Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 34 .:. Запитань у базі: 45737
   


Автор запитання: Оксана із міста: Ужгород :: Запитання: 34357  
Оксана запитує:
Доброго дня, допоможіть знайти літературу про твір П.Куліша "Огненний змій". Дякую.
Наша відповідь:
Доброго дня, Оксано!
Пропонуємо Вам переглянути наступні джерела:
Бойко, Микола Петрович. П.Куліш : Осмислення творчого спадку: Моногр. / М. П. Бойко ; М-во освіти України; Дніпродзерж. держ. техн. ун-т. - Дніпродзержинськ, 1997. - 47 с.
Івашків, В. Проблематика романтичної повісті Пантелеймона Куліша «Огненный змей». // «З його духа печаттю…». — Львів, 2001. — Т. 1. — С. 26-41.
Івашків В.М. Художня, літературознавча і фольклористична парадигма ранньої творчості Пантелеймона Куліша: автореф. дис... д-ра філол. наук: 10.01.01 / В.М. Івашків ; Львів. нац. ун-т ім. І.Франка. — Л., 2009. — 39 с.- http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=ARD&P21DBN=ARD&Z21ID=&Image_file_name=DOC/2009/09ivmtpk.zip&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1
Крижанівська Тетяна. Пантелеймон Куліш — першорядна зірка української культури: письменник, видавець, редактор [Електронний ресурс] / Тетяна. Крижанівська // Вісник Книжкової палати . - 2009. - № 8. - С. 37-40. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/vkp_2009_8_15.pdf
Мафтин, Наталя. Імпліцитна міфологічність як прикметна риса новелістичного мислення доби романтизма : "Огненний змій" П.Куліша - "Білявий Екберт" Л.Тіка / Н. Мафтин // Зарубіжна література в навчальних закладах. - 2003.- 3. - С.32-36.
Нахлік, Євген Казимирович. Пантелеймон Куліш : до 170-річчя від дня народж. / Є. К. Нахлік ; Товариство "Знання" УРСР ; ред. А. В. Жихорська. - К. : Знання, 1989. - 48 с. - (Література і мистецтво. Сер. 6. Література ; № 5).
Нахлік Є. К. Пантелеймон Куліш: особистість, письменник, мислитель: У 2-х т. : Моногр. Т. 1. Життя Пантелеймона Куліша / Є. К. Нахлік; НАН України. Львів. від-ня Ін-ту л-ри ім. Т.Г.Шевченка. - К. : Укр. письм., 2007. - 463 c. - (Сер. "Літературознавчі студії" / 12; Вип.11).
Нахлік Є. К. Пантелеймон Куліш: особистість, письменник, мислитель : монографія: у 2 т. Т. 2. Світогляд і творчість Пантелеймона Куліша / Є. К. Нахлік; НАН України. Львів. від-ня Ін-ту л-ри ім. Т.Г.Шевченка, Міжнар. фонд П.Куліша. - К. : Укр. письм., 2007. - 462 c. - (Літературознав. студії; Вип. 12).
Пантелеймон Куліш : Матеріали і дослідж. / ред.: М. Г. Жулинський; НАН України. Ін-т л-ри ім. Т.Г.Шевченка. Львів. від-ня. - Л.; Нью-Йорк : Вид-во М.П.Коць, 2000. - 413 c.
Творчі та ідейні шукання П.О.Куліша в контексті сьогодення: Зб. наук. праць до 180-річчя від дня народження Пантелеймона Куліша / За заг. ред. П.П.Кононенка та І.С.Плюща. – К.: МП «Леся», 2000. – 224 с.
Янковська, Жанна О. Фольклористична діяльність Пантелеймона Куліша [Текст] : монографія / Ж. О. Янковська. - Острог : Видавництво Національного університету "Острозька академія", 2007. - 182 с.
Янковська, Жанна Олександрівна. Фольклористична діяльність Пантелеймона Куліша [Текст] : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / Ж. О. Янковська ; Національний ун-т "Острозька академія". - Острог : НУ "Острозька академія", 2009. - 168 с.

.: Розділ: Література :: 26.04.2014 15.07.45 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
   

Generated in 0.23661 seconds