Виртуальная библиографическая справка. Объединенная справочная служба публичных библиотек Украины
     
   
     
Привет, Гость :: Вход
українська мова     русский язык

Лимит вопросов на сегодня: 36 .:. Вопросов в базе: 45734
   


Автор вопроса: Антоніна из города: Кременчук :: Вопрос: 36253  
Антоніна спрашивает:
Доброго вечора! Допоможіть, будь-ласка, знайти матеріали для курсової роботи на тему "Методичні особливості вивчення літературної казки на уроці літератури учнями середніх класів". Дякую
Наш ответ:
Доброго дня! Пропонуємо матеріали до Вашої теми:

1. Васюта С. Д. Чарівний світ у казках В. Королева-Старого "Хуха-Моховинка" та Туве Янсон "Капелюх чарівника" / С. Д. Васюта // Наукові праці [Чорномор. держ. ун-ту ім. П. Могили комплексу "Києво-Могилянська академія"]. Сер. : Філологія. Літературознавство . - 2014. - Т. 239, Вип. 227. - С. 13-19. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Npchdufl_2014_239_227_4.pdf
2. Гладишев В. В. Національне і загальнолюдське під час вивчення казки Івана Франка "Фарбований лис” у 5-му класі / В. В. Гладишев // Збірник наукових праць Бердянського державного педагогічного університету . Педагогічні науки . - 2013. - № 2. - С. 31-39. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/znpbdpu_2013_2_8.pdf
3. Кизилова В. В. Своєрідність моделювання казкового світу у творах І. Жиленко для дітей / В. В. Кизилова // Вісник Запорізького національного університету. Філологічні науки . - 2012. - № 3. - С. 110-114. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Vznu_fi_2012_3_20.pdf
4. Колесник К. Методичні зауваги до вивчення казки В. Шевчука "Панна квітів" / К. Колесник, Т. Зотько // Волинь - Житомирщина . - 2010. - № 20. - С. 353-361. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Vg_2010_20_42.pdf
5. Прокопова О. П. Методика вивчення української казки з опорою на розкриття її космогонічного походження : Автореф. дис... канд. пед. наук / О. П. Прокопова; Ін-т педагогіки АПН України. - К., 2007. - 20 c. - Режим доступу: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=ARD&P21DBN=ARD&Z21ID=&Image_file_name=DOC/2007/07poprkp.zip&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1
6. Пронкевич О. В., Ситченко А. Л. Його боги – краса і насолода [Система уроків по вивченню казок Оскара Уайльда «Щасливий Принц» і «Хлопчик-зірка». 5 клас] / О. В. Пронкевич, А. Л. Ситченко // Зарубіжна література в навч. закладах України. – 1996. – № 4. – С. 5–10.
7. Січкар О. М. Сучасні дитячі твори в новій шкільній програмі з української літератури / О. М. Січкар, О. А. Слижук // Наукові праці [Чорномор. держ. ун-ту ім. П. Могили комплексу "Києво-Могилянська академія"]. Сер. : Філологія. Літературознавство . - 2014. - Т. 240, Вип. 228. - С. 72-78. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Npchdufl_2014_240_228_17.pdf
8. Слижук О. А. Твори Галини Малик для дітей у контексті сучасної шкільної літературної освіти / О. А. Слижук, М. А. Гребенюк // Наукові праці [Чорномор. держ. ун-ту ім. П. Могили комплексу "Києво-Могилянська академія"]. Сер. : Філологія. Літературознавство . - 2014. - Т. 239, Вип. 227. - С. 100-103. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Npchdufl_2014_239_227_22.pdf
9. Ставна С. М. Велич краси людського серця (урок за казкою Андерсена "Снігова королева") / С. М. Ставна // Постметодика. - 2008. - № 3. - С. 23-28. – [Розглянуто методику розробки уроку зарубіжної літератури у V класі на тему: "У пошуках основ духовності, або що допомогло Герді перемогти зло"]. http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=juu_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=PREF=&S21COLORTERMS=0&S21STR=Postmetodyka
10. Титаренко Г. С. Васильченко. Дума-казка "Ось та Ась" / Г. Титаренко // Педагогічний пошук . - 2013. - № 4. - С. 78-80. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/pedp_2013_4_27.pdf
11. Янченко О. В. Особливості інтерпретації особистості і творчості Оскара Уайльда в сучасних шкільних підручниках та методичних розробках / О. В. Янченко // Наук. зап. Харків. нац. пед. ун-ту ім. Г. С. Сковороди. Сер. : Літературознавство . - 2011. - Вип. 3(1). - С. 46-54. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Nzl_2011_3(1)__10.pdf
******
12. Грищук В. В. Літературна казка: становлення і розвиток жанру / В. В. Грищук // Наук. зап. Харків. нац. пед. ун-ту ім. Г. С. Сковороди. Сер. : Літературознавство . - 2013. - Вип. 1(1). - С. 22-27. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Nzl_2013_1(1)__6.pdf
13. Єфименко В. А. Сучасна літературна казка з трансформованим класичним сюжетом / В. А. Єфименко // Наук. зап. [Ніжин. держ. eн-ту ім. Миколи Гоголя]. Сер. : Філологічні науки . - 2014. - Кн. 2. - С. 77-81. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Nzfn_2014_2_16.pdf
14. Єфименко В. А. Художній простір постмодерністської літературної казки / В. А. Єфименко // Літературознавчі студії . - 2013. - Вип. 39(1). - С. 346-352. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Lits_2013_39(1)__47.pdf
15. Заліток Л. М. В. О. Сухомлинський про роль казки у вихованні та навчанні дітей з особливими потребами / Л. М. Заліток // Актуальні проблеми навчання та виховання людей з особливими потребами . - 2012. - № 9. - С. 114-120. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/apnvlop_2012_9_14.pdf
16. Казки зарубіжних письменників: для мол. та серед. шк. віку / упоряд. та передмова В. Гримич ; ред. Л. В. Островська [та ін.]. - К. : Веселка, 1997. - 463 с.
17. Круль Л. М. Дитяча література : [методичні рекомендації до практичних занять] / Л. М. Круль, Т. Б. Качак. – Івано-Франківськ, 2011. – 40 с.
18. Літературні казки: [для дітей мол. і серед. шк. віку] / худож. Л. А. Кириленко, І. Н. Наніашвілі. - Х. : Ранок ; Х. : Веста, 2008. - 528 с.
19. Масловська М. В. Поетика літературної казки та її інтерпретація у творчості Лесі Українки / М. В. Масловська // Вісн. Житомир. держ. пед. ун-ту. - 2001. - № 7. - С. 89-92.
20. Масловська М. В. Українська літературна казка в контексті європейської / М. В. Масловська // Вісн. Житомир. держ. пед. ун-ту. - 2004. - № 15. - С. 142-145.
21. Мацевко-Бекерська, Л. Методика викладання світової літератури: навч.-метод. посіб. / Лідія Мацевко-Бекерська ; Львів. нац. ун-т ім. І. Франка. - Л. : ЛНУ ім. І. Франка, 2011. - 319 с.
22. Мірошниченко, Л. Ф. Методика викладання світової літератури в середніх навчальних закладах: підруч. для студ. вищ. закл. освіти / Л. Ф. Мірошниченко. - К. : Слово, 2010. - 430 с.
23. Пасічник Є. Методика викладання української літератури в середніх навчальних закладах / Є. Пасічник. – К. : Ленвіт, 2000. – 384 с.
24. Савкова Н. О. Використання логічних схем-конспектів на уроках світової літератури / Н. О. Савкова // Таврійський вісник освіти . - 2013. - № 4. - С. 249-256. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Tvo_2013_4_44.pdf
25. Сіткар В. І. Cубкультурний аспект впливу казки на становлення особистості дитини / В. І. Сіткар // Наук. вісник Херсон. держ. ун-ту. Сер.: : Психологічні науки . - 2013. - Вип. 2. - С. 66-71. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/nvkhp_2013_2_20.pdf
26. Цалапова О. М. Інтеграція міфу в художній простір літературної казки / О. М. Цалапова // Вісник Луган. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка. Філологічні науки . - 2013. - № 4(3). - С. 31-43. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/vluf_2013_4(3)__7.pdf

.: Раздел: Литература :: 4.03.2015 22.06.16 :.
.: Донецька обласна універсальна наукова бібліотека ім. Н.К.Крупської :.
   

Generated in 0.240901 seconds