Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 36 .:. Запитань у базі: 44205
   


Автор запитання: Васіліса із міста: Житомир :: Запитання: 37236  
Васіліса запитує:
Доброго дня! Дуже сподіваюсь на вашу допомогу. Порекомендуйте мені, будь ласка, книги та літературу на тему міфів Давнього Риму, Греції та народів Скандинавії. Буду дуже вдячна. Чекаю на відповідь.
Наша відповідь:
Доброго дня, Васілісо! Пропонуємо Вам літературу на тему міфів Давнього Риму, Греції та народів Скандинавії.
Бережная С. В. Історизація міфів в античні часи [Електронний ресурс] / С. В. Бережная // Наукові записки Харківського національного педагогічного університету ім. Г. С. Сковороди. Сер. : Літературознавство. - 2013. - № 4(2). - С. 28-31. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Nzl_2013_4(2)__7.pdf
Білик О. М. Міф і філософія : монографія / О. М. Білик. - Х. : ЕДЕНА, 2010. - 188 c. - Бібліогр.: 94 назв - укp. Розглянуто спільні риси філософії та міфів, які протягом історії об'єднювали ці поняття. Проаналізовано все основне у їх взаємозв'язках, що початково існували між міфами та філософією. Встановлено взаємодію між ними, насамперед в добу античності. Обгрунтовано вплив міфів на виникнення філософії в Стародавній Греції та на весь подальший розвиток філософії, а також на поведінку філософів. Охарактеризовано використання міфів у філософії. Визначено міф як одну з найбільш важливих форм філософії та міф як засіб порівняння в філософській літературі. Розглянуто алегоричні, символічні й евгемеричні міфи. Запропоновано пояснення міфів філософами, а також висвітлено зворотній вплив філософії на міфи.
БІЛЕЦЬКИЙ А. О. МІФОЛОГІЯ І МІФИ АНТИЧНОГО СВІТУ. – Режим доступу:
http://litopys.org.ua/slovmith/slovm02.htm
Білик О. М. Міфічна символіка в філософській літературі двадцятого століття: на прикладі Альбера Камю і Хосе Ортеги-і-Гассета [Електронний ресурс] / О. М. Білик // Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія : Теорія культури і філософія науки. - 2013. - № 1029, вип. 48(2). - С. 112-116. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/VKhITK_2013_1029_48(2)__17.pdf
Бондар С. В.
Біля витоків української мудрості: філософська та релігійна думка народів Північного Причорномор'я VII ст. до н. е. - ІІ ст. н. е. / С. В. Бондар, П. М. Кралюк. - К. : Світ Знань, 2009. - 270 c. - Бібліогр.: с. 238-242. - укp. Уперше в історико-філософській науці здійснено спробу відтворити філософські та релігійно-світоглядні погляди мешканців античних міст Північного Причорномор'я та людності давньої України. Проаналізовано геополітичні умови розвитку філософської думки даного регіону. Значну увагу приділено культурному перевороту в Давній Греції та історичним чинникам "грецького дива". Розглянуто історичні гіпотези щодо походження пеласгів та їх впливу на грецьку культуру. Подано характеристику населення грецьких колоній і народів, що проживали на теренах сучасної України. Висвітлено релігійно-міфологічні та науково-культурні погляди населення означеного регіону, показано роль Гомера, піфагорейства та орфізму в культурі Північного Причорномор'я. Розкрито філософські ідеї відомих мудреців, уродженців нашої землі - Сальмоксія, Анахарсіса, Діфіла Боспорського, Сфера Боспорського, Біона Борисфеніта та інших. Проаналізовано твір "Борисфенітська промова" Діона Хризостома. Досліджено культурну роль праукраїнських народів у виникнені філософської та релігійної думки Греції та Італії
Вишина М.Ю. Міфопоетична парадигма художньої образності у "Повісті врем'яних літ": автореф. дис... канд. філол. наук: 14.01.10 / М.Ю. Вишина ; Нац. ун-т "Києво-могилян. акад.". — К., 2009. — 20 с. — укp. . – Режим доступу:
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=ARD&P21DBN=ARD&Z21ID=&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=DOC/2009/09vmypvl.zip
Досліджено міфологічні джерела, використані авторами "Повісті врем'яних літ" у формуванні образної системи літописного тексту. На підставі результатів міфологічного аналізу даного твору встановлено, що літописці у процесі укладання тексту використовували різноманітні усні та писемні джерела, серед яких особливу увагу приділяли міфологічним (місцевим і запозиченим). Виділено такі групи міфів: східнослов'янські (автохтонні), тюркські, скандинавські, античні та біблійні.
Волочай В. Г. Словник імен богинь дохристиянських цивілізацій : Понад 500 ст. / В. Г. Волочай; Вінниц. держ. пед. ун-т ім. М.Коцюбинського. - Вінниця : О.Власюк, 2005. - 326 c. - Бібліогр.: с. 320-326. - укp. На підставі узагальнення літературних джерел, зокрема, словників, енциклопедій та маловідомих видань з мови, міфології, релігієзнавства, психології, філософії, а також історичних, серед яких зразки на санскриті, давньогрецькій, латинській та іншіх мовах, розкрито зміст понад 500 понять, що стосуються імен богинь дохристиянських цивілізацій, зокрема, давньоукраїнської, давньогрецької, давньоримської, давньоіндійської.
Зав'язкін, Олег Володимирович. Скандинавські міфи та легенди [Текст] : дітям 5-12 років / О. В. Зав'язкін ; пер. з рос. Т. І. Ілик ; худож. О. К. Перепелиця. - Донецьк : ТОВ ВКФ "БАО", 2006. - 48 с.: іл.
Зелінська Л. В. Антична література (давньогрецька і давньоримська) : навч. посіб. / Л. В. Зелінська; Нац. ун-т "Остроз. акад.". - Острог, 2011. - 232 c. - укp. Розглянуто питання давньогрецької та давньоримської літератур. Прокоментовано фрагменти найбільш авторитетних наукових джерел з даних проблем, які складають сучасний загальноєвропейський культурний контекст. Наведено методичні поради щодо аналізу літературних творів, написання рефератів, рецензування театральних вистав. Наведено довідник найпопулярніших імен античної епохи. Увагу приділено епосам Гомера та Гесіода, байкам Езопа, ораторському мистецтву Демосфена, особливостям трансформації грецької міфології римлянами, елітарній і масовій культурі пізньої античності.
Зубов, Микола. Одна давньослов’янська книжка міфологема у світлі грецької народної етимології. // Давньоруське любомудріє. — К., 2006. — С. 176-181 Б324787 .
Король Д.О. Культурологічна реконструкція давньоскандинавської танатології: автореф. дис. ... канд. культурології : 26.00.01 / Д.О. Король ; Харк. держ. акад. культури. — Х., 2010. — 21 с. — укp. . – Режим доступу:
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=ARD&P21DBN=ARD&Z21ID=&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=DOC/2010/10kdordt.zip
Уточнено уявлення давніх скандинавів щодо просторового навантаження потойбічності на основі семантики поховальної споруди. Розглянуто динаміку змін в образних утіленнях смерті та потойбічності на прикладах пам'яток архаїчного мистецтва. Проаналізовано міфологічні персонажі, пов'язані зі смертю та потойбічністю, простежено їх генезу від ідеології бронзової доби до образів еддичних текстів. Розкрито образ Змія-Дракона як символа потойбічності на півночі Європи, що є архаїчним і пронизує світоглядну картину та пам'ятки матеріальної культури даного регіону впродовж тривалого часу. Проведено системний аналіз концептів давньоскандинавської світоглядної парадигми, з урахуванням етнічних і міграційних процесів.
Король Д. О. Потрійні категорії персонажів скандинавської міфології / Д. О. Король // Наук. зап. НаУКМА. Сер. Теорія та історія культури. - 2009. - Т. 88. - С. 47-54. - Бібліогр.: 36 назв. - укp. Розглянуто структурування специфічних категорій персонажів скандинавської міфології в контексті загальної моделі Трьох світів. Зафіксовано паралелізм потрійності сфер Потойбіччя, надприродних напівбожественних рас, жіночих агентів смерті й долі та власне категорій мерців світу людей.
Король Д. О. Формування язичницького світогляду давніх германців (спроба етно-хронологічної реконструкції) / Д. О. Король // Наук. зап. НаУКМА. Теорія та історія культури. - 2000. - Т. 18. - С. 46-54. - Бібліогр.: 21 назв. - укp. Проведено реконструювання ранніх етапів складання давньогерманської міфологічної традиції на матеріалах окремих пам'яток наскельного мистецтва Скандинавії бронзової доби. Виділено етно-хронологічні групи та розглянуто ті, які мають відношення до означеного періоду. Окремі пам'ятки наскельного мистецтва та певні спільні об'єкти зображень порівняно з генетично спорідненими петрогліфами Карелії. Наведено приблизне витлумачення окремих сцен петрогліфів у міфологічному контексті. Приділено увагу культам Змії, Сонячної ладді, Небесного Оленя з виходом на світогляд північних мисливців та ранньоземлеробську південну традицію.
Король Д. О. Кельто-германські світоглядні паралелі крізь призму уявлень про життя та смерть / Д. О. Король // Магістеріум. - 2005. - Вип. 19. - С. 40-44. - Бібліогр.: 36 назв. - укp. Зроблено огляд основних спільних мотивів у кельтській та скандинавській релігійно-міфологічних традиціях (сюжетних та символьних), пов'язаних зі смертю і Тим Світом. На базі літературної спадщини зроблено спробу прояснити окремі аспекти історико-археологічного матеріалу.
Куликова Л. Б. Історичний словник. Антична історія і міфологія : навч. посіб. / Л. Б. Куликова. - К., 2011. - 492 c. - укp. Висвітлено питання античної історії та міфології. Розглянуто особливості обрядів і вірувань, уклад життя грецького та римського суспільств, основні історичні події даного періоду. Охарактеризовано сюжети давньогрецьких міфів. Подано інформацію про весільні урочистості, хірургічні досягнення давніх греків і римлян, а також богів, напівбогів, епічних героїв, оспіваних в давньогрецьких міфах, зокрема, Адоніса, Адрастею, Весту, Енея, Гефеста, Еріду. Розкрито сутність таких понять, як апотека, віатор, віртус, гетера, канефори, канопа, олігархія. Наведено відомості про вчених-антикознавців, зокрема, В. Д. Блаватського, А. Г. Бокщаніна, І. І. Вінкельмана, О. І. Воронкова, С. Л. Утченка, О. М. Фрейденберг, О. М. Штаєрман, З. В. Удальцову.
Куликова Л. Міфологія і класична література у школах античної доби [Електронний ресурс] / Л. Куликова // Вісник Національної академії наук України. - 2007. - № 8. - С. 30-35. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/vnanu_2007_8_4.pdf
Вислітлено маловідомі в історії європейської педагогіки етапи зародження системи вивчення античної міфології і культури як самостійного предмета історико-філологічної освіти
Кулікова Л. До історії питання про спеціальне вивчення греко-римської міфології [Електронний ресурс] / Л. Кулікова // Історико-педагогічний альманах. - 2008. - Вип. 1. - С. 11-15. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Ipa_2008_1_4.pdf
Кулікова Л. Б. До історії питання про спеціальне вивчення класичної греко-римської міфології в античний час [Електронний ресурс] / Л. Б. Кулікова // Інтелігенція і влада. - 2007. - Вип. 10. - С. 174-185. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/iiv_2007_10_21.pdf
Кулікова, Л. Б. До історії питання про спеціальне вивчення класичної греко-римської міфології в античний час. // Збірник наукових праць. — Херсон, 2007. — Вип. 45. — С. 47-53 Бп14832-45 .
Куликова, Лілія Борисівна. Історія розпочиналася з міфів [Текст] : навч. посібник для 9-11 кл. серед. шкіл, гімназій. ліцеїв системи профільного навчання і секцій Малої академії наук / Л. Б. Куликова. - К. : ПУЛЬСАРИ, 2008. - 440 c.: іл. - (Серія "Новітній авторський підручник"). - Бібліогр.: с. 436-438. –
Малішевський, Д. В. Утопія міфу: часово-просторова символіка культурного образу «золотого віку» в міфологіях Давньої Греції та Давнього Риму. // Мова у соціальному і культурному контексті. — К., 1997. — С. 240-248 А587996 .
Міленіна М. Динаміка давньоскандинавського поховального обряду (на матеріалі "Старшої Едди") [Електронний ресурс] / М. Міленіна // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Літературознавство, мовознавство, фольклористика. - 2010. - Вип. 21. - С. 55-58. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/VKNU_LMF_2010_21_20.pdf
МІФИ ДАВНЬОЇ ГРЕЦІЇ ТА РИМУ. – Режим доступу:
http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:7D0wOjgWe1EJ:supermif.com/greki/greki_golovna.html &cd=1&hl=ru&ct=clnk&gl=ua
Полікультуротворча діяльність : Зб. наук. пр. Вип. 3 / ред.: В. А. Сіверс; Нац. авіац. ун-т. - К., 2004. - 269 с. - укp.Висвітлено проблеми філософії, історії, культурології, мистецтвознавства, дизайну, архітектури, будівництва. Проаналізовано міфологічний світогляд скандинавських народів у культурологічному аспекті,
Пригодій С. М. Література давньої Греції : Навч. посіб. / С. М. Пригодій; Київ. держ. лінгв. ун-т. - К., 1999. - 243 c. - укp.Наводиться періодизація давньогрецької літератури. Розглядаються особливості давньогрецької міфології, героїчного та дидактичного епосу (Гомер, Гесіод), лірики, драми (Есхіл, Софокл, Евріпід, Арістофан), прози. Висвітлюються особливості новоаттичної комедії (Менандр), Олександрійської поезії (Каллімах, Аполлоній Родосський, Феокріт), а також творчість Плутарха, Лукіана та ін.
Сидоренко В. Культурний герой як частина художнього мислення античної доби [Електронний ресурс] / В. Сидоренко // Українська академія мистецтва. - 2014. - Вип. 23. - С. 60-69. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Uam_2014_23_8.pdf
Релігія давніх скандинавів і германців
http://pidruchniki.com/1413112863113/religiyeznavstvo/religiya_davnih_skandinaviv_germantsiv
Скандинавская мифология /Денис Морозов . – Режим доступу:
http://www.mythology.ru/tertia.htm
Скандинавська і Германська міфологія . – Режим доступу:
http://supermif.com/skand/skandinav_.html
Скандинавська мiфологiя. – Режим доступу:
http://imegela.com.ua/view_lectures.php?id=43
Стародавня Греція. – Режим доступу:
https://uk.wikipedia.org/wiki/Стародавня_Греція
Створення світу (скандинавська міфологія) . – Режим доступу:
https://uk.wikisource.org/wiki/Створення_світу_(скандинавська_міфологія)
Судак С. Д. Сутнісні сили в пам'ятках північноєвропейського епосу "Старша Едда" та "Беовульф" / С. Д. Судак // Вісн. Держ. акад. керів. кадрів культури і мистец.. - 2007. - № 4. - С. 48-55. - Бібліогр.: 7 назв. - укp. Вперше виявлено у текстах "Старшої Едди" та "Беовульфа" мислиннєві структури, які висвітлюють функціонування сутнісних сил людини даного соціуму дохристиянського періоду. Розглянуто особистісні, суспільні та метафізичні регулятори-стимули поведінки особистості у соціумі "нордичного кола" (Північної Німеччини та Скандинавії). Охарактеризовано художні засоби творення героїв германського епосу, показано сильний вплив міфологічної спадщини давньогерманських етносів на його формування. Проаналізовано проблеми долі та внутрішньої свободи людини, розглянуто їх взаємодію. Визначено відмінності сприйняття життя як цінності та смерті в античній і германській міфологічній традиціях.
Шугалій Н. Є. Науково-педагогічна спадщина Ніколая Фредеріка Северіна Грунтвіга в контексті розвитку освіти Данії : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.01 / Н. Є. Шугалій; Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького. - Черкаси, 2015. - 20 c. - укp. Охарактеризовано науково-педагогічну спадщину, просвітницькі ідеї Н. Ф. С. Грунтвіга в контексті становлення та розвитку данської системи освіти XVIII - XIX ст. Обгрунтовано періодизацію життєвого шляху Н. Ф. С. Грунтвіга, вплив релігійного вчення, традицій і скандинавської міфології на формування світогляду вченого.
Генеалогія давньогрецьких міфів / Київ. держ. лінгв. ун-т ; [Уклад. С.М.Пригодій]. — К., 1997. — 114, [2] c. : іл.
Кун, Микола Альбертович. Легенди і міфи Давньої Греції. — К. : Вид. центр «Академія», 2005. — 446 с.(. — Альма-матер).
Кун, Микола Альбертович. Міфи Давньої Греції / М. А. Кун. — К. : Велес, 2009. — 270, [
Легенди та міфи Давньої Греції / [Е. В. Білик ; уклад. О. В. Зав’язкін ; пер. з рос. Ю. В. Жиронкіна ; іл. І. Ю. Селютін]. — Донецк : БАО, 2014. — 127 с. : іл.
Міфи Давньої Греції / уклад. Наталя Тисовська ; худож. Світлана Кецкало. — К. : Країна мрій, 2010. — 269 с. : іл.(. — Улюблені книжки -. — Всеволод Нестайко радить прочитати).
Міфи Давньої Греції : Твори давньогрецьких авторів; Навч. посібник; У 2 кн. / Упоряд., передм. і комент. А.А.Чічановського. — К. : Грамота, 2004. Кн. 1. — Шкільна бібліотека. Зарубіжна література 2004. — 606, [1] с. : іл.
Міфи і легенди Давньої Греції / [І. М. Тумко]. — Х. : Аргумент принт, 2013. — 47 с. : іл.(. — Енциклопедії).
Парандовський, Ян. Міфологія. Вірування та легенди стародавніх греків і римлян / Ян Парандовський; пер. з пол. О. Лєнік. — К. : Молодь, 1977. — 221 с. : іл.

.: Розділ: Міфологія. Фольклор :: 17.09.2015 00.21.43 :.
.: Донецкая областная универсальная научная библиотека им. Н.К.Крупской :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Емілія із міста: Ужгород :: Запитання: 37138  
Емілія запитує:
Доброї ночі. Допоможіть, будь ласка, знайти літературу для написання роботи на тему "Народні промисли Закарпаття (Ужгородщина)". Заздалегідь дякую.
Наша відповідь:
Шановна Еміліє! Пропонуємо ознайомитися з наданою інформацією:
Етно традиції – як складова формування туристичного продукту Закарпаття. – Режим доступу: http://historical-club.org.ua/inshe/inshi-materiali/664-etno-tradiciyi-yak-skladova-formuvannya-turistichnogo-produktu-zakarpattya.html
ЗИМОМРЯ М. НАРОДНІ ПРОМИСЛИ ЗАКАРПАТТЯ У КОНТЕКСТІ ФОЛЬКЛОРНИХ ТРАДИЦІЙ. – Режим доступу: http://philology.knu.ua/files/library/folklore/35/29.pdf
Зиморя М. Роль кошикарства як народного промислу в естетичному вихованні молоді. – Режим доступу: http://dspace.uzhnu.edu.ua:8080/jspui/bitstream/lib/553/1/РОЛЬ КОШИКАРСТВА ЯК НАРОДНОГО ПРОМИСЛУ В ЕСТЕТИЧНОМУ ВИХОВАННІ МОЛОДІ.pdf
Китайський метелик замість закарпатського кошарика. – Режим доступу: http://gazeta-uzhgorod.com/?p=160
Коцан В.В. ТРАДИЦІЙНІ ДЕРЕВООБРОБНІ ПРОМИСЛИ НА ЗАКАРПАТТІ У ХІХ-ПЕРШІЙ ПОЛОВИНІ ХХ СТОЛІТТЯ. – Режим доступу: http://dspace.uzhnu.edu.ua:8080/jspui/bitstream/lib/2245/1/ТРАДИЦІЙНІ ДЕРЕВООБРОБНІ ПРОМИСЛИ НА ЗАКАРПАТТІ.pdf
Зимомря М. Фольклорна основа-домінанта народних промислів Закарпаття / М. Зимомря // Молодь і ринок. - 2011. - № 3. - С. 169-171. - Бібліогр.: 12 назв.
Народні промисли Закарпаття. – Ужгород, 1969. – 96 с.
Пеняк П.С. Давнє гончарство Закарпаття : монографія / П. С. Пеняк; Ін-т українознав. ім. І.П.Крип'якевича НАН України, Закарпат. держ. ун-т, Закарпат. т-во охорони пам'яток історії та культури. - Ужгород, 2007. - 101 c. - Бібліогр.: с. 97-100.

.: Розділ: Міфологія. Фольклор :: 15.08.2015 23.01.43 :.
.: Донецкая областная универсальная научная библиотека им. Н.К.Крупской :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Екатерина із міста: Киев :: Запитання: 36808  
Екатерина запитує:
Здравствуйте! Здравствуйте! Моя тема - Культура кельтского язычества. Пожалуйста, порекомендуйте мне книжные источники. Заранее благодарю.
Наша відповідь:
Добрый день, Екатерина!
Предлагаем Вам просмотреть следующие источники:
Бондаренко Г. В. Повседневная жизнь древних кельтов / Г. В. Бондаренко. - М. : Молодая Гвардия, 2007. - 396 с.. - (Живая история: Повседневная жизнь человечества).
Вильсон Дэвид М. Англосаксы. Покорители кельтской Британии : пер. с англ. / Дэвид М. Вильсон. - М. : Центрполиграф, 2004. - 524 с.
Зарубежная литература средних веков : латин., кельт., скандинав., прованс., фр. лит. : [учеб. пособие для студентов филол. спец. пед. ин-тов] / сост. Б. И. Пуришев.— 2-е изд., испр. и доп. — М. : Просвещение, 1974. — 399 с.
Історія українського мистецтва : у 5 т. Т. 1 : Мистецтво первісної доби та стародавнього світу / ред.: Р. Михайлова, Р. Забашта ; НАН України, Ін-т мистецтвознав., фольклористики та етнології ім. М. Т. Рильського. - К., 2008. - 709 c.
Казакевич Г. М. Кельти: традиційна культура та соціальні інститути : монографія / Г. М. Казакевич. - К. : Фітосоціоцентр, 2006. - 260 c.
Казакевич Г. М. Кельти за межами "кельтського світу": моделі етнокультурної взаємодії на периферії латенської культури / Г. М. Казакевич // Археологія. - 2007. - № 4. - С. 87-96.
Казакевич Г. М. Кельти на землях України: археологічна, мовна та культурна спадщина / Г. М. Казакевич ; Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка. - К. : С.Наливайко, 2010. - 304 c.
Казакевич Г. Кельтська "держава" у Фракії та її можливі зв’язки з Північним Причорномор’ям у ІІІ ст. до н. е. [Електронний ресурс] / Г. Казакевич // Етнічна історія народів Європи. - 2014. - Вип. 44. - С. 5–12. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/eine_2014_44_3.pdf.
Казакевич Г. Кельтська спадщина Південно-Східної Європи: погляд лінгвіста [Електронний ресурс] / Г. Казакевич // Етнічна історія народів Європи. - 2013. - Вип. 41. - С. 142–145. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/eine_2013_41_24.pdf. - Рецензія на книгу: Фалилеев А. И. Selecta Celto-Balkanica / А. И. Фалилеев ; Институт лингвистических исследований РАН. – СПб.: Нестор-История, 2012. – 228 с.
Казакевич Г. Кельтські мотиви в історичних переказах Закарпаття [Електронний ресурс] / Г. Казакевич // Етнічна історія народів Європи. - 2005. - Вип. 19. - С. 25–30. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/eine_2005_19_6.pdf.
Казакевич Г. Кельтський компонент в етнічних процесах на території України у другій половині І тис. до н.е. [Електронний ресурс] / Г. Казакевич // Етнічна історія народів Європи. - 2009. - Вип. 28. - С. 5–13. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/eine_2009_28_3.pdf.
Кельтская мифология : энциклопедия / [пер. с англ. С. Головой, А. Голова]. — [М.] : Эксмо, 2003. — 638, [1] с.
Колесник О. С. Спроба порівняльного аналізу деяких архетипів кельтської та давньоіндійської культур / О. С. Колесник // Наук. зап. НаУКМА. Теорія та історія культури. - 2000. - Т. 18. - С. 41-45.
Ластовський В. В. Історія ніколи не закінчується: пам’ятки кельтської спадщини в історії України [Електронний ресурс] / В. В. Ластовський // Праці Центру пам'яткознавства. - 2012. - Вип. 21. - С. 299-302. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Pcp_2012_21_31.pdf.
Маккалох Д. А. Религия древних кельтов / Д. А. Маккалох. - М. : Центрполиграф, 2004. - 808 с.
Месі Е. Легендарна Ірландія : мандрівка по кельт. пам’ятках і міфах / з англ. пер. О. Мокровольський. — К. : Юніверс, 2006. — 279 с.
Росс Э. Кельты-язычники : быт, религия, культура [Текст] = Everyday life of te pagan celts / пер.с англ. Н. Ю. Чехонадской. - М. : Центрполиграф, 2005. - 254,[1]с.
Фалилеев А.И. Selecta Celto-Balkanica / А. И. Фалилеев ; Институт лингвистических исследований РАН. – СПб.: Нестор-История, 2012. – 228 с.
Широкова Н. С. Древние кельты на рубеже старой и новой эры / Н. С. Широкова ; ЛГУ. — Л. : Изд-во ЛГУ, 1989. — 219 с.
Широкова Н. С. Культура кельтов и нордическая традиция античности / Н. С. Широкова. — Спб. : Евразия, 2000. — 349, [1] с. : ил. — (Barbaricum).

.: Розділ: Міфологія. Фольклор :: 6.05.2015 19.54.48 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: марія із міста: київ :: Запитання: 36649  
марія запитує:
допоможіть знайти якусь літературу про фольклор м. Олександрія,кіровоградської області
Наша відповідь:
Доброго дня, Маріє!
На жаль, конкретної відповіді за запитом нам знайти не вдалося (у доступних нам джерелах). Деяку інформацію можна переглянути:
Олександрівщина. Минуле. Сучасне. Майбутнє : матеріали конф.-презентації, трав., 2008 р., Кіровоград / уклад.: В. В. Біло шапка ; Кіровогр. держ. пед. ун-т ім. В.Винниченка, Кіровогр. обл. орг. Всеукр. спілки краєзнавців, Олександр. район. краєзн. музей. - Д. : АРТ-ПРЕС, 2008. - 188 c.
Павлов О. Вербальна магія українців : Наук. та навч.-метод. матеріали до курсів: фольклор, етнографія, звичаєве право, л-ра, мовознав., філос., філософ. антропологія / О. Павлов, Т. Полковенко, В. Фісун; Київ. ун-т ім. Т.Шевченка. - К. : Б-ка українця, 1998. - 96 c. - (Фольклор. Етнографія. Звичаєве право; Вип. 1).
Пісні записані на Кіровоградщині [Текст] : збірка / передм., упоряд. Г. Самаріна. - Кіровоград : Б.в., 1958. - 77,[2] с.
Росовецький С. К. Український фольклор у теоретичному висвітленні [Текст] : підручник для студ. вищих навч. закл. / С. К. Росовецький ; Київський національний ун-т ім. Тараса Шевченка. - К. : [б.в.], 2008. - 623 с.
Руснак І. Є. Український фольклор : навч. посіб. / І. Є. Руснак. - 2-е вид., стер. - К. : Академія, 2012. - 300 с. - (Альма-матер).
Семеног О. М. Український фольклор [Текст] : навч. посібник для студ. філол. спец. вищ. пед. навч. закл. / О. М. Семеног. - Глухів : РВВ ГДПУ, 2004. - 256 с.
Український фольклор: методологія дослідження, динаміка функціонування [Текст] : монографія / Микола Дмитренко [та ін.] ; [за ред. М. К. Дмитренка] ; Нац. акад. наук України, Ін-т мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М. Т. Рильського, Від. фольклористики. - Київ : Паливода А. В., 2014. - 251 с.

.: Розділ: Міфологія. Фольклор :: 18.04.2015 11.46.03 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Віктор із міста: М.Умань :: Запитання: 36064  
Віктор запитує:
Доброго дня, шановні.Прошу вас допомоги.Чи не могли б ви допомогти підібрати літературу до теми "Образ герой-патріота в укр.народному епосі та його виховний потенціал?".Буду у будь-якому випадку щиро вдячна.Дякую.
Наша відповідь:
Доброго дня!
Пропонуємо Вам переглянути наступні джерела:
Білик В.О. Особливості психологізму українських народних пісень : автореф. дис... канд. філол. наук: 10.01.07 / В.О. Білик ; Львів. нац. ун-т ім. І.Франка. — Л., 2002. — 20 с.
Вдовіченко Л. П. Героїчна минувшина у творчості Гната Хоткевича (фольклорні та історичні джерела, їх інтерпретація) : автореф. дис... канд. філол. наук: 10.01.01 / Л. П. Вдовіченко; Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка. - К., 2004. - 19 c. – Режим доступу: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=ARD&P21DBN=ARD&Z21ID=&Image_file_name=DOC/2002/02bvounp.zip&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1.
Кітов Д. Героїзація образу Дніпра в билинах Київського циклу [Електронний ресурс] / Д. Кітов // Етнічна історія народів Європи. - 2007. - Вип. 23. - С. 83–88. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/eine_2007_23_15.pdf.
Кметь І. Ф. Образ Божої Матері у фольклорі: українська апокрифічна традиція : автореф. дис... канд. філол. наук : 10.01.07 / І. Ф. Кметь; Львів. нац. ун-т ім. І.Франка. - Л., 2009. - 18 c.
Козловський В. І. Українська народна балада: естетичний аспект : автореф. дис... канд. філол. наук / В. І. Козловський; Львів. нац. ун-т ім. І.Франка. - Л., 2007. - 20 c. – Режим доступу: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=ARD&P21DBN=ARD&Z21ID=&Image_file_name=DOC/2007/07kvibea.zip&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1.
Коломієць В. Художня трансформація фольклорних образів у творчості Михайла Старицького / В. Коломієць // Нар. творчість та етнографія. - 2004. - № 5. - С. 41-46. – Режим доступу: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=ARD&P21DBN=ARD&Z21ID=&Image_file_name=DOC/2009/09kifuat.zip&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1.
Коновалова М. М. Гетьман Мазепа у фольклорі і літературі : монографія / М. М. Коновалова, Т. М. Грачова. - Донецьк : Ноулідж, Донец. від-ня, 2013. - 157 c.
Малинська Н. А. Героїчне в фольклорі та літературі. Дискурс канону : автореф. дис... д-ра філол. наук : 10.01.07, 10.01.01 / Н. А. Малинська; Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка. - К., 2002. - 35 c. – Режим доступу: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=ARD&P21DBN=ARD&Z21ID=&Image_file_name=DOC/2002/02mnaldk.zip&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1.
Набок М. М. Українські народні думи: типологія героя і особливості національного характеру : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.01.07 / М. М. Набок; Львів. нац. ун-т ім. І. Франка. - Л., 2010. - 18 c. – Режим доступу: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=ARD&P21DBN=ARD&Z21ID=&Image_file_name=DOC/2010/10nmmonh.zip&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1.
Рудакова Н. І. Художня трансформація образу козака в українській народній прозі : автореф. дис... канд. філол. наук / Н. І. Рудакова; Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка. - К., 2008. - 20 c. – Режим доступу: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=ARD&P21DBN=ARD&Z21ID=&Image_file_name=DOC/2008/08rniunp.zip&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1.
Снігирьова Л. М. Українські народні історичні пісні: поетика тексту : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.01.07 / Л. М. Снігирьова; НАН України, Ін-т мистецтвознав., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського. - К., 2010. - 16 c. – Режим доступу: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=ARD&P21DBN=ARD&Z21ID=&Image_file_name=DOC/2010/10SLMPPT.zip&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1.
Тиховська О. М. Система персонажів чарівних казок Закарпаття: психоаналітичний аспект : автореф. дис... канд. екон. наук : 08.00.04 / О. М. Тиховська; Львів. нац. ун-т ім. І.Франка. - Л., 2009. - 19 c. – Режим доступу: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=ARD&P21DBN=ARD&Z21ID=&Image_file_name=DOC/2009/09tomzpa.zip&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1.
Шурко Л. Т. Образ землі в українському та світовому героїчному епосі : автореф. дис... канд. філол. наук : 10.01.07 / Л. Т. Шурко; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. - К., 2001. - 18 c. – Режим доступу: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=ARD&P21DBN=ARD&Z21ID=&Image_file_name=DOC/2001/01sltsge.zip&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1.
Ярмоленко Н. М. Український усний героїчний епос: динаміка структурної парадигми : автореф. дис. ... д-ра філол. наук : 10.01.07 / Н. М. Ярмоленко; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. - К., 2011. - 36 c. – Режим доступу: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=ARD&P21DBN=ARD&Z21ID=&Image_file_name=DOC/2011/11YANDSP.zip&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1.
Ярмоленко Н. М. Український усний героїчний епос: динаміка традиції [Текст] : монографія / Н. М. Ярмоленко. - К. ; Черкаси : Чабаненко Ю. А., 2010. - 552 с.

.: Розділ: Міфологія. Фольклор :: 8.02.2015 16.14.58 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 


Generated in 0.270556 seconds