Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 36 .:. Запитань у базі: 45632
   


Автор запитання: Любов із міста: Перечин :: Запитання: 36215  
Любов запитує:
Доброго дня. Підскажіть,будь ласка, критичну літературу до твору В. Дрозда "Листя землі". Дякую!
Наша відповідь:
Доброго дня, Любове!
Пропонуємо Вам переглянути наступні джерела:
Дашко Н. С. Жанрова своєрідність твору ”Листя землі” В. Дрозда / Н. С. Дашко // Вісн. Дніпропетровського університету. — 2013. — Т. 21, № 12. - С. 36-42.
Дашко Н. Концепція життя в романі В.Дрозда "Листя землі" / Н. Дашко // Слово і час. - 2008. - № 1. - С. 18-24.
Дашко Н. Народнопоетичні рецепції в романі-епопеї "Листя землі" В. Дрозда [Електронний ресурс] / Н. Дашко // Сучасні проблеми мовознавства та літературознавства. - 2011. - Вип. 15. - С. 73-76. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/spml_2011_15_18.pdf.
Дашко Н. С. Проблемно-стильовий поліфонізм роману-епопеї "Листя землі" В. Дрозда : автореф. дис... канд. філол. наук : 10.01.01 / Н. С. Дашко; Дніпропетр. нац. ун-т ім. О.Гончара. - Д., 2008. - 20 c. – Режим доступу: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=ARD&P21DBN=ARD&Z21ID=&Image_file_name=DOC/2008/08dnslzd.zip&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1.
Дашко Н. С. Проблемно-стильовий поліфонізм роману-епопеї "Листя землі" Володимира Дрозда : монографія / Н. С. Дашко. - Д. : ІМА-прес, 2010. - 223 c.
Карпенко О. А. Використання фольклорно-міфологічної символіки як домінанта художнього стилю Володимира Дрозда (на матеріалі роману-діалогії «Листя землі») / О. А. Карпенко // Наукові записки. — Х., 2008. — Вип. 1, ч. 1 (53). — С. 149-158.
Карпенко, О. А. Елементи міфу в художній структурі дилогії Володимира Дрозда «Листя землі» / О. А. Карпенко // Наукові записки. — Х., 2007. — Вип. 4, ч. 1 (52). — С. 155-162.
Карпенко О. А. Роман-дилогія Володимира Дрозда "Листя землі": проблеми міфопоетики : автореф. дис... канд. філол. наук / О. А. Карпенко; Харк. нац. пед. ун-т ім. Г.С.Сковороди. - Х., 2008. - 18 c. – Режим доступу: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=ARD&P21DBN=ARD&Z21ID=&Image_file_name=DOC/2008/08koazpm.zip&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1.
Колошук Н. Г. Про специфіку сюжето- й характеротворення в сучасному українському романі-епопеї (В.Дрозд «Листя землі») / Н. Г. Колошук // Литературоведческий сборник. — Донецк, 2004. — Вып. 20. — С. 131-150.
Семененко Н. В. Принципи переоцінки історії у романі В.Дрозда «Листи землі» / Н. В. Семененко // Наука і сучасність. — К., 2001. — Т. 27. — С. 255-26.
Семененко Н. В. Роман В. Дрозда «Листя землі» як осмислення долі українського народу від вісімдесятих років 19-го століття до вісімдесятих років 20-го століття / Н. В. Семененко // Наука і сучасність. — К., 2001. — Т. 28. — С. 228-237.
Січкар О. М. Історія з жіночим обличчям (на матеріалі романів В. Дрозда із циклу "Листя землі") [Електронний ресурс] / О. М. Січкар // Вісник Запорізького національного університету. Філологічні науки. - 2012. - № 4. - С. 171-179. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Vznu_fi_2012_4_39.pdf.
Чередніченко О. А. Основні риси ментальності українців та їх відображення у романі-дилогії Володимира Дрозда "Листя землі" [Електронний ресурс] / О. А. Чередніченко // Наукові записки Харківського національного педагогічного університету ім. Г. С. Сковороди. Сер. : Літературознавство. - 2010. - Вип. 4.1. - С. 135-140. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Nzl_2010_4.1_20.pdf.
Яшина Л. І. Міфопоетика епіки В.Дрозда : автореф. дис... канд. філол. наук : 10.01.01 / Л. І. Яшина; Дніпропетр. держ. ун-т. - Д., 1999. - 19 c. – Режим доступу: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=ARD&P21DBN=ARD&Z21ID=&Image_file_name=DOC/1999/www.nbuv.gov.ua&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1.
Яшина Л. І. Проза Володимира Дрозда: міфопоетичний дискурс : монографія / Л. І. Яшина. - Д. : ООО "Баланс-клуб", 2003. - 175 c.
Яструбецька Г. Експресіоністичний вимір роману ”Листя землі” Володимира Дрозда / Г. Яструбецька // Слово і час. — 2013. — № 12. - С. 82-91.

.: Розділ: Література :: 27.02.2015 16.38.32 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
   

Generated in 0.295051 seconds