Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 36 .:. Запитань у базі: 44057
   


Автор запитання: Кирило із міста: Чернігів :: Запитання: 45850  
Кирило запитує:
Добрий день! Підберіть літературу за темою "Міжнародний високотехнологічний маркетинг". Дякую.
Наша відповідь:
Доброго дня, Кирило! Перегляньте наступні джерела:
Каніщенко О. Л. Міжнародний маркетинг у діяльності українських підприємств: моногр. / О. Л. Каніщенко. – Київ: Знання, 2007. – 448 с.
Печуляк Ю. С. Особливості управління міжнародним маркетингом на вітчизняних підприємствах / Ю. С. Печуляк, Н. О. Іксарова // Вісн. Приазов. держ. техн. ун-ту : зб. наук. праць ПДТУ. – 2015. – Вип. 30. – С. 325–332.
Птащенко О. В. Теоретичні аспекти використання бенчмаркінгу для просування високотехнологічної продукції на міжнародних ринках / О. В. Птащенко // Вісн. Київ. нац. ун-ту технологій та дизайну. Серія : Економічні науки. – 2017. – № 6 (117). – С. 72–79.
Гутарева Н. Ю. Проблемы межкультурной коммуникации в современном социуме [Електронний ресурс] / Н. Ю. Гутарева, Н. В. Виноградов // Мол. ученый. – 2015. – № 9. – С. 1274–1276. – Режим доступу: https://moluch.ru/archive/89/17982.
Данько Т. В. Високотехнологічний маркетинг на світових ринках [Електронний ресурс] // Менеджмент, маркетинг та інтелектуальний капітал в глобальному економічному просторі : [моногр.] / під наук. ред. П. Г. Перерви, О. І. Савченко, В. Л. Товажнянського. – Харків : Цифрова друкарня №1, 2012. – С. 474-488. - Режим доступу: http://repository.kpi.kharkov.ua/bitstream/KhPI-Press/12526/3/Danko_Vysokotekhnolohichnyy_2012.pdf.
Демків Я. В. Маркетингові стратегії на високотехнологічних ринках [Електронний ресурс] / Я. В. Демків // Вісн. Нац. ун-ту "Львівська політехніка". Сер. : Логістика. - 2010. – № 669. – С. 171–180. - Режим доступу: http://ena.lp.edu.ua/bitstream/ntb/7564/1/24.pdf.
Отенко І. П. Методологічні основи дослідження міжнародного маркетингу високих технологій / І. П. Отенко, О. В. Птащенко // Вісник Київ. нац. ун-ту технологій та дизайну. Серія : Економічні науки. - 2019. - № 3. - С. 27–37. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vknutden_2019_3_5.
Птащенко О. В. Міжнародний маркетинг високих технологій та його взаємозв'язок з інтеграцією та глобалізацією [Електронний ресурс] / О. В. Птащенко // Вісник Київ. нац. ун-ту технологій та дизайну. Серія : Економічні науки. – 2018. - № 3 (122). – С. 68-78. - Режим доступу: http://repository.hneu.edu.ua/bitstream/123456789/21021/1/Птащенко_Вісник.pdf.
Птащенко О. В. Застосування інтернет-технологій у міжнародному високотехнологічному маркетингу [Електронний ресурс] / О. В. Птащенко // Інноваційні процеси економічного та соціально-культурного розвитку :
вітчизняний та зарубіжний досвід : тези допов. ХІ Міжнар. наук.-практ. конф. молодих учених і студ. – Тернопіль. - 2018. –С. 115-116. - Режим доступу: http://dspace.wunu.edu.ua/bitstream/316497/36693/1/zbirnyk_2018.pdf#page=116.
Птащенко О. В. Особливості розвитку високотехнологічного маркетингу [Електронний ресурс] / О. В. Птащенко // Вісн. Східноукр. нац. університету ім. В. Даля (Сєверодонецьк). – 2017. - – Вип. 6 (236). – С. 191–195. - Режим доступу: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/VSUNU_2017_6_35.pdf.

.: Розділ: Економіка. Фінанси :: 19.09.2021 10.35.33 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
   

Generated in 0.20406 seconds