Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 36 .:. Запитань у базі: 44605
   


Автор запитання: МИРОСЛАВА із міста: МУКАЧЕВО :: Запитання: 36140  
МИРОСЛАВА запитує:
ДОБРОГО ДНЯ,ДОПОМОЖІТЬ БУДЬ ЛАСКА ІЗ КУРСОВОЮ НА ТЕМУ:"кІНОМИСТЕЦТВО УКРАЇНИ.КІНОРЕЖИСЕРИ ТА АКТОРИ КІНО"
Наша відповідь:
Доброго дня, Мирослава!
Джерел за темою Вашого запиту дуже багато, подаємо лише деякі з них:
Алфьорова З. І. Історія кінематографа і телебачення : навч. посіб. Ч. 1 / З. І. Алфьорова ; Харк. держ. акад. культури. - Х., 2007. - 87 c.
Балабан О. Недоліки в процесі професійного виховання акторів та режисерів в системі української фахової театральної та кіно освіти [Електронний ресурс] / О. Балабан // Вісник Харківської державної академії дизайну і мистецтв . Мистецтвознавство. Архитектура. - 2012. - № 1. - С. 127-132. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/had_2012_1_32.pdf.
Брюховецька Л. І. Кіно часів своєї юності : зб. ст. / Л. І. Брюховецька. - К. : Задруга, 2008. - 176 c. - (Б-ка журн. "Кіно - Театр").
Герегова С. "Актор номер один” українського поетичного кіно (до 70-річчя від дня народження Івана Миколайчука) [Електронний ресурс] / С. Герегова // Питання історії України. - 2011. - Т. 14. - С. 176-182. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Piu_2011_14_36.pdf.
Десятник Г. О. Визначальні етапи історії кіномистецтва і телебачення : навч. посіб. / Г. О. Десятник ; Київ. міжнар. ун-т, Ін-т телебачення, кіно і театру. - К. : КиМУ, 2012. - 292 c.
Капельгородська Н. Кіномистецтво України в біографіях [Текст] : кінодовідник / Н. Капельгородська [та ін.] ; Держ. ком. телебачення і радіомовлення України, Ін-т мистецтвознав., фольклористики та етнології ім. М. Т. Рильського НАН України, Музей-майстерня та Благод. меморіал. фонд Івана Кавалерідзе. - К. : АВДІ, 2004. - 712 с.
Капельгородська Н. Начерки далекої кіноісторії / Н. Капельгородська, Є. Глущенко ; Ін-т мистецтвознав., фольклористики та етнології ім. М.Т.Рильського НАН України, Музей-майстерня та благод. мемор. фонд І. П. Кавалерідзе. - К. : АВДІ, 2005. - 216 c.
Колос Д. Генерація молодих українських режисерів ХХІ століття: формування авторської манери кінописьма [Електронний ресурс] / Д. Колос // Наукові записки Національного університету "Острозька академія". Серія : Культурологія. - 2014. - Вип. 15(2). - С. 143-149. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Nznuoakl_2014_15(2)__16.pdf.
Колос Д. Українське кіно в передчутті постмодернізму: "ВАВИЛОН ХХ” та "СОЛОМ’ЯНІ ДЗВОНИ” [Електронний ресурс] / Д. Колос // Вісник Львівського університету. Серія : Мистецтвознавство. - 2013. - Вип. 13. - С. 161-167. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/VLNU_Mistec_2013_13_17.pdf.
Кузюк О. М. Державна політика в галузі кінематографа в радянській Україні (кінець 1920-х - 1930-ті роки) : автореф. дис. ... канд. іст. наук : 07.00.01 / О. М. Кузю ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. - К., 2012. - 16 c.
Мистецтво екрана. Вип. 1 / упоряд.: О. С. Мусієнко ; Київ. держ. ін-т театр. мистец. ім.І.К.Карпенка-Карого. - Вінниця : "Глобус-Прес", 2001. - 236 с.
Молоткіна В. Радіо та кіно як засоби впливу влади на суспільство в Україні 1920-і рр. [Електронний ресурс] / В. Молоткіна // Переяславський літопис. - 2014. - Вип. 5. - С. 55-60. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Perlit_2014_5_8.pdf.
Нариси з історії кіномистецтва України [Текст] / Академія мистецтв України, Інститут проблем сучасного мистецтва ; ред.-упоряд. І. Зубавіна ; голова ред. кол. В. Сидоренко. - К. : Інтертехнологія, 2006. - 864 c.
Новікова Л. Є. Український кінематограф і процеси національної ідентифікації на рубежі XX - XXI століть : автореф. дис. ... канд. мистецтвознав. : 17.00.04 / Л. Є. Новикова ; НАН України, Ін-т мистецтвознав., фольклористики та етнології ім. М. Т. Рильського. - К., 2012. - 18 с.
Приходько А. С. Історія українського кінематографа ХХ століття : навч. посіб. / А. С. Приходько ; НАПН України, Ін-т педагогіки. - К. : Пед. думка, 2012. - 127 c.
Пруденко Я. Д. Естетична природа постмодерністського "німого кіно": автореф. дис... канд. філософ. наук: 09.00.08 / Я. Д. Пруденко ; Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка. — К., 2008. — 16 с. – Режим доступу: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=ARD&P21DBN=ARD&Z21ID=&Image_file_name=DOC/2008/08pydpnk.zip&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1.
Росляк Р. В. Вітчизняне кіномистецтво і процеси українізації: 20-і – початок 30-х років ХХ століття [Електронний ресурс] / Р. В. Росляк // Вісник Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв. - 2014. - № 1. - С. 215-220. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/vdakkkm_2014_1_42.pdf.
Росляк Р. В. Вітчизняне кіномистецтво і процеси українізації: 20-і – початок 30-х років ХХ століття [Електронний ресурс] / Р. В. Росляк // Вісник Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв. - 2014. - № 1. - С. 215-220. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/vdakkkm_2014_1_42.pdf.
Самойленко Т. І. Українське кіно в умовах тоталітарного режиму [Електронний ресурс] / Т. І. Самойленко // Наукові праці [Чорноморського державного університету імені Петра Могили]. Сер. : Історія. - 2010. - Т. 129, Вип. 116. - С. 32-36. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Npchdui_2010_129_116_8.pdf.
Самойленко Т. І. Український кінематограф 1920-х - 1930-х років (суспільно-політичний аспект) : автореф. дис. ... канд. іст. наук : 07.00.01 / Т. І. Самойленко; Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького. - Черкаси, 2014. - 20 c.
Циба Г. Багатокартиння на українських кіностудіях в добу "Перебудови" [Електронний ресурс] / Г. Циба // Актуальні проблеми мистецької практики і мистецтвознавчої науки. - 2014. - Вип. 6. - С. 86-90. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/apmpmn_2014_6_16.pdf.
Слєпак С. В. Механізми державної підтримки національного кіно в Україні / С. В. Слєпак // Ефективність державного управління. - 2014. - Вип. 39. - С. 280-286.
Український енциклопедичний кінословник. Т. 1. Основні терміни та поняття / уклад.: С. Д. Безклубенко, О. Г. Рутковський; Київ. нац. ун-т культури і мистец., Ін-т мистецтвознав., фольклористики та етнології ім. М.Рильського НАН України. - Вінниця : КНУКІМ, 2006. - 500 c.
Циба Г. Пошуки національної ідентичності та історичної правди в українському кіно доби Перебудови (1986-1991) [Електронний ресурс] / Г. Циба // МІСТ: Мистецтво, історія, сучасність, теорія. - 2014. - Вип. 10. - С. 224-233. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Mist_2014_10_18.pdf.
Чумаченко О. А. Розвиток поетики українського кіно в контексті неоромантичних та орієнталістських ідей / О. А. Чумаченко; НАН України. Ін-т мистецтвознав., фольклористики та етнології ім. М.Т.Рильського. - К., 2002. - 55 c.
Додаткову літературу див. в електронних каталогах:
- Національна бібліотека України імені В.І. Вернадського – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/
- Національна парламентська бібліотека України – Режим доступу: http://www.nplu.org/

.: Розділ: Театр. Кінематограф :: 19.02.2015 11.54.15 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
   

Generated in 0.249947 seconds