Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 36 .:. Запитань у базі: 45632
   


Автор запитання: Марина із міста: Харків :: Запитання: 36160  
Марина запитує:
Доброго дня! Допоможіть, будь ласка. Час і простір в українській літературі. Дякую.
Наша відповідь:
Доброго дня, Марино!
Пропонуємо Вам переглянути наступні джерела:
Астаф'єв О. Г. Лірика української еміграції: еволюція стильових систем / О. Г. Астаф'єв. - К. : Смолоскип, 1998. - 313 c.
Бестюк І. А. "Тіні забутих предків" Михайла Коцюбинського: феномен тексту в контексті неоміфологізму української літератури початку ХХ століття : автореф. дис... канд. філол. наук: 10.01.01 / І.А. Бестюк ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н.Каразіна. — Х., 2007. — 19 с. – Режим доступу: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=ARD&P21DBN=ARD&Z21ID=&Image_file_name=DOC/2007/07bialps.zip&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1.
Буркалець Н. В. Поетика малої прози Богдана Лепкого : автореф. дис... канд. філол. наук: 10.01.06 / Н.В. Буркалець ; НАН України. Ін-т л-ри ім. Т.Г.Шевченка. — К., 1999. — 16 с. – Режим доступу: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=ARD&P21DBN=ARD&Z21ID=&Image_file_name=DOC/1999/99bnvpbl.zip&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1.
Вихор І. В. Дискурс міста в українській поезії кінця XIX - першої половини XX століття : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.01.06 / І. В. Вихор ; Терноп. нац. пед. ун-т ім. В. Гнатюка. — Т., 2011. — 20 с. – Режим доступу: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=ARD&P21DBN=ARD&Z21ID=&Image_file_name=DOC/2011/11VIVVUP.zip&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1.
Голобородько К. Ю. Ідіостиль Олександра Олеся: лінгвокогнітивна інтерпретація : монографія / К. Ю. Голобородько; ред.: Л. А. Лисиченко ; Харк. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди, Харк. іст.-філол. т-во. - Х., 2010. - 525 c.
Гончарук Є. Л. Поезія українського бароко: концептуальний простір : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.01.01 / Є. Л. Гончарук ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. - К., 2013. - 20 c.
Журба С. Художній світ української імпресіоністичної повісті 20-х років ХХ століття / С. Журба. - Т. : СМП "Астон", 2000. - 120 c.
Козлов Р. А. Художній час і художній простір у драматургії (на матеріалі української літератури XVII - XVIII ст.) : автореф. дис... канд. філол. наук: 10.01.06 / Р.А. Козлов ; Кіровоград. держ. пед. ун-т ім. В.Винниченка. — Кіровоград, 2005. — 20 с. – Режим доступу: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=ARD&P21DBN=ARD&Z21ID=&Image_file_name=DOC/2005/05krauls.zip&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1.
Колядич Ю. В. Особливості поетики малої прози Романа Іваничука : автореф. дис... канд. філол. наук: 10.01.01 / Ю. В. Колядич ; Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка. — К., 2008. — 20 с. – Режим доступу: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=ARD&P21DBN=ARD&Z21ID=&Image_file_name=DOC/2008/08kyvpri.zip&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1.
Кривонос І. В. Психологічна структура українського національного характеру: реконструкція за творами художньої літератури : автореф. дис... канд. психол. наук: 19.00.05 / І. В. Кривонос ; Ін-т соц. та політ. психології АПН України. — К., 2008. — 19 с. – Режим доступу: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=ARD&P21DBN=ARD&Z21ID=&Image_file_name=DOC/2008/08kivthl.zip&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1.
Кузьменко М.В. Діалогічність філософської лірики Леоніда Вишеславського : автореф. дис... канд. філол. наук: 10.01.02 / М.В. Кузьменко ; Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка. — К., 2008. — 20 с. – Режим доступу: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=ARD&P21DBN=ARD&Z21ID=&Image_file_name=DOC/2008/08kmvllv.zip&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1.
Нікульшина Т. М. ЛСП "Простір": зіставний аспект дослідження (на матеріалі англійських та українських казок) / Т. М. Нікульшина // Одес. лінгвіст. вісн. : зб. наук. пр. - 2013. - Вип. 1. - С. 100-111.
Нікульшина Т. М. Метафоризований простір і час (на матеріалі англійських та українських народних казок) (Частина І) [Електронний ресурс] / Т. М. Нікульшина // Записки з романо-германської філології. - 2014. - Вип. 1. - С. 133-142. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/zrgf_2014_1_20.pdf.
Поляруш О. Є. Крізь час і простір. До глибин художнього слова / О. Є. Поляруш. - Кіровоград : КДПУ, 2010. - 224 c.
Порпуліт О.О. Ономастичний простір українських чарівних казок (у зіставленні з російськими казками) : автореф. дис... канд. філол. наук: 10.02.01 / О.О. Порпуліт ; Одес. держ. ун-т ім. І.І.Мечникова. — О., 2000. — 19 с. – Режим доступу: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=ARD&P21DBN=ARD&Z21ID=&Image_file_name=DOC/2000/00poozpk.zip&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1.
Тараненко О. Г. Семантико-когнітивний підхід у лінгвоаналізі (на прикладі концептів-універсалій мудрість та простір) : монографія / О. Г. Тараненко, С. Б. Фоміна. - Луганськ : Ноулідж, 2014. - 183 c.
Тодчук Н. Є. Роман Івана Франка "Для домашнього огнища": простір і час / Н. Є. Тодчук ; Львів. від-ня Ін-ту л-ри ім. Т. Г.Шевченка НАН України. - Л., 2002. - 204 c. - (Франкозн. сер.; Вип. 4).
Федорчук Л. П. Український фольклор як фактор національного самовиразу Григорія Сковороди : автореф. дис... канд. філол. наук: 10.01.07 / Л.П. Федорчук ; Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка. — К., 2000. — 20 с. – Режим доступу: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=ARD&P21DBN=ARD&Z21ID=&Image_file_name=DOC/2000/00flpsgs.zip&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1.

.: Розділ: Література :: 21.02.2015 17.10.01 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
   

Generated in 0.282036 seconds