Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 36 .:. Запитань у базі: 44549
   


Автор запитання: Інна із міста: м. Глухів :: Запитання: 32245  
Інна запитує:
Доброго ранку, допоможіть, будь ласка, знайти матеріал для курсової роботи з теми "Лірика Й. Бродського - зразок інтелектуально-філосовської поезії другої половини 20 ст". Завчасно дякую за допомогу.
Наша відповідь:
Доброго дня, Інно! Пропонуємо скористатися наступними документами:
Бродський Йосип Олександрович. – Режим доступу:
http://uk.wikipedia.org/wiki/Бродський_Йосип_Олександрович
Й.Бродський (1940-1996). Лірика Бродського. – Режим доступу:
http://school.xvatit.com/index.php?title=Й.Бродський_(1940-1996)._Лірика_Бродського
ДРОЗДОВСЬКИЙ Дмитро. Лет Демона. – Режим доступу:
http://www.vsesvit-journal.com/index.php?option=com_content&task=view&id=347&Itemid=41
Дроздовський Дмитро. Лев без клітки. – Режим доступу:
http://gazeta.dt.ua/SOCIETY/lev_bez_klitki.html
Йосип Бродський - поет трагічного світосприйняття (урок з предмета "Зарубіжна література"). – Режим доступу:
http://www.ptu13.cv.ua/navchalno-virobnicha-robota/such-yrok/95-svtova-lteratura
Лірика Й. Бродського - зразок інтелектуально-філософської поезії другої половини XX століття. – Режим доступу:
http://www.ukrlit.vn.ua/zaruba/making1/coqhh.html
Лірика И. Бродського. – Режим доступу:
http://www.verlibr.com/lirika-i-brodskogo-brodskij-i-a/
ПЕРЦОВА Інна. ПОЕЗІЯ БРОДСЬКОГО В КОНТЕКСТІ ЛІТЕРАТУРИ СОЦРЕАЛІЗМУ. – Режим доступу:
http://archive.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/Nz/2011_96_1/statti/27.pdf
Ремінісценції з пушкінських віршів про поета й поезію в И. А. Бродського. – Режим доступу:
http://www.ex-libris.info/reminiscenciї-z-pushkinskix-virshiv-pro-poeta-j-poeziyu-v-i-a-brodskogo-chastina-2/
Роль англійського бароко у творчій манері Й. Бродського. – Режим доступу:
http://lessons.com.ua/rol-anglijskogo-baroko-u-tvorchij-maneri-j-brodskogo/
Художній розбір вірша И. Бродського «Исаак і Авраам» . – Режим доступу:
http://www.testsoch.info/xudozhnij-rozbir-virsha-i-brodskogo-isaak-i-avraam/
Художній світ Йосипа Бродського. Прийоми створення та жанрово-стильові пошуки. – Режим доступу:
http://librar.org.ua/sections_load.php?s=philology&id=4478&start=4
***
Братко, Валентина. Сонетна форма у творчості й. Бродського: матеріали до спецкурсу "Сонет в історії української та світової літератури" /Валентина Братко. // Зарубіжна література в школах України. - 2011. - № 4. - С.48-50.
Про сонетний жанр літератури на прикладі поезії Йосипа Бродського.
Лобода С. М. Просторові слова-концепти в художній картині світу М.Гумільова та Й.Бродського: Автореф. дис... канд. філол. наук / С. М. Лобода; Тавр. нац. ун-т ім. В.І.Вернадського. - Сімф., 2001. - 20 с. - укp.
Проаналізовано ключові слова-концепти поетичної мови М.Гумільова та Й.Бродського, на підставі чого можна реконструювати просторову модель світу поетів. Визначено систему понять для опису простору як фрагмента художньої картини світу поетів, розроблено основні принципи аналізу культурних концептів.
Маринчак В. А. "Дім буття" й інтенційний синтез (Й. Бродський. "Стрітення") / В. А. Маринчак // Держава та регіони. Сер. Гуманіт. науки . - 2011. - Вип. 1. - С. 25-30. - Бібліогр.: 20 назв. - укp.
Досліджено інтенційність літературного твору. Йдеться про ціннісний синтез перед обличчям катастрофи з використанням релігійної традиції як джерела ціннісних уявлень. Простежено рецепцію релігійної традиції, її мови (в широкому розумінні). Показано реалізацію виявлених у філософській рефлексії закономірностей впливу мови на інтенційний синтез.
Назарець В.М. Творчість Йосипа Бродського як унікальне поетичне явище ХХ століття /В.М. Назарець, Є.М. Васильєв. // Всесвітня література та культура в навчальних закладах України. - 2010. - № 2. - С.26-28.
Назарець В.М. "Восходит над равниною звезда. ": Творчість Йосипа Бродського як унікальне поетичне явище ХХ століття /В.М. Назарець, Є.М. Васильєв. // Зарубіжна література в школах України. - 2008. - № 2. - С.2-4.
Про життя та творчість відомого російського поета, лауреата Нобелівської премії з літератури 1987 року.
Назарець В.М. Творчість Йосипа Бродського - самобутнє і рідкісне поетичне явище ХХ століття /В.М. Назарець, Є.М. Васильєв. // Всесвітня література та культура в навчальних закладах України. - 2008. - № 12. - С.35-37.
Про життєвий та творчий шлях відомого російського поета радянської доби.

Новикова, Марина. Йосиф Бродський: повернення додому /Марина Новикова. // Всесвіт. - 2010. - № 5/6. - С.172-178.
Про переклади творів Й. Бродського українською мовою.
Перцова І. В. Семантичні перетворення слів у поезії Й.О.Бродського: Автореф. дис... канд. філол. наук / І. В. Перцова; Дніпропетр. нац. ун-т. - Д., 2001. - 18 с. - укp.
Досліджено природу, механізми та основні типи семантичних перетворень слів у літературно-художньому творі загалом і в поетиці Й.Бродського, зокрема. Поетичний текст розглянуто як особливу семантичну систему, існування якої зумовлене змінами семантики слів. Семантичні перетворення слів у літературно-художньому творі відображають рухомість, "еластичність" мови. Значення та зміна значення однаковою мірою визначені гносеологічними, естетичними та лінгвістичними факторами, дія яких має взаємозумовлений характер і відображає діалектичну єдність слова й поняття, мови та мислення. Відповідно до цього досліджено та подано типологію лінгвістичних та екстралінгвістичних факторів семантичних трансформацій слів у художньому тексті. У контексті образного сприйняття світу художником на фоні універсальних закономірностей поетичної комунікації проаналізовано ідіостильові особливості семантичних перетворень. Виокремлено чотири основних види семантичних трансформацій слів у творах поета: імпліцитні нарощення змісту; контекстуальну синонімію; формування експресивної конотації (пов'язане зі створенням оказіоналізмів і депоетизацією); сполучення семантично різнопланових слів.
Пономарьова Т. О. Віршовані переклади Йосипа Бродського як відображення його картини світу (художньої та мовної): Автореф. дис. ... канд. філол. наук / Т. О. Пономарьова; Дніпропетр. нац. ун-т. - Д., 2006. - 18 с. - укp.
Аргументовано положення стосовно того, що оригінальні твори та віршовані переклади Й.Бродського є відображенням його художньої та мовної картин світу. Розкрито сутність поняття "концепт" як ментального елементу, мовна презентація якого відображає особливості художнього мислення поета. Здійснено аналіз аспектів теорії перекладу, важливих щодо співвідношення картин світу автора оригіналу та перекладача. Висвітлено погляди Й.Бродського на сутність поезії та проблеми перекладу. Описано особливості ідіостилю поета з акцентом на ті, які найбільш яскраво проявляються в його поетичних перекладах.
Сергійко, Марія. Нобелівська премія-1987: Йосип бродський /Марія Сергійко. // Дніпро. - 2011. - № 9. - С.182-185.
Про життя і творчість нобелівського лауреата з літератури.
Сокрута К. Ю. Автопоетика як форма художньої свідомості (на матеріалі творчості Б. Л. Пастернака та Й. О. Бродського): автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.01.06 / К. Ю. Сокрута; Донец. нац. ун-т. - Донецьк, 2012. - 16 с. - укp.
Розглянуто авторську поетику як форму художньої свідомості, що закономірно виникає в процесі історичного й естетичного розвитку. Поява автопоетики стає можливою в результаті руху від синкретичного нерозрізнення суб'єкта й об'єкта до появи індивідуального авторського Я сучасного періоду розвитку мистецтва. Автопоетика розуміється як експліцитно виражена авторська інтенція, що знаходить втілення в різних категоріях і формулюваннях індивідуально-поетичних законів, які осмислюються митцем у процесі його творчої практики. Детально досліджено найважливіші складові авторської поетики Б. Л. Пастернака ("ідею скаженого", "принцип реалізму", "поезію як органічний факт", "відсутність суб'єктивності", а також поняття "сили" та "символу" як основ мистецтва) та Й. О. Бродського, основні з яких - мова, час, ритм, тон, нейтральність, метафізична музика. Як метод розгляду авторської поетики запропоновано інтенціональний аналіз, який дозволяє виявляти та розглядати окремі поняття та категорії автопоетики в їх індивідуальному змісті.
Тілло М. С. Художній світ Йосипа Бродського. Прийоми створення та жанрово-стильові пошуки: Автореф. дис... канд. філол. наук / М. С. Тілло; Тавр. нац. ун-т ім. В.І.Вернадського. - Сімф., 2002. - 20 с. - укp.
Систематизовано та узагальнено дослідження творчості Й.Бродського. Спростовано міф про "чужерідність" митця російській культурі. Детально проаналізовано його релігійні погляди. Вивчено принципи образних вирішень майстра, досліджено засади жанрової специфіки. Окреслено шляхи та засоби "високої прозаїзації" російського вірша у Бродського. Показано ставлення поета до російських культурних засад і постмодернізму. Розглянуто художній світ Бродського як систему (синхронічний аспект) розглянуто в контексті розвитку російської літератури (діахронічний аспект).

.: Розділ: Література :: 5.10.2013 10.33.04 :.
.: Донецкая областная универсальная научная библиотека им. Н.К. Крупской :.
   

Generated in 0.211858 seconds