Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 36 .:. Запитань у базі: 45734
   


Автор запитання: Андрій із міста: Житомир :: Запитання: 35531  
Андрій запитує:
Привіт, маю курсову на тему: "Комунікативно-прагматичні особливості англомовної реклами та засоби її відтворення українською мовою(на матеріалі сучасних друкованих ЗМІ)" Хочу попросити список використаної літератури. Дякую завчасно!
Наша відповідь:
Доброго дня, Андрію!
Пропонуємо Вам переглянути наступні джерела:
Верба Л. Г. Порівняльна лексикологія англійської та української мов [Текст] : посіб. для переклад. від-нь вузів / Л. Г. Верба. - Вид. 4-те, перероб. та доп. - Вінниця : Нова книга, 2008. - 246 с.
Декшна Т. А. Засоби інтимізації у функціонально-стилістичному аспекті (на основі україномовних і англомовних рекламних текстів) [Електронний ресурс] / Т. А. Декшна // Мова і культура. - 2012. - Вип. 15, т. 1. - С. 240-245. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Mik_2012_15_1_46.pdf.
Декшна Т. А. Типологія засобів інтимізації в англомовних і українських рекламних текстах : автореф. дис. … канд. філол. наук : 10.02.15 / Т. А. Декшна ; М-во освіти і науки України ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. — К. : [б. в.], 2013. — 19 с.
Демиденко О. П. Рекламний текст як проблема перекладу [Електронний ресурс] / О. П. Демиденко, В. С. Соколова // Мова і культура. - 2011. - Вип. 14, т. 7. - С. 388-391. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Mik_2011_14_7_67.pdf.
Євдoкимoвa I. O. Класифікація мовленнєвих масок в англомовному усному рекламному дискурсі. [Електронний ресурс] / I. O. Євдoкимoвa // Записки з романо-германської філології. - 2013. - Вип. 1. - С. 74-80. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/zrgf_2013_1_12.pdf.
Зацний Ю. А. Англо-український словник сучасної лексики ділової сфери : навч. посіб. / Ю. А. Зацний, О. Л. Гармаш ; Мелітоп. держ. пед. ун-т. - Мелітополь, 2007. - 213 c.
Кудиба С.М. Функціональний потенціал алюзивних власних імен у рекламних текстах (на матеріалі англійської, української та російської реклами) [Електронний ресурс] : автореф. дис... канд. філол. наук: 10.02.17 / С.М. Кудиба ; Львів. нац. ун-т ім. І.Франка. — Л., 2008. — 24 с. – Режим доступу: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=ARD&P21DBN=ARD&Z21ID=&Image_file_name=DOC/2008/08ksmurr.zip&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1.
Максімов С. Є.Практичний курс перекладу (англійська та українська мови) : теорія та практика пер. аналізу тексту для студ. ф-ту пер. та ф-ту заоч. та вечір. навч.: навч. посібник / С. Є. Максімов ; Київський національний лінгвістичний ун-т. - К. : Ленвіт, 2006. - 157 с.
Максімов С. Є. Усний двосторонній переклад (англійська та українська мови) : теорія та практика усного двостороннього перекладу для студ. факультету перекладачів та факультету заочного та вечірнього навчання: навч. посібник / С. Є. Максімов. - Вид 2-е, випр. та доп. - К. : Ленвіт, 2007. - 416 с.
Мороз Л. В. Особливості перекладу англомовних письмових рекламних текстів [Електронний ресурс] / Л. В. Мороз, Н. В. Кушнір, Л. М. Мороз // Наукові записки [Ніжинського державного університету ім. Миколи Гоголя]. Серія : Філологічні науки. - 2013. - Кн. 3. - С. 141-144. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Nzfn_2013_3_30.pdf.
Практикум перекладу. Англійська - українська [Текст] : підручник / Н. В. Бідасюк [та ін.]. - К. : Знання, 2011. - 431 с.
Федорець С. А. Англійські запозичення в мові сучасної української реклами [Електронний ресурс] : автореф. дис... канд. філол. наук: 10.02.01 / С. А. Федорець ; Харк. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. — Х., 2005. — 18 с. – Режим доступу: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=ARD&P21DBN=ARD&Z21ID=&Image_file_name=DOC/2005/05fsasur.zip&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1.
Чайковська О. Ю. Рекламний текст як проблема перекладу [Електронний ресурс] / О. Ю. Чайковська // Наукові записки [Національного університету "Острозька академія"]. Сер. : Філологічна. - 2012. - Вип. 25. - С. 120-121. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Nznuoaf_2012_25_43.pdf.
Шукало І. М. Англомовні метафоричні рекламні слогани та їх переклад українською мовою / І. М. Шукало // Філол. трактати. - 2012. - 4, № 2. - С. 129-133.
Ясинецька О. А. Англомовна неометафорика концепту “РЕКЛАМА - НЕСТРИМНА СТИХІЯ” у перекладі українською мовою [Електронний ресурс] / О. А. Ясинецька // Вісник СумДУ. Сер. Філологія. - 2007. - № 1. - Т. 2. - С. 175-180. – Режим доступу: http://visnyk.sumdu.edu.ua/arhiv/2007/1(102_2)/34_Yasinetska.pdf.
Ясинецька О. А. Переклад нових англомовних публіцистичних метафор українською мовою [Електронний ресурс] : автореф. дис... канд. філол. наук: 10.02.16 / О. А. Ясинецька ; Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка. — К., 2009. — 20 с. – Режим доступу: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=ARD&P21DBN=ARD&Z21ID=&Image_file_name=DOC/2009/09yoamum.zip&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1.
Ясинецька О. А. Переклад нових англійських метафор-алюзій українською мовою / О. А. Ясинецька // Нова філологія : зб. наук. праць. - Запоріжжя : ЗНУ, 2007. - № 28. - С. 278-283.
Федоренко С. Лінгвокультурна специфіка перекладу англійського рекламного тексту [Електронний ресурс] / С. Федоренко // Наукові записки КДПУ. Серія: Філологічні науки /мовознавство/ : зб. наук. праць. Вип. 104(1) / редкол.: О. Семенюк [та ін.]. - Кіровоград : КДПУ, 2012. - С .197-200.
Циганкова З.М. Лексико-семантичні особливості відтворення рекламного тексту (на мат. англійської та української мов) [Електронний ресурс] / З. М. Циганкова. – Режим доступу: http://www.rusnauka.com/32_DWS_2008/Philologia/36435.doc.htm.
На жаль, це все, що вдалося знайти у доступних нам джерелах.

.: Розділ: Література :: 24.11.2014 19.05.58 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
   

Generated in 0.240544 seconds