Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 32 .:. Запитань у базі: 45520
   


Автор запитання: Інна із міста: Горлівка :: Запитання: 32924  
Інна запитує:
1.Художня різноманітність пригодницького роману в історії світової літератури (роман-подорож, робінзонада, морський роман, роман-катастрофа, фантастичний роман)
Наша відповідь:
Доброго дня, Інно!
Пропонуємо Вам переглянути наступні джерела:
Актуальні проблеми слов'янської філології. Серія: Лінгвістика і літературознавство/М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Нац. акад. наук України, Бердянський держ. пед. ун-т, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка НАН України Вип. 24 Ч. 2. - Бердянськ, 2011. - 550 с.
Бандура, Олександра Михайлівна. Теорія літератури в тезах, дефініціях, таблицях : навч. довід. / Олександра Бандура, Георгій Бандура. — К.: Шкільний світ, 2008. — 126, [1] с.: іл., табл. — (Бібліотека «Шкільного світу». Гуманітарний напрямок). — (Українська мова та література. Бібліотека). — (Зарубіжна література. Бібліотека).
Бернадська Н. І. Український роман : теоретичні проблеми і жанрова еволюція : Монографія / Н. І. Бернадська. – К. : «Академвидав», 2004. – 368 с.
Бобир, Олександр. Р.Л. Стівенсон та його пригодницький роман "Острів Скарбів" /Олександр Бобир. // Всесвітня література в середніх навчальних закладах України. - 2011. - № 2. - С.56-61.
Бовсунівська, Тетяна Володимирівна. Основи теорії літературних жанрів / Т. В. Бовсунівська; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. — К.: ВПЦ «Київ. ун-т», 2008. — 519 с.
Валентинов А. Про українську фантастику /А. Валентинов, Д. Громов, О. Ладженський. // Книжковий огляд. - 2004. - № 7 - 8. - С.82 - 89. - (Фантастичні обрії).
Галич, Олександр Андрійович. Теорія літератури : підруч. для студ. філол. спец. вищ. навч. закл. / Олександр Галич, Віталій Назарець, Євген Васильєв; за наук. ред. Олександра Галича. — Вид. 4-е, стер. — К.: Либідь, 2008. — 486, [1] с.
Іванишин, Василь Петрович. Нариси з теорії літератури : навч. посіб. / В. П. Іванишин; [упорядкув. тексту П. В. Іванишина] — К.: Академія, 2010. — 253 с. — (Альма Матер: ам).
Іванишин, Василь П. Теорія літератури : курс лекцій. / Василь Іванишин; Дрогоб. держ. пед. ун-т ім. І. Франка. — Дрогобич: РВВ Дрогоб. держ. пед. ун-ту ім. І. Франка, 2010. — 471 с. — (Університетська бібліотека).
Кердівар, Наталя Іванівна. Творчість Миколи Трублаїні і становлення пригодницького жанру в українській літературі першої половини XX століття : автореф. дис.... канд. філол. наук: 10.01.01. / Кердівар Наталя Іванівна; Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара. — Д., 2010. — 20 с.-http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis64r_81/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=ARD&P21DBN=ARD&Z21ID=&Image_file_name=DOC/2010/10KNIPPS.zip&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1
Кердівар Н. І. Традиції Джека Лондона і розвиток пригодницького жанру у творчості М. Трублаїні / Н. І. Кердівар // Вісник Сумського держ. ун-ту. – Суми, 2007. – № 2. – С. 63–68.
Мітосек, Зофія. Теорії літературних досліджень / [Пер. з пол., післям. В.Гуменюк; Наук. ред. В.І.Іванюк] — [Сімферополь]: Таврія, 2003. — 406, [1] с.
Павличко, Соломія. Теорія літератури / Соломія Павличко; [упоряд. В. Агеєва, Б. Кравченко; передм. М. Зубрицької] — Вид. 2-е. — К.: Вид-во С. Павличко «Основи», 2009. — 679 с.
Пахаренко, Василь Іванович. Основи теорії літератури : навч.-метод. посіб. / Василь Пахаренко. — К.: Генеза, 2009. — 293, [1] с.
Попадинець О. Пригодництво як функціональний чинник романів Вальтера Скотта і Михайла Старицького /О. Попадинець. // Історико-літературний журнал. - 2010. - № 18. - С.397-406.
Пузий В. Фантастика: между притягательной силой жанра и неодолимой харизмой метода, или Спасение утопающих // Всесвітня література та культура в навчальних закладах України. - 2005. - № 4. - С.2-5.
Цуркан І. «Розбійник Кармелюк» М. Старицького як жанрова модель історико-пригодницького роману // Південний архів (філологічні науки). — Херсон, 2002. — Вип.19. — С.6–10.
http://uk.wikipedia.org/wiki/Пригодницький_роман
http://lib.chdu.edu.ua/pdf/naukpraci/philology/2006/46-59-10.pdf
http://esnuir.eenu.edu.ua/bitstream/123456789/527/1/Terpelyuk_reading.pdf.
http://www.rusnauka.com/26_NII_2009/Philologia/51885.doc.htm
http://lessons.com.ua/prigodnickij-zhanr-v-anglijskij-literaturi/
http://www.ekmair.ukma.kiev.ua/bitstream/123456789/2138/1/Semenova Ukrainian and Polish adventure.pdf

.: Розділ: Література :: 28.11.2013 21.09.26 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
   

Generated in 0.26498 seconds