Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 36 .:. Запитань у базі: 44192
   


Автор запитання: Ярослава із міста: Ніжин :: Запитання: 45216  
Ярослава запитує:
Доброго дня! Підкажіть літературу про соціальну відповідальність громадян. Дякую.
Наша відповідь:
Доброго дня, Ярославо! Перегляньте наступні джерела:
Колот А. М. Соціальна відповідальність як чинник стікої соціальної динаміки : теоретичні засади / А. М. Колот // Україна: аспекти праці. – 2011. - № 3. – С. 3-9.
Колот А. М. Корпоративна соціальна відповідальність: еволюція та розвиток теоретичних поглядів / А. М. Колот // Економічна теорія. – 2013. - № 4. – С. 5-26.
Котлер Ф. Корпоративна соціальна відповідальність: як зробити якомога більше добра для вашої компанії та суспільства / Ф. Котлер, Н. Лі ; пер. з англ. С. Яринич. – Київ : Стандарт, 2005. – 302 с.
Кричевський Н. Корпоративная социальная ответственность / Н. Кричевський, С. Гончаров. – М. : Дашков и Ко, 2007. – 216 с.
Олійник О. О. Соціальна відповідальність : навч. посіб. / О. О. Олійник. – Рівне : НУВГП, 2016. – 222 с.
Полякова О. М. Особливості формування і розвитку соціальної відповідальності підприємств в Україні / О. М. Полякова, П. Ю. Кас // Вісник економіки транспорту і промисловості. – 2010. – Вип. 32. – С. 284-289.
Cоціалізація відносин у сфері праці в контексті стійкого розвитку : моногр. / [А. М. Колот, О. А. Грішнова, О. О. Герасименко та ін.] ; за наук. ред. А. М. Колота. – Київ : КНЕУ, 2010. – 348 с.
Ціннісний вимір соціальної відповідальності в демократичній державі / І. Г. Савченко, О. В. Радченко. – Харків : ХНУ ВС, 2008. – 199 с.
Антошко Т. Р. Формування інституційних основ корпоративної соціальної відповідальності в Україні [Електронний ресурс] / Т. Р. Антошко // Сучасні проблеми економіки та підприємництво. – 2014. – Вип. 13. – С. 6-12. – Режим доступу: https://core.ac.uk/download/pdf/132193048.pdf.
Грішнова О. А. Соціальна відповідальність у контексті подолання системної кризи в Україні [Електронний ресурс] / О. А. Грішнова // Демографія та соціальна економіка. – 2011. - №1 (15). - С. 39-46. – Режим доступу: https://dse.org.ua/arhcive/15/3.pdf.
Дейч М. Є. Децентралізація: соціальна відповідальність громадян як чинник сталого розвитку територій [Електронний ресурс] / М. Є. Дейч // Економічний вісник Донбасу. – 2019. - № 2. – С. 38-45. - Режим доступу: https://cyberleninka.ru/article/n/detsentralizatsiya-sotsialna-vidpovidalnist-gromadyan-yak-chinnik-stalogo-rozvitku-teritoriy/viewer.
Дуравкіна Н. І. Відповідальність як складова механізму забезпечення прав і свобод людини й громадянина [Електронний ресурс] / Н. І. Дубравіна // Юридична наука і практика. - 2011) - № 2. – С. 15-21. – Режим доступу: http://univd.edu.ua/science-issue/issue/2622.
Людський розвиток в Україні: інституційне підґрунтя соціальної відповідальності [Електронний ресурс] : моногр. / за ред. Е.М. Лібанової; відпов. за випуск О.В. Макарова, О.М. Хмелевська; Ін-т демографії та соціальних досліджень імені М.В. Птухи НАН України. – Київ, 2017. – 368 с. – Режим доступу: https://www.idss.org.ua/monografii/2017_lud_rozvytok_kolektyvna.pdf.
Новікова О. Соціальна відповідальність в контексті якості державного та регіонального управління [Електронний ресурс] / О. Новікова. – Режим доступу: http://www.kbuapa.kharkov.ua/e-book/putp/2010-34/ doc/ 1/11.pdf.
Сабадуха О. В. Соціальна відповідальність як чинник розбудови громадянського суспільства: соціально-філософський аналіз [Електронний ресурс] : автореф …. канд. філософ. наук : 09.00.03 – спец.: соціальна філософія та філософія історії / О. В. Сабадуха. – Житомир, 2014. – 24 с. – Режим доступу: http://eprints.zu.edu.ua/12780/2/автореферат Сабадуха.pdf.
Соціальна відповідальність [Електронний ресурс] : навч. посіб. / [А. М. Колот, О. А. Грішнова, О. О. Герасименко та ін.] ; за заг. ред. А. М. Колота. — Київ : КНЕУ, 2015. — 519 с.- Режим доступу: https://ir.kneu.edu.ua/bitstream/handle/2010/11583/sotsial_vidpovidal_15.pdf;jsessionid=516CA4E3F2DF631AA03C546C0B929653?sequence=1.
Шилепницький П. І. Основні характеристики соціальної відповідальності корпорацій на сучасному етапі [Електронний ресурс] / П. І. Шилепницький // Ефективна економіка. – 2010. - № 4. – Режим доступу: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=185.

.: Розділ: Держава і право :: 8.03.2021 18.10.15 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
   

Generated in 0.205572 seconds