Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 36 .:. Запитань у базі: 45822
   


Автор запитання: Іра із міста: Червоне :: Запитання: 33787  
Іра запитує:
Добрий день! Допоможіть знайти ідейно-тематичний аналіз віршів Ліни Костенко. Дякую!
Наша відповідь:
Доброго дня, Іро!
Пропонуємо Вам переглянути наступні джерела:
Барабаш, Світлана Григорівна. Творчість Ліни Костенко в ідейно-художньому контексті літературної доби [Текст] : автореф. дис... д-ра філол. наук: 10.01.01 / Барабаш Світлана Григорівна ; Львівський національний ун-т ім. Івана Франка. - Л., 2004. - 44 с.- http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=ARD&P21DBN=ARD&Z21ID=&Image_file_name=DOC/2004/04bsgkld.zip&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1
Барабаш, Світлана. Ліна Костенко: філософія поетичного живопису [Текст] / С. Барабаш. - Кіровоград : [б.в.], 2003. - 96 с.
Голобородько Я. Філософемні інкрустації Ліни Костенко [Електронний ресурс] / Я. Голобородько // Вісник Національної академії наук України . - 2010. - № 3. - С. 51-56. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/vnanu_2010_3_8.pdf
Заремська І. М. Вербалізація лінгвокультурного концепту "нація” в художній картині творів Ліни Костенко [Електронний ресурс] / І. М. Заремська // Наукові записки [Ніжинського державного університету ім. Миколи Гоголя]. Серія : Філологічні науки . - 2013. - Кн. 4. - С. 206-209. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Nzfn_2013_4_42.pdf
Дзюба, Іван Михайлович. Є поети для епох [Текст] : [есей про творчість Ліни Костенко] / Іван Дзюба. - К. : Либідь, 2011. - 208 с.
Жуковська, Галина М. Усе іде, але не все минає... Пам'ять і час у творчості Ліни Костенко [Текст] : монографія / Галина Жуковська. - К. : Книга, 2010. - 187 с. - (Серія "Творчі особистості").
Кириленко, Надія Іванівна. Історія України у творах Ліни Костенко [Текст] : навч. посіб. для студ. та викл. філол. ф-ту, учнів навч. закл., учителів укр. л-ри та широкого кола читачів / Н. І. Кириленко ; Сумський держ. педагогічний ун-т ім. А.С.Макаренка. - Суми : СумДПУ ім. А.С.Макаренка, 2005. - 124 с.
Ковалевський, Олексій Володимирович. Ліна Костенко [Текст] : нарис творчо-світоглядної біографії / О. В. Ковалевський. - 2.вид., перероб. і доп. - Х. : Прапор, 2004. - 192 с.
Ковалевський, Олексій Володимирович. Ліна Костенко: філософія бунту й "філософія серця" [Текст] / О. В. Ковалевський. - Х. : Прапор, 2001. - 176 с.
Ковалевський О.В. Ліна Костенко: філософія бунту й "філософія серця": Автореф. дис... канд. філол. наук: 10.01.01 / О.В. Ковалевський ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н.Каразіна. — Х., 2002. — 16 с.- http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=ARD&P21DBN=ARD&Z21ID=&Image_file_name=DOC/2002/02kovbfs.zip&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1
Краснова, Людмила. Поезія Ліни Костенко [Текст] : посіб. для вчителів / Л. Краснова ; Дрогобицький держ. педагогічний ун-т ім. Івана Франка. - Дрогобич : Коло, 2001. - 197 с. - (Серія : фахові дисципліни. Теорія літератури).
Кудрявцев, М. Г. Особистість і історія, митець і час: ідейна проблематика поетичної драми Ліни Костенко. // Соціально-політичні та правові проблеми формування особистості і держави. — Хмельницький, 1998. — С. 113-117.
Мариняк Р.С. Історіографія поезії Ліни Костенко: Автореф. дис... канд. філол. наук: 10.01.01 / Р.С. Мариняк ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н.Каразіна. — Х., 2005. — 19 с.- http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=ARD&P21DBN=ARD&Z21ID=&Image_file_name=DOC/2005/05mrsplk.zip&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1
Овдійчук, Лілія. Вивчення творчості Ліни Костенко в школі [Текст] : посібник для вчителя / Л. Овдійчук. - Т. : Підручники & посібники, 2002. - 76 с.: іл. - (На допомогу вчителю української літератури).
Панченко, Володимир Євгенович. "Народу гілочка тернова..." [Текст] : диптих про поезію Ліни Костенко / В. Є. Панченко. - К. : Веселка, 2005. - 63 с. - (Серія "Урок літератури").
Поезія Ліни Костенко в часах перехідних і вічних [Текст] : матеріали круглого столу доповнено публікаціями в періодичних виданнях / ред.-упоряд. Т. В. Шаповаленко. - Х. : Прапор, 2006. - 164 с.
Пономаренко І.В. Художня своєрідність поезії Ліни Костенко (інтертекстуальність і феномен агону): Автореф. дис... канд. філол. наук: 10.01.01 / І.В. Пономаренко ; НАН України. Ін-т л-ри ім. Т.Г.Шевченка. — К., 2005. — 20 с.- http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=ARD&P21DBN=ARD&Z21ID=&Image_file_name=DOC/2005/05pivifa.zip&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1
Слоньовська О. Культурологічний потенціал поезії Ліни Костенко: "з чужого поля” [Електронний ресурс] / О. Слоньовська // Етнос і культура . - 2011-2012. - № 8-9. - С. 53-67. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/etnik_2011-2012_8-9_9.pdf

.: Розділ: Література :: 26.02.2014 17.35.45 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
   

Generated in 0.14811 seconds