Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 36 .:. Запитань у базі: 45815
   


Автор запитання: Анастасія із міста: Кіровоград :: Запитання: 36337  
Анастасія запитує:
Доброго вечора! Порадьте, будь ласка, літературу до теми курсової роботи: "Мотиви лірики Олени Теліги (на матеріалах збірки "О краю мій..")". Завчасно дякую!
Наша відповідь:
Доброго дня, Анастасіє!
На жаль, конкретної відповіді за запитом нам знайти не вдалося (у доступних нам джерелах). Деяку інформацію можна переглянути:
Бернадська Н. І. Українська література 20 століття : навч. посіб. для старшокл. та вступ. до вищ. навч. закл. - К. : Знання-Прес, 2002. - 268 с. - (Вища освіта 21 століття).
Вивчення творчості Олени Теліги в школі / уклад. В. М. Крамар. - Т. : Мандрівець, 2007. - 136 с.
Воронюк І. О. Національно-визвольна ідея в художньому трактуванні українських письменників першої еміграційної хвилі : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.01.01 / І. О. Воронюк ; Дніпропетр. нац. ун-т ім. О.Гончара. - Д., 2010. - 19 c. – Режим доступу: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=ARD&P21DBN=ARD&Z21ID=&Image_file_name=DOC/2010/10VIOPEH.zip&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1.
Голембовська Т. Між двома берегами (тематична своєрідність лірики Олени Теліги) [Електронний ресурс] / Т. Голембовська // Українське літературознавство. - 2011. - Вип. 73. - С. 98-107. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Ul_2011_73_10.pdf.
Жулинський М. Олег Ольжич і Олена Теліга : нарис про життя і творчість / М. Жулинський. – К., 2001. – 144 с.
Жулинський М. Духовна велич героїчного чину / М. Жулинський // Українська література. Творці і твори / / М. Жулинський. - К. , 2011. - С. 651-662.
Історія української літератури, XX - поч. XXI ст. : навч. посіб. : у 3 т. Т. 1 / за ред. В. І. Кузьменка. - К. : Академвидав, 2013. - 588 с. : портр. - (Альма-матер).
Качуровський І. В. Променисті сильвети : лекції, доп., ст., есеї, розвідки / передм. М. Слабошпицького. - К. : Києво-Могилянська академія, 2008. - 766 с. : 1 портр. - (Бібліотека Шевченківського комітету).
Климентова О. Мотиви любові до Батьківщини в поезії Олени Теліги / О. Климентова // Українська мова і література в школі. - 2001.- №1. - С. 65-66.
Климентова О. В. Творчість Олени Теліги та літературно-культурологічна ситуація "Празької школи" : монографія / О. В. Климентова. - К. : ДУІКТ, 2009. - 166 c.
Климентова О. В. Творчість Олени Теліги і літературно-культурологічна ситуація "Празької школи": автореф. дис... канд. філол. наук: 10.01.01 / О.В. Климентова ; Нац. пед. ун-т ім. М.П.Драгоманова. — К., 2001. — 19 с. – Режим доступу: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=ARD&P21DBN=ARD&Z21ID=&Image_file_name=DOC/2001/01kovsps.zip&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1.
Коновалова М. М. "Вітрами й сонцем бог мій шлях намітив": лірично-біографічна сповідь Олени Теліги [Електронний ресурс] / М. М. Коновалова // Вісник Маріупольського державного університету. Сер. : Філологія. - 2011. - Вип. 5. - С. 16-19. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Vmdu_2011_5_6.pdf.
Лисенко Н. "Ненавидь і люби..." : образи та мотиви поезії Олени Теліги / Н. Лисенко // Українська мова та література. Шкільний світ. - 2007. - №12. - С. 12-16.
Миронець Н. Олена Телiга. О краю мій… [Електронний ресурс] / Н. Миронець // Українське життя в Севастополі. – Режим доступу : http://ukrlife.org/main/evshan/teliha_100.html. – Загол. з екрана.
Миронець Н. Олена Теліга / Н. Миронець // Український історичний календар. - К., 2002. - С.92-105.
Миронець Н. Проблеми боротьби за Українську державу в творчій спадщині Олени Теліги [Електронний ресурс] / Н. Миронець // Етнічна історія народів Європи. - 2000. - Вип. 7. - С. 35–39. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/eine_2000_7_10.pdf.
Немченко Г. Вежі духовності : посіб. з л-ри укр. діаспори / Г. Немченко, І. Немченко. - Херсон : Айлант, 2000. - 251 c.
Писко Н. Екзистенція жінки у творчості Олени Теліги / Н. Писко // Молодь і ринок. - 2014. - № 3. - С. 163-167. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Mir_2014_3_35.pdf.
Писко Н. Національно-екзистенціальна інтенціональність як методологічна передумова пізнання творчості Олени Теліги [Електронний ресурс] / Н. Писко // Українське літературознавство. - 2012. - Вип. 75. - С. 258-263. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Ul_2012_75_25.pdf.
Поклик душі: до 100-річчя від дня народження Олени Теліги : біобібліогр. покажч. / ред.: Р. М. Щербан, Л. Г. Сахнюк; Рівнен. держ. обл. б-ка. - Рівне : Волин. обереги, 2006. - 32 c. - (Славет. земляки).
Скорина Л. В. Література та літературознавство української діаспори : курс лекцій / Л. В. Скорина. - 2-е вид. - Черкаси : Брама-Україна, 2005. - 384 c.
Слоньовська О. Слід невловимого Прометея : моногр. / О. Слоньовська. - Вид. 2-ге. - Івано-Франківськ : Плай ; Коломия: Вік, 2007. - 688 c.
Тарнашинська Л. Б. Презумпція доцільності. Абрис сучасної літературознавчої концептології / Л. Б. Тарнашинська ; Ін-т л-ри ім. Т.Г.Шевченка НАН України. - К. : Києво-Могилян. акад., 2008. - 533 c.
Фігурний Ю. С. Державотворча діяльність Олени Теліги в українознавчому вимірі (до 65-річчя її героїчної смерті) / Ю. С. Фігурний ; НДІ українознав. - К., 2007. - 40 c.
Юрчук О. О. Творчість О. Теліги: реінкарнація української жіночості в умовах потреби боротьби за українську націю / О. О. Юрчук // Вісн. Житомир. держ. ун-ту ім. І. Франка. - 2010. - № 53. - С. 209-212. – Режим доступу: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=REF&P21DBN=REF&Z21ID=&Image_file_name=&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1.

.: Розділ: Література :: 16.03.2015 18.22.52 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
   

Generated in 0.245623 seconds