Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 36 .:. Запитань у базі: 45632
   


Автор запитання: Антоніна із міста: Кременчук :: Запитання: 36191  
Антоніна запитує:
Доброго вечора. Допоможіть знайти матеріали для курсової роботи з теми "Народознавчі мотиви повісті минулих літ", дякую
Наша відповідь:
Доброго дня! Пропонуємо наступні матеріали з Вашої теми:

1. Повість врем’яних літ : Літопис (За Іпатським списком) / [пер. з давньоруської, післяслово, комент. В. Яременка]. – К. : Рад. письменник, 1990. – 558 с.
2. Повесть временных лет / Под ред. и с пред. В.П. Адриановой-Перетц. – М.-Л.: Изд-во АН СССР, 1950. – 239 с.
3. Повесть временных лет / подгот. текста, пер. ст. и коммент. Д. С. Лихачев. — 3-е изд. — Санкт-Петербург : Наука, 2007. — 667 с.
*****
4. Кирчів Р. Донаукові зацікавлення українським фольклором та етнографією / Р. Кирчів // Нар. творчість та етнографія. - 2005. - № 1. - С. 40-48. - Бібліогр.: с. 47-48. – [Проаналізовано літописні пам'ятки XI - XVII ст. "Повість минулих літ", "Слово о полку Ігоревім", Галицько-Волинський літопис, які являються багатими та цінними джерелами про давню усну творчість українського народу].
5. Клименко Т. Є. Архетипна символіка у "Повісті минулих літ" : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.01.01 / Т. Є. Клименко; МОНМС України, Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького. - Черкаси, 2012. - 20 c.
6. Клименко Т. Житомирщина на сторінках руських літописів / Т. Клименко // Волинь - Житомирщина . - 2012. - № 23. - С. 180-186. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Vg_2012_23_17.pdf
7. Лихачев Д.С. Русские летописи и их культурно-историческое значение. – М.-Л.: Издательство АН СССР, 1947. – 500 с.
8. Марчук К. А. Ґендерний аспект у "Повісті врем’яних літ" / К. А. Марчук // Наукові праці [Чорноморського державного університету імені Петра Могили комплексу "Києво-Могилянська академія"]. Сер. : Філологія. Літературознавство . - 2012. - Т. 200, Вип. 188. - С. 50-53. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Npchdufl_2012_200_188_13.pdf
9. Никитин А. Л. ОСНОВАНИЯ РУССКОЙ ИСТОРИИ: Мифологемы и факты. «Повесть временных лет» как исторический источник http://coollib.com/b/163764/read#n184
10. Никольский Н.К. Повесть временных лет как источник для истории начального периода русской письменности и культуры // Сборник по русскому языку и словесности. – Л.: Изд-во АН СССР, 1930. – Т. 2. – Вып. 1. – С. 1 – 106.
11. Никольский Н.К. Повесть временных лет, как источник для истории начального периода русской письменности и культуры. / Н.К. Никольский. – Л, 1930. – 107с.
12. Сирцова О. М. Історіософська концепція "Повістей минулих літ": візантійсько-слов`янський контекст / О. М. Сирцова // Вісник Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв . - 2013. - № 3. - С. 27-29. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/vdakkkm_2013_3_9.pdf
13. Сліпушко О. М. Християнсько-історичний світогляд літопису "Повість врем’яних літ" / О. М. Сліпушко // Русская литература. Исследования . - 2011. - Вып. 15. - С. 280-288. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/rli_2011_15_27.pdf
14. Троцька В. З історії вивчення використання глиняних виробів у звичаях та обрядах на Русі в Х–ХІІІ століттях / В. Троцька // Етнічна історія народів Європи . - 2010. - Вип. 31. - С. 55–61. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/eine_2010_31_9.pdf
15. Ушаков І. Дослід перевірки образу української спільноти "врем'яних літ" фольклорною традицією / І. Ушаков // Вісник Книжкової палати. - 2013. - № 4. - С. 42-45.; № 6. - С. 33-36.; № 9. - С. 25-28. - Режим доступу:
http://nbuv.gov.ua/j-pdf/vkp_2013_4_13.pdf ;
http://nbuv.gov.ua/j-pdf/vkp_2013_6_10.pdf
http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/vkp_2013_9_10.pdf
16. Хабургаев Г. А., Этнонимия «Повести временных лет». - М., 1979. – 232 с. http://bookfi.org/book/762366 ; http://bookre.org/reader?file=762366

.: Розділ: Література :: 24.02.2015 23.38.14 :.
.: Донецька обласна універсальна наукова бібліотека ім. Н.К.Крупської :.
   

Generated in 0.297916 seconds