Виртуальная библиографическая справка. Объединенная справочная служба публичных библиотек Украины
     
   
     
Привет, Гость :: Вход
українська мова     русский язык

Лимит вопросов на сегодня: 36 .:. Вопросов в базе: 43931
   


Автор вопроса: 1 из города: 1 :: Вопрос: 3499  
1 спрашивает:
Загальна теорія держави і права, предмет, об''єкт, методи дослідження. Місце в систем ісуспільних наук. Дякую.
Наш ответ:
Відповідь на ваш запит.

Література:

1.Скакун, Ольга Федорівна
Теорія держави і права: Навч. посібник для вузів/ Ольга Скакун,; М-во внутрішніх справ України, Нац. ун-т внутрішніх справ. -Харків: Консум, 2002. -655,[4] с. -Бібліогр. в підрядк. Примітках

2. Загальна теорія держави і права: Навчальний посібник для вузів/ За ред. М. В. Цвік, В. Д. Ткаченко, О. В. Петришин; М-о освіти і науки України, Нац. юридична академія України ім. Ярослава Мудрого . -Х.: Право, 2002. -427,[2] с

3. Загальна теорія держави і права: Навчальний посібник/ М-во освіти України, Укр. держ. пед. ун-т ім.М.П.Драгоманова; За ред. В.В.Копєйчикова. -К.: Юрінком, 1997. -317 с. -Бібліогр.: с.312.

4. Кельман, Михайло Степанович
Загальна теорія права (з схемами, кросвордами, тестами): Підручник/ Михайло Кельман, Олександр Мурашин,; Авт.передм. Анатолій Колодій,; Нац. академія внутрішніх справ України. -К.: Кондор, 2002. -353 с.

5. Котюк, Володимир Олександрович
Загальна теорія держави і права: Навчальний посібник/ Володимир Котюк,. -К.: Атіка, 2005. -590,[1] с. -Бібліогр. в підрядк. приміт.

6. Рабінович, Петро Мойсейович
Основи загальної теорії держави і права: Навчальний посібник/ Петро Рабінович,. -5-е вид., зі змінами. -К.: Атіка, 2001. -174,[1] с. -

7. Брецко, Федір Федорович
Основи держави і права: Навч. посібник: У 2 кн./ Федір Федорович Брецко; Федір Брецко. -Ужгород: Закарпаття, 1998 -
Кн.1: Правознавство у запитаннях і відповідях. -1998. -656,[1] с. -Бібліогр.: с.649-653.

8. Бержаль, Жан-Луи
Общая теория права/ Жан-Луи Бержаль,; Ред. В.И. Даниленко, Пер. с фр. В.И. Чуршикова. -М.: Nota bene, 2000. -574,[1] с. -Алф. указ. имен и терминов: с. 571-575

9. Кравчук, Микола Володимирович
Теорія держави і права. Проблеми теорії держави і права: Навч. посібник для підгот. до держ. іспитів/ Микола Кравчук,; М-во освіти і науки України, Юрид. ін-т Терноп. акад. нар. госп.. -3-тє вид., змін. і доп.. -Тернопіль: Карт-бланш, 2002. -243,[4] с. -Бібліогр. с. 227-243.

10. Волинка, Катерина Григорівна
Теорія держави і права: Навчальний посібник/ Катерина Волинка,; Міжрегіональна акад. упр. персоналом. -К.: МАУП, 2003. -238 с. -Бібліогр. с. 229-232.

11. Основи теорії держави і права: Навчальний посібник для вузів/ Т.І. Бабак, О.Д. Брайченко, К.В. Манжул, Л.В. Сорока; М-во освіти і науки України, Кіровоград. держ. пед. ун-т ім. В. Винниченка. -Кіровоград: РВВ КДПУ ім. В. Винниченка, 2004. -89 с

12. Общая теория государства и права: Учебник для вузов/ Под ред. В.В.Лазарева. -3-е изд., перераб. и доп.. -М.: Юрист, 2000. -517 с..

13. Основы теории права: Учебное пособие/ Анатолий Нечитайленко,. -Харьков: Консум, 1998. -174 с.

14. Нечитайленко, Анатолий Александрович
Основы теории права: Учебное пособие/ Анатолий Нечитайленко,. -Харьков: Консум, 1998. -174 с.

15. Алексеев, Сергей Сергеевич
Теория права/ Сергей Алексеев,. -2-е изд., перераб. и доп.. -М.: Бек, 1995. -311 с.

16. Безродний, Є.Ф..
Світова класична думка про державу і право: Навчальний посібник/ Є.Безродний, Г.Ковальчук, О.Масний; Мін-во освіти України. -К.: Юрінком Інтер, 1999. -396,[1] с. -Бібліогр.: с.391-395.

17. Козлов, Виктор Алексеевич
Проблемы предмета и методологии общей теории права/ В. А. Козлов,; ЛГУ. -Л.: Изд-во ЛГУ, 1989. -116,[2] с.; 22 см. -Библиогр. в примеч.: с. 105-117

18. Козлов, Виктор Алексеевич
Конкретно-социологические исследования в области права: Учеб. пособие/ В. А. Козлов, Ю. А. Суслов; ЛГУ им. А. А. Жданова. -Л.: Изд-во ЛГУ, 1981. -111 с.; 21 см.

Сайти:

http://www.lawyer.org.ua/?i=165

http://www.lawbook.by.ru/theory/Skakun/cont.shtml

http://www.refine.org.ua/pageid-1036-1.html

http://www.konsum.kharkov.ua/catalogue/333/toc.htm

.: Раздел: Государство и право :: 14.09.2005 18.02.40 :.
.: Кіровоградська обласна універсальна наукова бібліотека ім. Д.І.Чижевського :.
   

Generated in 0.205292 seconds