Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 36 .:. Запитань у базі: 45084
   


Автор запитання: Таня із міста: М. Суми :: Запитання: 35028  
Таня запитує:
Доброго дня! Допоможіть знайти літературу на тему: "Герой в українському літературному процесі початку ХХІ століття: теоретичний аспект". Дякую за допомогу!
Наша відповідь:
Доброго дня, Таню!
Пропонуємо Вам переглянути наступні джерела:
Випасняк Г. Іконічність образу національного героя: за романом О. Забужко "Музей покинутих секретів” [Електронний ресурс] / Г. Випасняк // Питання літературознавства . - 2012. - Вип. 85. - С. 121-130. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Pl_2012_85_18.pdf.
Констанкевич І. М. Сучасна українська література: стилі, покоління, творчі індивідуальності : навч. посіб. для студ. ВНЗ / І. М. Констанкевич, В. Г. Сірук ; Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки. - Луцьк : Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки, 2012. - 327 c. - (Посіб. та підруч. ВНУ ім. Лесі Українки).
Матвієнко Г. І. Романна творчість Ю. Андруховича, Ю. Іздрика, Т. Прохаська в онтологічному аспекті : автореф. дис. ... канд. філол. наук: 10.01.01 / Г. І. Матвієнко; Харк. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди. - Х., 2011. - 20 c.
Лебединцева Н. М. Сучасна українська література : навч. посіб. / Н. М. Лебединцева; Миколаїв. держ. гуманіт. ун-т ім. П.Могили комплексу "Києво-Могилян. акад.". - Миколаїв, 2007. - 100 c.
Поліщук О. Автор і персонаж в українській новітній прозі. – К.: ПЦ «Фоліант», 2008. – 176 с. - Режим доступу: http://www.ilnan.gov.ua/Publication/Polischuk.pdf.
Поліщук, Олена Борисівна. Автор і персонаж в українській новітній прозі [Текст] : [монографія] / Олена Поліщук ; Нац. акад. наук України, Ін-т л-ри ім. Т. Г. Шевченка. - К. : Фоліант, 2008. - 176 с.
Романко Т. О. Типологічні особливості головних героїв сучасного роману ініціації (на матеріалі творів Л. Дереша, М. Нагача, Н. Мак-Донелла) / Т. О. Романко // Наук. вісн. Волин. нац. ун-ту ім. Лесі Українки. - 2011. - № 11. - С. 89-94.
Романко Т. О. Роман ініціації в сучасній українській, польській та американській літературах (на матеріалі творчості Л. Дереша, М. Нагача, Н. МакДонелла): автореф. дис. ... канд. філол. наук: 10.01.05 / Т. О. Романко ; Терноп. нац. пед. ун-т ім. В. Гнатюка. — Т., 2011. — 20 с. – Режим доступу: http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=ARD&P21DBN=ARD&Z21ID=&Image_file_name=DOC/2011/11RTOTAL.zip&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1.
Романенко О. В. Український постмодернізм та використання моделей тривіальної літератури [Електронний ресурс] / О. В. Романенко // Науковий вісник Миколаївського національного університету імені В. О. Сухомлинського. Сер. : Філологічні науки . - 2013. - Вип. 4.11. - С. 224-228. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Nvmduf_2013_4.11_49.pdf.
Тягло К. О. Сучасна українська література в репрезентації етнонаціональних ідентичностей : автореф. дис. ... канд. соцiол. наук : 22.00.04 / К. О. Тягло ; НАН України, Ін-т соціології. - К., 2012. - 18 c.
Шевчук Я. А. Homo excappans. Герой сучасної польської та української "молодої" прози : [монографія] / Я. А. Шевчук. - Житомир : Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2012. - 348 c.

.: Розділ: Література :: 6.10.2014 10.28.04 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
   

Generated in 0.327034 seconds