Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 36 .:. Запитань у базі: 43197
   


Автор запитання: Анна із міста: Кременчук :: Запитання: 38331  
Анна запитує:
Доброго дня! Допоможіть будь ласка у пошуку матеріала з предмету ЕТИКА на тему: Визначити вимоги до професійної поведінки соціального працівника в етичних кодексах різних країн світу. ДЯКУЮ!!!
Наша відповідь:
Анно, добридень! Радимо звернутися до виконаної віртуальної довідки . №37681, а також використати такі джерела інформації:

Видишко Н. В. Основи підготовки фахівців із соціальної роботи в коледжах Канади // Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання у підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми : Зб. наук. праць / Н. В. Видишко. - Вінниця: ТОВ фірма "Планер", 2009. - С. 23.

Інтегровані соціальні служби: теорія, практика, інновації : навч.-метод. комплекс / За заг. ред. І. Д. Звєрєвої, Ж. В. Петрочко. - Київ : Фенікс, 2007. - 528 с.

Кашпирева Т. Б. Модернизация образования специалистов социальной сферы в системе многоуровневой подготовки студентов во Франции : дисс. кандидата пед. наук : 13.00.08 / Т. Б. Кашпирева. - Тула, 2004. - 214 с.

Ковчина, І. М. Сучасні технології соціальної роботи за рубежем : навч.-метод. посібник / І. М. Ковчина. - Київ, 2001. - 95 с.

Корнюшина, Р. В. Зарубежный опыт социальной работы / Р. В. Корнюшина.
- Владивосток : Изд-во Дальневосточного университета, 2004. - 85 с.

Кремнева Т. Подготовка социальных работников за рубежом / Т. Кремнева //
Социальная работа. - 2005. - № 1. - С. 46-49.

Кузнецова Л. П. Основные технологии социальной работы : учебное пособие
/ Л. П. Кузнецова. - Владивосток : Изд-во ДВГТУ, 2002. - 92 с.

Ливрінц К. Е. Особливості соціальної роботи в Бельгії // Науковий вісник Ужгородського національного університету: Серія "Педагогіка. Соціальна робота". 2012 - №11. - С. 67-68.

Основы социальной работы : учебник / [отв. ред. П. Д. Павленок]. - М. :
ИПФРА-М, 2003. - 395 с.

Поліщук В. А. Професійна підготовка фахівців соціальної сфери: зарубіжний досвід : посібник / В. А. Поліщук. - Тернопіль: Навчальна книга - Богдан, 2003. - 184 с.

Пришляк О. Ю. Змістовий компонент професійної підготовки соціальних педагогів у Німеччині / О. Пришляк // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного ун-ту ім. В. Гнатюка. Серія: Педагогіка. - 2007. - № 1. - С. 39-44.

Пришляк О. Ю. Соціальна політика і соціальна педагогіка у Німеччині / О. Ю. Пришляк // Вісник Чернігівського державного педагогічного університету.Серія: Педагогічні науки. - 2007. - Вип. 47. - С. 177-181.

Романовська Л. І. Система підготовки фахівців з соціальної роботи за кордоном на прикладі розвинених країн / Л. І. Романовська // Вісник Національної академії Державної прикордонної служби України, 2013. Вип. 3.

Соціальні технології: світовий досвід та тенденції розвитку в Україні : монографія / [за ред. В. В. Барабаша]. - Херсон : Вид-во ПП Вишемирський В. С.,2008. - 340 с.

Чорбинский С. И. Социальная работа и социальные программы в США / С. И. Чорбинский. - М.: Центр общечеловеческих ценностей, 1992.

Яркина Т.Ф. Человек как объект социальной педагогики и социальной работы : теоретико-методический аспект (в контексте мирового опыта) / Т. Ф. Яркина. - М., 1996. - С. 34.

Історія соціальної роботи за кордоном // http://npu.edu.ua/!e-book/book/html/D/ikpp_kkp_Soczialni poslygu na rivni gromadu/40.html

Социальный работник - профессия XXI века [Электронный ресурс]. -
Режим доступа : http://socio.rin.ru/cgi-bin/article.pl?id=655&page=1.

.: Розділ: Етика. Естетика :: 12.02.2016 12.44.27 :.
.: Черкаська обласна бібліотека для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Дмитро із міста: Дніпропетровськ :: Запитання: 37960  
Дмитро запитує:
Доброго дня, допоможіть будь ласка підібрати інформацію до реферата на тему: "Україна: від толерантності особи до толеранстності держави і суспільства в цілому"
Наша відповідь:
Шановний, Дмитро, скористайтеся, будь ласка, наступною інформацією:
1.Виховання духовності і толерантності молоді є основою розвитку сучасної освіти // Освіта України.-2005.-15 квіт.
2.Гусаев К.Г., Магомедова Е.К. Толерантность как основа стабильности межнациональных и межконфессиональных отношений // Политика и общество. – 2007. – № 3. – С. 27–32.
3.Декларація принципів толерантності //Освіта України.-2003.-№ 83.-7 лист.
4.Доманов В.Г., Тихонов С.С. Толерантность: идеологема или критерий зрелости гражданского общества? // Философия права. – 2007. – № 1. – С. 38–44.
5.Логвінчук В. Значення політичної толерантності в сучасній українській політиці // Трибуна. – 2006. – № 7–8. – С. 19–21.
6.Логвінчук В.В. Толерантність як чинник утвердження громадянського суспільства в Україні // Держава і право: Зб. наук. пр. Юридичні науки. – К.: Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України, 2005. – Вип. 28. – С. 710–715.
7.Перекрестова И.Ю. Социально-психологические аспекты толерантности // Актуальні пролеми політики: Зб. наук. пр. / Голов. ред. С.В. Ківалов; Відп. за вип. Л.І. Кормич. – Одеса: Фенікс, 2004. – Вип. 22. – С. 170–174.
8.Ростецька С.І. Толерантні відносини як необхідна умова вирішення політичних конфліктів // Держава і право: Зб. наук. пр. – Юридичні і політичні науки. – Вип. 30. – К.: Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України, 2005. – С. 794-801.
9.Терещенко Ю. Творчий дух толерантності // Віче. – 2004. – № 9 (150). – С. 76–79.
10.Титаренко М. Т. Життєвий світ особистості: у межах і за межами буденності.- К.: Либідь, 2003.- 376 с.
11.Шуляк О. Толерантність за сім днів //Україна молода.-2004.-8 серп.

Режим доступу:
http://www.mydisser.com/search.html
http://old.niss.gov.ua/Monitor/September/2.htm
http://www.tolerance.org.md/rom/docs/decl_u.htm
http://fri.net.ua/loadpsb.php?id=454
http://litterref.ru/yfsrnamerjgernabew.html
http://www.filosof.com.ua/Jornel/M_55/Drozhzhina.htm

.: Розділ: Етика. Естетика :: 9.12.2015 12.16.02 :.
.: Днепропетровская централизованная система библиотек для детей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Ольга із міста: Київ :: Запитання: 37908  
Ольга запитує:
Допоможіть, будь ласка, знайти джерела для допомоги в написанні есе з предмету естетики на тему "Трагічне та комічне у ХХІ сторіччі: чи вони існують".
Наша відповідь:
Доброго дня, Ольго!
Пропонуємо Вам переглянути наступні джерела:
Бабушка Л. Д. Основні естетичні категорії: динаміка руху : текст лекції / Л. Д. Бабушка ; Нац. ун-т харч. технологій. - К., 2006. - 25 c.
Вірченко Т. І. Типологія художніх конфліктів за естетичним наповненням в українській драматургії 1990 - 2010 років: теоретичний та історичний виміри / Т. І. Вірченко // Вісн. Луган. нац. ун-ту ім. Т. Шевченка. Філол. науки. - 2012. - № 12. - С. 13-24.
Горбунова І. В. Музичне пародіювання як засіб створення сатиричної образності (на прикладі творів українських та російських композиторів XIX - XXI століть) : автореф. дис. ... канд. мистецтвознав. : 17.00.03 / І. В. Горбунова; Одес. держ. муз. акад. ім. А.В. Нежданової. - О., 2010. - 16 c. – Режим доступу: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=ARD&P21DBN=ARD&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Z21ID=&Image_file_name=DOC/2010/10GIVRKS.zip.
Дук П. О. Лінгвостилістична характеристика німецьких гумористичних віршів : автореф. дис... канд. філол. наук / П. О. Дук ; Харк. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна. - Х., 2007. - 20 c. – Режим доступу: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=ARD&P21DBN=ARD&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Z21ID=&Image_file_name=DOC/2007/07dpongv.zip.
Існюк І. В. Ідеал комічного у репрезентаціях сучасного художнього простору України [Електронний ресурс] / І. В. Існюк // Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка . - 2014. - Вип. 6. - С. 47-52. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/VZhDU_2014_6_10.pdf.
Калита О. М. Мовні засоби вираження іронії в сучасній українській малій прозі : автореф. дис... канд. філол. наук / О. М. Калита ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. - К., 2006. - 20 c. – Режим доступу: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=ARD&P21DBN=ARD&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Z21ID=&Image_file_name=DOC/2006/06komunp.zip.
Котлярова О. О. Засоби вираження перформативності в німецькому анекдоті / О. О. Котлярова // Вісн. Луган. нац. ун-ту ім. Т. Шевченка. Філол. науки. - 2012. - № 9. - С. 40-46.
Мельник О. М. Літературний процес як предметна сфера сучасної прози: вияви комічного [Електронний ресурс] / О. М. Мельник // Наукові записки [Національного університету "Острозька академія"]. Серія : Філологічна. - 2014. - Вип. 49. - С. 212-215. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Nznuoaf_2014_49_66.pdf.
Мельник О. М. Українська проза кінця XX - початку XXI ст. у контексті сміхової традиції : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.01.01 / О. М. Мельник ; ДВНЗ "Прикарпат. нац. ун-т ім. В. Стефаника". - Івано-Франківськ, 2011. - 20 c.
Мовчан В. С. Естетика : навч. посіб. / В. С. Мовчан. - К. : Знання, 2011. - 527 c.
Салюк Б. А. Perpetuum mobile дитячої літератури: типологія традиційних образів дитини-бешкетника : монографія / Б. А. Салюк; Бердян. держ. пед. ун-т. - Донецьк : ЛАНДОН XXI, 2013. - 215 c.
Самохіна В. О. Жарт у сучасному комунікативному просторі Великої Британії і США: текстуальний і дискурсивний аспекти : автореф. дис. ... д-ра філол. наук : 10.02.04 / В. О. Самохіна ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. - К., 2010. - 36 c. – Режим доступу: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=ARD&P21DBN=ARD&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Z21ID=&Image_file_name=DOC/2010/10SVOTDA.zip.
Самохіна В. О. Жарт у сучасному комунікативному просторі Великої Британії та США : монографія / В. О. Самохіна ; Харк. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна. - 2-ге вид., перероб. та допов. - Х., 2012. - 360 c.
Харченко О. В. Американський дискурс комічного (на матеріалі комедійних фільмів, художніх та публіцистичних творів ХХ й ХХІ сторіч) : монографія / О. В. Харченко. - К. : Сталь, 2010. - 355 c.
Хороз Н. Семантичні засоби комічного в сучасній хорватській періодиці / Н. Хороз // Пробл. слов'янознавства. - 2009. - Вип. 58. - С. 163-169.
Юрковська М. М. Комічне серед вербальних і невербальних реалій анімаційного світу (на матеріалі сучасних англомовних анімаційних фільмів) [Електронний ресурс] / М. М. Юрковська // Проблеми семантики слова, речення та тексту. - 2010. - Вип. 24. - С. 307-316. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/pssrtt_2010_24_39.pdf.

.: Розділ: Етика. Естетика :: 3.12.2015 03.05.58 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Юлія із міста: Калуш :: Запитання: 37663  
Юлія запитує:
Доброго дня! Допоможіть будь ласка знайти матеріал на тему "Поняття, основні особливості та функції моди"
Наша відповідь:
Доброго дня, Юлія!
Ми вже відповідали на схоже запитання. Див. відповідь – Віртуальна бібліографічна довідка – Розширений пошук – Пошук по номеру запитання № 37629. Додатково пропонуємо переглянути наступні джерела:
Барна Н. В. Архітектура, дизайн та мода як культурні практики [Електронний ресурс] / Н. В. Барна // Культура України. Серія : Культурологія. - 2015. - Вип. 49. - С. 31-40. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Kukl_2015_49_5.pdf.
Бурець, Олена. У світі моди. Історія костюма : година спілкування / О. Бурець // Шкільний світ. - 2012. - № 46. - Етика. - 2012. - № 9. - С. 9-11.
Вплив авангардного мистецтва на формування стилю Арт Деко у моді // Вісник КНУКіМ: Зб. наук. праць. – Вип. 15 / Київський національний університет культури і мистецтв. – К., 2006. – С. 66–71.
Гребеньова В. О. Дитяча мода як компонент дитячої субкультури другої половини XX – початку XXI століття (на матеріалах Вінниччини) [Електронний ресурс] / В. О. Гребеньова // Наукові записки [Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського]. Серія : Історія. - 2014. - Вип. 22. - С. 166-169. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Nzvdpu_ist_2014_22_36.pdf.
Даценко М. Мода як соціальне явище: спроба визначення [Електронний ресурс] / М. Даценко // Соціальні виміри суспільства. - 2014. - № 6. - С. 353-364. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/svs_2014_6_29.pdf.
Карповець М. Мода як форма влади [Електронний ресурс] / М. Карповець // Наукові записки Національного університету "Острозька академія". Серія : Філософія. - 2015. - Вип. 17. - С. 148-153. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Nznuoafs_2015_17_30.pdf.
Яценко, Л. О. Чарівний світ моди / Л. О. Яценко // Позакласний час. - 2008. - № 2. - С. 90-93.

.: Розділ: Етика. Естетика :: 10.11.2015 09.41.57 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Марія із міста: Івано-Франківськ :: Запитання: 37629  
Марія запитує:
Доброго дня:) Допоможіть будь ласка знайти інформацію чи список літератури у яких міститься відповідь на запитання: 1. Характеристика поняття "мода". 2. Особливості вияву моди в конкретній історичній епосі. 3. Етикет в культурі одягу Наперед дякую)
Наша відповідь:
Доброго дня, Маріє!
Пропонуємо Вам переглянути наступні джерела:
Албул О. Поняття мовна мода як соціо- й лінгвокультурна категорія [Електронний ресурс] / О. Албул // Мова і суспільство. - 2010. - Вип. 1. - С. 21-30. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/mis_2010_1_5.pdf.
Бабула Н. В. Особливості розвитку дитячої моди в історичному контексті [Електронний ресурс] / Н. В. Бабула, Н. В . Скляренко // Вісник Харківської державної академії дизайну і мистецтв . Мистецтвознавство. Архитектура. - 2012. - № 4. - С. 4-6. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/had_2012_4_3.pdf.
Барна Н. В. Архітектура, дизайн та мода як культурні практики [Електронний ресурс] / Н. В. Барна // Культура України. Серія : Культурологія. - 2015. - Вип. 49. - С. 31-40. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Kukl_2015_49_5.pdf.
Вільшанська О. Повсякденне життя міст України кін. ХІХ - поч. ХХ ст.: європейські впливи та українські національні особливості : монографія / О. Вільшанська; НАН України, Ін-т історії України. - К., 2009. - 172 c.
Гребеньова В. О. Дитяча мода як компонент дитячої субкультури другої половини XX – початку XXI століття (на матеріалах Вінниччини) [Електронний ресурс] / В. О. Гребеньова // Наукові записки [Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського]. Серія : Історія. - 2014. - Вип. 22. - С. 166-169. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Nzvdpu_ist_2014_22_36.pdf.
Даценко М. Мода як соціальне явище: спроба визначення [Електронний ресурс] / М. Даценко // Соціальні виміри суспільства. - 2014. - № 6. - С. 353-364. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/svs_2014_6_29.pdf.
Історія моди [Текст] : ілюстр. енцикл. з давнини до сьогодення / текст Барбари Кокс [та ін.] ; ідея Аріани Клепак. - Х : Фактор, 2014. - 255 с.
Карповець М. Мода як форма влади [Електронний ресурс] / М. Карповець // Наукові записки Національного університету "Острозька академія". Серія : Філософія. - 2015. - Вип. 17. - С. 148-153. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Nznuoafs_2015_17_30.pdf.
Клименюк Т. М. Мода Середньовіччя та Ренесансу як художній засіб формування середовища [Електронний ресурс] / Т. М. Клименюк, О. І. Ковальчук // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". Серія : Архітектура. - 2013. - № 757. - С. 341-346. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/VNULPARX_2013_757_54.pdf.
Кротова Т. Ф. Аристократична та революційна мода у Франції кінця XVIII століття: етап зародження нових форм класичного костюма [Електронний ресурс] / Т. Ф. Кротова // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія : Мистецтвознавство. - 2012. - № 1. - С. 160-165. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/NZTNPUm_2012_1_29.pdf.
Кротова Т. Ф. Повсякденна мода у живописі і графіці доби модерну [Електронний ресурс] / Т. Ф. Кротова // Актуальні проблеми історії, теорії та практики художньої культури. - 2013. - Вип. 30. - С. 239-246. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/apitphk_2013_30_38.pdf.
Мельник М. Т. Мода в контексті художніх практик XX ст. : автореф. дис... канд. мистецтвознав. / М. Т. Мельник ; Київ. нац. ун-т культури і мистец. - К., 2008. - 19 c. - Режим доступу: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=ARD&P21DBN=ARD&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Z21ID=&Image_file_name=DOC/2008/08mmthps.zip.
Наумкіна О. С. Етнічні мотиви в історії моди України [Електронний ресурс] / О. С. Наумкіна // Культура України. - 2013. - Вип. 40. - С. 101-109. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Ku_2013_40_15.pdf.
Огаренко Т. О. Одяг і мода як символи статусної приналежності [Електронний ресурс] / Т. О. Огаренко // Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії. - 2007. - Вип. 31. - С. 182-193. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/znpgvzdia_2007_31_22.pdf.
Соломатова В. В. Дизайн, мода, реклама як системотворчі чинники формування візуальних мистецтв в контексті масової культури ХХ–ХХІ століть [Електронний ресурс] / В. В. Соломатова // Гілея: науковий вісник. - 2014. - Вип. 89. - С. 108-113. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/gileya_2014_89_29.pdf.
Стамеров К. К. Нариси з історії костюмів = Sketches from the history of costumes / К. К. Стамеров. - К. : Мистец., 2007. - 432 c.
Тканко О. Д. Мистецтво костюму в Україні кінця ХХ - початку ХХI століття: тенденції, школи, національна специфіка : автореф. дис... канд. мистецтвознавства : 17.00.06 / О. Д. Тканко ; Львів. нац. акад. мистец. - Л., 2009. - 16 c. - Режим доступу: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=ARD&P21DBN=ARD&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Z21ID=&Image_file_name=DOC/2009/09todsns.zip.
Ткаченко Л. П. Мода як естетичний феномен : автореф. дис... канд. філос. наук : 09.00.08 / Л. П. Ткаченко ; Ін-т філос. ім. Г.С.Сковороди НАН України. - К., 1999. - 17 c. - Режим доступу: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=ARD&P21DBN=ARD&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Z21ID=&Image_file_name=DOC/1999/www.nbuv.gov.ua.
Удріс І. М. Ілюстрація моди: від Ренесансу до Постмодернізму : навч. посіб. / І. М. Удріс, Н. С. Удріс ; Київ. нац. ун-т культури і мистец., Криворіз. нац. у-нт. - Кривий Ріг : Видавн. дім, 2013. - 207, [14] c.
Шабельникова М. Н. Джинсовая мода - от рабочей одежды до современных тенденций [Електронний ресурс] / М. Н. Шабельникова, В. П. Мироненко // Вісник Харківської державної академії дизайну і мистецтв . Мистецтвознавство. Архитектура. - 2008. - № 5. - С. 128-132. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/had_2008_5_22.pdf.
Шандренко О. М. Віртуальні виміри моди XX ст. : автореф. дис... канд. мистецтвознав. / О. М. Шандренко ; Київ. нац. ун-т культури і мистец. - К., 2008. - 19 c. - Режим доступу: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=ARD&P21DBN=ARD&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Z21ID=&Image_file_name=DOC/2008/08somvms.zip.
Шевнюк О. Л. Історія костюма : навч. посіб. / О. Л. Шевнюк. - К. : Знання, 2008. - 375 c.

.: Розділ: Етика. Естетика :: 5.11.2015 21.32.08 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 


Generated in 0.243917 seconds