Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 34 .:. Запитань у базі: 44184
   


Автор запитання: Анастасія із міста: м.Київ :: Запитання: 46192  
Анастасія запитує:
Підскажіть, буль-ласка тему "Підходи до визначення економічної сутності поняття "контроль операційної діяльності".
Наша відповідь:
Добрий день! Перегляньте таку літературу:
Бурова Т. А. Податковий контроль витрат операційної діяльності [Електронний ресурс] / Т. А. Бурова // Науковий вісник Миколаївського національного університету імені В. О. Сухомлинського. Економічні науки. — 2016. — № 2. — С. 7-10. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/nvmduce_2016_2_3.
Гордополов В. Ю. Облік і контроль витрат операційної діяльності підприємств торгівлі: автореф. дис... канд. екон. наук: 08.00.09 / В. Ю. Гордополов ; Київ. нац. торг.-екон. ун-т. — Київ, 2009. — 20 с.
Гудзенко Н. М. Облік і контроль збуту в операційній діяльності сільськогосподарських підприємств : Автореф. дис... канд. екон. наук / Н. М. Гудзенко; Нац. аграр. ун-т. — Київ, 2006. — 20 c.
Єрмаков О. Ю. Планування і контроль на підприємстві : навч. посіб. для студ. вищ. закл. освіти ІІІ - ІV рівня акредитації / О. Ю. Єрмаков, М. М. Жибак, І. М. Шост; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України. — Тернопіль : Астон, 2013. — 271 c.
Карєв В. П. Облік, контроль і аналіз основних засобів: Автореф. дис... канд. екон. наук: 08.06.04 / В. П. Карєв ; Держ. акад. статистики, обліку та аудиту Держкомстату України. — Київ, 2006. — 16 с.
Кучменко В. О. Економічна сутність поняття капіталу підприємства та його структури / В. О. Кучменко // Екон. вісн. ун-ту/Переяслав-Хмельниц. держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди. — 2017. — Вип. 33/1. — С. 232-237.
Левицька С. О. Облік, контроль та аналіз діяльності непідприємницьких організацій: Автореф. дис... д-ра екон. наук: 08.06.04 / С. О. Левицька ; Київ. нац. екон. ун-т. — Київ, 2005. — 28 с.
Проданчук М. А Облік і контроль результатів операційної діяльності сільськогосподарських формувань : дис... канд. екон. наук: 08.06.04 / М. А. Проданчук ; УААН, Ін-т аграр. економіки. — Київ, 2003. — 238 с.
Стеблянко О. Л. Фінансовий контроль як економічна категорія: оцінка підходів [Електронний ресурс] / О. Л. Стеблянко // Актуальні проблеми розвитку економіки регіону. — 2012. — Вип. 8(2). — С. 232-235. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/aprer_2012_8(2)__41.
Фінансово-економічний словник : слов.-довід. / [О. С. Юнін та ін.] ; Дніпропетр. держ. ун-т внутр. справ. — Дніпро : Біла К. О. [вид.], 2018. — 163 с.
Чиж В. І. Операційний контроль діяльності в стратегічному управлінні [Електронний ресурс] / В. І. Чиж // Вісник Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля. — 2014. — № 1. — С. 7-9. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/VSUNU_2014_1_3.

.: Розділ: Економіка. Фінанси :: 15.01.2022 14.13.27 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Костянтин із міста: Київ :: Запитання: 46189  
Костянтин запитує:
Доброго дня. Підскажіть будь-ласка джерела на тему "Аналіз активів (майна) установ державного сектору" за останні 5 років. Заздалегідь дякую.
Наша відповідь:
Доброго дня, Костянтине! Радимо Вам використати наступні посилання: – https://ir.kneu.edu.ua/bitstream/handle/2010/27620/foa_18_1_12.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://www.market-infr.od.ua/journals/2019/27_2019_ukr/59.pdf
http://chtei-knteu.cv.ua/herald_en/content/download/archive/2019/v1/22.pdf
https://economyandsociety.in.ua/journals/8_ukr/127.pdf
http://www.visnyk-econom.uzhnu.uz.ua/archive/23_1_2019ua/26.pdf
http://dspace.wunu.edu.ua/bitstream/316497/27731/3/Білецька О.Р. ЕПЕм-21 Фінансовий аналіз діяльності бюджетних установ.pdf

– Кемарська Л.Г. Особливості аналізу фінансової звітності суб’єктів державного сектору / Л.Г.Кемарська // Економіка і суспільство. – 2017. – № 8. – С. 768-774.
– Штимер Л.Т. До питання фінансового аналізу діяльності установ державного сектору економіки / Л.Т.Штимер // Економічний форум. – 2016. – № 2. – С. 329-338.
– Дідик А.М. Бюджетні установи: облік, оподаткування та звітність : навч. посібник / А.М.Дідик, В.І.Лемішовський. – Львів : Видавництво «Апріорі», 2017. – 1168 с.
– Зубілевич С. Я. Нові стандарти бухгалтерського обліку у державному секторі України: проблеми запровадження / С. Я. Зубілевич, Н. М. Позняковська // Вісник НУВГП. – Сер. Економ. – 2016. – Вип. 2 (74). – С. 61-72.
– Кемарська Л. Г. Особливості аналізу фінансової звітності суб’єктів державного сектору / Л. Г. Кемарська // Економіка і суспільство. – 2017. – Вип. 8. – С. 768-774.
– Китайчук Т. Г. Модернізація бухгалтерського обліку в державному секторі: проблеми перехідного періоду / Т. Г. Китайчук // Економіка. Фінанси. Менеджмент: актуальні питання науки і практики. – 2017. – № 7(23). – 106-117.
– Лукановська К. Р. Фінансова звітність бюджетних установ за новими правилами та стандартами / К. Р. Лукановська // Причорноморські економічні студії. – 2017. – Вип. 22. – С. 209-212.
– Штимер Л. До питання фінансового аналізу діяльності установ державного сектору економіки / Л. Штимер // Економічний форум. – 2016. – № 2. – С. 329-338.
– Ланова О.М. Засади економічного аналізу діяльності закладів бюджетної сфери / О.М.Ланова // Економічний простір. – 2015. – № 97. – С. 192-201.
– Ганін В. І. Контроль та аналіз оборотних активів підприємства та шляхи їх удосконалення / В. І. Ганін, М. М. Філатова // Молодий вчений. – 2019. – № 11. – Електронні дані.
– Ковальчук Н. О. Теоретичні аспекти аналізу складу, структури активів та джерел їх фінансування / Н. О. Ковальчук, М. П. Федишин, А. В. Жаворонок // Інвестиції: практика та досвід. – 2019. – № 23. – С. 64-69.
– Особливості аналізу оборотних активів підприємства в сучасних умовах / Н. М. Купріна [та ін.] // Економіка харчової промисловості. – 2018. – Т. 10, вип. 4. – С. 39-47.
– Павленко О. П. Фінансовий аналіз оборотних активів та оптимізація джерел їх формування / О. П. Павленко, Г. Ю. Бурсук // Молодий вчений. – 2017. – № 10, ч. 6. – С. 981-984.
– Виговська А. О. Особливості організації обліку, аналізу і аудиту активів [Електронний ресурс] / А. О. Виговська, О. В. Михайленко // Глобальні та національні проблеми економіки. – 2015. – трав. (Вип. 5). – С. 977-979.

.: Розділ: Економіка. Фінанси :: 13.01.2022 15.56.47 :.
.: Хмельницька обласна бібліотека для дітей ім. Т.Г.Шевченка :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Катерина із міста: Біла Церква :: Запитання: 46176  
Катерина запитує:
Зовнішня економічна політика. Цілі та інструменти зовнішньої економічної політики
Наша відповідь:
Доброго дня, Катерино! Пропонуємо Вам переглянути наступні джерела:
Борисенко О. Сутність зовнішньоекономічної політики та її вплив на розвиток національного господарства / О. Борисенко [Електронний ресурс] // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України. — 2011. — Вип. 1. — С. 120-126. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vnadu_2011_1_17.
Ємець М. С. Сутність зовнішньоекономічної політики та її вплив на розвиток національного господарства [Електронний ресурс] / М. С. Ємець // Сучасні питання економіки і права. — 2015. — Вип. 2. — С. 62-66. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Spep_2015_2_13.
Желєзняк А. М. Трансформаційні процеси зовнішньо-економічної політики України та їх вплив на аграрний сектор [Електронний ресурс] / А. М. Желєзняк, В. Д. Черевко // Вісник Харківського національного технічного університету сільського господарства імені Петра Василенка. — 2014. — Вип. 150. — С. 132-137. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vkhdtusg_2014_150_19.
Іванов Є. І. Критерії проведення ефективної зовнішньоторговельної політики в умовах кризових тенденцій розвитку глобальної економіки [Електронний ресурс] / Є. І. Іванов // Формування ринкових відносин в Україні. — 2015. — № 6. — С. 200-204. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/frvu_2015_6_46.
Іванов Є. І. Обґрунтування державної політики диверсифікації зовнішньоторговельної сфери національної економіки [Електронний ресурс] / Є. І. Іванов // Вісник Одеського національного університету. Серія : Економіка. — 2017. — Т. 22, Вип. 11. — С. 58-63. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vonu_econ_2017_22_11_12.
Мариніна С. В. Національні економічні інтереси як фактор розвитку регуляторної політики у сфері зовнішньої торгівлі [Електронний ресурс] / С. В. Мариніна // Формування ринкових відносин в Україні. — 2017. — № 2. — С. 23-27. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/frvu_2017_2_7.
Панченко В. Г. Економічні ефекти санкцій як інструменту зовнішньої політики в контексті досягнення національної безпеки [Електронний ресурс] / В. Г. Панченко // Інвестиції: практика та досвід. — 2017. — № 19. — С. 16-21. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ipd_2017_19_5.
Панченко В. Г. Економічні санкції як інструмент зовнішньої політики в контексті реалізації національних інтересів [Електронний ресурс] / В. Г. Панченко // Інвестиції: практика та досвід. — 2017. — № 17. — С. 10-16. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ipd_2017_17_4.
Пилипенко Ю. І. Стратегія зовнішньоекономічної політики України в умовах глобалізації [Електронний ресурс] / Ю. І. Пилипенко // Вісник Академії митної служби України. Сер. : Економіка. — 2012. — № 1. — С. 52-57. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vamsue_2012_1_10.

.: Розділ: Економіка. Фінанси :: 6.01.2022 15.19.13 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Марина із міста: Київ :: Запитання: 46165  
Марина запитує:
Доброго дня, допоможіть знайти літературу про С. Подолинського. Дякую.
Наша відповідь:
Доброго дня, Марино! Перегляньте наступні джерела:
Злупко С. Космогенна теорія економічного розвитку і майбутнє людства : до 150-річчя від дня народження С. А. Подолинського / С. Злупко // Вісник НАНУ. — 2000. — № 7.
Злупко С. М. Сергій Подолинський – вчений, мислитель, революціонер / С. М. Злупко. – Львів : Каменяр, 1990. – 192 с.
Кратко М. Шляхи до стійкого розвитку: коротко про те, як їх собі уявляв новатор науки Сергій Подолинський / М. Кратко // Науковий світ. – 2000. - № 12. - С. 4-9.
Подолинський С. А. Вибрані твори / [упоряд., передмова і прим. Л. Я. Корнійчук] ; Київ. нац. економ. ун-т. – Київ : КНЕУ, 2000. – 326 с.
Шевчук В. О. Достатність економічного знання і місія України / В. О. Шевчук // Фізична економія: методологія дослідження та глобальна місія України : зб. матер. Міжнар. наук. конф. – Київ : КНЕУ, 2009. – С. 21-36.
Шендеровський В. Нехай не згасне світ науки / В. Шендеровський ; ред. Е. Бабчук. – Київ : Рада, 2003. – 410 с.
Грабовський С. “Країна Інкогніта”: Сергій Подолинський [Електронний ресурс] / С. Грабовський // Radiosvoboda.org : [вебсайт]. - Електрон. дані. - Режим доступу: https://www.radiosvoboda.org/a/905788.html. - Назва з екрана.
Марцінишин Ю. Д. Громадський вимір наукового світогляду Сергія Подолинського [Електронний ресурс] / Ю. Д. Марцінишин, В. К. Мотуз // Духовність особистості: методологія, теорія і практика. - 2012. - № 4 (50). - С. 67-75. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/domtp_2012_4_13.pdf.
Народився Сергій Подолинський, лікар, соціолог, економіст, публіцист, громадський і політичний діяч [Електронний ресурс] // Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського : [портал]. - Електрон. дані. - Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/node/4762. - Назва з екрана.
Подолинський Сергій Андрійович [Електронний ресурс] // Ізборник : [вебсайт]. - Електрон. дані. - Режим доступу: http://litopys.org.ua/fdm/fdm131.htm. - Назва з екрана.
Ущаповський Ю. В. Інституційні та міждисциплінарні аспекти методологічного підходу Сергія Подолинського [Електронний ресурс] / Ю. В. Ущаповський // Ефективна економіка. - 2020. - № 7. - Режим доступу: http://www.economy.nayka.com.ua/pdf/7_2020/73.pdf.

.: Розділ: Економіка. Фінанси :: 26.12.2021 08.57.35 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Кирило із міста: Ніжин :: Запитання: 46162  
Кирило запитує:
Доброго дня! Підкажіть про можливість отпримати інформацію про державні статистичні матеріали за поточний рік? Дякую.
Наша відповідь:
Доброго дня, Кирило! З метою вдосконалення зручності доступу користувачів до офіційної державної статистичної інформації Держстат розробив мобільний додаток "Статистика в смартфоні" (https://play.google.com/store/apps/details?id=com.statinsmartphone). Крім того перегляньте прес-бюлетень за поточний рік:
Прес-бюлетень № 10 (за січень-жовтень 2021 року) [Електронний ресурс] / Гол. управління статистики у м. Києві ; Державна служба статистики України. - Київ, 2021. - 12 с. - Режим доступу: https://kneu.edu.ua/userfiles/lib/10_21_byuleten.pdf.

.: Розділ: Економіка. Фінанси :: 24.12.2021 09.32.47 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 


Generated in 0.436732 seconds