Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 35 .:. Запитань у базі: 45250
   


Автор запитання: Оля із міста: Дніпр. :: Запитання: 30922  
Оля запитує:
Доброго вечора! Допоможіть, будь ласка, підібрати матеріал про різновиди "масок" в драматургії Лесі Українки (мене цікавить будь-яка інформація, що стосується самого поняття "маска" в літературознавстві, + які типології "масок" є драматургії Лесі Українки, хто їх досліджував і т.ін.). Дякую.
Наша відповідь:
Доброго дня, Олю!
Пропонуємо Вам переглянути наступні джерела:
Боговін О. В. Трансформація традиційних моделей у драмі "Камінний господар" Лесі Українки: автореф. дис. ... канд. філол. наук: 10.01.01 / О. В. Боговін ; Львів. нац. ун-т ім. І. Франка. — Л., 2012. — 20 с.
Галич, Олександр Андрійович. Вступ до літературознавства : [підруч. для студ. вищ. навч. закл.] / О. А. Галич; М-во освіти і науки України, Держ. закл. «Луган. нац. ун-т ім. Т. Шевченка» — Луганськ: ЛНУ ім. Т. Шевченка, 2010. — 287 с.
Горбань А.В. Персонаж-тінь у творах Лесі Українки та В. Винниченка: дублювання та самототожність // Вісник Житомирського педагогічного університету. – № 7. – 2001. – С. 38-41.-http://tvory.net.ua/ukrainska_literatura/statti/2/1547.html
Демська-Будзуляк, Л. Драма свободи в модернізмі. Пророчі голоси драматургії Лесі Українки [Текст] : монографія / Л. Демська-Будзуляк. - К. : Академвидав, 2009. - 184 с. - (Монограф).
Долгушева О. В. «Трикстер» — «простак» — «маска» в українській та американській літературах (до проблеми теорії) // Київський держ. лінгвіст. ун-т. Вісник. Сер. Філологія. — К., , 2000. — Т.3, N2. — С.223–228.
Моклиця М. Стильова функція маски в літературі модернізму // Біблія і культура. — Чернівці, 2003. — Вип.5. — С.38–43.
Наєнко, Михайло Кузьмович. Історія українського літературознавства і критики : навч. посіб. [для студ. вищ. навч. закл.] / М. К. Наєнко. — К.: Академія, 2010. — 514, [1] с. — (Альма Матер: ам).
Поліщук Я. Маска та ім'я автора / Я. Поліщук // Слово і час . — 2006. — N 5. — С. 10-14.
Сєроштан С.І. Топологія маски: філософсько-антропологічний аналіз: автореф. дис... канд. філософ. наук / С.І. Сєроштан ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н.Каразіна. — Х., 2007. — 19 с.-http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis64r_81/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=ARD&P21DBN=ARD&Z21ID=&Image_file_name=DOC/2007/07ssifaa.zip&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1
Сероштан С.И. Множественность маски и/или множество масок // Філософські перипетії. Вісник Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна, серія: філософія. – Харків: ХНУ. – 2004. – № 638. – С. 181-186.
Сероштан С.И. Маска и ее место в триаде “лик-лицо-личина” // Ученые записки Таврического национального университета им. В.И. Вернадского. Серия “Философия”. – Т. 19 (58). – № 1. – 2006. – Симферополь: Таврический национальный университет им. В.И. Вернадского. – С. 182-184.
Сулятицький М.І. Міфологічні парадигми художнього мислення в драматургії Лесі Українки: Автореф. дис... канд. філол. наук: 10.01.01 / М.І. Сулятицький ; Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка. — К., 2007. — 20 с.-http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=ARD&P21DBN=ARD&Z21ID=&Image_file_name=DOC/2007/07smidlu.zip&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1
Турган О.Д. Бенкет як реалія культури в драматургії Лесі Українки // Вісник Запорізького державного університету. – 2001. – No1. – С.1 -9.-http://web.znu.edu.ua/herald/issues/archive/articles/648.pdf
Шило А. В. К семиотике портрета: структура и функции «маски» в художественной коммуникации // Вісник. — Х., 2007. — N3: Мистецтвознавство. Архітектура. — С. 137–143.
Шило А.В. Пластика и текст в художественной деятельности / А.В. Шило. — Х.: Основа, 1997. — 260 с.

.: Розділ: Література :: 11.03.2013 20.31.55 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
   

Generated in 0.228542 seconds