія філософські науки. - 2015. -Випуск 17.-С. 3–18. - Режим доступу:
http://publications.lnu.edu.ua/bulletins/index.php/filos/article/view/623/632

Мартич Р. В. Концепція живого у філософії Платона і Арістотеля: світоглядно-освітологічний аспект [Електронний ресурс] / Р. В. Мартич // Неперервна професійна освіта: теорія і практика. - 2015. - Вип. 3. - С. 56-61. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/NPO_2015_3_14

Проблема людини і свободи у філософії Канта
https://daviscountydaycare.com/zagalna-flosofya/294-problema-lyudini--svobodi-u-flosof-kanta-.html

Сербін Олег. Класифікаційна система наук Арістотеля: аналіз дуалістичного генезису старогрецького мислителя [Електронний ресурс] / Олег. Сербін // Вісник Книжкової палати. - 2009. - № 3. - С. 39-43. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vkp_2009_3_15

Чемшит А. А. Размышления по поводу книг А.Н. Ермоленко "Комунікативна практична філософія: підручник" (К.: Лібра, 1999) и "Соціальна етика та екологія: монографія" (К.: Лібра, 2010) [Електронний ресурс] / А. А. Чемшит // Грані. - 2013. - № 11. - С. 144-146. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Grani_2013_11_29

.: Розділ: Філософія. Релігія :: 28.05.2017 22.27.25 :.
.: Черкаська обласна бібліотека для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Анастасія із міста: Київ :: Запитання: 40648  
Анастасія запитує:
Доброго дня! Допоможіть, будь ласка, з підбором літератури до курсової (бажано джерела, що наявні у вашому фонді,або фондах київських бібліотек або вільному доступі через інтернет). Тема: Філософія часу (темпоральна свідомість, співвідношення часу та ментального). Дякую)
Наша відповідь:

.: Розділ: Філософія. Релігія :: 25.04.2017 15.59.21 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 


Generated in 0.308998 seconds