Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 35 .:. Запитань у базі: 45783
   


Автор запитання: Наталія із міста: Кіровоград :: Запитання: 35146  
Наталія запитує:
Доброго вечора!!Допоможіть будь ласка знайти матеріал про життя, творчість, аналіз віршів, письменник Мальдештам.
Наша відповідь:
Доброго дня, Наталіє!
Можливо, Ви мали на увазі "письменник Мандельштам"? Пропонуємо переглянути наступні джерела:
Безкровна І. О. Комунікативна структура поетичного тексту (семантичний та прагматичний аспекти) : автореф. дис... канд. філол. наук: 10.02.02 / І. О. Безкровна ; Ін-т мовознав. ім. О. О.Потебні НАН України. — К., 1999. — 20 с. – Режим доступу: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=ARD&P21DBN=ARD&Z21ID=&Image_file_name=DOC/1999/99biospt.zip&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1.
Глазова, Елена Юрьевна. "Подсказано Дантом". О поэтике и поэзии Мандельштама [Текст] / Е. Глазова, М. Глазова. - К. : Дух і Літера, 2011. - 724 с.
Казарин В. П. Стихотворение О. Э. Мандельштама "Золотистого меда струя из бутылки текла…” (опыты реального комментария) [Електронний ресурс] / В. П. Казарин, М. А. Новикова, Е. Г. Криштоф // Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету. Сер. : Філологічні науки . - 2014. - Вип. 1. - С. 91-104. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/nzbdpufn_2014_1_13.pdf.
Кочетова С. Как до звезды небесной? О стихотворении О. Мандельштама "Я к губам подношу эту зелень…" на французском языке [Електронний ресурс] / С. Кочетова, О. Луценко // Південний архів. Сер.: : Філологічні науки . - 2009. - Вип. 46. - С. 93-99. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Pafn_2009_46_12.pd.
Кочетова, Светлана Александровна. Литературная критика О.Мандельштама [Текст] / С. А. Кочетова. - Горловка : Издательство ГГПИИЯ, 2003. - 184 с.
Марченко, Алла. Секрет шкатулки с двойным дном [Електронний ресурс] / Марченко, Алла. - WordPad. – Режим доступа: http://magazines.russ.ru/novyi_mi/2006/12/ma12.html/
Мельнишина Т. П. Своєрідність рецепції античності у поезії М. Зерова та О. Мандельштама [Електронний ресурс] / Т. П. Мельнишина // Вісник Маріупольського державного університету. Сер. : Філологія . - 2010. - Вип. 4. - С. 42-51. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Vmdu_2010_4_9.pdf.
Минералов, Юрий Иванович. История русской литературы 20 века, 1900-1920-е годы : учеб. пособие для студ. / Ю. И. Минералов, И. Г. Минералова. - М. : Высшая школа, 2004. - 430 с.
Мусатов, Владимир Васильевич. Лирика Осипа Мандельштама [Текст] / В. В. Мусатов. - К. : Эльга-Н : Ника-Центр, 2000. - 560 с.
Ніколаєва В.А. Концепт "Петербург" у поетичному ідіолекті Осипа Мандельштама і Олександра Кушнера : автореф. дис... канд. філол. наук: 10.02.02 / В. А. Ніколаєва ; Харк. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. — Х., 2007. — 20 с. – Режим доступу: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=ARD&P21DBN=ARD&Z21ID=&Image_file_name=DOC/2007/07nvamok.zip&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1.
Николаенко, Ольга Николаевна. Лирический герой в поэзии Осипа Мандельштама [Текст] : монография / О. Николаенко, А. Чеботарева. - Полтава : АСМИ, 2010. - 179 с.
Осип Мандельштам и его время [Текст] / сост., авт. коммент. Е. Нечепорук, В. Крейд. - М. : L'Age d'Homme - Наш дом, 1995. - 478 с. - (Художник и время).
Рогозинский, Виктор. Великий талант и тоталитарный режим : очерк об Осипе Мандельштаме / В. Рогозинский // Всесвітня література та культура в навчальних закладах України. - 2008. - № 12. - С. 14-18.
Рогозинский, Виктор. "Не многие для вечности живут" : жизнь и судьба Осипа Мандельштама / В. Рогозинский // Зарубіжна література в школах України. - 2007. - № 9. - С. 49-53.
Скоробогатова Е. А. Поэтика именных категорий и форм в лирике Осипа Мандельштама (статья первая) [Електронний ресурс] / Е. А. Скоробогатова // Русская филология . - 2014. - № 1-2. - С. 79-85. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/rfuv_2014_1-2_19.
Сурат, Ирина. Жертва [Електронний ресурс] : литературная критика / И. Сурат. - Библиогр.: 70 назв. - WordPad. – Режим доступа: http://magazines.russ.ru/novyi_mi/2008/7/su10.html.

.: Розділ: Література :: 20.10.2014 19.20.17 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
   

Generated in 0.235343 seconds