Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 35 .:. Запитань у базі: 45824
   


Автор запитання: Наталія із міста: Кременчук :: Запитання: 36338  
Наталія запитує:
Доброго дня, допоможіть,будь ласка, знайти літературні та електронні джерела до теми курсової роботи з української літератури : "Структурно-семантична характеристика слів-символів рослин і тварин в українських народних піснях". Дуже дякую Вам за допомогу.
Наша відповідь:
Доброго дня, Наталіє!
Пропонуємо Вам переглянути наступні джерела:
Бойко Н. І. Українська експресивна лексика: семантичний, лексикографічний і функціональний аспекти : монографія / Н. І. Бойко. – Ніжин: ТОВ «Видавництво «Аспект-Поліграф», 2005. – 552 с.
Борисенко В. Рослинна символіка у весільному обряді українців: традиції і сьогодення [Електронний ресурс] / В. Борисенко // Етнічна історія народів Європи. - 2008. - Вип. 26. - С. 5–10. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/eine_2008_26_3.pdf.
Грицик І. До проблеми символіки рослинних образів в українській народно-пісенній творчості // Етнос. Культура. Нація. — Дрогобич, 1999. — С. 188-197.
Данилюк Н. О. Мова української народної пісні (лексико-семантичний і функціональний аспекти) : автореф. дис. ... д-ра філол. наук : 10.02.01 / Н. О. Данилюк ; Ін-т укр. мови НАН України. - К., 2010. - 36 c. – Режим доступу: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=ARD&P21DBN=ARD&Z21ID=&Image_file_name=DOC/2010/10DNOIFA.zip&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1.
Данилюк Н. О. Семантика народнопісенного слова / Н. О. Данилюк // Педагогічна теорія та педагогічний досвід : перспективи та розвиток : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. – Луцьк, 1999. – С. 46–50.
Жайворонок В. В. Знаки української етнокультури : словник-довідник / В. В. Жайворонок. – К.: Довіра, 2006. – 703 с.
Кононенко В. І. Символи української мови / В. І. Кононко. – Івано-Франківськ: Плай, 1996. – 272 с.
Копаниця Л. Метапонятійна модель української ліричної пісні / Л. Копаниця ; Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка. - К., 2000. - 504 c.
Корнев А. Ю. Рослинна символіка у весільній обрядовості українського селянства [Електронний ресурс] / А. Ю. Корнев // Вісник Харківської державної академії дизайну і мистецтв. Мистецтвознавство. Архитектура. - 2010. - № 1. - С. 119-121. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/had_2010_1_30.pdf.
Краснянська Н. Традиційна рослинна символіка українських свят осені та початку зими [Електронний ресурс] / Н. Краснянська, Н. Громова // Етнічна історія народів Європи. - 2012. - Вип. 38. - С. 45-48. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/eine_2012_38_10.pdf.
Лисюк, Н. А. Рослинна символіка українського фольклору в інтерпретації М.О.Максимовича // Мова і культура. — К., 2003. — Лінгвокультурологічна інтерпретація тексту. — С. 120-129.
Лук’янчук, Н. Г. Рослини – символи у пісенній творчості // Наук. вісн. — Л., 2006. — Вип. 16.4. — С. 105-107.
Міщенко А. С. Образ дерева в традиційній обрядовій культурі українців : автореф. дис. ... канд. іст. наук : 07.00.05 / А. С. Міщенко ; МОНМС України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. - К., 2013. - 18 c.
Микитів Г. В. Художньо-образна парадигма символів в українських козацьких піснях / Г. В.Микитів. – Режим доступу: http://web.znu.edu.ua/herald/issues/2008/fil_2008_1_2/2008-26-06/mykytiv.pdf.
Олійник О. Б. Україно! Чи ти в лузі не калина [Текст] : українські народні свята, символи, звичаї / О. Б. Олійник ; ред. Л. Вербило. - К. : Червона калина, 2000. - 196 с.
Снігирьова Л. М. Українські народні історичні пісні: поетика тексту : монографія / Л. М. Сні гирьова ; НАН України, Ін-т мистецтвознав., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського. - К., 2011. - 231 c.
Снігирьова Л. М. Українські народні історичні пісні: поетика тексту : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.01.07 / Л. М. Сні гирьова ; НАН України, Ін-т мистецтвознав., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського. - К., 2010. - 16 c. – Режим доступу: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=ARD&P21DBN=ARD&Z21ID=&Image_file_name=DOC/2010/10SLMPPT.zip&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1.
Телеуця В. В. Поетика української весільної поезії Придунав'я : автореф. дис... канд. філол. наук: 10.01.07 / В. В. Телеуця ; Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка. — К., 2006. — 19 с. – Режим доступу: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=ARD&P21DBN=ARD&Z21ID=&Image_file_name=DOC/2006/06tvvvpp.zip&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1.
Українська символіка: народознавчий аспект. Хрестоматія [Текст] : навчальний посібник для студ. вищих навч. закладів / О. А. Біда [та ін.]. - Умань : УДПУ, 2008. - 224 c.
Федущак М. Квітчання під небозводом України : [дослідження] / М. Федущак. - Івано-Франківськ : Нова Зоря, 2011. - 285 c.
Янковська, Ж. О. Рослинна символіка в українському фольклорі: полісемантичність символу верби // Проблеми культурної ідентичності в ситуації сучасного діалогу культур. — Острог, 2007. — С. 161-165.
Додатково див.: Розширений пошук – Пошук за номером запитання – 35353, 32468.

.: Розділ: Література :: 16.03.2015 18.40.04 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
   

Generated in 0.161407 seconds