Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 35 .:. Запитань у базі: 45811
   


Автор запитання: Юрій із міста: Черкаси :: Запитання: 47723  
Юрій запитує:
Добрий день. Допоможіть, будь ласка, з літературою на таку тему: договір найму земельної ділянки: поняття, права та обов'язки сторін договору. Дякую.
Наша відповідь:
Юрій, добрий день. Література за вашим запитом:
Вилегжаніна В. В. Поняття та ознаки земельної ділянки як об’єкта оренди [Електронний ресурс] / В. В. Вилегжаніна // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія : Право. — 2014. — Вип. 29(1). — С. 129-132. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/nvuzhpr_2014_29(1)__32.
Вилегжаніна В. В. Поняття та юридична характеристика договору найму (оренди) земельної ділянки / В. В. Вилегжаніна // Митна справа. — 2014. — № 5(2.2). — С. 96-103.
Волков Е. Істотне порушення договору оренди успадкованої земельної ділянки [Електронний ресурс] / Е. Волков // Підприємництво, господарство і право. — 2016. — № 5. — С. 3-7. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Pgip_2016_5_2.
Гнідан Р. М. Договір оренди земельної ділянки : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.03 / Р. М. Гнідан; ДВНЗ «Прикарпат. нац. ун-т ім. В. Стефаника». — Івано-Франківськ, 2018. — 18 c.
Гуйван П. Д. Поновлення договору оренди землі в разі закінчення строку його дії: проблемні питання / П. Д. Гуйван // Право і суспільство. — 2016. — № 6(2). — С. 36-42.
Ейдельберг М. М. Земельна ділянка як об’єкт адміністративно-правових відносин : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.07 / М. М. Ейдельберг; Запоріз. нац. ун-т. — Запоріжжя, 2011. — 17 c.
Земельне право України : навч. посіб. / [І. І. Каракаш та ін.] ; за ред. І. І. Каракаша і Т. Є. Харитонової ; Нац. ун-т «Одес. юрид. акад.». — Вид. 2-ге, перероб. і допов. — Одеса : Юридична література, 2017. — 585 с.
Земельні та майнові паї: нормативно-правові акти, роз’яснення та судова практика : [збірник] / упоряд.: М. С. Головатюк [та ін.] ; під. заг. ред.канд. екон. наук М. С. Головатюка. — Вид. 2-ге, допов. та переробл. — Київ : Паливода А. В., 2009. — 396 с.
Ільків Н. В. Правова природа орендної плати за земельні ділянки державної та комунальної власності [Електронний ресурс] / Н. В. Ільків // Журнал східноєвропейського права. — 2018. — № 50. — С. 28-36. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/jousepr_2018_50_7.
Лавриненко М. Р. Істотні умови договору найму (оренди) земель сільськогосподарського призначення у цивільному праві України, Франції та ФРН / М. Р. Лавриненко // Правова держава. — 2019. — № 33. — С. 92-101.
Мірошниченко А. М. Земельна ділянка як об’єкт права: абстракція чи реальність? / А. М. Мірошниченко // Право України. — 2020. — № 5. — С. 91-105.
Міськевич Л. Р. Істотні умови договору оренди земельної ділянки в комплексі з розташованим на ній водним об'єктом [Електронний ресурс] / Л. Р. Міськевич // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія : Юриспруденція. — 2020. — Вип. 47(2). — С. 54-57. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvmgu_jur_2020_47(2)__13.
Прус Ю. О. Оренда землі та напрямки її розвитку в сільськогосподарських підприємствах : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.04 / Ю. О. Прус ; Харк. нац. техн. ун-т сіл. госп-ва ім. Петра Василенка. — Харків, 2012. — 20 с.
Самчук-Колодяжна З. З історії розвитку договору найму (оренди) земельних ділянок / З. Самчук-Колодяжна // Історико-правовий часопис. — 2013. — № 2. — С. 93-98.
Сокол М. В. Земельна ділянка як об’єкт аграрних правовідносин / М. В. Сокол, С. В. Гнатюк // Наук. вісн. Ужгород. нац. ун-ту. Сер. : Право. — 2019. — Вип. 59(2). — С. 11-14.
Таран А. Ю. Проблемні аспекти реалізації переважного права орендаря на поновлення договору оренди земельної ділянки [Електронний ресурс] / А. Ю. Таран // Міжнародний науковий журнал «Інтернаука». — 2023. — № 15. — С. 83-89. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/mnj_2023_15_15.
Україна. Закони. Земельний кодекс України : станом на 19 січ. 2022 р. : відповідає офіц. тексту. — Харків : Право, 2022. — 182 с.
Хащівська Н. Особливості правового регулювання строків у договорі найму (оренди) земельної ділянки [Електронний ресурс] / Н. Хащівська // Юридична Україна. — 2010. — № 4. — С. 70-76. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/urykr_2010_4_14.
Чуйкова В. Ю. Специфіка правового регулювання відносин власності, об’єктом яких є присадибна земельна ділянка (садиба) / В. Ю. Чуйкова // Вісн. Харків. нац. ун-ту ім.і В. Н. Каразіна. Серія : Право. — 2014. — № 1106, Вип. 17. — С. 140-144.
Чурилова Т. Державна реєстрація права оренди земельної ділянки [Електронний ресурс] / Т. Чурилова // Юридичний вісник. — 2014. — № 6. — С. 118-124. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/urid_2014_6_22.
Шаповалова О. І. Земля (земельна ділянка) як благо, як об’єкт цивільних прав / О. І. Шаповалова // Журнал східноєвропейськ. права. — 2021. — № 84. — С. 23-28.
Щербяк Ю. В. Земельна ділянка як особливий і самостійний об’єкт земельних правовідносин / Ю. В. Щербяк // Наук. вісн. Міжнар. гум. ун-ту. Сер. : Юриспруденція. — 2018. — Вип. 35(2). — С. 36-38.

.: Розділ: Держава і право :: 25.03.2024 13.15.08 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
   

Generated in 0.999932 seconds